Start?jot Office programmu, kurai ir instal?ta pievienojumprogramma Adobe PDFMaker, tiek r?d?ts k??das zi?ojums: ?Adobe Acrobat PDFMaker versija, kas izraisa nestabilu darb?bu?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 302596 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Start?jot k?du sada?? ?Attiecas uz? nor?d?to Microsoft Office programmu vai beidzot t?s darbu, var sa?emt k??das zi?ojumu, kas l?dzin?s k?dam no ?iem k??das zi?ojumiem:

Microsoft Office Excel 2007

Programma Microsoft Excel ir noteikusi, ka dator? darbojas programmas Adobe Acrobat PDFMaker versija, kas izraisa nestabilu programmas Excel darb?bu. Lai nov?rstu ?o probl?mu, lejupiel?d?jiet atjaunin?jumu no Adobe Systems vietnes. (Programma Microsoft Excel noteikusi, ka dator? ir t?da programmas Adobe Acrobat PDFMaker versija, kas izraisa nestabilu programmas Excel darb?bu. Lai nov?rstu ?o probl?mu, lejupiel?d?jiet atjaunin?jumu no Adobe Systems vietnes.)
Lai noteiktu ar sa?emto zi?ojumu saist?to unik?lo numuru, nospiediet tausti?u kombin?ciju CTRL+SHIFT+I. Zi?ojuma apak??j? st?r? tiek par?d?ts ??ds numurs:
101463

Microsoft Office 2003 un vec?kas versijas

Microsoft programma programmas nosaukums ir noteikusi, ka dator? darbojas programmas Adobe Acrobat PDFMaker versija, kas izraisa nestabilu programmas programmas nosaukums darb?bu. Varat lejupiel?d?t bezmaksas atjaunin?jumu, kas nov?r? probl?mu, no Adobe vietnes. (Microsoft programma programmas nosaukums noteikusi, ka dator? ir t?da programmas Adobe Acrobat PDFMaker versija, kas izraisa nestabilu programmas programmas nosaukums darb?bu. Adobe vietn? varat lejupiel?d?t bezmaksas atjaunin?jumu, kas nov?r? ?o probl?mu.)
?aj? k??das zi?ojum? programmas nosaukums ir t? Microsoft Office programma, kur? str?d?j?t, kad rad?s ?? k??da.

Piez?me. Br?din?juma zi?ojuma dialoglodzi?? ir tr?s pogas. Detaliz?ta inform?cija par ??m pog?m ir sniegta sada?? ?Papildinform?cija?:
 • Papildinform?cija
 • Tom?r turpin?t
 • Atsp?jot ?ai sesijai

RISIN?JUMS

Lai sa?emtu pal?dz?bu par ?o probl?mu, sazinieties ar Adobe Systems Incorporated. Lai to izdar?tu, apmekl?jiet ?o Adobe Systems Incorporated vietni:
http://www.adobe.com/lv/

PROFILAKSE

Ja izmantojat Microsoft Office 2003 un rodas sada?? Simptomi aprakst?t?s k??das, no ??s probl?mas var izvair?ties. Lai to paveiktu, apmekl?jiet ??du korpor?cijas Microsoft vietni:
http://office.microsoft.com/lv-lv/assistance/HA010983221033.aspx

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o pievienojumprogrammu un to, k? nov?rst citu util?tu probl?mas, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
276001 Tr?kst Adobe Acrobat pogu vai p?c jaunin??anas uz programmu Word tiek par?d?ts k??das zi?ojums (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
820919 K? nov?rst probl?mas, kas rodas, start?jot vai izmantojot programmu Word 2003 vai Word 2002 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
?aj? rakst? min?tos tre?o personu produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Microsoft nesniedz nek?das dom?tas vai citas garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 302596 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 12. septembris - P?rskat??ana: 11.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbaddin kbstartprogram kbprb kberrmsg kbinvalidpagefault kbprod2web KB302596

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com