Mô t? v? các đ? án đánh s? cho s?n ph?m m? GUIDs cho các chương tr?nh Office XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 302663 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? m?t Microsoft Office 2007 Phiên b?n c?a bài vi?t này, h?y xem 928516.
Về phiên bản Microsoft Office 2003 của bài viết này, hãy xem 832672.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Office 2000 c?a bài vi?t này, xem 230848.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các đ? án đánh s? đư?c s? d?ng b?i Các chương tr?nh Microsoft Office-gia đ?nh và ti?n ích.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n cài đ?t văn ph?ng ho?c b?t k? văn ph?ng đ?c l?p các chương tr?nh, m?t s?n ph?m m? ho?c GUID đư?c t?o ra trong ph?n sau c?a các Windows registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Sau đây là các đ?nh d?ng đư?c s? d?ng b?i m?i GUID:
{WXYYZZZZ-6000-11D3-8CFE-0050048383C9}
					
Chú ý Trong Microsoft Visio, sau đây là các đ?nh d?ng đư?c s? d?ng b?i m?i GUID:
{WXYYZZZZ-6D54-11D4-BEE3-00C04F990354}
					
Các nhân v?t đ?u tiên tám c?a GUID ch?a thông tin v? các lo?i h?nh phát hành, ?n b?n ki?u, c?a hàng, gi? đơn v? (m? hàng), và ngôn ng? c?a s?n ph?m. Các ch? s? c?n l?i trong GUID (11 D 3-8CFE-...) làm không cung c?p b?t k? thông tin m?t cách d? dàng categorizable.
                           Used
Characters  Definition                Hex values
------------------------------------------------------------------
W      Release type               0-9, A-F
X      Edition type               0-2
YY      SKU of the product            10-35
ZZZZ     Language identifier of the product    any required
					
B?n có th? xem GUIDs cho chương tr?nh đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n b?ng cách làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Các GUIDs nên là m?c đ?u tiên đ? đư?c li?t kê trong G? cài đ?t, b?i v? tên c?a h? b?t đ?u v?i ni?ng răng.

M?i GUID d? li?u ngăn ch?a nhi?u các giá tr?, trong đó có tên s?n ph?m s? xu?t hi?n trong các Thêm/lo?i b? chương tr?nh h?p tho?i (DisplayName), ngày mà các s?n ph?m đ? đư?c cài đ?t (InstallDate), s?n ph?m ID (s?n ph?m ID), ngu?n cài đ?t (InstallSource), và công ty đăng k? và tên ngư?i dùng (RegCompany, RegOwner).

Loại phiên bản

Các giá tr? lo?i phát hành xác đ?nh m?c đ? vi?c phát hành, cho Ví d?, Beta so v?i RTM. Xem b?ng dư?i đây đ? bi?t chi ti?t.
Value  Release
------------------------------------------------------------------
0    Any release before Beta 1
1    Beta 1
2    Beta 2
3    RC0<BR/>
4    RC1/OEM Preview Release
5-8   reserved values
9    RTM (first shipped version)
A    SR1 (unused if the product code is not changed after RTM)
B    SR2 (unused if the product code is not changed after RTM)
C    SR3 (unused if the product code is not changed after RTM)
D-F   reserved values
				

Phiên b?n ki?u

Lo?i b?n xác đ?nh các đ?i tư?ng cho các s?n ph?m văn ph?ng, Ví d?, doanh nghi?p ho?c bán l?. Xem b?ng dư?i đây đ? bi?t chi ti?t.
Value  Edition
--------------------
0    Enterprise
1    Retail/OEM
2    Trial
				

Văn ph?ng M? s?n ph?m

M? s?n ph?m văn ph?ng là phiên b?n c?a s?n ph?m văn ph?ng c?a b?n, cho Ví d?, chuyên nghi?p so v?i tiêu chu?n. Xem b?ng dư?i đây đ? bi?t chi ti?t.
Value SKU
--------------------------------------------------------------------
11   Microsoft Office XP Professional 

12   Microsoft Office XP Standard 

13   Microsoft Office XP Small Business 

14   Microsoft Office XP Web Server

15   Microsoft Access 2002

16   Microsoft Excel 2002

17   Microsoft FrontPage 2002

18   Microsoft PowerPoint 2002

19   Microsoft Publisher 2002

1A   Microsoft Outlook 2002

1B   Microsoft Word 2002

1C   Microsoft Access 2002 Runtime

1D   Microsoft FrontPage Server Extensions 2002

1E   Microsoft Office Multilingual User Interface Pack

1F   Microsoft Office Proofing Tools Kit

20   System Files Update

22   unused

23   Microsoft Office Multilingual User Interface Pack Wizard

24   Microsoft Office XP Resource Kit

25   Microsoft Office XP Resource Kit Tools (download from Web)

26   Microsoft Office Web Components

27   Microsoft Project 2002

28   Microsoft Office XP Professional with FrontPage

29   Microsoft Office XP Professional Subscription

2A   Microsoft Office XP Small Business Edition Subscription

2B   Microsoft Publisher 2002 Deluxe Edition

2F   Standalone IME (JPN Only)

30   Microsoft Office XP Media Content 

31   Microsoft Project 2002 Web Client

32   Microsoft Project 2002 Web Server

33   Microsoft Office XP PIPC1 (Personal) (Pre Installed PC) (JPN Only)

34   Microsoft Office XP PIPC2 (Pre Installed PC) (JPN Only)

35   Microsoft Office XP Media Content Deluxe

3A   Project 2002 Standard 

3B   Project 2002 Professional

51   Microsoft Office Visio Professional 2002

54   Microsoft Office Visio Standard 2002

Định danh ngôn ngữ

M? đ?nh danh ngôn ng? ho?c LCID, dao đ?ng t? ngôn ng? đ? ngôn ng?. B?i v? LCID đư?c lưu tr? trong GUID trong h? th?p l?c phân đ?nh d?ng, b?n có th? c?n ph?i chuy?n nó sang th?p phân đ? xác đ?nh ngôn ng? c?a GUID. Ví d?, 0409 h? th?p l?c phân là tương đương v?i 1033 th?p phân, mà d?ch sang ti?ng Anh.

M?u GUID

N?u GUID b?t đ?u v?i 90280407, b?n bi?t r?ng GUID t?o b?i phiên b?n đ?u tiên phát hành (9) c?a doanh nghi?p b?n m?t (0) Microsoft Office XP Professional v?i FrontPage (28), và r?ng ngôn ng? c?a s?n ph?m là ti?ng Đ?c (0407 th?p l?c = 1031 th?p phân = Đ?c).

Thu?c tính

ID c?a bài: 302663 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB302663 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:302663

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com