?Microsoft? produkt? aktyvinimo apra?ymas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 302806 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

M?gindama suma?inti programin?s ?rangos piratavim? ir u?tikrinti, kad visi ?Microsoft? klientai gaut? t? produkt? kokyb?, kurios jie tikisi, dabar ?Microsoft? ? kai kuriuos savo produktus ?traukia produkto aktyvinimo technologij?. ?iame straipsnyje apibr??iamas produkt? aktyvinimo procesas ir apra?oma, kaip aktyvinti ?Microsoft? produkt?. Be to jame paai?kinama, kaip susisiekti su ?Microsoft? produkt? aktyvinimo centru, ir pateikiami papildomi produkt? aktyvinimo i?tekliai.
Pastaba ?Microsoft? produkt? aktyvinimo telefono numeriai ?iame straipsnyje nepateikiami. Yra daug regionini? ?Microsoft? produkt? aktyvinimo centr? visame pasaulyje. Naudokit?s produkt? aktyvinimo vedliu, kad tikrai b?tum?te nukreipti ? tinkam? regionin? produkt? aktyvinimo centr?. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip susisiekti su ?Microsoft? produkt? aktyvinimo centru, spustel?kite nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
950929 Kaip susisiekti su ?Microsoft? produkt? aktyvinimo centru (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

DAUGIAU INFORMACIJOS

?Microsoft? naudoja produkt? aktyvinim? siekdama suma?inti piratavimo form?, dar vadinam? ?nenuolatinis kopijavimas" arba ?softlifting" (vieno licencijuoto programin?s ?rangos egzemplioriaus ?sigijimas ir ?ios ?rangos ?diegimas ? kelet? kompiuteri?). Nenuolatinis kopijavimas vyksta tada, kai ?mon?s bendrai naudoja programin? ?rang? tokiu b?du, kuris pa?eid?ia ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygas. Pavyzd?iui, kai asmuo nusiperka ?Windows XP?, ?i ?Windows XP? kopija vis? pirma licencijuota naudoti viename kompiuteryje. Ne?sigijus papildom? licencij? ?i sistemos ?Windows XP? kopija neturi b?ti diegiama papildomuose kompiuteriuose. Pavyzd?iui, jei ?i ?Windows XP? buvo perduota kitam asmeniui ir ?diegta ?io asmens kompiuteryje, tai b?t? laikoma nenuolatiniu kopijavimu. Ta?iau dauguma progamin?s ?rangos licencij? leid?ia i? naujo ?diegti ir aktyvinti programin? ?rang? tame pa?iame kompiuteryje neribot? kiek? kart?. Nor?dami ?sitikinti, kad tinkamai naudojate ?Microsoft? programin? ?rang?, per?i?r?kite ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygas arba produkto naudojimo teises, kur rasite daugiau informacijos apie ?? konkret? produkt?.

Nenuolatinis kopijavimas sudaro did?iausi? piratavimo nuostoli?, kuriuos patiria programin?s ?rangos pramon?, dal?. Suma?inus programin?s ?rangos piratavimo mastus, programin?s ?rangos pramon? gal?t? investuoti daug daugiau ? produkto k?rim?, kokyb? ir palaikym?. To rezultatas b?t? geresni produktai ir daugiau klientams skirt? naujovi?.

Kaip veikia produkto aktyvinimas

Produkto aktyvinimas yra nesud?tingas procesas, visi?kai priklausantis nuo programin?s ?rangos. Jam nereikia joki? aparat?ros pried? ar koki? nors kit? i?orini? ?ranki?. Daugeliu atvej? vienintel? informacija, kurios reikia aktyvinant produkt?, yra diegimo ID, kur? sukuria pati programin? ?ranga. Aktyvinimo metu surinkta informacija nebus naudojama vartotojo asmens tapatybei nustatyti.

Jei produkt? aktyvinate internetu, produkto aktyvinimas trunka ma?iau kaip minut?. Kai aktyvinate produkt? ?iuo b?du, pats produktas atliks did?i?j? darbo dal?. Vartotojo pastang? reikia labai ma?ai. Jei pageidaujate aktyvinti savo produkt? telefonu, galite tai padaryti susisiek? su savo regiono ?Microsoft? produkt? aktyvinimo centru. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip susisiekti su ?Microsoft? produkt? aktyvinimo centru, spustel?kite nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
950929 Kaip susisiekti su ?Microsoft? produkt? aktyvinimo centru (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Svarbu produkt? aktyvinimas jokiu b?du neseka ?Microsoft? programin?s ?rangos vartotoj?. Jo vienintelis tikslas yra suaktyvinti legalias ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijas.

Kada aktyvinti ?Microsoft? produkt?

Parduotuv?je arba kaip naujo kompiuterio dalis ?sigyta programin? ?ranga, kuria prekiauja OEM, turi b?ti suaktyvinta. Kaip nurodyta anks?iau, produkto aktyvinimas yra nesud?tingas procesas, ir daugumai vartotoj? tereik?s suaktyvinti savo produkt? vien? kart? per ?io produkto naudojimo laik?. Ta?iau kai kuriuos produktus gali tekti aktyvinti dar kart?, jei jie perkeliami ? kit? kompiuter? arba jei atliekami did?iuliai kompiuterio, kuriame ?diegtas produktas, pakeitimai.
Pastaba OEM gali suaktyvinti programin? ?rang? gamykloje prie? pristatydami kompiuter? klientui.
Siekiant, kad aktyvinimo procesas nekelt? papildom? problem?, ?Microsoft? produktai gali b?ti aktyvinami nei?kart juos ?diegus. J?s galite paleisti ?Microsoft Office? iki 50 kart? prie? j? suaktyvinant. ?Microsoft Windows? suteikia 30 dien? nuo pirmo operacin?s sistemos naudojimo karto, kol reik?s j? aktyvinti.

Kaip aktyvinti ?Microsoft? produkt?

Nor?dami aktyvinti ?Microsoft? produkt? produkto aktyvinimo vedlyje pasirinkite b?d? ? internetu ar telefonu.
 • Aktyvinant internetu, ?Microsoft? serveriai apdoros aktyvinim? ir suaktyvins produkt?.
 • Aktyvindami telefonu j?s aktyvinate produkt? susisiekdami su ?Microsoft? produkt? aktyvinimo centru ir vykdydami veiksmus, kuriuos nurodo atlikti automatin? telefono sistema arba klient? aptarnavimo atstovas.
  Svarbu Kreipdamiesi ? klient? aptarnavimo atstov? turite tur?ti savo diegimo ID. ?is ID rodomas produkto aktyvinimo vedlyje.

  Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip susisiekti su ?Microsoft? produkt? aktyvinimo centru, spustel?kite nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  950929 Kaip susisiekti su ?Microsoft? produkt? aktyvinimo centru (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Papildoma informacija

Svetain?s

Daugiau informacijos rasite apsilank? ?iose ?Microsoft? svetain?se:
http://www.microsoft.com/lietuva/piracy/default.mspx

http://www.microsoft.com/piracy/mpa.aspx

http://www.microsoft.com/windowsxp/evaluation/features/activation.mspx

?Microsoft? ?ini? baz?s straipsniai

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip susisiekti su ?Microsoft? produkt? aktyvinimo centru, spustel?kite nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
950929 Kaip susisiekti su ?Microsoft? produkt? aktyvinimo centru (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
299840 Kaip naudoti ?Sysprep? su ?Windows? produkt? aktyvinimu arba bendrojo licencijavimo laikmena ?diegiant ?Windows XP? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
291997 Kaip aktyvinti ?Windows XP? naudojant fail? Unattend.txt (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
300273 ?Office XP? programoje negalima aktyvinti OEM leidimo daugiau kaip vien? kart? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
298088 Kaip gauti bendrosios licencijos kod? ?Enterprise Editions?, skirtoms ?Office XP? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
293477 Informacija apie ?Microsoft? aktyvinimo vedlio privatumo strategij?, skirt? ?Visio? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
293466 Suma??j?s funkcionalumas, tr?kstamos meniu komandos ir nepasiekiamos funkcijos ?Visio? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
293151 ?Office? aktyvinimo vedlio apra?ymas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
291983 Prievadai, kuriuos naudoja ?Windows? produkt? aktyvinimas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
299056 Kai paleid?iate ?Windows? produkto registracij? rodomas klaidos prane?imas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
289657 Pirmojo sistemos paleidimo programa (OOBE) nepasileid?ia po to, kai baigiama s?ranka (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 302806 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. gegu??s 19 d. - Per?i?ra: 16.6
TAIKOMA:
 • Customer Service and Support Information
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office XP
 • Microsoft Windows XP SP-1
 • Microsoft Office XP (Setup) Service Pack 2 (SP-2)
 • Microsoft Office XP Application Error Report
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP Document Imaging
 • Microsoft Office XP Document Scanning
 • Microsoft Office XP Multilingual User Interface Pack
 • Microsoft Office XP Pack, skirtas Tablet PC
 • Microsoft Office XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP SP-1
 • Microsoft Office XP Professional Service Pack 2 (SP-2)
 • Microsoft Office XP ra?ybos tikrinimo priemoni? standartinis leidimas
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Windows XP SP-1
 • Microsoft Office XP Small Business Service Pack 2 (SP-2)
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Windows XP SP-1
 • Microsoft Office XP Standard Service Pack 2 (SP-2)
 • Microsoft Office XP Web Components
 • Microsoft Windows XP SP-1
 • Microsoft Office XP Students and Teachers
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kmcustomerservice kbresolve kbguidelines kbmsccsearch kbpubtypekc kbenv KB302806

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com