B?n nh?n đư?c m?t "C?nh báo SuperSocket thông tin" c?nh báo thông tin khi m?t tài kho?n b?n ghi d?ch v? SQL Server là m?t ngư?i s? d?ng tên mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 303411 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
L?I #: 232774 (SHILOH_BUGS)
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi SQL Server B?t đ?u trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft SQL Server 2000 ho?c Microsoft SQL Server 2005, chương tr?nh SQL Server luôn luôn c? g?ng đ? ki?m nh?p Các máy ch? ?o trong Thư mục Họat động. S? ki?n sau đây có th? đư?c ghi vào Nh?t k? s? ki?n:

SuperSocket thông tin: (SpnRegister): l?i 8344 SuperSocket thông tin: (SPNRegister): thông tin l?i 1355 SuperSocket: SpnUnRegister(): l?i 8344.

Lưu ?L?i 1355 là tương đương v?i ERROR_NO_SUCH_DOMAIN. L?i 8344 là tương đương v?i không đ? quy?n đ? th?c hi?n các ho?t đ?ng ki?m nh?p. Đi?u này đư?c th? hi?n như m?t c?nh báo cho các ch?c năng SPNRegister và như là m?t l?i cho các ch?c năng SpnUnRegister .

Thư này không ph?i là m?t thông báo l?i. Văn b?n này là ch? m?t chú ? SQL Server không th? ki?m nh?p m?t b?n ghi d?ch v? chính tên (SPN). Đi?u này cho th?y r?ng cơ ch? b?o m?t s? đư?c s? d?ng là Microsoft Windows NT Challenge\Response (NTLM) xác th?c thay v? Xác th?c Kerberos.

Các thư này nên ch? đư?c coi là m?t v?n đ? n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server yêu c?u xác th?c Kerberos ho?c ngăn ch?n các thi?t đ?t b?o m?t m?ng d? ph?ng đ? đàm phán NTLM. N?u không, các thông đi?p này có th? đư?c b? qua m?t cách an toàn.

Nguyên nhân

Thư thư?ng xu?t hi?n b?i v? các b?n ghi d?ch v? SQL Server tài kho?n đang ch?y như là m?t ngư?i s? d?ng tên mi?n ngư?i không có quy?n c?n thi?t đ? ki?m nh?p SPNs. V?i Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), b?n có th? kích ho?t Kerberos các xác th?c trên máy ch? c?m. Đ? đư?c hư?ng d?n làm th? nào đ? làm đi?u này, Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
319723 Thông tin v? SQL Server 2000 Kerberos h? tr?, bao g?m c? máy ch? ?o SQL Server trên máy ch? c?m

Gi?i pháp

B?n c?ng có th? ch?nh s?a các tài kho?n thi?t đ?t ki?m soát truy c?p quy?n trong b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại Thư mục Họat động đ? kích ho?t đ?c thu?c tính servicePrincipalName quy?n và quy?n thu?c tính servicePrincipalName ghi cho tài kho?n b?n ghi d?ch v? SQL.

C?nh báo N?u b?n s? d?ng ch?nh s?a ho?t đ?ng m?c tin thư thoại b?n ghi d?ch v? giao di?n (ADSI) snap-in, Ti?n ích LDP, ho?c b?t k? khách hàng khác Phiên b?n 3 LDAP, và b?n không chính xác thay đ?i các thu?c tính c?a đ?i tư?ng Thư mục Họat động, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, ho?c c? hai c?a s? và đ?i Ngo?i t?. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? gây ra b?i không chính xác thay đ?i thu?c tính đ?i tư?ng Thư mục Họat động có th? đư?c gi?i quy?t. Thay đ?i các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? gi?i quy?t các lo?i thư và kích ho?t các b?n ghi d?ch v? SQL Server đ? t?o ra SPNs t? đ?ng cho trư?ng h?p SQL Server c?a b?n, yêu c?u các qu?n tr? viên tên mi?n c?a b?n thêm quy?n phù h?p và quy?n c?a ngư?i dùng vào tài kho?n kh?i đ?ng c?a SQL Server.

Đ? kích ho?t tài kho?n b?n ghi d?ch v? SQL Server đ? thi?t l?p SPNs m?t cách chính xác khi kh?i đ?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i Adsiedit.msc, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trong các Ch?nh s?a ADSI c?a s?, m? r?ng Tên mi?n [DomainName], m? r?ng DC = RootDomainName, m? r?ng CN = ngư?i dùng, b?m chu?t ph?i vào CN =AccountName, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.

  Ghi chú
  • DomainName đ?i di?n cho tên mi?n.
  • RootDomainName là m?t gi? ch? cho tên mi?n g?c.
  • AccountName đ?i di?n cho các tài kho?n mà b?n ch? đ?nh đ? B?t đ?u b?n ghi d?ch v? SQL Server.
  • N?u b?n đ? xác đ?nh H? th?ng c?c b? đ? B?t đ?u b?n ghi d?ch v? SQL Server, AccountName đ?i di?n cho các tài kho?n mà b?n s? d?ng đ? kí nh?p vào Microsoft Windows.
  • N?u b?n đ? ch? đ?nh m?t tài kho?n ngư?i dùng mi?n cho b?n ghi d?ch v? SQL Server, AccountName đ?i di?n cho trương m?c ngư?i dùng vùng.
 3. Trong các CN =AccountName Thu?c tính hộp thoại h?p, b?m vào các An ninh tab.
 4. Trên các An ninh tab, b?m vào Nâng cao.
 5. Trong các cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t chuyên sâu hộp thoại h?p, đ?m b?o r?ng ngư?i dùng t? đư?c li?t kê trong M?c mức cấp phép. N?u ngư?i dùng t? không đư?c li?t kê, h?y nh?p vào Thêm, và sau đó thêm ngư?i dùng t? .
 6. Theo M?c mức cấp phép, b?m vào T?, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 7. Trong các M?c mức cấp phép hộp thoại h?p, b?m vào các Thu?c tính tab.
 8. Trên các Thu?c tính tab, b?m vào Đ?i tư?ng này ch? trong các Áp d?ng vào danh sách, và sau đó đ?m b?o r?ng các quy?n sau đây đ? đư?c ch?n theo mức cấp phép:
  • Đ?c thu?c tính servicePrincipalName
  • Ghi thu?c tính servicePrincipalName
 9. B?m chu?t Ok ba l?n, và sau đó đóng các Ch?nh s?a ADSI c?a s?.
Đ? đư?c giúp đ? v?i quá tr?nh này, liên h? v?i h? tr? s?n ph?m Thư mục Họat động. Tham kh?o bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft này n?u b?n liên h? v?i h? tr? s?n ph?m.

Khi b?n th?c hi?n vi?c này, b?n lo?i b? SPN v?n đ? cho vi?c cài đ?t chuyên bi?t m?i ho?c cài đ?t chuyên bi?t đ? có TCP/IP c?ng ho?c tên mi?n tên l?n.

Quan tr?ng Chúng tôi khuyên b?n không nên c?p WriteServicePrincipalName ngay cho tài kho?n b?n ghi d?ch v? SQL khi các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Có r?t nhi?u các b? b? ki?m soát mi?n.
 • SQL Server t?p trung.
Trong trư?ng h?p này, SPN cho SQL Server có th? b? xóa v? đ? tr? trong nhân r?ng Thư mục Họat động. Đi?u này có th? gây ra v?n đ? k?t n?i v?i trư?ng h?p c?a SQL Server.

Gi? s? r?ng b?n có nh?ng đi?u sau đây:
 • M?t trư?ng h?p SQL ?o đ?t tên Sqlcluster v?i hai nút: nút ch?n m?t A và nút ch?n m?t B.
 • nút ch?n m?t A ch?ng th?c c?a b? ki?m soát mi?n A và Node B ch?ng th?c c?a b? ki?m soát mi?n sinh


Sau đây có th? x?y ra:
 1. Ví d? Sqlcluster ho?t đ?ng trên các nút ch?n m?t A và ki?m nh?p SPN SQL trong b? ki?m soát mi?n A trong B?t đ?u lên...
 2. Ví d? Sqlcluster không qua Node B khi nút ch?n m?t A là t?t b?nh thư?ng.
 3. Ví d? Sqlcluster deregistered SPN c?a m?nh t? b? b? ki?m soát mi?n A trong quá tr?nh t?t máy vào nút ch?n m?t A.
 4. SPN đư?c l?y ra t? b? b? ki?m soát mi?n A nhưng s? thay đ?i đ? không đư?c đư?c nhân r?ng đ? b? ki?m soát mi?n sinh
 5. Khi B?t đ?u trên Node B, ví d? Sqlcluster c? g?ng đ? ki?m nh?p SQL SPN v?i b? b? ki?m soát mi?n sinh K? t? đó, SPN v?n c?n t?n t?i các Node B không ki?m nh?p SPN.
 6. Sau m?t th?i gian, b? b? ki?m soát mi?n A sao chép xoá SPN (t? bư?c 3) đ? b? ki?m soát mi?n B như là m?t ph?n m? r?ng Thư mục Họat động. K?t qu? cu?i cùng là không h?p l? SPN t?n t?i ví d? SQL thu?c ph?m vi và do đó b?n th?y v?n đ? k?t n?i v?i trư?ng h?p Sqlcluster.

Lưu ? V?n đ? này đư?c c? đ?nh trong SQL Server 2012.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong SQL Server 2000 và SQL Server 2005.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
235529Kerberos h? tr? trên Windows 2000 d?a trên máy ch? c?m
269229 Làm th? nào đ? t? tái t?o tài kho?n b?n ghi d?ch v? c?m

Thu?c tính

ID c?a bài: 303411 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbbug kbpending kbmt KB303411 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 303411

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com