Koraci za re?avanje problema do kojih dolazi kada poku?avate da koristite alatku ?Oporavak sistema? u operativnom sistemu Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 302796 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

Ovaj ?lanak opisuje kako da u koracima re?ite probleme do kojih mo?e do?i kada poku?ate da koristite alatku ?Oporavak sistema? u operativnom sistemu Windows XP.

Po?etak

Ako se alatka ?Oporavak sistema? ne pokrene, sledite ove korake:
 1. Pokrenite alatku ?Oporavak sistema? da biste proverili da li postoje sistemske ispravke i da biste ih instalirali. Posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju da biste proverili da li postoj ispravke:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=sr-latn-cs
 2. Ako budete upitani, ponovo pokrenite ra?unar.
 3. Nakon ponovnog pokretanja ra?unara, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, zatim stavku Pribor, zatim Sistemske alatke, a zatim izaberite Oporavak sistema.
Ako se oporavak sistema nije pokrenuo, mo?ete da koristite odeljak ?Napredno re?avanje problema? da biste poku?ali da re?ite svoj problem. Ako ne ?elite da vr?ite napredno re?avanje problema, zamolite nekoga za pomo? ili se obratite podr?ci. Informacije o na?inu na koji to mo?ete uraditi potra?ite na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
http://support.microsoft.com/contactus

Napredno re?avanje problema

Ovaj odeljak je namenjen naprednim korisnicima ra?unara. Ako ne ?elite da vr?ite napredno re?avanje problema, zamolite nekoga za pomo? ili se obratite podr?ci. Informacije o na?inu na koji to mo?ete uraditi potra?ite na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
http://support.microsoft.com/contactus

1. metod: Uverite se da je pokrenuta usluga oporavka sistema

Da biste to uradili, koristite jedan od slede?ih metoda:
 • Pogledajte kontrolnu tablu. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, a zatim otkucajte compmgmt.msc u polju Otvori i pritisnite taster Enter.
  2. Pro?irite stavku Usluge, a zatim izaberite stavku Usluge za oporavak sistema.

   Ako Status usluge oporavka sistema nije Pokrenut, kliknite na dugme Start na traci sa alatkama da biste ga pokrenuli.
 • Otvorite prozor komandne linije. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte CMD, a zatim pritisnite taster Enter.
  2. Na komandnoj liniji otkucajte Net Start da biste se uverili da je usluga ?Oporavak sistema? pokrenuta.

   Ako usluga ?Oporavak sistema? nije navedena, unesite net start usluga ?Oporavak sistema? i pritisnite taster Enter.

2. metod: Uverite se da je usluga ?Oporavak sistema? omogu?ena na ?eljenim disk jedinicama

Da biste to uradili, pratite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Moj ra?unar, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Kliknite na karticu System Restore (Oporavak sistema).
 3. Ako je omogu?ena usluga ?Oporavak sistema?, kolona Status disk jedinice ?e prikazati Nadgledanje.
  Ako nije, mo?ete da opozovete izbor u polju Isklju?i uslugu ?Oporavak sistema? na svim disk jedinicama, a zatim kliknite na dugme U redu da biste to omogu?ili.

3. metod: Uverite se da imate dovoljno prostora na disku na svim jedinicama gde je omogu?ena usluga ?Oporavak sistema?

Da biste to uradili, pratite ove korake:
 1. Da biste proverili da li postoji slobodan prostor na disku, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, unesite diskmgmt.msc i pritisnite taster Enter. Proverite da li svaka usluga ?Oporavak sistema? na disk jedinici tra?i slobodan prostor.
 2. Ako slobodan prostor na bilo kojoj particiji za oporavak sistema bude ispod 50 MB, usluga ?Oporavak sistema? ?e obustaviti i ukloniti sve ta?ke za vra?anje kako bi oslobodila prostor na disku. Do sada ste verovatno ve? dobili poruku o nedovoljno slobodnog prostora na disku. Usluga ?Oporavak sistema? ?e nastaviti sa nadgledanjem kada koli?ina slobodnog prostora na disku dostigne 200 MB.

  Napomena U ve?ini slu?ajeva, ne morate da imate particije/disk jedinice usluge ?Oporavak sistema?, osim onih koje je instalirao Windows. Usluga ?Oporavak sistema? ne nadgleda datoteke sa podacima.

4. metod: Pogledajte evidencije doga?aja da biste istra?ili gre?ke u usluzi ?Oporavak sistema?

Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte eventvwr.msc /, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Izaberite kategoriju Sistem.
 3. Izaberite karticu Izvor da biste sortirali po imenu i zatim potra?ite ?sr? ili ?srservice?. Kliknite dvaput na svaku od ovih usluga i zatim proverite da li u opisu doga?aja postoje neke naznake o uzroku problema.

5. metod: Pokrenite u bezbednom re?imu i pokrenite alatku ?Oporavak sistema?

Da biste pokrenuli u bezbednom re?imu, pratite ove korake:
 1. Ponovo pokrenite ra?unar. Odmah nakon ?to ekran bude prazan nekoliko minuta ili nakon zavr?etka BIOS objava, po?nite da pritiskate taster F8 vi?e puta. Pojavljuje se meni ?Napredne opcije za Windows?.

  Ako se meni ne pojavi, ponovo pokrenite ra?unar i poku?ajte ponovo.
 2. Izaberite opciju Bezbedan re?im, a zatim pritisnite taster ENTER. Dok se datoteke u?itavaju, pojavljiva?e se na ekranu.

  Napomena Bezbedan re?im koristi minimalan skup upravlja?kih programa ure?aja i usluga za pokretanje operativnog sistema Windows. Podrazumevani Microsoft VGA upravlja?ki program se koristi za prikazivanje u rezoluciji 640 x 480 i 16 boja.
 3. Prijavite se na administratorski nalog. Ako lozinka nikada nije pode?ena, ostavite polje za lozinku prazno i pritisnite taster ENTER ili kliknite na zelenu strelicu.
 4. Kliknite na Ne na ekranu sa informacijama u bezbednom re?imu da biste pokrenuli uslugu ?Oporavak sistema?.
 5. Izaberite Vrati ra?unar u ranije vreme, a zatim kliknite na dugme Dalje da biste nastavili sa izborom datuma sa dostupnim ta?kama za vra?anje.
 6. Kliknite na dugme Dalje da biste zapo?eli sa vra?anjem sistema u prethodno stanje.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
287505 Kori??enje oznaka disk jedinica u uslu?nom programu ?Oporavak sistema?
283073 Onemogu?avanje korisni?kog interfejsa konfiguracije oporavka sistema
295050 Informacije o oporavku sistema i vra?anju lozinke u prethodno stanje
283252 Korisnik koji nije administrator ne mo?e da pokrene uslu?ni program ?Oporavak sistema?
322246 Ne mo?ete da kreirate ta?ku vra?anja sa instaliranim HighPoint upravlja?kim programom
299904 Uslu?ni program ?Oporavak sistema? mo?e biti obustavljen na sistemskoj disk jedinici ?ak i ako ima dovoljno prostora na disku
300044 Na?in na koji alatka ?Oporavak sistema? rukuje kori??enjem prostora na ?vrstom disku
301224 ?ta?ke oporavka? alatke ?Oporavak sistema? nedostaju ili su izbrisane
304449 Kako se program Oporavak sistema pokre?e iz komandne linije u sistemu Windows XP
313853 Alatka ?Oporavak sistema? prikazuje prazan kalendar u operativnom sistemu Windows XP
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 302796 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbtshoot kbenv kbinfo KB302796

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com