ID c?a bài: 302596 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n b?t đ?u ho?c ra kh?i m?t chương tr?nh Microsoft Office 2007 ho?c chương tr?nh Office trư?c đó, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i r?ng các phiên b?n c?a Adobe Acrobat PDFMaker đư?c bi?t là gây ra instabilities v?i chương tr?nh văn ph?ng c?a b?n.

Chi ti?t thông báo l?i

H? th?ng Microsoft Office 2007

Microsoft Tên chương tr?nh đ? phát hi?n ra r?ng máy tính c?a b?n có m?t phiên b?n c?a Adobe Acrobat PDFMaker mà đư?c bi?t là gây ra instabilities trong Tên chương tr?nh. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, t?i v? m?t b?n C?p Nh?t t? trang Web c?a Adobe Systems.

Đ? xác đ?nh s? duy nh?t là liên k?t v?i các thư mà b?n nh?n đư?c, b?m CTRL + SHIFT + I. S? sau s? xu?t hi?n ? góc dư?i bên ph?i c?a thông báo này:

101463

Microsoft Office 2003 và các phiên b?n trư?c đó

Microsoft Tên chương tr?nh đ? phát hi?n ra r?ng máy tính c?a b?n có m?t Phiên b?n c?a Adobe Acrobat PDFMaker mà đư?c bi?t là gây ra instabilities trong Tên chương tr?nh. B?n có th? t?i v? m?t C?p Nh?t mi?n phí mà s?a ch?a v?n đ? t? trang Web c?a Adobe.

Trong thông báo l?i này, Tên chương tr?nh là Microsoft Office chương tr?nh mà b?n đ? làm vi?c v?i khi x?y ra l?i.

Gi?i pháp

B?n có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách cài đ?t Adobe Acrobat Phiên b?n 6.0 ho?c phiên b?n m?i hơn. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t Adobe Acrobat Phiên b?n 6.0 ho?c phiên b?n m?i hơn, h?y ghé thăm website sau c?a Adobe:
http://www.Adobe.com/support/Downloads/Product.jsp?Product=1&Platform=Windows
Lưu ? Adobe có th? thay đ?i v? trí c?a trang web t?i v? c?a h? cho Acrobat cho Windows. N?u có x?y ra, xin vui l?ng truy c?p vào trang web nhà c?a Adobe:
http://www.Adobe.com/

Cách gi?i quy?t khác

B?n có th? d? dàng làm vi?c xung quanh v?n đ? này b?ng cách xóa b? t?t c? các s? ki?n c?a Adobe Acrobat PDFMaker add-in cho chương tr?nh văn ph?ng c?a b?n.

Lưu ? Đ?i tên t?t c? các s? ki?n c?a Adobe Acrobat PDFMaker add-in không gi?i quy?t v?n đ?. Đ?i tên Adobe Acrobat PDFMaker add-in ch? ngăn b?n s? d?ng các add-ins.

Đ? xoá t?t c? các s? ki?n c?a Adobe Acrobat PDFMaker add-in, h?y làm theo các bư?c sau:

Windows 7, Windows Server 2008 và Windows Vista
 1. Th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Trong Word, nh?p vào b?t đ?u, lo?i pdfmaker.dot, và sau đó nh?n Enter.
  • Trong Excel, b?m vào b?t đ?u, g? pdfmaker.xla, và sau đó nh?n Enter.
  • Trong PowerPoint, nh?p vào b?t đ?u, lo?i pdfmaker.ppa, và sau đó nh?n Enter.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào t?p, và sau đó nh?p vào Xóa.
Windows XP, Windows Server 2003 và Microsoft Windows 2000
 1. Nh?p chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào T?m ki?m.
 2. Nh?p chu?t T?t c? các t?p tin và thư m?c.
 3. Trong các T?t c? ho?c m?t ph?n c?a tên t?ph?p, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • n Word, nh?p vào b?t đ?u, g? pdfmaker.dot, và sau đó nh?n Enter.
  • Trong Excel, b?m vào b?t đ?u, g? pdfmaker.xla, và sau đó nh?n Enter.
  • Trong PowerPoint, nh?p vào b?t đ?u, lo?i pdfmaker.ppa, và sau đó nh?n Enter.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào t?p, và sau đó nh?p vào Xóa.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c này add-in và v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? khác ti?n ích, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
276001Adobe Acrobat nút b? thi?u ho?c b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i sau khi b?n nâng c?p lên t?
820919 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? x?y ra khi b?n b?t đ?u ho?c s? d?ng Word 2003 ho?c Word 2002
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Microsoft cung c?p thông tin liên l?c c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên l?c c?a bên th? ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 302596 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbaddin kbstartprogram kbprb kberrmsg kbinvalidpagefault kbprod2web kbmt KB302596 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 302596

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com