B?n không th? hoàn t?t cài đ?t ho?c nâng c?p Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 303399 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t Internet Explorer, b?n có th? g?p hành vi sau đây:
 • B?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
  Thi?t l?p đ? không th? t?i v? t?t c? các thành ph?n c?n thi?t cho vi?c này cài đ?t.

  H?y th? thi?t l?p l?i, và ch?n ti?p t?c thi?t l?p.
  - hay -
  Thi?t l?p đ? không th? cài đ?t t?t c? các các thành ph?n. Vui l?ng đóng m?i ?ng d?ng và th? ch?y l?i thi?t l?p.
  - hay -
  Thi?t l?p đ? không th? t?i v? t?t c? các các thành ph?n c?n thi?t cho vi?c cài đ?t này.
 • Máy tính ng?ng đáp ?ng (b? treo) trong các cài đ?t.

GI?I PHÁP

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s? d?ng phương pháp sau đây trong Th? t? chúng đư?c tr?nh bày.
LƯU ?: B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Phương pháp 1: Ki?m ch?ng c?u h?nh Windows

 1. Trong Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows NT 4.0, ki?m ch?ng r?ng b?n đang đăng nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 2. Cài đ?t gói d?ch v? m?i nh?t cho ho?t đ?ng c?a b?n h? th?ng.

  Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c Windows NT 4.0 Service Pack 6 (SP6), ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = e396d059-e402-46ef-b095-a74399e25737 & DisplayLang = en
  Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/ms01-033.mspx
 3. Thoát t?t c? chương tr?nh đang ch?y, bao g?m b?t k? ch?ng virus các chương tr?nh.
C? g?ng nâng c?p ho?c cài đ?t Internet Explorer. N?u b?n là không thành công, ti?n hành v?i phương pháp sau đây.

Cách 2: Gi?i h?n b? nh? RAM 256 MB

N?u b?n có nhi?u hơn 256 megabyte (MB) c?a random - access nh? (RAM) đư?c cài đ?t, g? b? ho?c h?n ch? RAM Windows s? d?ng đ?n 256 MB ho?c ít hơn.

Microsoft Windows 95

N?u b?n đang ch?y Windows 95, b?n có th? s? d?ng m?t ? đ?a RAM đ? h?n ch? b? nh? RAM đó là có s?n cho Windows.

Cho thêm thông tin v? cách s? d?ng m?t ? đ?a RAM đ? gi?i h?n b? nh? có s?n, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
142546Làm th? nào đ? s? d?ng m?t ? đ?a RAM đ? g? r?i b? nh?

Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ho?c Microsoft Windows 98

N?u b?n đang ch?y Windows Me, Windows 98 Second Edition, ho?c Windows 98, s? d?ng ti?n ích c?u h?nh h? th?ng đ? gi?i h?n b? nh? RAM đó là có s?n cho Windows:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i msconfig, sau đó b?m Ok.
 3. Nh?p vào Nâng cao, và b?m vào đ? ch?n các Gi?i h?n b? nh? đ?h?p ki?m.
 4. Trong các MB h?p, g? giá tr? b? nh? b?n mu?n gi?i h?n Windows, Ví d?, 256.
 5. Nh?p vào Ok hai l?n, và sau đó nh?p vào Có kh?i đ?ng l?i máy tính.

Windows 2000 ho?c Windows NT 4.0

N?u b?n đang ch?y Windows 2000 ho?c Windows NT 4.0, ch?nh s?a các T?p Boot.ini đ? gi?i h?n b? nh? có s?n cho Windows. Thêm các sau chuy?n sang đư?ng d?n ARC trong [h? đi?u hành] ph?n c?a các T?p Boot.ini, nơi s? lư?ng b? nh? RAM b? nh? RAM đó b?n có mu?n cho phép Windows s? d?ng.
/ MAXMEM =s? lư?ng b? nh? RAM
Ví d?, đư?ng d?n ARC sau h?n ch? Windows 256 MB RAM:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Server" /fastdetect /MAXMEM=256
				
LƯU ?: T?p tin Boot.ini là m?t t?p tin ?n trong thư m?c g?c c?a ? đ?a kh?i đ?ng.

S? d?ng th? t?c sau đây đ? ch?nh s?a các Boot.ini t?p tin.

C?nh báo: N?u b?n không chính xác thay đ?i t?p Boot.ini, b?n có th? khi?n Windows không th? lo?i b?.
 1. Đăng nh?p vào Windows NT 4.0 hay Windows 2000 như m?t ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 3. Trong các M? h?p, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
 4. Thay đ?i thư m?c g?c c?a phân vùng kh?i đ?ng. Cho Ví d?, lo?i cd\ N?u b?n không có m?t đa kh?i đ?ng c?u h?nh.
 5. Lo?i ATTRIB - m?t -h -s boot.ini, và sau đó nh?n ENTER.
 6. Lo?i b?n sao boot.ini boot.Old.

  LƯU ?: N?u b?n ch?y l?nh này, Windows t?o ra b?n sao lưu c?a các T?p Boot.ini và tên nó "Boot.old."
 7. Lo?i ch?nh s?a boot.ini, vaø sau ñoù baám NH?P.
 8. S? d?ng các phím m?i tên đ? di chuy?n đ?n cu?i con đư?ng ARC đó b?n mu?n thay đ?i theo [h? đi?u hành].
 9. Lo?i / MAXMEM = 256.
 10. Press ALT + F, và sau đó nh?n S.
 11. Nh?n ALT + F, và sau đó b?m X.
 12. Lo?i ATTRIB + m?t + s + h boot.ini, và sau đó nh?n ENTER.
 13. Lo?i exit, vaø sau ñoù baám NH?P.
 14. Khởi động lại máy tính.
C? g?ng nâng c?p ho?c cài đ?t Internet Explorer. N?u b?n là không thành công, ti?n hành v?i phương pháp sau đây.

Phương pháp 3: Xác nh?n kích thư?c và v? trí c?a t?p tin trao đ?i

Ki?m ch?ng r?ng máy tính có ch?a m?t t?p tin trao đ?i và r?ng đó là l?n hơn so v?i b? nh? RAM hi?n đư?c cài đ?t trên máy tính. N?u có th?, di chuy?n các t?p tin trao đ?i v?i m?t phân vùng khác nhau trên máy tính. Ki?m ch?ng vi?c trao đ?i t?p tin cài đ?t, h?y làm theo các bư?c trong ph?n thích h?p.

Windows Me, Windows 98 và Windows 95

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Các vấn đề.
 2. B?m vào các Hiệu suất tab, lưu ? giá tr? c?a b? nh? RAM đư?c cài đ?t trên máy tính mà đư?c li?t kê bên c?nh Bộ nhớ, sau đó b?m B? nh? ?o.
  • N?u Đ? Windows qu?n l? b? nh? ?o c?a tôi cài đ?t (khuy?n cáo) đư?c ch?n, đ?a mà ch? các c?a s? thư m?c c?ng ch?a các t?p tin trao đ?i và Windows s? xác đ?nh t?p tin trao đ?i Kích thư?c.
  • N?u H?y đ? tôi ch? ra b? nh? ?o c?a riêng tôi thi?t đ?t đư?c ch?n, các Đ?a c?ng h?p hi?n th? các trao đ?i t?p tin đ?a.
 3. Nh?p vào H?y đ? tôi ch? ra b? nh? ?o c?a riêng tôi thi?t đ?t N?u nó đ? không đư?c ch?n.
 4. Trong các Đ?a c?ng h?p, ch?n m?t phân vùng khác so v?i cái mà Windows đư?c cài đ?t (n?u có m?t có s?n).
 5. Trong các T?i thi?u h?p, ch?n ho?c lo?i m?t giá tr? l?n hơn b? nh? RAM đó là đ? đư?c cài đ?t trên máy tính.
 6. Trong các T?i đa h?p, g? ho?c ch?n m?t giá tr? l?n hơn ho?c b?ng các có giá tr? trong các T?i thi?u h?p.
 7. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Có trên các Xác nh?n thi?t đ?t b? nh? ?o tin nh?n s? xu?t hi?n.
 8. Nh?p vào Đóng, sau đó b?m Có khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính.

Windows 2000 và Windows NT 4.0

 1. Đăng nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Các vấn đề.
 3. Lưu ? giá tr? RAM đư?c hi?n th? dư?i Máy tính.
 4. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó nh?p vào Tùy ch?n hi?u năng.

  LƯU ?: Trong Windows NT 4.0, b?m các Hiệu suất tab.
 5. Dư?i B? nh? ?o, b?m Thay đổi.
 6. Dư?i T?ng c? t?p hoán trang cho t?t c? ? đ?a, kích c? t?p hoán trang đó lưu ? đư?c li?t kê bên c?nhHi?n nay phân b?.
  • Đ? thay đ?i kích thư?c t?p hoán trang, làm theo các bư?c sau:
   1. Trong các Kích thư?c kh?i t?o (MB) h?p, lo?i m?t giá tr? nh? ít nh?t 12 MB l?n hơn RAM đư?c cài đ?t trên các máy tính.
   2. Trong các Kích thư?c t?i đa (MB) h?p, lo?i Kích thư?c t?i đa mà b?n mu?n t?p hoán trang phát tri?n, và sau đó nh?p vào Thi?t l?p.
  • Di chuy?n t?p hoán trang cho m?t phân vùng khác nhau, th?c hi?n theo các bư?c sau:
   1. Trong các ? đ?a [nh?n ?] danh sách, b?m vào phân vùng mà b?n mu?n di chuy?n phân trang t?p tin.
   2. Trong các Kích thư?c kh?i t?o (MB) h?p, lo?i m?t giá tr? nh? ít nh?t 12 MB l?n hơn RAM đư?c cài đ?t trên các máy tính.
   3. Trong các Kích thư?c t?i đa (MB) h?p, lo?i Kích thư?c t?i đa mà b?n mu?n t?p hoán trang phát tri?n, và sau đó nh?p vào Thi?t l?p.
   4. Trong các ? đ?a [nh?n ?] danh sách, b?m vào các phân vùng trên c?a s? đó là cài đ?t.
   5. Trong các Kích thư?c kh?i t?o (MB) h?p, lo?i 0.
   6. Trong các Kích thư?c t?i đa (MB) h?p, lo?i 0, sau đó b?m Thi?t l?p.
   7. Trên các B?ng đi?u khi?n h? th?ngtin nh?n xu?t hi?n, nh?p vào Có đ? xác nh?n t?p hoán trang thi?t l?p mà là nh? hơn b? nh? RAM đó là cài đ?t trên máy tính.
 7. Nh?p vào Ok.

  N?u b?n nh?n đư?c thông báo sau, b?m Ok:
  Nh?ng thay đ?i b?n đ? th?c hi?n yêu c?u b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trư?c khi chúng có tác d?ng.
 8. Nh?p vào Ok hai l?n, và sau đó nh?p vào Có kh?i đ?ng l?i máy tính.
C? g?ng nâng c?p ho?c cài đ?t Internet Explorer. N?u b?n là không thành công, ti?n hành v?i phương pháp sau đây.

Cách 4: Lo?i b? các chương tr?nh ch?ng vi-rút

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, sau đó b?m Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 2. B?m chương tr?nh ch?ng vi-rút và b?m Thêm/lo?i b? ho?c Gỡ bỏ.
 3. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đ? g? b? hoàn toàn ch?ng virus chương tr?nh, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.
C? g?ng nâng c?p ho?c cài đ?t Internet Explorer. N?u b?n là không thành công, ti?n hành v?i phương pháp sau đây.

Cách 5: G? b? Internet Explorer các thành ph?n

Lo?i b? nâng c?p Internet Explorer và t?t c? nh?ng đi?u sau đây thêm các thành ph?n c?a Internet Explorer:
 • Microsoft Outlook Express
 • Microsoft Netmeeting
 • Microsoft Wallet
 • Microsoft đang ho?t đ?ng phim
 • Microsoft Netshow
 • Microsoft Chat
 • Internet Mail and News
 • Microsoft VRML Player
 • VDOLive Player
 • Microsoft FrontPage Express
 • Microsoft Internet Explorer truy c?p Kit (IEAK)
Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, sau đó b?m Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 2. B?m vào kho?n m?c Internet Explorer b?n mu?n lo?i b?, sau đó b?m Thêm/lo?i b? ho?c Gỡ bỏ.
 3. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đ? g? b? hoàn toàn Internet Thám hi?m và các thành ph?n có liên quan.

  LƯU ?: Lo?i b? các t?p tin đư?c chia s? n?u b?n b? nh?c.
 4. Trong Windows NT 4.0, n?p đơn xin l?i service pack m?i nh?t.

  Đ? thêm thông tin v? các d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0 gói, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = e396d059-e402-46ef-b095-a74399e25737 & DisplayLang = en
 5. Khởi động lại máy tính.
C? g?ng nâng c?p ho?c cài đ?t Internet Explorer. N?u b?n là không thành công, ti?n hành v?i phương pháp sau đây.

Phương pháp 6: Lo?i b? t?p và thi?t đ?t

Bư?c 1: Đ?i tên t?p tin DLL

Đ?i tên các t?p tin thư vi?n liên k?t đ?ng (DLL) sau đây:
Actxprxy.dll
Advpack.dll
Comcat.dll
Inseng.dll
Jobexec.dll
Url.dll
Urlmon.dll
Wininet.dll
Wintrust.dll
Đ? làm như v?y, h?y làm theo các th? t?c ? thích h?p keá tieáp.

LƯU ?: M?t s? nh?ng t?p tin này có th? không đư?c tr?nh bày trên các máy tính.

C?nh báo: Không xóa các t?p tin Wintrust.dll.

Windows Me, Windows 98 và Windows 95
 1. Kh?i đ?ng Windows trong ch? đ? an toàn. Đ? thêm thông tin v? vi?c b?t đ?u Windows trong ch? đ? an toàn, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
  180902Làm th? nào đ? b?t đ?u m?t d?a trên Windows 98 máy tính trong ch? đ? an toàn
  122051 Làm th? nào Windows 95 th?c hi?n m?t s? kh?i đ?u ch? đ? an toàn
 2. Kh?i đ?ng Windows Explorer.
 3. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p.
 4. B?m vào các Xem tab.
 5. Nh?p vào Hi?n th? các t?p và c?p ?n, b?m đ? xóa các ?n ph?n m? r?ng t?p tin cho các ki?u t?p đ? bi?t ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Duy?t t?i v? trí sau, nơi? đ?a là ? đ?a mà Windows đư?c cài đ?t:
  ? đ?a: \Windows\System
 7. Nh?p chu?t ph?i vào m?t t?p tin t? danh sách trư?c, và sau đó nh?p vào Đ?i tên.
 8. Đ?i tên ph?n m? r?ng tên t?p .dll đ?.Old, sau đó nh?n ENTER.
 9. Làm theo các bư?c 7 và 8 đ? đ?i tên m?i c?a các t?p tin DLL t? danh sách trư?c có m?t trên máy tính.
Windows 2000 và Windows NT 4.0
 1. Kh?i đ?ng Windows Explorer.
 2. Nh?p vào Tùy ch?n c?p trên các Công cụ tr?nh đơn.

  LƯU ?: Trong Windows NT 4.0, nh?p vào Tuỳ chọn trên các Xem tr?nh đơn.
 3. B?m vào các Xem tab.
 4. Nh?p vào Hi?n th? các t?p và c?p ?n, b?m đ? xóa các ?n ph?n m? r?ng t?p tin cho các ki?u t?p đ? bi?t ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Duy?t t?i v? trí sau, nơi? đ?a là ? đ?a mà Windows đư?c cài đ?t:
  ? đ?a: \Winnt\System32
 6. Nh?p chu?t ph?i vào m?t t?p tin t? danh sách trư?c, và sau đó nh?p vào Đ?i tên.
 7. Đ?i tên ph?n m? r?ng tên t?p .dll đ?.Old, sau đó nh?n ENTER.
 8. Làm theo bư?c 6 và 7 đ?i tên m?i c?a các t?p tin DLL t? danh sách trư?c có m?t trên máy tính.

Bư?c 2: Đ?i tên các t?p tin Log Setup

Đ?i tên Log.txt ho?t đ?ng thi?t l?p và cài đ?t Internet Explorer Log.txt t?p tin n?u nh?ng t?p tin này có m?t. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các th? t?c trong các ph?n thích h?p.

Windows NT 4.0, Windows 98 và Windows 95
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?m, sau đó b?m T?p và c?p.
 2. Trong các Đ?t tên h?p, lo?i "Ho?t đ?ng thi?t l?p Log.txt";" Thi?t l?p tr?nh duy?t IE Log.txt".
 3. Trong các T?m trong danh sách, ch?n Máy tính của tôi, sau đó b?m T?m th?y bây gi?.
 4. Trong danh sách đư?c t?m th?y kho?n m?c, nh?p chu?t ph?i Ho?t đ?ng thi?t l?p Log.txt, sau đó b?m Đ?i tên.
 5. Đ?i tên ho?t đ?ng thi?t l?p Log.txt đ? oldsetup log.txt, sau đó nh?n ENTER.
 6. Nh?p chu?t ph?i Thi?t l?p tr?nh duy?t IE Log.txt, sau đó b?m Đ?i tên.
 7. Đ?i tên thi?t l?p tr?nh duy?t IE Log.txt đ? oldIE Setup Log.txt, sau đó nh?n ENTER.
 8. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đóng.
Windows 2000 và Windows Me
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Tìm kiếm, sau đó b?m Cho t?p ho?c c?p.
 2. Trong các T?m ki?m t?p và c?p tên làh?p, lo?i "Ho?t đ?ng thi?t l?p Log.txt";" Thi?t l?p tr?nh duy?t IE Log.txt".
 3. Trong các T?m trong danh sách, ch?n Máy tính của tôi, sau đó b?m T?m ki?m ngay.
 4. Trong các K?t qu? t?m ki?m c?a s?, b?m chu?t ph?i vào Ho?t đ?ng thi?t l?p Log.txt sau đó b?m Đ?i tên.
 5. Đ?i tên ho?t đ?ng thi?t l?p Log.txt đ? oldsetup log.txt, sau đó nh?n ENTER.
 6. Nh?p chu?t ph?i Thi?t l?p tr?nh duy?t IE Log.txt, sau đó b?m Đ?i tên.
 7. Đ?i tên thi?t l?p tr?nh duy?t IE Log.txt đ? oldIE Setup Log.txt, sau đó nh?n ENTER.
 8. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đóng.

Bư?c 3: Lo?i b? c?p T?p thi?t l?p c?a b?n C?p Nh?t c?a Windows

N?u thư m?c Windows Update thi?t l?p t?p tin t?n t?i, xóa nó:
 1. B?t đ?u Windows Explorer, và sau đó m? r?ng c?p Windows đư?c cài đ?t.
 2. Nh?p chu?t ph?i Windows Update Setup Files, sau đó b?m Xóa b?.
 3. Trên các Xác nh?n xóa b? c?p tin nh?n xu?t hi?n, nh?p vào Có.
 4. N?u b?n đư?c nh?c xác nh?n vi?c lo?i b? các t?p tin ho?c thư m?c, nh?p vào Vâng, t?t c?.

Bư?c 4: Xóa b? các t?p t?m th?i

Xóa b? n?i dung c?a thư m?c Temp:
 1. Trong Windows Explorer, tr?nh duy?t đ? các Nhi?t đ? thư m?c.
 2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Ch?n t?t c?.
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Xóa b?.
 4. N?u b?n s? đư?c nh?c xác nh?n các t?p tin ho?c thư m?c xóa, b?m Có.
 5. Thoát kh?i Windows Explorer.
 6. Khởi động lại máy tính.

Bư?c 5: Ch?nh s?a Windows Registry

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 3. Trong Registry Editor, xác đ?nh v? trí và nh?p vào đăng k? sau đây subkey:
  Thi?t l?p HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Active
 4. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào Xu?t kh?u Registry File.
 5. Trong các Tên tệp h?p, lo?ithi?t l?p ho?t đ?ng, sau đó b?m Lưu.
 6. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Xóa b?.
 7. Trên các Xác nh?n xoá b? Key tin nh?n xu?t hi?n, nh?p vào Có.
 8. Làm theo bư?c t? 3 đ?n 7 đ? xu?t kh?u, và sau đó xóa m?i c?a khóa registry sau đây:
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTARE\Microsoft\Internet Explorer
  • Cài đ?t HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Thi?t l?p HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Bư?c 6: Ki?m tra xem các thi?t l?p Registry cho c?p T?p chương tr?nh

Xác minh r?ng các ProgramFilesDirProgramFilesPath giá tr? đ?ng k? tr? đ?n đúng v? trí c?a chương tr?nh C?p T?p:
 1. Trong Registry Editor, xác đ?nh v? trí và nh?p vào đăng k? sau đây subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
 2. Trong ngăn bên ph?i c?a các Registry Editor c?a s?, b?m đúp vào ProgramFilesDir.
 3. N?u không ph?i là đư?ng d?n chính xác vào c?p T?p chương tr?nh hi?n th? trong các Dữ liệu giá trị h?p, g? đư?ng d?n chính xác đ? các Chương tr?nh t?p tin thư m?c. Ví d?, g? C: Program Files T?p tin.
 4. Nh?p vào Ok.
 5. B?m đúp ProgramFilesPath.
 6. N?u %% T?p chương tr?nh không đư?c hi?n th? trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i%% T?p chương tr?nh.
 7. Nh?p vào Ok.
 8. Thoát kh?i Registry Editor.

  LƯU ?: Không kh?i đ?ng l?i máy tính t?i th?i đi?m này.

Bư?c 7: Ng?t k?t n?i ? đ?a m?ng đ? ánh x?

N?u máy tính c?a b?n có ch? cái ? đ?a ánh x? m?ng chia s?, ng?t k?t n?i chúng:
 1. Trên máy tính, b?m đúp vào Máy tính của tôi.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào ? đ?a m?ng b?n mu?n thay đ?i (các ? đ?a xu?t hi?n như là m?t bi?u tư?ng ? đ?a k?t n?i kèm theo m?ng), và sau đó Nh?p vào Ng?t k?t n?i.

Bư?c 8: Thay th? T?p Winhlp32.exe

LƯU ?: Ngay c? khi b?n không có đ? th?c hi?n các bư?c này đ? g? r?i v?n đ? này, n?u b?n làm như v?y, nhi?u DLL liên quan đ?n tin nh?n không xu?t hi?n n?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t ho?c nâng c?p Internet Explorer.

LƯU ?: Bư?c này ch? đư?c áp d?ng n?u b?n đang ch?y Windows 2000 hay Windows NT 4.0.
 1. B?t đ?u Windows Explorer, và sau đó tr?nh duy?t sau đây v? trí, nơi ? đ?a lái xe trên Windows mà đư?c cài đ?t:
  ? đ?a: \Winnt
 2. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i Winhlp32.exe, sau đó b?m Sao.
 3. Duy?t đ?n thư m?c sau đây:
  ? đ?a: \Winnt\System32
 4. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i Winhlp32.exe, sau đó b?m Đ?i tên.
 5. Đ?i tên Winhlp32.exe đ? Winhlp32.Old, và sau đó nh?n ENTER.

  N?u b?n s? đư?c nh?c xác nh?n thay đ?i c?a ph?n m? r?ng tên t?p, b?m Có.
 6. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Dán.
 7. Thoát kh?i Windows Explorer.

Bư?c 9: Cài đ?t Internet Explorer

C? g?ng nâng c?p ho?c cài đ?t Internet Explorer b?ng cách s? d?ng sau đây phương pháp theo th? t? chúng đư?c tr?nh bày:
 • Cài đ?t Internet Explorer t? trang Web Microsoft sau đây Trang web:
  http://www.Microsoft.com/Windows/IE
 • Cài đ?t Internet Explorer t? tr?nh duy?t Internet Explorer đ?a CD (CD).
 • Sao chép t?p tin cài đ?t Internet Explorer đ? các đ?a phương đ?a c?ng, và sau đó ch?y cài đ?t t? đ?a c?ng đ?a phương.
 • Cài đ?t Internet Explorer vào m?t thư m?c khác hơn các thư m?c cài đ?t m?c đ?nh sau đây:
  ? đ?a: \Program Files\Plus! Microsoft Internet

  - hay -

  ? đ?a: \Program Files\Internet explorer
LƯU ?: N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t Internet Explorer, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau:
M?t cài đ?t trư?c c?a chương tr?nh không bao gi? đư?c hoàn thành.
B?n c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy đ? hoàn thành mà cài đ?t trư?c khi ch?y Internet Explorer Setup. Thi?t l?p s? đóng ngay bây gi?.
Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 3. Trong Registry Editor, xác đ?nh v? trí và nh?p vào đăng k? sau đây subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager
  LƯU ?: Trong này khóa s? đăng k?, Session Manager là hai t?.
 4. Trong ngăn bên ph?i c?a các Registry Editor c?a s?, b?m chu?t ph?i vào PendingFileRenameOperations, sau đó b?m Xóa b?.
 5. Trên các Xác nh?n xoá b? giá tr? tin nh?n xu?t hi?n, nh?p vào Có.
 6. Trong ngăn bên trái c?a c?a s? Registry Editor, m? r?ng các Session Manager subkey.
 7. N?u m?t FileRenameOperations subkey đư?c li?t kê, h?y b?m vào nó và sau đó xóa t?t c? các m?c có t? các FileRenameOperations subkey trong ngăn bên ph?i.
 8. Thoát kh?i Registry Editor.
 9. Kh?i đ?ng l?i Internet Explorer Setup.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? phân trang kích thư?c t?p tin vào b? ki?m soát mi?n Windows 2000, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
216899Phương pháp th?c hành t?t nh?t cho thi?t l?p b? đi?u khi?n tên mi?n Windows 2000
Cho thêm thông tin v? cách s? d?ng b?ng đi?u khi?n thêm/lo?i b? chương tr?nh đ? lo?i b? Internet Explorer trên Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265829 Add\Remove chương tr?nh c? th? không làm vi?c sau khi cài đ?t Internet Explorer 5.5 ho?c Internet Explorer 6 trên Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 303399 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbenv kbprb kbsetup kbupgrade kbmt KB303399 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:303399

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com