Iek?t?kla vietne tiek identific?ta k? interneta vietne, izmantojot FQDN vai IP adresi

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 303650 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Piek??stot lok?lajam t?klam (LAN), iek?t?kla koplieto?anas vietnei vai iek?t?kla vietnei, izmantojot interneta protokola (IP) adresi vai izmantojot pilnu dom?na nosaukumu (FQDN), koplieto?anas iek?t?kls vai vietne tiek identific?ta k? interneta zona nevis lok?l? iek?t?kla zona. ??da situ?cija, piem?ram, var rasties, piek??stot koplieto?anas vietnei vai vietnei, izmantojot Microsoft Internet Explorer vai Windows Internet Explorer, Microsoft Windows Explorer, komanduzvedni vai Windows programmu, ja izmantot? adrese ir jebkur? no t?l?k min?tajiem form?tiem.
 • \\Computer.childdomain.domain.com\Share
 • http://computer.childdomain.domain.com
 • \\157.54.100.101\share
 • file://157.54.100.101/share
 • http://157.54.100.101
?? situ?cija var rasties, ja k?ds vai visi no t?l?k min?tajiem iestat?jumiem tiek konfigur?ti.
 • P?rl?kprogrammas Microsoft Internet Explorer vai Windows Internet Explorer dialoglodzi?a Starpniekservera iestat?jumi sada?as Iz??mumi lodzi?? Neizmantot starpniekserveri adres?m, kas s?kas ar ir ievietots FQDN (vai *.domain.com) vai IP adrese (vai adre?u diapazons).

  Piez?me. Lai p?rl?kprogramm? Internet Explorer atrastu dialoglodzi?u Starpniekservera iestat?jumi, noklik??iniet uz R?ki, uz Interneta opcijas, uz Savienojumi un p?c tam uz Starpniekservera iestat?jumi.
 • Ir atz?m?ta dialoglodzi?a Lok?l? t?kla (LAN) iestat?jumi izv?les r?ti?a Lok?laj?m adres?m apiet starpniekserveri.

  Piez?me. Lai p?rl?kprogramm? Internet Explorer atrastu dialoglodzi?u Lok?l? t?kla (LAN) iestat?jumi, noklik??iniet uz R?ki, uz Interneta opcijas, uz Savienojumi un p?c tam uz Lok?l? t?kla (LAN) iestat?jumi.
 • Ir atz?m?tas dialoglodzi?a Lok?lais iek?t?kls izv?les r?ti?as Iek?aut visas vietnes, kas apiet starpniekserveri un Iek?aut visus t?kla ce?us (UNC).

  Lai p?rl?kprogramm? Internet Explorer atrastu dialoglodzi?u Lok?lais iek?t?kls, noklik??iniet uz R?ki, uz Interneta opcijas, uz Dro??ba un p?c tam uz Lok?lais iek?t?kls.
??d? situ?cij? p?rl?kprogramma Internet Explorer piepras?s ievad?t akredit?cijas datus, ja tiek m??in?ts atv?rt iek?t?kla vietni, kurai nepiecie?ama autentifik?cija. T?pat var tikt par?d?ta uzvedne ar vaic?jumu par failu atv?r?anu vai var tik aizliegta to atv?r?ana iek?t?kla vietn? vai univers?l?s nosaukumdo?anas konvencijas (UNC) koplietojam? vietn? programm?s, kas izmanto p?rl?kprogrammas Internet Explorer dro??bas p?rvaldnieku, lai noteiktu, vai fails atrodas uzticam? dro??bas zon?. M??inot, piem?ram, atv?rt Microsoft Access datu b?zes (.mdb) failu lok?l? iek?t?kla koplietojam? vietn? (lietojot FQDN vai IP adresi), izmantojot programmu Microsoft Access 2002, var tik par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Microsoft Access nevar atv?rt ?o failu.
?is fails neatrodas iek?t?kl? vai uzticam? vietn?. Microsoft Access neatv?rs failu potenci?lo dro??bas probl?mu d??.
Lai atv?rtu failu, kop?jiet to dator? vai pieejam? t?kla viet?.
Piez?me. Windows Server 2003 komplekt? ir ietverts jauns un neoblig?ts komponents ar nosaukumu Internet Explorer uzlabot?s dro??bas konfigur?cija. ?is komponents pie??ir visas lok?l? iek?t?kla zon? skaidri nenor?d?t?s iek?t?kla vietnes un UNC ce?us interneta zonai. P?c noklus?juma interneta zona izmanto augstu dro??bas l?meni. T?p?c ??di simptomi var rasties, atverot iek?t?kla vietnes un UNC ce?us, izmantojot NetBIOS nosaukumu. Ja, piem?ram, izmantojat http://server vai \\server\share vai ja izmantojat IP adresi vai FQDN, var rasties ??di simptomi.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Internet Explorer uzlabot?s dro??bas konfigur?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu.
815141 Internet Explorer l?dzeklis Uzlabot?s dro??bas konfigur?cija izmaina p?rl?ko?anas pieredzi (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

IEMESLS

??da situ?cija var rasties, ja FQDN vai IP adresei ir periodi. Ja FQDN vai IP adresei ir periods, p?rl?kprogramma Internet Explorer identific? vietni vai koplietojamo vietni interneta zon?.

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, lok?lajam iek?t?klam pievienojiet atbilsto?u IP adre?u diapazonu vai pilnos dom?na nosaukumus (FQDN). Vai ar? mainiet interneta zonas dro??bas l?meni. Lietot?ja autentifik?cijas opcijai mainiet iestat?jumu no autom?tisk?s pieteik?an?s tikai iek?t?kla zon? uz autom?tisko pieteik?anos ar pa?reiz?jo lietot?jv?rdu un paroli.

Piez?me. Ja izmantojat Internet Explorer uzlabot?s dro??bas konfigur?ciju kop? ar Windows Server 2003 un izmantojat NetBIOS nosaukumu, lai piek??tu iek?t?kla vietn?m, lietojiet t?l?k min?t?s metodes ??s probl?mas apie?anai.
 • Pievienojiet vietnes lok?l? iek?t?kla zonai. Lai pievienotu vietni lok?l? iek?t?kla zonai, atveriet vietni p?rl?kprogramm? Internet Explorer, noklik??iniet uz Fails, novietojiet peles kursoru uz Pievienot ?o vietni, noklik??iniet uz Lok?l? iek?t?kla zona, dialoglodzi?? Lok?lais iek?t?kls noklik??iniet uz Pievienot un p?c tam uz Aizv?rt.
 • Pievienojiet vietnes uzticamo viet?u zonai. Lai pievienotu vietni uzticamo viet?u zonai, atveriet vietni p?rl?kprogramm? Internet Explorer, noklik??iniet uz Fails, novietojiet peles kursoru uz Pievienot ?o vietni, noklik??iniet uz Uzticamo viet?u zona, dialoglodzi?? Uzticam?s vietnes noklik??iniet uz Pievienot un p?c tam uz Aizv?rt.
 • Izsl?dziet uzlabot?s dro??bas konfigur?ciju. Uzlabot?s dro??bas konfigur?ciju dr?kst izsl?gt tikai administrators. Uzlabot?s dro??bas konfigur?ciju var izsl?gt lietot?jiem (piem?ram, lietot?jiem ar da??ji ierobe?ot?m ties?b?m un lietot?jiem ar ierobe?ot?m ties?b?m), bet atst?t to akt?vu administratoriem. Lai izsl?gtu uzlabot?s dro??bas konfigur?ciju lietot?jiem, atveriet Vad?bas panelis, noklik??iniet uz Pievienot un no?emt programmas, noklik??iniet uz Pievienot/no?emt Windows komponentus, uz Internet Explorer uzlabot?s dro??bas konfigur?cija, uz Deta?as, uz Lietot?ji, uz Labi, uz T?l?k, uz Pabeigt un p?c tam restart?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer, lai jaunie iestat?jumi st?tos sp?k?.
Lai administratori var?tu pievienot atbilsto?u IP adre?u diapazonu vai FQDN lok?lajam iek?t?klam, vi?i var izmantot klienta iestat?jumus vai servera iestat?jumus. Administratori var izmantot, piem?ram, TCP/IP sufiksus, pievienot *.domain.com vai pievienot atbilsto?u IP adre?u diapazonu klienta p?rl?kprogrammas Internet Explorer zonai Lok?l? iek?t?kla vietnes. Server? administratori var izmantot starpniekservera autom?tisk?s konfigur?cijas skriptu. Izmantojot ?o apie?anas metodi, tiek pievienots *.domain.com vai atbilsto?s IP adre?u diapazons visu klientu datoru p?rl?kprogrammas Internet Explorer lok?l? iek?t?kla viet?u zonai.

Lietot?ji

Lai apietu ?o situ?ciju, visiem lietot?jiem ir j?ievieto *.domain.com vai atbilsto?s IP adre?u diapazons dialoglodzi?? Lok?l? iek?t?kla vietnes.
 1. P?rl?kprogramm? Internet Explorer noklik??iniet uz R?ki un p?c tam uz Interneta opcijas.
 2. Ciln? Dro??ba noklik??iniet uz Lok?lais iek?t?kls un p?c tam noklik??iniet uz Vietnes.
 3. Noklik??iniet uz Papildu un p?c tam ievadiet: *.domain.com vai IP adre?u diapazonu (piem?ram, 157.54.100-200.*) lodzi?? Pievienot ?o vietni zonai, kur domain.com ir j?su uz??muma un augst?k? l?me?a dom?nu nosaukumi.
 4. Lai aizv?rtu dialoglodzi?u Interneta opcijas, noklik??iniet uz Pievienot, uz Labi, uz Labi un p?c tam v?lreiz uz Labi.
 5. Restart?jiet datoru.

Administratori

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Tom?r, ja nepareizi modific?sit re?istru, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas tie?i t?, k? ?eit aprakst?ts. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu un atjauno?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows XP


Administratori var izvietot ?o iestat?jumu, veicot t?l?k min?t?s re?istra izmai?as.
 1. Visiem lok?l? iek?t?kla zon? ievietojamajiem dom?niem pievienojiet atsl?gu domain.com atbilsto?ajai re?istra atsl?gai
  HKEY_CURRENT_USER
  (tikai lietot?jv?rdam, kas pa?reiz pieteicies) vai
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (visiem lok?l? datora lietot?jv?rdiem):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (Sist?mu Windows XP vai Windows Server 2003 64 bitu versiju p?rl?kprogrammas Internet Explorer 32 bitu versij?m vai p?rl?kprogrammas Internet Explorer 64 bitu versij?m, ja uzlabot? dro??bas konfigur?cija ir izsl?gta.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (Sist?mas Windows XP 64 bitu versiju vai sist?mas Windows Server 2003 64 bitu versiju p?rl?kprogrammas Internet Explorer 32 bitu versij?m, ja uzlabot? dro??bas konfigur?cija ir izsl?gta.)
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (Sist?mas Windows Server 2003 32 bitu versiju p?rl?kprogrammai Internet Explorer vai sist?mas Windows Server 2003 64 bitu versiju p?rl?kprogrammas Internet Explorer 64 bitu versijai, ja uzlabot? dro??bas konfigur?cija ir iesl?gta.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (Sist?mas Windows Server 2003 64 bitu versiju p?rl?kprogrammas 32 bitu versijai, ja uzlabot? dro??bas konfigur?cija ir iesl?gta.)
  Piez?me. P?c noklus?juma dro??bas zonu iestat?jumi tiek glab?ti re?istra atsl?g?
  HKEY_CURRENT_USER
  . T? k? ?? atsl?ga tiek dinamiski iel?d?ta katram lietot?jam, viena lietot?ja iestat?jumi neietekm? cita lietot?ja iestat?jumus. Tiks izmantoti tikai lok?l? datora iestat?jumi, ja grupas politik? ir iesp?jots iestat?jums Dro??bas zonas: izmantot tikai datora iestat?jumus vai ja Security_HKLM_only DWORD v?rt?ba ir iestat?ta uz 1 ??dai atsl?gai:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  Ja ?is politikas iestat?jums ir iesp?jots, lietot?ja iestat?jumu viet? tiks izmantoti tikai datora iestat?jumi.

 2. Pievienojiet DWORD v?rt?bu ar nosaukumu * (zvaigzn?te) atsl?gai domain.com un iestatiet v?rt?bu 1.
 3. Visiem lok?l? iek?t?kla zon? ievietojamajiem IP adre?u diapazoniem pievienojiet atsl?gu Diapazonsx (kur x apz?m? 1, 2, 3 utt.) ??dai re?istra atsl?gai
  HKEY_CURRENT_USER
  (tikai lietot?jv?rds, kas pa?reiz pieteicies)
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (visiem lok?l? datora lietot?jv?rdiem):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (Sist?mu Windows XP vai Windows Server 2003 64 bitu versiju p?rl?kprogrammas Internet Explorer 32 bitu versij?m vai p?rl?kprogrammas Internet Explorer 64 bitu versij?m.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (Sist?mas Windows XP 64 bitu versiju vai sist?mas Windows Server 2003 64 bitu versiju p?rl?kprogrammas Internet Explorer 32 bitu versij?m.)
  Piez?me. P?c noklus?juma dro??bas zonu iestat?jumi tiek glab?ti re?istra atsl?g?
  HKEY_CURRENT_USER
  . T? k? ?? atsl?ga tiek dinamiski iel?d?ta katram lietot?jam, viena lietot?ja iestat?jumi neietekm? cita lietot?ja iestat?jumus. Tiks izmantoti tikai lok?l? datora iestat?jumi, ja grupas politik? ir iesp?jots iestat?jums Dro??bas zonas: izmantot tikai datora iestat?jumus vai ja Security_HKLM_only DWORD v?rt?ba ir iestat?ta uz 1 ??dai atsl?gai:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  Ja ?is politikas iestat?jums ir iesp?jots, lietot?ja iestat?jumu viet? tiks izmantoti tikai datora iestat?jumi.
 4. Pievienojiet DWORD v?rt?bu ar nosaukumu * (zvaigzn?te) atsl?gai Diapazonsx un iestatiet v?rt?bu 1.
 5. Pievienojiet v?rt?bu Virkne ar nosaukumu :Diapazons (kols, kam seko v?rds ?Diapazons?) atsl?gai Diapazonsx un p?c tam iestatiet to IP adre?u diapazonam (piem?ram, 157.54.100-200.*).
Piez?me. Administratori var izvietot iestat?jumus pakalpojuma Active Directory vid?.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? to izdar?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
274846 Papildu iestat?jumu uzst?d??ana p?rl?kprogramm? Internet Explorer, izmantojot grupas politikas objektus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Svar?gi! ?? apie?anas metode nedarbojas UNC vai file:// adres?m, kas izmanto IP adresi. P?rl?kprogramma Internet Explorer identific?, piem?ram, interneta zon? eso?u \\157.54.100.101\share vai file://157.54.100.101/share pat tad, ja pievienojat atbilsto?u IP adre?u diapazonu sarakstam Lok?l? iek?t?kla vietnes. ??d? gad?jum?, lai vietni var?tu identific?t lok?l? iek?t?kla zon?, ir j?izmanto file:// URL ar NetBIOS nosaukumu (piem?ram, \\server\share). T?pat da??s lietojumprogramm?s var neb?t iesp?jams atv?rt failus, izmantojot http:// adresi pat tad, ja vietne atrodas lok?laj? t?kl? (LAN) un tiek izmantots NetBIOS nosaukums (piem?ram, http://server). Programma Microsoft Access 2002 nevar atv?rt, piem?ram, failus no http:// adres?m. M??inot atv?rt Access datu b?zes failu (.mdb) iek?t?kla vietn?, izmantojot IP adresi, FQDN vai NetBIOS nosaukumu, Access 2002 nepareizi zi?os par to, ka fails neatrodas iek?t?kl? vai atrodas neuzticam? vietn?, par?dot ?? raksta sada?? ?Simptomi? min?to k??das zi?ojumu.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
810582 K??da atverot Access datu b?zi no Web servera (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

STATUSS

Tas t? ir izveidots ar nol?ku.

Rekviz?ti

Raksta ID: 303650 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 10.1
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • the operating system: Microsoft Windows XP
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows NT 4.0 6. servisa pakotne
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.5 128-Bit Edition, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows SharePoint Services
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kberrmsg kbprb KB303650

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com