Kori??enje alatke Sysprep za automatizovanje uspe?ne primene operativnog sistema Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 302577 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows se zavr?ava

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak detaljno opisuje kako da koristite alatku za pripremu sistema (Sysprep) za automatizovanje uspe?ne primene operativnog sistema Microsoft Windows XP. Sysprep je alatka koja je dizajnirana za administratore sistema, proizvo?a?e originalne opreme (OEM) i ostale koji moraju da automatski primene operativni sistem Windows XP na vi?e ra?unara. Kada na jednom ra?unaru izvr?ite po?etne korake pode?avanja, mo?ete da pokrenete alatku Sysprep da biste pripremili probni ra?unar za kloniranje.

Dodatne informacije

Zahtevi za pokretanje alatke Sysprep

Da biste mogli da koristite alatku Sysprep, hardver ra?unara i srodni ure?aji moraju ispunjavati slede?e zahteve:
 • Referentni ra?unar i odredi?ni ra?unar moraju imati kompatibilne HAL-ove. Na primer, vi?eprocesorski sistemi (MPS) zasnovani na naprednom programabilnom kontroloru prekida (APIC) moraju da koriste isti APIC HAL. Standardni sistem zasnovan na HAL programabilnom kontroloru prekida (PIC) nije kompatibilan sa APIC HAL-om ni MPS HAL-om.
 • Referentni i odredi?ni ra?unari moraju imati istu podr?ku za Advanced Configuration and Power Interface (ACPI).
 • Plug-and-Play ure?aji na referentnom i odredi?nim ra?unarima kao ?to su modemi, zvu?ne kartice, mre?ni adapteri i grafi?ke kartice ne moraju da poti?u od istog proizvo?a?a. Me?utim, upravlja?ki programi za ove ure?aje moraju biti dostupni.
 • Neophodni su softver za izradu slike diska nezavisnog proizvo?a?a ili hardverski ure?aji za dupliranje diska. Ovi proizvodi kreiraju binarne slike ?vrstog diska ra?unara i dupliraju sliku na drugi ?vrsti disk ili je skladi?te u datoteci na zasebnom disku.
 • Veli?ina ?vrstog diska na odredi?nom ra?unaru ne sme biti manja od veli?ine ?vrstog diska na referentnom ra?unaru. Ukoliko odredi?ni ra?unar ima ve?i ?vrsti disk, razlika nije uklju?ena u primarnu particiju. Me?utim, mo?ete da koristite klju? ExtendOemPartition u datoteci Sysprep.inf da biste pro?irili primarnu particiju ukoliko je ona formatirana NTFS sistemom datoteka.

Priprema referentnog ra?unara za primenu alatke Sysprep

Da biste pripremili referentni ra?unar za primenu alatke Sysprep u operativnom sistemu Windows XP, sledite ove korake:
 1. Na referentnom ra?unaru instalirajte operativni sistem i programe koje ?elite da budu instalirani na odredi?nim ra?unarima.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Na komandnoj liniji pre?ite u osnovnu fasciklu disk jedinice C, a zatim otkucajte md Sysprep.
 4. Umetnite CD sa operativnim sistemom Windows XP u odgovaraju?u CD-ROM ili DVD-ROM jedinicu, a zatim otvorite datoteku Deploy.cab koja se nalazi u fascikli \Support\Tools.

  Napomena Da biste bili sigurni da koristite ispravnu verziju datoteke Deploy.cab za servisni paket, koristite datoteku Deploy.cab koja se distribuira sa tim servisnim paketom. Posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju i preuzmite ispravnu verziju za va? servisni paket:
  http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows/xp-downloads#2TC=featured
 5. Kopirajte datoteke Sysprep.exe i Setupcl.exe file u fasciklu Sysprep.

  Napomena Ukoliko koristite datoteku Sysprep.inf, kopirajte i nju u fasciklu Sysprep. Da bi alatka Sysprep ispravno funkcionisala, datoteke Sysprep.exe, Setupcl.exe i Sysprep.inf moraju da se nalaze u istoj fascikli.
 6. Uklonite CD sa operativnim sistemom Windows XP.
 7. Na komandnoj liniji otkucajte cd Sysprep da biste pre?li u fasciklu Sysprep.
 8. Da biste pokrenuli alatku Sysprep, otkucajte slede?u komandu na komandnoj liniji:
  Sysprep /opcionalni parametar
  Napomena Za listu parametara pogledajte odeljak ?Parametri alatke Sysprep?.

  Ukoliko pokrenete datoteku Sysprep.exe iz fascikle %systemdrive%\Sysprep, datoteka Sysprep.exe ?e ukloniti celu fasciklu i sadr?aj fascikle kada zavr?i sa radom.
 9. Microsoft preporu?uje da nakon pokretanja datoteke Sysprep.exe na referentnom ra?unaru izolujete referentni ra?unar od lokalne mre?e na koju ?e slika potom biti primenjena da biste izbegli neusagla?enosti sa NetBIOS-om. To dozvoljava alatki Sysprep da dovr?i instalacioni program, da se pridru?i navedenom domenu i koristi novo ime ra?unara navedeno u datoteci odgovora Sysprep.inf.

Kreiranje datoteke odgovora Sysprep.inf

Datoteka odgovora Sysprep.inf predstavlja tekstualnu datoteku koja sadr?i unapred pripremljene odgovore za grupu dijaloga grafi?kog korisni?kog interfejsa (GUI). Da biste kreirali datoteku odgovora Sysprep.inf koju koristi alatka Sysprep, mo?ete da koristite ure?iva? teksta ili alatku ?Upravlja? za pode?avanje? koja je uklju?ena u Windows XP CD, kao i u Microsoft Windows XP Resource Kit. Datoteka odgovora mora se preimenovati u Sysprep.inf i mora se nalaziti u fascikli Sysprep u korenu disk jedinice na kojoj je instaliran Windows XP ili se ove datoteke mogu nalaziti na disketi. Ukoliko je fascikla Sysprep druga?ije imenovana, instalacioni program ?e je zanemariti. Ne postoji parametar za navo?enje datoteke odgovora Mini-Setup ?arobnjaka.

Formati i parametri datoteke odgovora Sysprep.inf

 • Format i parametri datoteke odgovora Sysprep.inf isti su kao za datoteku Unattended.txt za Windows XP, ali podr?ani su samo slede?i odeljci i parametri:

  [Unattended]
  ExtendOemPartition
  OemPnPDriversPath
  OemSkipEula
  InstallFilesPath
  KeepPageFile
  ResetSourcePath
  UpdateHAL
  UpdateUPHAL
  UpdateInstalledDrivers
  TapiConfigured

  [GuiUnattended]
  AdminPassword
  Autologon
  AutoLogonCount
  OEMDuplicatorString
  OEMSkipRegional
  OEMSkipWelcome
  TimeZone

  [UserData]
  Podr?ava isti skup stavki kao datoteka Unattend.txt.
  [LicenseFilePrintData]
  Podr?ava isti skup stavki kao datoteka Unattend.txt.
  [GuiRunOnce]
  Podr?ava isti skup stavki kao datoteka Unattend.txt.
  [Display]
  Podr?ava isti skup stavki kao datoteka Unattend.txt.
  [RegionalSettings]
  Podr?ava isti skup stavki kao datoteka Unattend.txt.
  [Networking]
  Podr?ava isti skup stavki kao datoteka Unattend.txt.
  [Identification]
  Podr?ava isti skup stavki kao datoteka Unattend.txt.
  [TapiLocation]
  [Sysprep]
  Automatski kreira stavke u odeljku [SysprepMassStorage].
  [SysprepMassStorage]
  Dopu?ta vam da koristite istu sliku na ra?unarima sa razli?itim ure?ajima za masovno skladi?tenje.

Kori??enje alatke ?Upravlja? za pode?avanje? za kreiranje datoteke odgovora Sysprep.inf

Da biste instalirali alatku ?Upravlja? za pode?avanje? i kreirali datoteku odgovora, sledite ove korake:
 1. Otvorite stavku ?Moj ra?unar?, a zatim otvorite fasciklu Support\Tools na Windows XP CD-u.
 2. Kliknite dvaput na datoteku Deploy.cab da biste je otvorili.
 3. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izaberi sve.
 4. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Kopiraj u fasciklu.
 5. Izaberite stavku Napravi novu fasciklu.

  Otkucajte ?eljeno ime za fasciklu alatke ?Upravlja? za pode?avanje?, a zatim pritisnite taster ENTER. Na primer, otkucajte upravlja? za pode?avanje, a zatim pritisnite taster ENTER.
 6. Kliknite na dugme Kopiraj.
 7. Otvorite novu fasciklu koju ste kreirali, a zatim kliknite dvaput na datoteku Setupmgr.exe. Pokrenu?e se ?arobnjak za upravlja?a instalacije Windowsa.
 8. Sledite uputstva u ?arobnjaku da biste kreirali datoteku odgovora.
Za dodatne informacije o tome kako da kreirate datoteku odgovora kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
308662 KAKO DA: Kori??enje alatke ?Upravlja? za pode?avanje? za kreiranje datoteke odgovora u operativnom sistemu Windows 2000 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Parametri komande Sysprep

Mo?ete da koristite slede?e opcionalne parametre sa komandom Sysprep u operativnom sistemu Windows XP:
 • -activated - Nemojte da poni?tavate grejs period za aktivaciju Windows proizvoda. Ovaj parametar koristite samo ukoliko ste fabri?ki aktivirali instalaciju operativnog sistema Windows.

  Va?no ?ifra proizvoda koju koristite za aktiviranje instalacije operativnog sistema Windows mora da se podudara sa ?ifrom proizvoda na COA nalepnici koja je prilo?ena uz taj ra?unar.
 • -audit - Ponovo pokre?e ra?unar u fabri?kom re?imu bez potrebe za kreiranjem novih bezbednosnih ID-ova (SID-ova) ili obradom stavki u odeljku [OEMRunOnce] datoteke Winbom.ini. Koristite ovaj parametar komandne linije samo ukoliko je ra?unar ve? u fabri?kom re?imu.
 • -bmsd - Naseljava sve dostupne ure?aje za masovno skladi?tenje u odeljak [SysprepMassStorage].
 • -clean - Bri?e bazu podataka kriti?nih ure?aja koju koristi odeljak [SysprepMassStorage] u datoteci Sysprep.inf.
 • -factory - Ponovo pokre?e ra?unar sa omogu?enom mre?om bez prikazivanja Windows dobrodo?lice ili mini-Setup instalacije. Ovaj parametar je koristan za a?uriranje upravlja?kih programa, pokretanje Plug and Play nabrajanja, instaliranje programa, testiranje, konfigurisanje ra?unara podacima korisnika ili vr?enje ostalih promena u konfiguraciju u fabri?kom okru?enju. Za preduze?a koja koriste softver za izradu slike (ili kloniranje) diska, fabri?ki re?im mo?e umanjiti broj potrebnih slika.

  Kada svi zadaci u fabri?kom re?imu budu dovr?eni, pokrenite datoteku Sysprep.exe pomo?u parametra -reseal da biste pripremili ra?unar za isporuku krajnjem korisniku.
 • -forceshutdown - Isklju?uje ra?unar nakon zavr?etka rada datoteke Sysprep.exe.

  Napomena Koristite ovaj parametar sa ra?unarima koji imaju ACPI BIOS koji se ne isklju?uje pravilno sa podrazumevanim pona?anjem datoteke Sysprep.exe.
 • -mini - Konfiguri?e Microsoft Windows XP Professional tako da koristi Mini-Setup instalaciju umesto Windows dobrodo?lice. Ovaj parametar ne uti?e na Microsoft Windows XP Home Edition u kome se prilikom prvog pokretanja uvek pojavljuje Windows dobrodo?lica.

  Imajte na umu da ukoliko za automatizovanje Mini-Setup instalacije ?elite da koristite datoteku Sysprep.inf, morate pokrenuti alatku Sysprep pomo?u parametra -mini ili potvrditi izbor u polju za potvrdu MiniSetup u GUI interfejsu. Po podrazumevanoj vrednosti, ukoliko odaberete da ne ?elite da pokrenete Mini-Setup instalaciju, Windows XP Professional ?e pokrenuti Windows dobrodo?licu.
 • -noreboot - Menja stavke registratora (SID, OemDuplicatorString i ostale stavke registratora) bez ponovnog pokretanja ra?unara ili pripreme za dupliranje. Ovaj parametar obi?no se koristi za testiranje, naro?ito ukoliko ?elite da vidite da li je registrator ispravno izmenjen. Microsoft ne preporu?uje ovu opciju zato ?to vr?enje izmena na ra?unaru nakon pokretanja datoteke Sysprep.exe mo?e da poni?ti pripremu koju je dovr?ila datoteka Sysprep.exe. Nemojte da koristite ovaj parametar u proizvodnom okru?enju.
 • -nosidgen - Pokre?e datoteku Sysprep.exe bez kreiranja novih SID-ova. Morate da koristite ovaj parametar ukoliko ne duplirate ra?unar na kome je pokrenuta datoteka Sysprep.exe ili ukoliko unapred instalirate kontrolere domena.
 • -pnp - Pokre?e nabrajanje svih Plug and Play ure?aja i instalaciju prethodnih ure?aja tokom Mini-Setup instalacije. Ovaj parametar komandne linije nema efekta u slu?aju da Windows dobrodo?lica predstavlja prvi utisak.

  Parametar komandne linije -pnp koristite samo kada morate da otkrijete i instalirate prethodne ure?aje koji nisu Plug and Play. Nemojte da koristite parametar komandne linije sysprep -pnp na ra?unarima koji koriste samo Plug and Play ure?aje. U suprotnom, produ?i?ete vreme potrebno za prvo pokretanje, a korisniku ne?ete pru?iti neku dodatnu korist.

  Napomena Ukoliko ne mo?ete da izbegnete upotrebu nepotpisanih upravlja?kih programa, koristite parametar UpdateInstalledDrivers=yes zajedno sa parametrima OemPnPDriversPath= i DriverSigningPolicy=ignore umesto parametra komandne linije -pnp da biste obezbedili jednostavniju instalaciju.
 • -quiet - Pokre?e datoteku Sysprep.exe bez prikazivanja poruka potvrde na ekranu. Ovo je korisno ukoliko automatizujete datoteku Sysprep.exe. Na primer, ukoliko planirate da pokrenete datoteku Sysprep.exe odmah nakon zavr?etka rada programa za tihu instalaciju, dodajte komandu sysprep -quiet u odeljak [GuiRunOnce] datoteke Unattend.txt.
 • -reboot - Name?e automatsko ponovno pokretanje ra?unara, a zatim pokre?e Mini-Setup instalaciju Windows dobrodo?lice ili fabri?ki re?im, u zavisnosti od toga ?ta je navedeno. Ovo je korisno kada ?elite da nadzirete ra?unar i proverite da li on ispravno radi prilikom prvog pokretanja.
 • -reseal - Bri?e evidencije prikaziva?a doga?aja i priprema ra?unar za isporuku kupcu. Windows dobrodo?lica ili Mini-Setup instalacija pode?eni su tako da se pokrenu prilikom slede?eg ponovnog pokretanja ra?unara. Ukoliko pokrenete komandu sysprep -factory, instalacija mora biti poslednji korak u procesu predinstalacije. Da biste to uradili, pokrenite komandu sysprep -reseal ili u dijalogu Sysprep kliknite na dugme Pripremi za isporuku.

Reference

Za vi?e informacija o tome kako se datoteka Sysprep.inf koristi za vi?ejezi?ku podr?ku pogledajte pomo? na mre?i.

Za detaljnije obja?njenje datoteka odgovora i njihovih va?e?ih vrednosti parametara pogledajte datoteku Ref.chm u fascikli \Support\Tools\Deploy.cab koja se nalazi na Windows XP Professional CD-u.

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 302577 - Poslednji pregled: 31. maj 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbhowtomaster kbsetup KB302577

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com