Microsoft produktu aktiviz?cijas apraksts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 302806 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Lai samazin?tu programmat?ras pir?tismu un lai nodro?in?tu, ka visi Microsoft klienti sa?em paredz?t?s kvalit?tes produktu, Microsoft tagad iek?auj produktu aktiviz?cijas tehnolo?iju vair?kos produktos. ?aj? rakst? defin?ta produktu aktiviz?cija un aprakst?ts, kad un k? aktiviz?t Microsoft produktu. Rakst? ar? paskaidrots, k? sazin?ties ar Microsoft produktu aktiviz?cijas centru, un taj? iek?auti papildu produktu aktiviz?cijas resursi.
Piez?me. ?aj? rakst? nav uzskait?ti Microsoft produktu aktiviz?cijas t?lru?a numuri. Vis? pasaul? ir daudz re?ion?lo Microsoft produktu aktiviz?cijas centru. Izmantojiet produktu aktiviz?cijas vedni, lai p?rliecin?tos, vai tiekat novirz?ts uz pareizo re?ion?lo produktu aktiviz?cijas centru. Lai ieg?tu papildinform?ciju par sazin??anos ar Microsoft produktu aktiviz?cijas centru, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
950929 K? sazin?ties ar Microsoft produktu aktiviz?cijas centru

Papildindorm?cija

Korpor?cija Microsoft izmanto produktu aktiviz?ciju, lai samazin?tu pir?tismu, kas izpau?as neleg?l? programmat?ras kop??an? vai programmnodro?in?juma pavairo?an?. Neleg?la kop??ana notiek, kad cilv?ki kop?go programmat?ru, p?rk?pjot Microsoft programmat?ras licences nosac?jumus. Piem?ram, ieg?d?joties sist?mu Windows XP, t? vispirms ir licenc?ta lieto?anai vien? dator?. Neieg?d?joties papildu licences, ?o sist?mas Windows XP kopiju nevar instal?t citos datoros. Piem?ram, ja ?? sist?mas Windows XP kopija ir koplietota ar k?du citu cilv?ku un instal?ta ?? cilv?ka dator?, tad t? ir neleg?la kop??ana. Tom?r vairum? programmat?ru licen?u nav noteikti ierobe?ojumi, cik reizes vien? dator? dr?kst atk?rtoti instal?t un aktiviz?t programmat?ru. Lai p?rliecin?tos, vai pareizi izmantojat Microsoft programmat?ru, skatiet Microsoft programmat?ras licences nosac?jumus vai produkta lieto?anas ties?bas, lai ieg?tu papildinform?ciju par konkr?to produktu.

Neleg?la kop??ana jeb pir?tisms rada lielus ekonomiskus zaud?jumus programmat?ras nozarei. Ja programmat?ras pir?tisms tiktu samazin?ts, programmat?ras nozare var?tu ieguld?t vair?k l?dzek?u produktu izstr?d?, produktu kvalit?tes un produktu atbalsta uzlabo?an?. T?d?j?di lietot?ji sa?emtu lab?kus produktus un vair?k jaunievedumu.

K? darbojas produktu aktiviz?cija

Produktu aktiviz?cija ir vienk?r?s un saprotams process, ko piln?b? veic programmat?ra. ?im procesam nav nepiecie?amas aparat?ras pievienojumprogrammas vai citi ?r?ji r?ki. Liel?kaj? da?? gad?jumu vien?g? nepiecie?am? inform?cija produkta aktiviz?cijai ir instal?cijas ID, ko izveido programmat?ra. Produkta aktiviz??anas laik? apkopot? inform?cija netiek izmantota lietot?ja identific??anai.

Ja aktiviz?jat savu produktu internet?, produkta aktiviz??ana aiz?em maz?k par min?ti. Kad aktiviz?jat savu produktu ??di, produkts patst?v?gi veiks liel?ko da?u procesa. Nepiecie?ama minim?la lietot?ja iesaist??an?s. Ja v?laties aktiviz?t produktu, izmantojot t?lruni, varat to paveikt, sazinoties ar re?ion?lo Microsoft produktu aktiviz?cijas centru. Lai ieg?tu papildinform?ciju par sazin??anos ar Microsoft produktu aktiviz?cijas centru, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
950929 K? sazin?ties ar Microsoft produktu aktiviz?cijas centru
Svar?gi! Veicot produkta aktiviz?ciju, Microsoft programmat?ras lietot?ji nek?d? veid? netiek izsekoti. Produktu aktiviz?cijas vien?gais m?r?is ir le?itim?t Microsoft programmat?ru.

Kad aktiviz?t Microsoft produktu

Ir j?aktiviz? t? programmat?ra, kas ieg?d?ta veikalos vai instal?ta jaun? dator? no ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?ja. K? nor?d?ts iepriek?, produkta aktiviz?cijas process ir vienk?r?s, turkl?t daudziem lietot?jiem produkts t? darb?bas laik? b?s j?aktiviz? tikai vienreiz. Tom?r, iesp?jams, ka da?us produktus b?s j?aktiviz? atk?rtoti, ja produkts tiek p?rvietots cit? dator? vai ja dator?, kur? produkts ir instal?ts, tiek veiktas b?tiskas izmai?as.
Piez?me. Ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?ji var aktiviz?t programmat?ru r?pn?c? pirms datora pieg?des klientam.
Lai aktiviz?cija b?tu ?rt?ka, Microsoft produkti nav j?aktiviz? t?l?t p?c instal??anas. Programmu komplektu Microsoft Office pirms aktiviz?cijas varat start?t 50 reizes. Sist?ma Microsoft Windows p?c pirm?s lieto?anas reizes ir j?aktiviz? 30 dienu laik?.

K? aktiviz?t Microsoft produktu

Lai aktiviz?tu Microsoft produktu, atlasiet vai nu interneta, vai t?lru?a opciju produktu aktiviz?cijas vedn?.
 • Aktiviz?jot produktu internet?, Microsoft serveri veic aktiviz??anas procesu un aktiviz? produktu.
 • Veicot aktiviz?ciju, izmantojot t?lruni, varat aktiviz?t produktu, sazinoties ar Microsoft produktu aktiviz?cijas centru un izpildot autom?tisk? atbild?t?ja nor?d?t?s darb?bas vai konsult?joties ar klientu apkalpo?anas p?rst?vi.
  Svar?gi! Pirms konsult??an?s ar klientu apkalpo?anas p?rst?vi jums ir nepiecie?ams instal?cijas ID. ID tiek par?d?ts produktu aktiviz?cijas vedn?.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par sazin??anos ar Microsoft produktu aktiviz?cijas centru, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  950929 K? sazin?ties ar Microsoft produktu aktiviz?cijas centru

Papildinform?cija

Vietnes

Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ??s Microsoft vietnes:
http://www.microsoft.com/latvija/piracy/default.mspx

http://www.microsoft.com/piracy/mpa.aspx

http://www.microsoft.com/windowsxp/evaluation/features/activation.mspx

Microsoft zin??anu b?zes raksti

Lai ieg?tu papildinform?ciju par sazin??anos ar Microsoft produktu aktiviz?cijas centru, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?tajiem rakstu numuriem, lai skat?tu rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
950929 K? sazin?ties ar Microsoft produktu aktiviz?cijas centru
299840 K? izmantot r?ku Sysprep kop? ar Windows produkta aktiviz?ciju vai lielapjoma licences datu nes?ju sist?mas Windows XP izvieto?anai
291997 Sist?mas Windows XP aktiviz??ana, izmantojot failu Unattend.txt
300273 Programmu komplekt? Office XP OEM izdevumu var aktiviz?t tikai vienreiz
298088 Lielapjoma licences atsl?gas ieg??ana Office XP Enterprise Edition programm?m
293477 Inform?cija par Microsoft aktiviz?cijas ved?a priv?tuma politiku programmai Visio
293466 Samazin?ta funkcionalit?te, tr?ksto?as komandas izv?ln?s un nepieejami l?dzek?i programm? Visio
293151 Microsoft Office aktiviz?cijas ved?a apraksts
291983 Porti, ko izmanto Windows produktu aktiviz?cija
299056 Palai?ot Windows produkta re?istr?ciju, tiek par?d?ts k??das zi?ojums
289657 P?c instal??anas nedarbojas pirm?s palai?anas programma (Out of Box Experience ? OOBE)

Rekviz?ti

Raksta ID: 302806 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 6. j?nijs - P?rskat??ana: 18.1
Attiecas uz:
 • Customer Service and Support Information
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office profesion?lais izdevums 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office pamatizdevums 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Proofing Tools Standard Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kmcustomerservice kbresolve kbmsccsearch kbpubtypekc kbenv KB302806

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com