Làm th? nào đ? s? d?ng công c? Sysprep đ? t? đ?ng hoá các tri?n khai thành công c?a Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 302577 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? s? d?ng h? th?ng Chu?n b? công c? (Sysprep) đ? t? đ?ng hoá thành công tri?n khai c?a Microsoft Windows XP. SysPrep là m?t công c? đư?c thi?t k? cho người quản trị hệ thống, Nhà s?n xu?t thi?t b? g?c (OEM), và nh?ng ngư?i khác ph?i t? đ?ng tri?n khai hệ điều hành Windows XP trên nhi?u máy tính. Sau khi b?n th?c hi?n bư?c đ?u tiên thi?t l?p trên m?t máy tính duy nh?t, b?n có th? ch?y công c? Sysprep đ? chu?n b? máy tính m?u cho nhân b?n.

Thông tin thêm

Các yêu c?u đ? ch?y các công c? Sysprep

Trư?c khi b?n có th? s? d?ng công c? Sysprep, ph?n c?ng máy tính c?a b?n và thi?t b? liên quan ph?i đáp ?ng các yêu c?u sau:
 • Tham kh?o và đi?m đ?n máy tính ph?i có HALs tương h?p v? sau. Ví d?, đi?u khi?n làm gián đo?n nâng cao chương tr?nh (APIC) –based MPS (s? h? th?ng) ph?i s? d?ng APIC HAL tương t?. A H? th?ng –based HAL l?p tr?nh ng?t đi?u khi?n (PIC) tiêu chu?n không ph?i là tương h?p v? sau v?i APIC HAL ho?c ngh? s? HAL.
 • Tham kh?o và đi?m đ?n máy tính ph?i có cùng m?t H? tr? nâng cao c?u h?nh và quy?n l?c giao di?n (ACPI).
 • Thi?t b? c?m b?t lên và ch?y trên các tài li?u tham kh?o và đi?m đ?n Máy vi tính, ch?ng h?n như modem, cạc âm thanh, b? thích ?ng m?ng và th? video card, làm không ph?i là t? các nhà s?n xu?t cùng m?t. Tuy nhiên, các tr?nh đi?u khi?n cho các thi?t b? ph?i có s?n.
 • Bên th? ba h?nh ?nh đĩa mềm ho?c đ?a sao chép thi?t b? ph?n c?ng đư?c yêu c?u. Các s?n ph?m t?o ra các h?nh ?nh nh? phân c?a m?t đ?a c?ng c?a máy tính và ho?c l?p l?i h?nh ?nh vào m?t đ?a c?ng ho?c lưu tr? h?nh ?nh trong m?t t?p tin trên m?t đ?a riêng bi?t.
 • Kích c? c?a đ?a c?ng trên máy tính đích ph?i có ít kích thư?c tương t? như đ?a c?ng trên máy tính tham kh?o. N?u các máy tính đích có m?t đ?a c?ng l?n hơn, s? khác bi?t không đư?c bao g?m trong Các phân vùng chính. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng ch?a khóa ExtendOemPartition trong các OEMPnPDriversPath t?p tin đ? m? r?ng vùng chính n?u nó đư?c đ?nh d?ng b?ng cách s? d?ng h? th?ng t?p NTSF.

Chu?n b? m?t máy tính tài li?u tham kh?o cho vi?c tri?n khai Sysprep

Đ? chu?n b? m?t máy tính tài li?u tham kh?o cho Sysprep tri?n khai trong Windows XP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên m?t máy tính tham kh?o, cài đ?t chuyên bi?t hệ điều hành và b?t k? chương tr?nh mà b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đích c?a b?n.
 2. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i CMD, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, thay đ?i vào m?c tin thư thoại g?c c?a ổ đĩa C, và sau đó g? MD Sysprep.
 4. Chèn đ?a compact hệ điều hành Windows XP vào các thích h?p ổ đĩa CD-ROM ho?c DVD-ROM, và sau đó, m? t?p tin Deploy.cab trong các \Support\Tools m?c tin thư thoại.

  Lưu ? Đ? đ?m b?o r?ng b?n đang s? d?ng phiên b?n đúng c?a t?p Deploy.cab cho gói b?n ghi d?ch v? c?a b?n, s? d?ng các t?p tin Deploy.cab đư?c phân ph?i v?i gói b?n ghi d?ch v? đó. Truy c?p vào các Microsoft Web site sau đ? t?i v? các phiên b?n chính xác cho gói b?n ghi d?ch v? c?a b?n:
  http://www.Microsoft.com/WindowsXP/Downloads/default.mspx
 5. Sao chép các t?p tin Sysprep.exe và các t?p tin Setupcl.exe đ? các m?c tin thư thoại SysPrep.

  Lưu ? N?u b?n s? d?ng các t?p tin OEMPnPDriversPath, sao chép t?p tin này đ? Sysprep m?c tin thư thoại c?ng. Công c? Sysprep ho?t đ?ng m?t cách chính xác, các t?p tin Sysprep.exe, các t?p tin Setupcl.exe, và các t?p tin OEMPnPDriversPath, t?t c? ph?i n?m trong cùng m?t m?c tin thư thoại.
 6. H?y b? đ?a compact hệ điều hành Windows XP.
 7. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? đ?a compact SysPrep đ? thay đ?i m?c tin thư thoại Sysprep.
 8. Đ? ch?y các công c? Sysprep, g? l?nh sau t?i các d?u ki?m nh?c l?nh:
  SysPrep /tham s? tùy ch?n
  Lưu ? Cho m?t danh sách các tham s?, xem "Sysprep tham s?" ph?n.

  N?u b?n ch?y file Sysprep.exe t? các m?c tin thư thoại %SystemDrive%\Sysprep, lo?i b? các t?p tin Sysprep.exe vào m?c tin thư thoại toàn b? và n?i dung c?a m?c tin thư thoại sau khi nó k?t thúc.
 9. Microsoft khuy?n cáo r?ng sau khi b?n ch?y Sysprep.exe t?p tin trên m?t máy tính tham kh?o, cô l?p máy tính tham kh?o t? các đ?a phương m?ng mà h?nh ?nh s? đư?c sau đó tri?n khai đ? tránh b?t k? NetBIOS cu?c xung đ?t. Đi?u này cho phép công c? Sysprep đ? hoàn thành chương tr?nh thi?t l?p, tham gia tên mi?n đư?c ch? đ?nh, và s? d?ng tên máy tính m?i đư?c ch? đ?nh trong t?p tr? l?i OEMPnPDriversPath.

T?o t?p tr? l?i OEMPnPDriversPath

T?p tr? l?i OEMPnPDriversPath là m?t t?p tin văn b?n ngôn ng? các câu tr? l?i cho m?t lo?t các giao di?n ngư?i dùng đ? ho? (GUI) h?p. Đ? t?o ra m?t OEMPnPDriversPath t?p tr? l?i đư?c s? d?ng b?i công c? Sysprep, b?n có th? s? d?ng m?t văn b?n biên t?p viên ho?c b?n có th? s? d?ng công c? qu?n l? cài đ?t chuyên bi?t đư?c bao g?m trên Windows XP CD và c?ng đi kèm v?i Microsoft Windows XP tài nguyên Kit. Câu tr? l?i t?p tin ph?i đư?c đ?i tên thành OEMPnPDriversPath, và ph?i n?m trong m?c tin thư thoại Sysprep trong m?c tin thư thoại g?c c?a ổ đĩa mà Windows XP đư?c cài đ?t chuyên bi?t, ho?c nh?ng t?p tin này có th? cư trú trên đ?a. N?u m?c tin thư thoại Sysprep đư?c đ?t tên theo m?t cách khác nhau, chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t b? qua nó. Hi?n không ph?i là m?t tham s? đ? ch? đ?nh hư?ng d?n Mini-Setup t?p tr? l?i.

d?ng th?c t?p OEMPnPDriversPath câu tr? l?i và các thông s?

 • Các d?ng th?c t?p OEMPnPDriversPath câu tr? l?i và tham s? các gi?ng như các t?p tin Unattended.txt cho Windows XP, nhưng ch? nh?ng ph?n sau và tham s? đư?c h? tr?:

  [Không giám sát]
  ExtendOemPartition
  SysPrep.inf
  OemSkipEula
  InstallFilesPath
  KeepPageFile
  ResetSourcePath
  UpdateHAL
  UpdateUPHAL
  UpdateInstalledDrivers
  TapiConfigured

  [GuiUnattended]
  AdminPassword
  Autologon
  AutoLogonCount
  OEMDuplicatorString
  OEMSkipRegional
  OEMSkipWelcome
  TimeZone

  [UserData]
  H? tr? cùng m?t t?p h?p các m?c như Unattend.txt t?p tin.
  [LicenseFilePrintData]
  H? tr? cùng m?t t?p h?p các m?c như Unattend.txt t?p tin.
  [GuiRunOnce]
  H? tr? cùng m?t t?p h?p các m?c như Unattend.txt t?p tin.
  [Hi?n th?]
  H? tr? cùng m?t t?p h?p các m?c như Unattend.txt t?p tin.
  [RegionalSettings]
  H? tr? cùng m?t t?p h?p các m?c như Unattend.txt t?p tin.
  [M?ng]
  H? tr? cùng m?t t?p h?p các m?c như Unattend.txt t?p tin.
  [Nh?n d?ng]
  H? tr? cùng m?t t?p h?p các m?c như Unattend.txt t?p tin.
  [TapiLocation]
  [Sysprep]
  T? đ?ng t?o ra các m?c trong các Ph?n [SysprepMassStorage].
  [SysprepMassStorage]
  Cho phép b?n s? d?ng cùng m?t h?nh ?nh trên máy tính khác nhau thi?t b? kh?i lư?ng lưu tr?.

S? d?ng công c? qu?n l? thi?t l?p đ? t?o t?p tr? l?i OEMPnPDriversPath

Đ? cài đ?t chuyên bi?t công c? qu?n l? thi?t l?p và t?o ra m?t t?p tin câu tr? l?i, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. M? Máy tính c?a tôi, và sau đó m? m?c tin thư thoại Support\Tools trên Windows XP CD.
 2. Nh?p đúp vào các Deploy.cab các t?p tin đ? m? nó.
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Ch?n T?t c?.
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Sao chép m?c tin thư thoại.
 5. B?m chu?t Làm cho m?c tin thư thoại m?i.

  Lo?i các tên mà b?n mu?n cho m?c qu?n l? thi?t l?p, và sau đó nh?n ENTER. Cho Ví d?, lo?i qu?n l? cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?n ENTER.
 6. B?m chu?t đ?ng g?i.
 7. M? m?c tin thư thoại m?i mà b?n t?o ra, và sau đó b?m đúp Các Setupmgr.exe t?p tin. Thu?t s? qu?n l? Cài đặt Windows B?t đ?u.
 8. Theo các ch? d?n trong thu?t s? đ? t?o ra m?t câu tr? l?i t?p tin.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o m?t t?p tin câu tr? l?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308662Làm th? nào đ?: S? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t l?p đ? t?o ra m?t t?p tin câu tr? l?i trong Windows 2000

SysPrep tham s?

B?n có th? s? d?ng các tham s? tùy ch?n sau đây v?i Sysprep l?nh trong Windows XP:
 • -kích ho?t -Không đ?t l?i th?i k? gia h?n cho kích ho?t s?n ph?m Windows. S? d?ng tham s? này ch? n?u b?n đ? kích ho?t cài đ?t chuyên bi?t Windows trong các nhà máy s?n xu?t.

  Quan tr?ng Khóa s?n ph?m b?n s? d?ng đ? kích ho?t cài đ?t chuyên bi?t Windows ph?i phù h?p v?i khóa s?n ph?m n?m trên các nh?n dán COA đính kèm đ? máy tính c? th? đó.
 • -ki?m toán -Kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? nhà máy mà không c?n ph?i t?o m?i an ninh ID (SIDs) ho?c x? l? b?t k? m?c nào trong [OEMRunOnce] ph?n c?a các t?p tin Winbom.ini. S? d?ng tham s? dòng lệnh này ch? khi các máy tính hi?n đang ch? đ? nhà máy.
 • -bmsd -Populates t?t c? các thi?t b? lưu tr? kh?i lư?ng có s?n trong các Ph?n [SysprepMassStorage].
 • -S?ch -Xóa b? máy cơ s? d? li?u quan tr?ng thi?t b? đư?c s? d?ng b?i các [SysprepMassStorage] ph?n trong t?p tin OEMPnPDriversPath.
 • -nhà máy -Kh?i đ?ng l?i trong trạm đậu kích ho?t m?ng mà không hi?n th? Windows Chào m?ng b?n ho?c mini-Setup. Tham s? này là h?u ích cho vi?c C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n, Ch?y Năng plug and Play li?t kê, cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh, th? nghi?m, c?u h?nh các máy tính v?i d? li?u khách hàng, ho?c th?c hi?n các thay đ?i c?u h?nh c?a b?n nhà máy s?n xu?t môi trư?ng. Công ty s? d?ng ph?n m?m h?nh ?nh (ho?c nhân b?n), đ?a Nhà máy ch? đ? có th? làm gi?m s? lư?ng h?nh ?nh đư?c yêu c?u.

  Khi T?t c? các nhi?m v? trong ch? đ? nhà máy đư?c hoàn t?t, kh?i đ?ng t?p tin Sysprep.exe b?ng cách s? d?ng Các -reseal tham s? đ? chu?n b? máy tính cho ngư?i dùng g?i.
 • -forceshutdown -T?t máy tính sau khi các t?p tin Sysprep.exe k?t thúc.

  Lưu ? S? d?ng tham s? này v?i các máy tính có m?t BIOS ACPI làm không t?t m?t cách chính xác v?i các hành vi m?c đ?nh c?a các t?p tin Sysprep.exe.
 • -mini -C?u h?nh Microsoft Windows XP Professional đ? s? d?ng Mini-Setup thay v? Windows chào đón. Tham s? này không ?nh hư?ng đ?n Microsoft Windows XP Home Edition, nơi nh?ng kinh nghi?m đ?u tiên do luôn luôn là c?a s? Chào m?ng.

  Lưu ? r?ng n?u b?n có k? ho?ch s? d?ng các t?p tin OEMPnPDriversPath đ? t? đ?ng hoá Mini-Setup, b?n ph?i ho?c là ch?y công c? Sysprep b?ng cách s? d?ng các -mini chuy?n, ho?c b?m đ? ch?n các MiniSetup ki?m tra h?p trong giao di?n GUI. theo m?c đ?nh, n?u b?n không mu?n ch?y Mini-Setup, Windows XP Professional ch?y Windows chào đón.
 • -noreboot -S?a đ?i các m?c ki?m nh?p (SID, OemDuplicatorString, và khác m?c đăng k?) mà không có máy tính kh?i đ?ng l?i ho?c chu?n b? cho sao chép. Tham s? này ch? y?u đư?c s? d?ng đ? th? nghi?m, c? th? đ? xem n?u s? ki?m nh?p đư?c s?a đ?i m?t cách chính xác. Microsoft không khuyên b?n nên l?a ch?n này b?i v? làm thay đ?i đ?i v?i m?t máy tính sau khi các t?p tin Sysprep.exe đ? ch?y có th? làm m?t hi?u l?c các chu?n b? đ? đư?c hoàn thành b?i các t?p tin Sysprep.exe. Không s? d?ng này tham s? trong m?t môi trư?ng s?n xu?t.
 • -nosidgen -Ch?y các t?p tin Sysprep.exe mà không c?n t?o m?i SIDs. B?n ph?i s? d?ng tham s? này n?u b?n không sao chép máy tính b?n đang ? đâu ch?y t?p tin Sysprep.exe ho?c n?u b?n đang preinstalling tên mi?n b? đi?u khi?n.
 • -pnp -Ch?y đ?y đ? c?m b?t lên và ch?y thi?t b? li?t kê và cài đ?t chuyên bi?t thi?t b? trư?c đó trong Mini-Setup. Tham s? dòng lệnh này không có có hi?u l?c n?u nh?ng kinh nghi?m đ?u tiên-ch?y c?a s? Chào m?ng b?n đ?n.

  S? d?ng các -pnp tham s? dòng lệnh ch? khi b?n ph?i phát hi?n và cài đ?t chuyên bi?t trư?c đó, không-c?m b?t lên và ch?y thi?t b?. Không s? d?ng các SysPrep-pnp Các tham s? dòng lệnh trên máy tính đó ch? s? d?ng c?m b?t lên và ch?y thi?t b?. N?u không, b?n s? tăng th?i gian c?n cho l?n đ?u tiên-ch?y kinh nghi?m mà không cung c?p b?t k? l?i ích b? sung cho ngư?i dùng.

  Lưu ? Khi tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k? là không th? tránh kh?i, s? d?ng các UpdateInstalledDrivers = yes Các tham s? k?t h?p v?i SysPrep.inf =DriverSigningPolicy = b? qua thay v? các -pnp Các tham s? dòng lệnh đ? cung c?p hơn li?n m?ch cài đ?t chuyên bi?t.
 • -yên t?nh -Ch?y t?p tin Sysprep.exe mà không hi?n th? trên màn h?nh xác nh?n tin thư thoại. Đi?u này là h?u ích n?u b?n t? đ?ng hoá Sysprep.exe t?p tin. Ví d?, n?u b?n có k? ho?ch đ? ch?y các t?p tin Sysprep.exe ngay l?p t?c sau khi nh?ng cài đ?t chuyên bi?t không giám sát chương tr?nh k?t thúc, thêm các SysPrep-yên t?nh l?nh đ? ph?n [GuiRunOnce] c?a Unattend.txt t?p tin.
 • -kh?i đ?ng l?i -Máy tính đ? kh?i đ?ng t? đ?ng, và sau đó B?t đ?u các l?c lư?ng C?a s? Chào m?ng b?n đ?n Mini-Setup, ho?c ch? đ? nhà máy, theo quy đ?nh. Đi?u này là h?u ích khi b?n mu?n ki?m toán máy tính và xác minh r?ng kinh nghi?m đ?u tiên-ch?y là ho?t đ?ng m?t cách chính xác.
 • -reseal -Xóa Event Viewer b?n ghi và chu?n cho máy tính cung c?p cho khách hàng. Chào m?ng đ?n Windows ho?c Mini-Setup đư?c thi?t l?p đ? B?t đ?u các th?i gian ti?p theo kh?i đ?ng l?i máy tính. N?u b?n ch?y các SysPrep-nhà máy l?nh, b?n ph?i đóng d?u ki?m cài đ?t chuyên bi?t như là bư?c cu?i cùng trong c?a b?n quá tr?nh Preinstallation. Đ? làm đi?u này, h?y ch?y các SysPrep-reseal l?nh ho?c b?m vào các Reseal nút ch?n m?t trong cácSysPrep hộp thoại.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng các t?p tin OEMPnPDriversPath đ? h? tr? đa ngôn ng?, h?y xem tr? giúp tr?c tuy?n.

Cho bi?t thêm chi ti?t gi?i thích v? câu tr? l?i các t?p tin và các giá tr? h?p l? các tham s?, xem các REF.chm t?p tin trong m?c tin thư thoại \Support\Tools\Deploy.cab n?m trên các Windows XP chuyên nghi?p CD.

Thu?c tính

ID c?a bài: 302577 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbsetup kbmt KB302577 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 302577

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com