Làm th? nào đ? gi? cho cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c 4,0 trong đi?u ki?n làm vi?c hàng đ?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 303528 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Theo m?c đ?nh, máy bay ph?n l?c Microsoft là cơ s? d? li?u đư?c s? d?ng trong Microsoft Access. Bài vi?t này mô t? các th?c ti?n t?t nh?t mà b?n có th? s? d?ng đ? gi? cho cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c c?a b?n ? trên làm vi?c đi?u ki?n. Bài vi?t này mô t? các cơ s? d? li?u đang ch?y trong m?t môi trư?ng ngư?i dùng và trong m?t môi trư?ng đa ngư?i dùng.

Th?c ti?n t?t nh?t

Ph?n này áp d?ng cho t?t c? các cơ s? d? li?u ph?n l?c cho dù b?n là ngư?i s? d?ng duy nh?t c?a cơ s? d? li?u ho?c li?u cơ s? d? li?u đư?c s? d?ng b?i nhi?u ngư?i dùng trên m?ng.

Ki?m ch?ng r?ng service pack m?i nh?t c?a h? đi?u hành đư?c cài đ?t

Cài đ?t service pack m?i nh?t c?a h? đi?u hành.

Ki?m ch?ng r?ng b?n có service pack m?i nh?t cài đ?t cho h? đi?u hành, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://update.microsoft.com
N?u b?n đang ? trong m?t môi trư?ng m?ng, đ?m b?o r?ng máy ch? t?p tin m?ng có service pack m?i nh?t c?a h? đi?u hành. Đi?u này đ?m b?o r?ng máy ch? t?p tin m?ng có các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho redirector m?ng và h? th?ng t?p tin.

Ki?m ch?ng r?ng service pack m?i nh?t c?a Microsoft ph?n l?c đư?c cài đ?t

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? l?y phiên b?n m?i nh?t c?a cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c 4.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
239114Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho cơ s? d? li?u Microsoft ph?n l?c 4,0
N?u b?n làm vi?c trong m?t môi trư?ng m?ng, b?n ph?i cài đ?t Microsoft Jet service pack m?i nh?t trên t?t c? các khách hàng máy tính. B?n không ph?i cài đ?t các gói d?ch v? Microsoft ph?n l?c trên máy ch? t?p tin m?ng tr? khi máy ch? t?p tin m?ng c?ng đi?u hành m?t ho?c nhi?u ?ng d?ng s? d?ng Microsoft máy bay ph?n l?c.

S? d?ng thi?t k? cơ s? d? li?u hi?u qu?

M?t cơ s? d? li?u thi?t k? hi?u qu? c?i thi?n hi?u su?t c?a các cơ s? d? li?u. M?t cơ s? d? li?u thi?t k? hi?u qu? c?ng giúp gi?m nguy cơ t?p tin tham nh?ng.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? th?c ti?n t?t nh?t cho vi?c thi?t k? cơ s? d? li?u, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
289533Nơi đ? t?m thông tin v? vi?c thi?t k? cơ s? d? li?u trong Microsoft Access

S? d?ng đ?nh d?ng t?p tin cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c t?i phù h?p v?i m?t phiên b?n c?a cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c, đang đư?c s? d?ng

Xu?t s?c nh?t và cho s? ?n đ?nh, s? d?ng cơ s? d? li?u đ?nh d?ng Microsoft ph?n l?c 4,0 khi b?n s? d?ng m?t khách hàng Microsoft ph?n l?c 4.0. Tương t? như v?y, s? d?ng cơ s? d? li?u đ?nh d?ng Microsoft ph?n l?c 3.0 khi b?n s? d?ng m?t khách hàng Microsoft ph?n l?c 3.5.

B?ng dư?i đây li?t kê đ?nh d?ng máy bay ph?n l?c hi?n đang có s?n. B?ng dư?i đây c?ng li?t kê nh?ng g? dll d?ch đư?c s? d?ng đ? nói chuy?n v?i các đ?nh d?ng máy bay ph?n l?c khi b?n s? d?ng m?t khách hàng máy bay ph?n l?c 4.0:

  Access version	Jet format  Translator dll used
  --------------	----------  -------------------
  Access 2.0  	Jet 2.0    Msrd2x40.dll
  Access 95   	Jet 3.0    Msrd3x40.dll
  Access 97   	Jet 3.0    Msrd3x40.dll
  Access 2000  	Jet 4.0    none
  Access 2002 	Jet 4.0    none
  Access 2003 	Jet 4.0    none 
				
B?ng dư?i đây cho th?y r?ng Microsoft Access 95 và truy c?p 97 t?o m?t t?p tin cơ s? d? li?u Microsoft ph?n l?c 3.0 đ?nh d?ng. Access 2000, Access 2002 và Office Access 2003 t?o m?t t?p tin cơ s? d? li?u Microsoft ph?n l?c 4,0 đ?nh d?ng. Khi b?n s? d?ng m?t khách hàng Microsoft ph?n l?c 4.0, s? d?ng m?t cơ s? d? li?u Microsoft ph?n l?c 4,0 đ?nh d?ng t?p tin đ? tránh s? d?ng m?t d?ch gi? dll. N?u b?n s? d?ng m?t khách hàng Microsoft ph?n l?c 3.5, chúng tôi khuyên b?n s? d?ng cơ s? d? li?u đ?nh d?ng Microsoft ph?n l?c 3.0.

Danh sách b?ng sau đây thư?ng xuyên nh?t s? d?ng Microsoft ph?n l?c cơ s? d? li?u khách hàng và các phiên b?n máy bay ph?n l?c cơ s? d? li?u liên quan đ?n khách hàng cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c s? d?ng:

	Client application	Jet Database Engine used	Recommended Jet database format
  -------------------------  ------------------------    --------------------------------
	Access 2.0			Jet 2.0				Jet 2.0
	Access 95			Jet 3.0				Jet 3.0
	Access 97			Jet 3.5				Jet 3.0
	Access 2000			Jet 4.0				Jet 4.0
	Access 2002			Jet 4.0				Jet 4.0
	Office Access 2003		Jet 4.0				Jet 4.0
	DAO 3.0				Jet 3.0				Jet 3.0
	DAO 3.5				Jet 3.5				Jet 3.0
	DA0 3.6				Jet 4.0				Jet 4.0
	Microsoft.JET.OLEDB.3.51	Jet 3.5				Jet 3.0
	Microsoft.Jet.OLEDB.4.0`	Jet 4.0				Jet 4.0
	Access ODBC Driver		Jet 4.0				Jet 4.0
				
Chú ý Tr?nh đi?u khi?n Microsoft Access ODBC là bao g?m trong MDAC 2.0 ho?c s?m hơn s? d?ng Microsoft ph?n l?c 3.5. Tr?nh đi?u khi?n Microsoft Access ODBC là bao g?m trong MDAC 2,1 và MDAC 2.5 s? d?ng Microsoft ph?n l?c 4.0. MDAC 2.6 và phiên b?n m?i nh?t không bao g?m tr?nh đi?u khi?n Microsoft Access ODBC ? t?t c?.

Trong các t?nh hu?ng nh?t đ?nh, ch?ng h?n như khi b?n có c? hai tr? lên máy bay ph?n l?c ?ng d?ng và ?ng d?ng máy bay ph?n l?c m?i hơn chia s? cùng m?t cơ s? d? li?u t?p tin, b?n có th? không th? s? d?ng máy bay ph?n l?c m?i nh?t đ?nh d?ng t?p tin cơ s? d? li?u. Đi?u này là do đ?ng cơ ph?n l?c l?n tu?i không th? đ?c ho?c không th? ghi vào cơ s? d? li?u m?t máy bay ph?n l?c m?i hơn t?p tin đ?nh d?ng. V? v?y, ph?i s? d?ng đ?nh d?ng c? hơn và s? d?ng d?ch dlls.

Không s? d?ng dành riêng t? và k? t? dành riêng cho trư?ng tên và tên đ?i tư?ng

Không s? d?ng dành riêng t? và k? t? dành riêng khi b?n đ?t tên cho các đ?i tư?ng và khi b?n đ?t tên cho các l?nh v?c trong cơ s? d? li?u c?a b?n. Dành riêng t? ho?c các k? t? dành riêng mà đang đư?c s? d?ng m?t m?nh ho?c k?t h?p v?i nh?ng t? khác, nhưng đư?c bao b?c b?i kho?ng có th? gây ra tham nh?ng cơ s? d? li?u.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? dành riêng t? và k? t? dành riêng trong Microsoft Access, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
286335Dành riêng t? trong Microsoft Access

Đ?nh k? nén cơ s? d? li?u Microsoft Jet

N?u b?n có thư?ng xuyên thay đ?i cơ s? d? li?u c?a b?n, ph?n c?a cơ s? d? li?u có th? tr? nên phân m?nh. Do đó, theo đ?nh k? ch?y các ti?n ích nh? g?n cơ s? d? li?u truy c?p. N?u b?n không có m?t b?n sao c?a truy c?p, b?n v?n có th? nén cơ s? d? li?u b?ng cách s? d?ng các ti?n ích JetComp.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c các ti?n ích JetComp cho Microsoft ph?n l?c 4,0, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
295334Máy bay ph?n l?c nh? g?n utility có s?n t?i Trung tâm t?i v?
Làm th? nào thư?ng xuyên b?n nén cơ s? d? li?u c?a b?n ph? thu?c vào bao nhiêu nh?ng thay đ?i d? li?u. N?u d? li?u không thay đ?i thư?ng xuyên, b?n không ph?i nh? g?n thư?ng xuyên. N?u có nh?ng thay đ?i thư?ng xuyên đ? cơ s? d? li?u c?a b?n, nh? g?n cơ s? d? li?u c?a b?n thư?ng xuyên hơn. M?c dù không có quy t?c chính th?c cho cách thư?ng xuyên b?n nén cơ s? d? li?u c?a b?n, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n nén cơ s? d? li?u c?a b?n thư?ng xuyên.

Các đo?n sau đây mô t? quá tr?nh đư?c s? d?ng b?i Microsoft ph?n l?c đ? nén cơ s? d? li?u c?a b?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách nén cơ s? d? li?u, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
288631Ch?ng phân m?nh và nén cơ s? d? li?u đ? c?i thi?n hi?u su?t
Cơ s? d? li?u Microsoft ph?n l?c x? l? t?p tin cơ s? d? li?u truy c?p như m?t lo?t các 4096 byte kh?i. Đây là gi?ng như cách mà m?t h? th?ng đi?n h?nh x? l? d? li?u trên đ?a c?ng c?a b?n. B? hoàn ch?nh các b?n ghi trong m?t b?ng Microsoft Jet đư?c lưu tr? b?i m?t lo?t các kh?i. M?i kh?i đi?m vào kh?i ti?p theo. M?i kh?i có th? ch?a m?t ho?c nhi?u h? sơ. Làm th? nào nhi?u h? sơ k?t kh?i gi? ph? thu?c vào các l?nh v?c bao nhiêu và bao nhiêu d? li?u trong m?i b?n ghi. Khi h? sơ đư?c b? sung và h? sơ s? b? xóa kh?i b?ng, b?ng kh?i tr? nên phân m?nh trong t?p tin cơ s? d? li?u.

Khi b?n nén cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c, các kh?i là de-fragmented, và m?i b?ng đư?c đ?t trong m?t lo?t các kh?i l?c đ?a. Đi?u này c?i thi?n đ?c tính năng hi?u su?t và vi?t đ? bàn.

Ch? s? trong m?t cơ s? d? li?u truy c?p c?ng đư?c lưu gi? t?i 4096 byte kh?i. Ch? s? có th? tr? nên phân m?nh c?ng gi?ng như các b?n ghi bàn có th? tr? nên phân m?nh.

Khi cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c compacted, máy bay ph?n l?c thông tin C?p Nh?t b?ng s? li?u th?ng kê đư?c lưu tr? trong cơ s? d? li?u. M?t trong nh?ng s? li?u th?ng kê quan tr?ng b?ng là s? lư?ng các b?n ghi trong m?t b?ng. N?u s? lư?ng các b?n ghi trong b?ng s? li?u th?ng kê khác v?i r?t nhi?u t? con s? th?c t? c?a các h? sơ trong b?ng, hi?u su?t có th? không t?t. Ví d?, n?u th?ng kê b?ng cho th?y r?ng có m?t s? ít các b?n ghi trong b?ng, t?i ưu hoá cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c không s? d?ng b?t k? l?p ch? m?c trên b?ng khi cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c th?c hi?n t?m ki?m ho?c tham gia. N?u có m?t s? ít các h? sơ, đi?u này là th?c s? hi?u qu?. Tuy nhiên, n?u có nhi?u h? sơ, đi?u này có th? tr? thành r?t kém hi?u qu?. V? v?y, n?u cơ s? d? li?u c?a b?n có m?t s? lư?ng l?n các h? sơ đư?c thêm vào, xóa, và C?p Nh?t, nén cơ s? d? li?u thư?ng xuyên hơn.

Microsoft ph?n l?c c?ng re-optimizes truy v?n đư?c lưu tr? trong cơ s? d? li?u khi cơ s? d? li?u compacted. Đi?u này ph?n ánh s? li?u th?ng kê C?p Nh?t b?ng. V? v?y, truy v?n đư?c lưu tr? có th? đư?c c?i thi?n khi b?n nén cơ s? d? li?u c?a b?n.

Sao lưu t?p tin cơ s? d? li?u Microsoft máy bay ph?n l?c c?a b?n thư?ng xuyên

Xác đ?nh m?t l?ch tr?nh sao lưu tương ?ng vào d? li?u mà b?n có th? đ? kh? năng đ? m?t. Ví d?, n?u b?n có th? đ? kh? năng đ? m?t m?t ngày d? li?u, sao lưu hàng ngày. N?u b?n có th? đ? kh? năng đ? m?t m?t tu?n c?a d? li?u, sao lưu hàng tu?n. Sao lưu t?p cơ s? d? li?u đ?y đ? là cách t?t nh?t đ? đ?m b?o r?ng b?n có th? khôi ph?c t?p tin cơ s? d? li?u Microsoft máy bay ph?n l?c c?a b?n n?u tham nh?ng x?y ra.

Quan tr?ng N?u b?n đang ? trong m?t môi trư?ng m?ng, b?n ph?i đóng c?a t?t c? Microsoft Jet khách hàng trư?c khi b?n sao lưu các t?p tin cơ s? d? li?u Microsoft Access. N?u b?n không làm đi?u này, b?n có th? t?o m?t t?p tin sao lưu v?i không đ?y đ? d? li?u ho?c d? li?u không phù h?p. Ki?m tra các t?p tin sao lưu thư?ng xuyên đ? đ?m b?o r?ng các t?p tin sao lưu c?a b?n là t?t.

Ki?m ch?ng r?ng gói d?ch v? m?i nh?t cho phiên b?n c?a văn ph?ng đư?c cài đ?t

Microsoft theo đ?nh k? cung c?p gói d?ch v? và b?n c?p nh?t cho Microsoft Office. Cài đ?t nh?ng service pack m?i nh?t ho?c văn ph?ng C?p Nh?t cho phiên b?n c?a văn ph?ng đ? nâng cao hi?u su?t và kh? năng tương tác v?i các chương tr?nh khác. S? d?ng Microsoft Office Update Web site đ? t? đ?ng cài đ?t t?t c? các gói d?ch v? m?i nh?t và C?p Nh?t. Đ? có văn ph?ng C?p nh?t trang web phát hi?n các b?n c?p nh?t b?n ph?i cài đ?t trên máy tính c?a b?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-us/Downloads/maincatalog.aspx
Sau khi văn ph?ng C?p nh?t trang web phát hi?n nh?ng c?p nh?t m?i nh?t mà b?n yêu c?u, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các b?n C?p Nh?t đư?c khuy?n cáo cho s? ch?p thu?n c?a b?n. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t đ? cài đ?t các b?n C?p Nh?t.

B? sung th?c ti?n t?t nh?t cho các môi trư?ng m?ng

Microsoft Jet là m?t chia s? t?p tin h? th?ng cơ s? d? li?u. M?t chia s? t?p tin h? th?ng cơ s? d? li?u có ngh?a r?ng vi?c x? l? các t?p tin x?y ra t?i các khách hàng. Khi m?t chia s? t?p tin database, ch?ng h?n như Microsoft Jet, đư?c s? d?ng trong m?t nhi?u ngư?i s? d?ng môi trư?ng, nhi?u khách hàng quá tr?nh s? d?ng các t?p tin đ?c, t?p tin ghi và t?p tin khóa ho?t đ?ng trên cùng m?t t?p tin đư?c chia s? qua m?ng. N?u m?t quá tr?nh không th? hoàn t?t, các t?p tin có th? đ? trong t?nh tr?ng không đ?y đ? ho?c trong m?t nhà nư?c b? h?ng. M?t quá tr?nh có th? không th? hoàn t?t cho m?t trong nh?ng l? do sau:
 • Khi m?t khách hàng ng?ng b?t ng?
 • Khi k?t n?i m?ng đ?n m?t máy ch? b?
Microsoft ph?n l?c không đư?c d? đ?nh đ? s? d?ng v?i căng th?ng cao máy ch? ?ng d?ng, ?ng d?ng máy ch? cao-concurrency ho?c 24 gi? m?t ngày, b?y ngày m?t tu?n máy ch? ?ng d?ng. Đi?u này bao g?m máy ch? ?ng d?ng, ch?ng h?n như Web ?ng d?ng, ?ng d?ng thương m?i, giao d?ch ?ng d?ng và ?ng d?ng máy ch? nh?n tin. Đ?i v?i các lo?i ?ng d?ng, gi?i pháp t?t nh?t là chuy?n đ?i sang m?t h? th?ng th?c khách hàng/máy ch? d?a trên cơ s? d? li?u, ch?ng h?n như Microsoft d? li?u đ?ng cơ (MSDE) ho?c Microsoft SQL Server. Khi b?n s? d?ng máy bay ph?n l?c Microsoft trong căng th?ng cao các ?ng d?ng như Microsoft Internet Information Server (IIS), b?n có th? g?p b?t k? m?t trong nh?ng v?n đ? sau đây:
 • Cơ s? d? li?u tham nh?ng
 • Các v?n đ? ?n đ?nh, ch?ng h?n như IIS đâm ho?c khóa lên
 • B?t ng? th?t b?i ho?c liên t?c không tr?nh đi?u khi?n k?t n?i v?i cơ s? d? li?u h?p l? yêu c?u re-starting d?ch v? IIS
Nh?ng ph?n sau ch?a l?i khuyên đ? làm theo khi b?n chia s? m?t máy bay ph?n l?c Microsoft ho?c m?t t?p tin cơ s? d? li?u Microsoft Access trên m?t máy ch? t?p tin m?ng.


Không s? d?ng chuy?n hư?ng c?p trên Windows Vista

Không có m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong đó cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c có th? b? l?i khi cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c đư?c lưu trong m?t c?p có s? d?ng tính năng chuy?n hư?ng c?p Windows Vista trong b?n phát hành c?a Windows Vista.

Đ? tránh v?n đ? này, b?n ph?i c?p nh?t cho Windows Vista Service Pack 1, ho?c b?n không ph?i lưu cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c t?i m?t thư m?c có s? d?ng tính năng chuy?n hư?ng c?p Windows Vista. Đ? l?y Windows service pack m?i nh?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://update.microsoft.com
Chúng tôi đ? không th?y v?n đ? này v?i các tính năng chuy?n hư?ng c?p c?a Windows Server 2003, Windows XP ho?c Windows năm 2000.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chuy?n hư?ng c?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
232692Tính năng chuy?n hư?ng thư m?c trong Windows
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chuy?n hư?ng c?p, ghé thăm Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-us/SMS/bb676760.aspx

Cơ h?i khóa, c?n đư?c g?i là oplocks, trên máy ch? t?p tin m?ng


Cơ h?i khóa có th? làm tăng nguy cơ b? máy bay ph?n l?c cơ s? d? li?u tham nh?ng khi m?t t?p tin đư?c chia s? b?i hai hay nhi?u khách hàng trên m?t máy ch? t?p tin m?ng. V?n đ? này áp d?ng cho Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 và máy ch? t?p tin Novell h? tr? cơ h?i khóa. V?n đ? này c?ng áp d?ng cho khách hàng mà đang ch?y Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows XP và mà k?t n?i v?i m?t máy ch? t?p tin h? tr? cơ h?i khóa.

Chú ý: Khách hàng ch?y Microsoft Office Access 2003 ph?i có Windows 2000 SP3 ho?c sau này ho?c Windows XP ho?c h? đi?u hành sau này.

Đ? tránh v?n đ? này, b?n ph?i cài đ?t Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c máy ch? t?p tin Windows 2000 nơi t?p tin cơ s? d? li?u Access có v? trí. Sau đó cài đ?t Windows service pack m?i nh?t trên m?i máy tính khách hàng Windows k?t n?i t?i máy ch? t?p tin Windows 2000.

Đ? l?y Windows service pack m?i nh?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Microsoft Windows Update
N?u b?n đang s? d?ng Windows NT 4.0, ho?c n?u b?n không mu?n cài đ?t Windows 2000 SP3 ho?c sau này, b?n có th? t?t cơ h?i khóa đ? tránh v?n đ? này.

Quan tr?ng N?u b?n vô hi?u hóa cơ h?i khóa, đi?u này có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t c?a các ?ng d?ng khác. N?u b?n có th?c m?c v? vi?c này, liên h? v?i h? tr? k? thu?t c?a Microsoft Windows.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?t cơ h?i khóa trên Windows NT 4.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
129202Gi?i thích v? cơ h?i khóa trên Windows NT
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?t cơ h?i khóa trên Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296264C?u h?nh cơ h?i khóa trong Windows
Đ? vô hi?u hoá cơ h?i khóa trên m?t máy ch? t?p tin Novell, chúng tôi đ? ngh? b?n liên h? v?i h? tr? k? thu?t Novell. Thông tin v? nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n, ghé thăm Web site sau:
http://support.Microsoft.com/GP/vendors/en-us
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Các v?n đ? c?n xem xét khi b?n chia s? cơ s? d? li?u Microsoft Jet

Chúng tôi không khuyên b?n chia s? m?t t?p tin cơ s? d? li?u Microsoft Jet đư?c lưu tr? trên m?t chia s? t?p tin Microsoft Windows 95, m?t chia s? t?p tin Microsoft Windows 98 ho?c m?t chia s? t?p tin Microsoft Windows Millennium Edition (Me) v?i Windows NT khách hàng ho?c khách hàng Windows 2000.

N?u b?n có m?t môi trư?ng v?i m?t h?n h?p c?a các máy tính trên m?t m?ng lư?i v?i m?t s? máy tính đang ch?y Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Millennium Edition và m?t s? máy tính đang ch?y Windows NT ho?c Windows 2000 và b?n chia s? cơ s? d? li?u v?i ngư?i dùng m?ng khác, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n lưu tr? t?p tin cơ s? d? li?u và r?ng b?n chia s? t?p tin cơ s? d? li?u trên m?t máy ch? Windows NT ho?c trên máy ch? Windows 2000 v?i cơ h?i khóa vô hi?u hóa.

Tham nh?ng có th? x?y ra n?u b?n có Windows NT khách hàng máy tính ho?c máy tính Windows 2000 khách mà chia s? m?t t?p tin đư?c lưu tr? trên m?t chia s? t?p tin Windows 95, m?t chia s? t?p tin Windows 98 ho?c m?t chia s? t?p tin Windows Millennium Edition. V?n đ? này có th? x?y ra ngay c? khi Windows NT khách hàng ho?c khách hàng Windows 2000 có cơ h?i khóa vô hi?u hóa. V?n đ? này là v?n c?n đang đi?u tra. Chúng tôi s? đăng thêm thông tin cho bài vi?t này khi thông tin đó tr? thành có s?n.

Chú ý: Khách hàng ch?y Microsoft Office Access 2003 ph?i có Windows 2000 SP3 ho?c sau này ho?c Windows XP ho?c h? đi?u hành sau này.

S? d?ng m?t máy ch? t?p tin m?nh m?

H?y ch?c ch?n r?ng b?n có m?t máy ch? t?p tin m?nh m? có th? x? l? s? lư?ng ngư?i s? d?ng và các yêu c?u đang đư?c th?c hi?n vào t?p tin cơ s? d? li?u Microsoft máy bay ph?n l?c. Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng máy ch? t?p tin không ph?i là overtaxed v?i x? l? các quy tr?nh khác, ch?ng h?n như hành đ?ng như b? ki?m soát mi?n Windows, m?t máy ch? Exchange ho?c m?t máy ch? SQL.

M?t v?n đ? c?ng có m?t n?u b?n kh?i đ?ng l?i máy ch? đ? s?a ch?a m?t v?n đ? v?i d?ch v? quan tr?ng khác, ch?ng h?n như các d?ch v? thư. V?n đ? này c?ng x?y ra khi b?n kh?i đ?ng l?i máy ch? sau khi b?n áp d?ng ph?n m?m m?i ho?c b?n áp d?ng m?t gói d?ch v? ho?c m?t hotfix, và b?n quên r?ng cơ s? d? li?u Microsoft ph?n l?c hi?n đang đư?c chia s? trên máy ch?. Khi kh?i đ?ng l?i máy ch? t?p tin, b?t ng? gián đo?n c?a các khách hàng k?t n?i cơ s? d? li?u x?y ra. Đi?u này có th? gây ra tham nh?ng cơ s? d? li?u. Đ? ngăn ch?n k?t n?i khách hàng b? gián đo?n, t?t c? các khách hàng ph?i đóng cơ s? d? li?u trư?c khi kh?i đ?ng l?i máy ch? t?p tin ho?c trư?c khi ph?n m?m C?p Nh?t t?i h? ph?c v? t?p tin đư?c áp d?ng.

M?t máy ch? t?p tin c?ng ph?i đư?c đ?t ? m?t v? trí an toàn nơi mà các máy ch? t?p tin không th? đư?c vô t?nh t?t. H? ph?c v? ph?i có m?t cung c?p không b? gián đo?n năng lư?ng (UPS) giúp b?o v? t? cúp đi?n liên t?c hay t? s?c m?nh bi?n đ?ng. Máy ch? t?p tin m?ng c?ng ph?i có nh?ng đi?u sau đây:
 • ? đ?a c?ng hi?u năng cao
 • M?t ch?t lư?ng cao m?ng th?
 • R?t nhi?u RAM đ? đ?m b?o r?ng các máy ch? có th? x? l? t?i

Ki?m ch?ng k?t n?i m?ng

H?y ch?c ch?n r?ng b?n có m?t m?ng lư?i ?n đ?nh và m?t m?ng lư?i nhanh v?i ?n đ?nh m?ng k?t n?i t?i h? ph?c v? t?p tin m?ng. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n không s? d?ng Microsoft ph?n l?c trên m?t WAN, qua m?t k?t n?i modem, ho?c qua FTP ho?c b?t k? v?n t?i m?ng ít hơn, tin c?y khác. B?i v? Microsoft Jet là m?t chia s? t?p tin h? th?ng cơ s? d? li?u, b?t k? giao thông m?ng ít hơn, tin c?y làm tăng cơ h?i c?a m?t khách hàng b? b?. Đi?u này có th? tăng cơ h?i c?a cơ s? d? li?u tham nh?ng.

Gi?m thi?u s? lư?ng các k?t n?i đư?c th?c hi?n t? m?i khách hàng

Chúng tôi đ? ngh? b?n thi?t k? m?i khách hàng s? d?ng m?t k?t n?i đ?n cơ s? d? li?u Microsoft máy bay ph?n l?c. M?i k?t n?i đ?n cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c đ?i di?n cho m?t khách hàng đ?c l?p cơ s? d? li?u, ngay c? khi nh?ng k?t n?i này đ?n t? quá tr?nh khách hàng.

Đ? t?i ưu hóa m?ng và hi?u năng I/O và gi?m b?t s? căng th?ng đa ngư?i dùng vào cơ s? d? li?u back-end, thi?t k? ?ng d?ng khách hàng s? d?ng m?t k?t n?i duy nh?t đ? cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c. Chia s? k?t n?i này qua nhi?u h? sơ b? theo yêu c?u. Đi?u này có l?i ích b? sung c?a ngăn ng?a s? ch?m tr? đ?c và vi?t s? ch?m tr? trong ?ng d?ng khách. Theo m?c đ?nh, không có s? ch?m tr? năm giây gi?a vi?t m?t giá tr? cho cơ s? d? li?u và có th? đ?c đi?u này C?p Nh?t giá tr? khi vi?t và khi đ?c trên hai k?t n?i máy bay ph?n l?c khác nhau. Đi?u này là đúng ngay c? khi hai k?t n?i n?m trong cùng m?t quá tr?nh khách hàng. N?u b?n s? d?ng m?t k?t n?i duy nh?t, b?n tránh v?n đ? này.

S? d?ng ADO truy c?p cơ s? d? li?u Microsoft Jet

Khi b?n truy c?p vào cơ s? d? li?u Microsoft máy bay ph?n l?c t? ADO, chúng tôi khuyên b?n s? d?ng các Microsoft ph?n l?c OLE DB Provider thay v? c?a tr?nh đi?u khi?n Microsoft Access ODBC. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
299974B?ng cách s? d?ng máy bay ph?n l?c Microsoft IIS

Di chuy?n đ?n m?t cơ s? d? li?u giao d?ch đư?c toàn v?n b? sung

Không gi?ng như m?t cơ s? d? li?u t?p tin d?a trên, m?t công c? d?a trên máy ch? cơ s? d? li?u, ch?ng h?n như Microsoft SQL Server, x? l? t?t c? các yêu c?u nhi?u khách hàng đ?n m?t cơ s? d? li?u ? máy ch?. H? ph?c v? theo d?i c?a các yêu c?u trong m?t t?p nh?t k? giao d?ch. N?u m?t yêu c?u không th? đư?c hoàn thành, máy ch? cu?n l?i yêu c?u ho?c không x? l? yêu c?u. Đi?u này làm gi?m nguy cơ mà cơ s? d? li?u c?n l?i trong t?nh tr?ng không đ?y đ? ho?c trong m?t nhà nư?c b? h?ng.

Trư?c khi b?n nâng c?p t? m?t cơ s? d? li?u t?p tin d?a vào m?t công c? d?a trên máy ch? cơ s? d? li?u, b?n ph?i xem xét nh?ng l?i th? và b?t l?i c?a làm như v?y.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách ch?n cơ s? d? li?u thích h?p nh?t cho các m?c đích c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
168549Vi?c l?a ch?n gi?y tr?ng cơ s? d? li?u thích h?p có s?n trong trung tâm t?i v?
Chú ý M?c dù gi?y tr?ng này đư?c vi?t cho truy c?p 97, gi?y tr?ng này c?ng áp d?ng cho máy bay ph?n l?c 4.0 và Access 2000.

Làm m?i đư?c liên k?t b?ng sau khi b?n c?p nh?t cơ s? d? li?u back-end

B?t c? khi nào cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c có ch?a liên k?t đ?n m?t máy ch? cơ s? d? li?u back-end ODBC và b?n C?p Nh?t máy ch? đó lên phiên b?n sau này và l?n, b?n ph?i c?p nh?t t?t c? các b?ng bi?u đư?c liên k?t trong cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c. Ví d?, b?n c?p nh?t các máy ch? t? SQL Server 2000-SQL Server 2005.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng g? đ? làm g? n?u cơ s? d? li?u c?a b?n đ? b? h?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306204Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? tham nh?ng trong cơ s? d? li?u Microsoft Access

304701 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? tham nh?ng trong cơ s? d? li?u Microsoft Access

824271 Mô t? c?a x? l? s? c? tham nh?ng trong m?t cơ s? d? li?u Office Access 2003


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? khác đư?c b?o hi?m trong bài vi?t trư?c đó, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
200300Làm th? nào đ? đ?ng b? hóa vi?t và đ?c v?i máy bay ph?n l?c OLE DB Provider và ADO
283849 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? và s?a ch?a h?ng truy c?p 2002 ho?c cơ s? d? li?u sau này
299974 B?ng cách s? d?ng máy bay ph?n l?c Microsoft IIS
296264 C?u h?nh cơ h?i khóa trong Windows
129202 Gi?i thích v? cơ h?i khóa trên Windows NT
304408 Làm th? nào đ? t?t m?t ?ng d?ng tùy ch?nh truy c?p t? xa
300216 Làm th? nào đ? gi? cho cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c 4,0 trong đi?u ki?n làm vi?c hàng đ?u

Thu?c tính

ID c?a bài: 303528 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB303528 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:303528

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com