"L?i! Không có b?ng n?i dung m?c t?m th?y"khi b?n xây d?ng m?t b?ng n?i dung

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 302865 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i s? đăng k?. H?y ch?c ch?n đ? sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả sổ đăng ký́ Microsoft Windows
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng xây d?ng m?t b?ng n?i dung t? tùy ch?nh phong cách trong Microsoft Word 2000 b?ng cách s? d?ng các \t chuy?n đ?i, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Lỗi! Không tìm thấy mục nhập cho mục lục.
Ví d?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i này khi b?n s? d?ng sau đây:
{TOC \h \z \t "Tiêu đ? 1,1, nhóm 3, 3" \n}

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra khi tách gi?a các phong cách đó ch? ra cho các \t l?nh v?c tùy ch?n trong l?nh v?c l?c là khác nhau t? các d?u tách danh sách trong máy tính c?a b?n thi?t l?p trong khu v?c.

GI?I PHÁP

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng k? biên so?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể được giải quyết. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sửa đổi sổ đăng ký.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Office 2000. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
276367 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? Office 2000 m?i nh?t

Sau khi cài đ?t b?n C?p Nh?t, thêm các sau khóa đ? đăng k? c?a b?n đ? kích ho?t s? thay đ?i:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Options\UseAlternateTOCDelimiter (DWORD) 1
Làm th? t?c này:
 1. Thoát kh?i m?i chương tr?nh Microsoft Windows trư?c khi b?n ch?nh s?a các Windows registry.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 3. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 4. Trong Registry Editor, m? khóa registry sau đây:
  MyComputer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Options
 5. V?i các Tuỳ chọn phím ch?n, trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 6. Lo?i UseAlternateTOCDelimiter, và sau đó nh?n ENTER.
 7. Ch?n UseAlternateTOCDelimiter, và sau đó vào các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i cùng m?t lúc.
 8. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
 9. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra. Biên t?p viên đăng k? t? đ?ng lưu thay đ?i c?a b?n.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng đi?u sau đây phương pháp.

Cách 1: Ch?nh s?a các l?nh v?c s? d?ng d?u tách danh sách chính xác

 1. Nh?n ALT + F9 đ? hi?n th? m? s? l?nh v?c. B?ng N?i dung đư?c đ?i di?n b?i m?t l?nh v?c tương t? như sau:
  {TOC \h \z \t "Tiêu đ? 1,1, nhóm 3, 3" \n}
  Trong l?nh v?c này, d?u ph?y đư?c s? d?ng như danh sách d?u phân cách. Đây là thi?t l?p m?c đ?nh trong Hoa K?, nhưng nhi?u ngư?i khác các nư?c s? d?ng d?u ch?m ph?y như tách danh sách.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n. B?m đúp Tùy ch?n vùng. Trên các S? đi?n tho?i tab, b?n có th? th?y nhân v?t mà hi?n đang đư?c s? d?ng như danh sách d?u phân cách.
 3. Trong l?nh v?c m?, thay th? các d?u ph?y v?i danh sách chính xác d?u phân cách. Ví d? trư?c đó, l?nh v?c này trông gi?ng như sau:
  {TOC \h \z \t "nhóm 1; 1;Nhóm 3; 3 "n}
 4. B?m phím F9 đ? c?p nh?t các l?nh v?c.
 5. Nh?n ALT + F9 chuy?n t? hi?n th? trư?ng m? đ? trư?ng k?t qu?.

Cách 2: Thay đ?i tách danh sách tùy ch?n vùng

 1. Nh?n ALT + F9 đ? hi?n th? m? s? l?nh v?c. B?ng n?i dung đư?c đ?i di?n b?i m?t l?nh v?c tương t? như sau:
  {TOC \h \z \t "Tiêu đ? 1,1, nhóm 3, 3" \n}
  Trong l?nh v?c này, d?u ph?y đư?c s? d?ng như danh sách d?u phân cách. Đây là thi?t l?p m?c đ?nh trong Hoa K?, nhưng nhi?u ngư?i khác các nư?c s? d?ng d?u ch?m ph?y như tách danh sách.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n. B?m đúp Tùy ch?n vùng. Trên các S? đi?n tho?i tab, b?n có th? th?y nhân v?t mà hi?n đang đư?c s? d?ng như danh sách d?u phân cách.
 3. Thay đ?i d?u tách danh sách các nhân v?t đư?c s? d?ng trong l?nh v?c này, và sau đó nh?p vào Ok.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong b?n C?p Nh?t t? 2000: ngày 25 tháng tư năm 2002.

THÔNG TIN THÊM

Các AlternateTOCDelimiter khóa registry gây ra Microsoft Word đ? gi?i thích các b?ng n?i dung delimiter d?a trên đ?nh d?ng ngôn ng? c?a văn b?n xung quanh thay v? t? b?ng đi?u khi?n. M?t s? ngư?i dùng t? nh?ng ngư?i chia s? tài li?u trong nhi?u mi?n đ?a phương có th? thích s? d?ng thi?t đ?t này. Ví d?, m?t b?ng c?a n?i dung đó đư?c bao g?m trong m?t tài li?u v?i đ?nh d?ng ti?ng Đ?c s? d?ng m?t d?u ch?m ph?y như m?t delimiter trên m?t h? đi?u hành ti?ng Anh thay v? c?a d?u ph?y. T?t c? ngư?i dùng này Tài li?u b?ng ti?ng Đ?c có th? c?p nh?t các n?i dung c?a b?ng n?i dung b?t k? c?a h? ngôn ng? h? đi?u hành máy tính c?a h? mi?n là h? có các UseAlternateTOCDelimiter đăng k? khóa t?p.

Lưu ? r?ng chèn b?ng Ch?c năng n?i dung v?n c?n s? d?ng delimiter như nó đư?c thi?t l?p trong b?ng đi?u khi?n khi các b?ng n?i dung ban đ?u là t?o ra. Tác gi? c?a b?ng n?i dung ph?i đ?t th? công delimiter đ? delimiter thích h?p cho các ngôn ng? c?a các tài li?u trư?c khi chia s? nó v?i nh?ng ngư?i dùng khác.

Thu?c tính

ID c?a bài: 302865 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kboffice2000sp3fix kbbug kbfix kbmt KB302865 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:302865

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com