Jei naudojate FQDN ar IP adres?, intraneto svetain? identifikuojama kaip interneto svetain?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 303650 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Vietinio tinklo (LAN), intraneto bendrinimo vietos ar intraneto svetain?s prieigai naudojant interneto protokolo (IP) adres? ar visi?kai apibr??t? domeno vard? (FQDN), bendrinimo vieta arba svetain? gali b?ti identifikuojami kaip esantys interneto zonoje, o ne vietinio intraneto zonoje. Pavyzd?iui, ?is veikimo b?das gali b?ti vykdomas, jei prieigai prie bendrinimo viet? ar svetaini? naudojate ?Microsoft Internet Explorer? ar ?Windows Internet Explorer?, ?Microsoft Windows Explorer?, komandin? eilut? arba sistema ?Windows? pagr?st? program?, o adres? pateikiate vienu i? toliau nurodyt? format?:
 • \\Computer.childdomain.domain.com\Share
 • http://computer.childdomain.domain.com
 • \\157.54.100.101\share
 • file://157.54.100.101/share
 • http://157.54.100.101
?is veikimo b?das gali b?ti vykdomas neatsi?velgiant ? tai, ar buvo konfig?ruotas vienas, ar visi i? toliau pateikt? parametr?:
 • Programoje ?Microsoft Internet Explorer? arba ?Windows Internet Explorer? ?trauk?te FQDN (arba *.domain.com) ar IP adres? (arba adres? diapazon?) laukelyje Do not use proxy server for addresses beginning with (Nenaudoti tarpinio serverio adresams, prasidedantiems), esan?iame dialogo lango Proxy Settings (Tarpinio serverio parametrai) skyriuje Exceptions (I?imtys).

  Pastaba. Nor?dami rasti programos ?Internet Explorer? dialogo lang? Proxy Settings (Tarpinio serverio parametrai), spustel?kite Tools (?rankiai), spustel?kite Internet Options (Interneto parinktys), spustel?kite Connections (Ry?iai), tada spustel?kite Proxy Settings (Tarpinio serverio parametrai).
 • Pa?ym?jote ?ym?s langel? Bypass proxy server for local addresses (Ie?kant vietini? adres?, apeiti tarpin? server?), esant? dialogo lange Local Area Network (LAN) Settings (Vietinio tinklo (LAN) parametrai).

  Pastaba. Nor?dami rasti nar?ykl?s ?Internet Explorer? dialogo lang? Local Area Network (LAN) Settings (Vietinio serverio (LAN) parametrai), spustel?kite Tools (?rankiai), spustel?kite Internet Options (Interneto parinktys), spustel?kite Connections (Ry?iai), tada spustel?kite Local Area Network (LAN) Settings (Vietinio serverio (LAN) parametrai).
 • Pa?ym?jote ?ym?s langelius Include all sites that bypass the proxy server (?traukti visas svetaines, apeinan?ias tarpin? server?) ir Include all network paths (UNCs) (?traukti visus tinklo kelius (UNC), esan?ius dialogo lange Local intranet (Vietinis intranetas).

  Nor?dami rasti nar?ykl?s ?Internet Explorer? dialogo lang? Local intranet (Vietinis intranetas), spustel?kite Tools (?rankiai), spustel?kite Internet Options (Interneto parinktys), spustel?kite Security (Sauga), tada spustel?kite Local intranet (Vietinis intranetas).
Bandydami pasiekti autentifikavimo reikalaujan?ias intraneto ?iniatinklio svetaines, d?l ?io veikimo b?do galite pamatyti nar?ykl?s ?Internet Explorer? raginim? ?vesti kredencialus. Be to, galite b?ti raginami ?vesti kredencialus arba jums gali b?ti neleista atidaryti fail? intraneto ?iniatinklio svetain?je ar universali?j? vard? suteikimo konvencijos (UNC) bendrinimo viet? programose, kurios naudoja ?Internet Explorer? saugos tvarkytuv?, kad gal?t? nustatyti, ar failas yra patikimoje saugos zonoje. Pavyzd?iui, programoje ?Microsoft Access 2002? bandydami atidaryti ?Microsoft Access? duomen? baz?s (.mdb) fail?, esant? vietinio intraneto bendrinimo vietoje (naudodami FQDN ar IP adres?), galite gauti ?? klaidos prane?im?:
Microsoft Access cannot open this file.
This file is located outside your intranet or on an untrusted site. Microsoft Access will not open the file due to potential security problems.
To open the file, copy it to your computer or an accessible network location. (?Microsoft Access? negali atidaryti ?io failo. Failas yra ne intranete arba nepatikimoje svetain?je. ?Microsoft Access? neatidarys ?io failo d?l galim? saugos problem?. Nor?dami atidaryti ?? fail? nukopijuokite j? ? kompiuter? arba pasiekiam? tinklo viet?.)
Pastaba. ?Windows Server 2003? yra naujas pasirenkamas komponentas ? ?Internet Explorer? patobulintoji saugos konfig?racija. ?is komponentas visas intraneto ?iniatinklio svetaines ir visus UNC kelius, kurie n?ra ?traukti ? vietinio intraneto zon?, priskiria interneto zonai. Pagal numatytuosius nustatymus interneto zonai naudojamas auk?tasis saugos lygis. Tod?l bandydami pasiekti intraneto svetaines ir UNC kelius naudodami NetBIOS vard? galite pamatyti ?iuos po?ymius. Pavyzd?iui, ?iuos po?ymius galite pamatyti, jei naudojate http://server, \\server\share arba IP adres? ar FQDN.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Internet Explorer? patobulint?j? saugos konfig?racij?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
815141 ?Internet Explorer? patobulintoji saugos konfig?racija kei?ia nar?ymo eig? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

PRIE?ASTIS

?is veikimo b?das gali b?ti taikomas, jei FQDN ar IP adrese naudojami ta?kai. Jei FQDN ar IP adrese yra ta?kas, ?Internet Explorer? identifikuoja svetain? ar bendrinimo viet? kaip esan?i? interneto zonoje.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ? vietin? intranet? ?traukite tinkam? IP adres? diapazon? arba visi?kai apibr??tus domeno vardus (FQDN). Arba pakeiskite interneto zonos saugos lyg?. Vartotojo autentifikavimo parinktyje pakeiskite ?Automatic logon only on Intranet zone? (tik automatinis ??jimas ? intraneto zon?) ? ?Automatic logon with current user name and password? (automatinis ??jimas naudojant dabartin? vartotojo vard? ir slapta?od?).

Pastaba. Jei naudojate ?Internet Explorer? patobulint?j? saugos konfig?racij? su ?Windows Server 2003?, prieigai prie intraneto svetaini? naudojate ?NetBIOS? vard?, ?i? problem? i?spr?site pasirink? vien? i? toliau pateikt? b?d?:
 • ?traukite svetaines ? vietinio intraneto zon?. Nor?dami ?traukti svetain? ? vietinio intraneto zon?, atidarykite svetain? naudodami ?Internet Explorer?, spustel?kite File (Failas), pasirinkite Add this site to (?traukti ?i? svetain? ?), spustel?kite Local intranet zone (Vietinio intraneto zona), spustel?kite Add (?traukti) dialogo lange Local intranet (Vietinis intranetas), tada spustel?kite Close (U?daryti).
 • ?traukite svetaines ? patikim? svetaini? zon?. Nor?dami ?traukti svetain? ? patikim? svetaini? zon?, atidarykite svetain? naudodami ?Internet Explorer?, spustel?kite File (Failas), pasirinkite Add this site to (?traukti ?i? svetain? ?), spustel?kite Trusted sites zone (Patikim? svetaini? zona), spustel?kite Add (?traukti) dialogo lange Trusted sites (Patikimo svetain?s), tada spustel?kite Close (U?daryti).
 • I?junkite patobulint?j? saugos konfig?racij?. Nor?dami i?jungti patobulint?j? saugos konfig?racij?, turite tur?ti administratoriaus teises. Patobulint?j? saugos konfig?racij? galite i?jungti vartotojams (pvz., apribotiems vartotojams ar ribot? teisi? vartotojams), bet palikti j? ?jungt? administratoriams. Nor?dami vartotojams i?jungti patobulint?j? saugos konfig?racij?, atidarykite srit? Control Panel (Valdymo skydas), spustel?kite Add or Remove Programs (?traukti arba ?alinti programas), spustel?kite Add/Remove Windows Components (?traukti / ?alinti ?Windows? komponentus), spustel?kite Internet Explorer Enhanced Security Configuration (?Internet Explorer? patobulintosios saugos konfig?racija), spustel?kite Details (I?sami informacija), spustel?kite Users (Vartotojai), spustel?kite OK (Gerai), spustel?kite Next (Toliau), spustel?kite Finish (Baigti), tada i? naujo paleiskite ?Internet Explorer?, kad b?t? pritaikyti naujieji parametrai.
Administratoriai, nor?dami ? vietin? intranet? ?traukti reikiam? IP adres? diapazon? ar FQDN, gali naudoti kliento parametrus ar serverio parametrus. Pavyzd?iui, administratoriai gali naudoti TCP/IP pl?tinius, ?traukti *.domain.com arba ?traukti reikiam? IP adres? diapazon? ? kliento programos ?Internet Explorer? zon? Local intranet sites (Vietinio intraneto svetain?s). Serveryje administratoriai gali naudoti tarpinio serverio automatinio konfig?ravimo scenarij?. Pasirinkus ?? problemos sprendimo b?d? ? vis? klient?-kompiuteri? programos ?Internet Explorer? vietinio intraneto svetaini? zon? ?traukiama *.domain.com arba reikiamas IP adres? diapazonas.

Users (Vartotojai)

Kiekvienas vartotojas, nor?damas pa?alinti ?i? problem?, turi ?traukti *.domain.com arba atitinkam? IP adres? diapazon? ? dialogo lang? Local Intranet Sites (Vietinio intraneto svetain?s):
 1. Programoje ?Internet Explorer? spustel?kite Tools (?rankiai), tada spustel?kite Internet Options (Interneto parinktys).
 2. Skirtuke Security (Sauga) spustel?kite Local intranet (Vietinis intranetas), tada spustel?kite Sites (Svetain?s).
 3. Spustel?kite Advanced (I?samiau) ir ?veskite: *.domain.com arba IP adres? diapazon? (pvz., 157.54.100-200.*) lauke Add this Web site to the zone (?traukti ?i? svetain? ? zon?), kur domain.com yra j?s? ?mon?s pavadinimas ir auk??iausio lygio domen? vardai.
 4. Spustel?kite Add (?traukti), spustel?kite OK (Gerai), spustel?kite OK (Gerai), tada dar kart? spustel?kite OK (Gerai), kad u?darytum?te dialogo lang? Internet Options (Interneto parinktys).
 5. Paleiskite kompiuter? i? naujo.

Administratoriai

Svarbu. ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei registro duomenis pakeisite netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows XP?


Administratoriai gali naudoti ?? parametr? atlikdami ?iuos registro keitimus:
 1. Kiekvienam domenui, kuris turi b?ti ?trauktas ? vietinio intraneto zon?, ?traukite rakt? domain.com ? atitinkam? registro rakt? srityje
  HKEY_CURRENT_USER
  (tik dabar ??jusiam vartotojui) arba srityje
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (visiems vietinio kompiuterio vartotojams):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (skirta 32 bit? ?Internet Explorer? versijoms arba 64 bit? ?Internet Explorer? versijoms, veikian?ioms 64 bit? ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003? versijose, jei i?jungta patobulintoji saugos konfig?racija.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (skirta 32 bit? ?Internet Explorer? versijoms, veikian?ioms 64 bit? ?Windows XP? versijose arba 64 bit? ?Windows Server 2003? versijose, jei i?jungta patobulintoji saugos konfig?racija.)
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (skirta ?Internet Explorer?, veikian?iai 32 bit? ?Windows Server 2003? versijose arba 64 bit? ?Internet Explorer? versijai, veikian?iai 64 bit? ?Windows Server 2003? versijose, jei ?jungta patobulintoji saugos konfig?racija.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (skirta 32 bit? ?Internet Explorer? versijoms, veikian?ioms 64 bit? ?Windows Server 2003? versijose, jei ?jungta patobulintoji saugos konfig?racija.)
  Pastaba. Pagal numatytuosius nustatymus saugos zonos parametrai saugomi registro rakte
  HKEY_CURRENT_USER
  . ?is raktas dinami?kai ?keliamas kiekvienam vartotojui, tod?l vieno vartotojo parametrai nedaro ?takos kito vartotojo parametrams. Jei grup?s strategijoje ?galintas parametras Security Zones: Use only machine settings (Saugos zonos: naudoti tik kompiuterio parametrus) arba Security_HKLM_only (Sauga_tik_HKLM) DWORD reik?m? nustatyta kaip 1 rakte:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  , bus naudojami tik vietinio kompiuterio parametrai. ?galinus ?? strategijos parametr? vietoje vartotojo parametr? bus naudojami tik kompiuterio parametrai.

 2. ?traukite DWORD reik?m? * (?vaig?dut?s simbolis) ? rakt? domain.com ir nustatykite j? kaip 1.
 3. Kiekvienam IP adres? diapazonui, kur? norite ?traukti ? vietinio intraneto zon?, ?traukite rakt? Rangex (kur x yra 1, 2, 3 ir t. t.) ? ?? registro rakt? srityje
  HKEY_CURRENT_USER
  (tik dabartiniam ??jusiam vartotojui) arba srityje
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (visiems vietinio kompiuterio vartotojams):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (skirta 32 bit? ?Internet Explorer? versijoms arba 64 bit? ?Internet Explorer? versijoms, veikian?ioms 64 bit? ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003? versijose.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (skirta 32 bit? ?Internet Explorer? versijoms, veikian?ioms 64 bit? ?Windows XP? arba 64 bit? ?Windows Server 2003? versijose.)
  Pastaba. Pagal numatytuosius nustatymus saugos zonos parametrai saugomi registro rakte
  HKEY_CURRENT_USER
  . ?is raktas dinami?kai ?keliamas kiekvienam vartotojui, tod?l vieno vartotojo parametrai nedaro ?takos kito vartotojo parametrams. Jei grup?s strategijoje ?galintas parametras Saugos zonos: naudoti tik kompiuterio parametrus arba Security_HKLM_only DWORD reik?m? nustatyta kaip 1 rakte:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  , bus naudojami tik vietinio kompiuterio parametrai. ?galinus ?? strategijos parametr? vietoje vartotojo parametr? bus naudojami tik kompiuterio parametrai.
 4. ?traukite DWORD reik?m? * (?vaig?dut?s simbolis) ? rakt? Rangex ir nustatykite j? ? 1.
 5. ?traukite String (Eilut?) reik?m? pavadint? :Range (dvita?kio simbolis ir ?odis ?Range?) ? rakt? Rangex ir nustatykite j? ? IP adres? diapazon? (pvz., 157.54.100-200.*).
Pastaba. Administratoriai gali diegti parametrus ?Active Directory? aplinkoje.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip tai padaryti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
274846 I?pl?stini? ?Internet Explorer? parametr? nustatymas naudojant grup?s strategijos objektus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Svarbu. ?is problemos sprendimo b?das netinka UNC ar file:// adresams, kuriems naudojamas IP adresas. Pavyzd?iui, ?Internet Explorer? identifikuoja \\157.54.100.101\share arba file://157.54.100.101/share kaip esant? interneto zonoje, net jei ?trauksite atitinkam? IP adres? diapazon? ? vietinio intraneto svetaini? s?ra??. ?iuos atveju turite naudoti file:// URL, kuriame yra NetBIOS vardas (pvz., \\server\share), kad svetain? b?t? identifikuota kaip esanti vietinio intraneto zonoje. Kai kurios programos gali neatidaryti fail? naudodamos http:// adres?, net jeigu svetain? yra j?s? LAN ir naudojate NetBIOS vard? (pvz., http://server). Pavyzd?iui, ?Microsoft Access 2002? negali atidaryti fail? i? http:// adres?. Jei bandote atidaryti ?Access? duomen? baz?s fail? (.mdb), esant? intraneto svetain?je naudodami IP adres?, FQDN ar ?NetBIOS? vard?, programa ?Access 2002? klaidingai prane?, kad failas nepriklauso intranetui arba yra nepatikimoje svetain?je, pateikdama klaidos prane?im? ?io straipsnio skyriuje ?Po?ymiai?.
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
810582 Klaida atidarant ?Access? duomen? baz? i? ?iniatinklio serverio (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

B?SENA

Toks veikimas yra numatytas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 303650 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 10.1
TAIKOMA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, naudojant su:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • the operating system: Microsoft Windows XP
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows NT 4.0 SP-6
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0, naudojant su:
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.5 128-Bit Edition, naudojant su:
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows SharePoint Services
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Rakta?od?iai: 
kbenv kberrmsg kbprb KB303650

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com