Intranet lokacija se identifikuje kao Internet lokacija kada koristite FQDN ili IP adresu

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 303650 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada pristupite lokalnoj mre?i (LAN), intranet deljenom resursu ili intranet Veb lokaciji pomo?u adrese Internet protokola (IP) ili potpuno odre?enog imena domena (FQDN), deljeni resurs ili Veb lokacija ?e se mo?da identifikovati kao da se nalaze u Internet zoni umesto u zoni lokalnog intraneta. Na primer, do ovog pona?anja mo?e do?i ako pristupite deljenim resursima ili Veb lokacijama pomo?u programa Microsoft Internet Explorer ili Windows Internet Explorer, programa Microsoft Windows Explorer, komandne linije ili pomo?u programa zasnovanog na operativnom sistemu Windows pri kori??enju adrese u nekom od slede?ih formata:
 • \\Ra?unar.podre?enidomen.domen.com\Deljeni resurs
 • http://ra?unar.podre?enidomen.domen.com
 • \\157.54.100.101\deljeni resurs
 • datoteka://157.54.100.101/deljeni resurs
 • http://157.54.100.101
Do ovog pona?anja mo?e do?i bez obzira na to da li su konfigurisane slede?e postavke:
 • U programu Microsoft Internet Explorer ili Windows Internet Explorer dodali ste FQDN (ili *.domen.com) ili IP adresu (ili adresu opsega) u polje Ne koristi proxy server za adrese koje po?inju sa, u odeljku Izuzeci, u dijalogu Postavke proxy servera.

  Napomena Da biste prona?li dijalog Postavke proxy servera u programu Internet Explorer, u meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije, izaberite stavku Veze, a zatim izaberite stavku Postavke proxy servera.
 • Potvrdili ste izbor u polju za potvrdu Premosti proxy server za lokalne adrese koje se nalazi u dijalogu Postavke lokalne mre?e (LAN).

  Napomena Da biste prona?li dijalog Postavke lokalne mre?e (LAN) u programu Internet Explorer, u meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije, izaberite stavku Veze, a zatim izaberite stavku Postavke lokalne mre?e (LAN).
 • Potvrdili ste izbor u poljima za potvrdu Uklju?i sve lokacije koje zaobilaze proxy server i Uklju?i sve mre?ne putanje (UNC-ove) u dijalogu Lokalni intranet.

  Da biste prona?li dijalog Lokalni intranet u programu Internet Explorer, u meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije, izaberite stavku Bezbednost, a zatim izaberite stavku Lokalni intranet.
Ovo pona?anje mo?e dovesti do toga da vam Internet Explorer tra?i akreditive kada pristupite Veb lokacijama intraneta koje zahtevaju potvrdu identiteta. Druga mogu?nost je da dobijete odziv ili da budete spre?eni da otvorite datoteke na intranet Veb lokaciji ili Universal Naming Convention (UNC) deljenom resursu u programima koji koriste bezbednosni upravlja? programa Internet Explorer za utvr?ivanje toga da li se datoteka nalazi u pouzdanoj bezbednosnoj zoni. Na primer, kada poku?ate da otvorite datoteku Microsoft Access baze podataka (.mdb) na deljenom resursu lokalnog intraneta (pomo?u FQDN-a ili IP adrese) u programu Microsoft Access 2002, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Microsoft Access ne mo?e da otvori ovu datoteku.
Ova datoteka se nalazi izvan intraneta ili na nepouzdanoj lokaciji. Microsoft Access ne?e otvoriti ovu datoteku zbog potencijalnih bezbednosnih problema.
Da biste otvorili datoteku, kopirajte je na ra?unar ili na pristupa?nu mre?nu lokaciju.
Napomena Windows Server 2003 uklju?uje novu, opcionalnu komponentu koja se zove konfiguracija pobolj?ane bezbednosti programa Internet Explorer. Ova komponenta prenosi sve intranet Veb lokacije i sve UNC putanje koje nisu izri?ito navedene u zoni lokalnog intraneta u Internet zonu. Internet zona podrazumevano koristi visok nivo bezbednosti. Zbog toga, prilikom pristupa Veb lokacijama intraneta i UNC putanjama pomo?u NetBIOS imena mo?e do?i do ovih simptoma. Na primer, na ove simptome mo?ete nai?i ako koristite http://server ili \\server\deljeni resurs ili kada koristite IP adresu ili FQDN.

Da biste dobili vi?e informacija o konfiguraciji pobolj?ane bezbednosti programa Internet Explorer, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
815141 Konfiguracija pobolj?ane bezbednosti programa Internet Explorer menja utisak pri pregledanju (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

UZROK

Do ovog pona?anja mo?e do?i ako FQDN ili IP adresa sadr?e ta?ke. Ako FQDN ili IP adresa sadr?e ta?ku, Internet Explorer identifikuje Veb lokaciju ili deljeni resurs kao da se nalazi u Internet zoni.

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, dodajte odgovaraju?i opseg IP adresa ili potpuno odre?ena imena domena (FQDN-ove) u lokalni intranet. Druga mogu?nost je da promenite nivo bezbednosti Internet zone. Promenite opciju za potvrdu identiteta korisnika sa automatskog prijavljivanja samo u zonu intraneta na automatsko prijavljivanje sa trenutnim korisni?kim imenom i lozinkom.

Napomena Ako koristite konfiguraciju pobolj?ane bezbednosti programa Internet Explorer u operativnom sistemu Windows Server 2003 i NetBIOS ime za pristup lokacijama intraneta, za re?avanje ovog problema koristite bilo koji od slede?ih metoda:
 • Dodajte lokacije u zonu lokalnog intraneta. Da biste dodali lokaciju u zonu lokalnog intraneta, otvorite je u programu Internet Explorer, izaberite stavku Datoteka, postavite pokaziva? na stavku Dodaj ovu lokaciju u, izaberite stavku Zona lokalnog intraneta, u dijalogu Lokalni intranet kliknite na dugme Dodaj, a zatim kliknite na dugme Zatvori.
 • Dodajte lokacije u zonu pouzdanih lokacija. Da biste dodali lokaciju u zonu pouzdanih lokacija, otvorite je u programu Internet Explorer, izaberite stavku Datoteka, postavite pokaziva? na stavku Dodaj ovu lokaciju u, izaberite stavku Zona pouzdanih lokacija, u dijalogu Pouzdane lokacije kliknite na dugme Dodaj, a zatim kliknite na dugme Zatvori.
 • Isklju?ite konfiguraciju pobolj?ane bezbednosti. Da biste isklju?ili konfiguraciju pobolj?ane bezbednosti, morate da budete administrator. Konfiguraciju pobolj?ane bezbednosti mo?ete da isklju?ite za korisnike (na primer za grupu ?Korisnici sa ograni?enim ovla??enjima? ili ?Korisnici sa ograni?enim pristupom?), a da je ostavite za administratore. Da biste isklju?ili konfiguraciju pobolj?ane bezbednosti za korisnike, otvorite kontrolnu tablu, izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe, izaberite stavku Dodaj/ukloni Windows komponente, izaberite stavku Konfiguracija pobolj?ane bezbednosti programa Internet Explorer, izaberite stavku Detalji, izaberite stavku Korisnici, kliknite na dugme U redu, kliknite na dugme Dalje, kliknite na dugme Zavr?i, a zatim ponovo pokrenite Internet Explorer da biste primenili nove postavke.
Administratori mogu da koriste postavke klijenta ili postavke servera da bi dodali odgovaraju?i opseg IP adresa ili odgovaraju?e FQDN-ove u lokalni intranet. Na primer, administratori mogu da koriste TCP/IP sufikse, dodaju *.domen.com ili dodaju odgovaraju?i opseg IP adresa u zonu lokacija lokalnog intraneta u programu Internet Explorer na klijentskom ra?unaru. Administratori na serveru mogu da koriste skriptu za automatsko konfigurisanje proxy servera. Slede?e re?enje dodaje *.domen.com ili odgovaraju?i opseg IP adresa u zonu lokacija lokalnog intraneta u programu Internet Explorer za sve klijentske ra?unare.

Korisnici

Da biste re?ili ovo pona?anje, svaki korisnik mora da doda *.domen.com ili odgovaraju?i opseg IP adresa u dijalog Lokacije lokalnog intraneta:
 1. U programu Internet Explorer otvorite meni Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Bezbednost izaberite stavku Lokalni intranet, a zatim kliknite na dugme Lokacije.
 3. Izaberite stavku Vi?e opcija, a zatim otkucajte: *.domen.com ili opseg IP adresa (na primer, 157.54.100-200.*) u polju Dodaj ovu Veb lokaciju u zonu, pri ?emu domen.com predstavlja va?e preduze?e i imena domena najvi?eg nivoa.
 4. Kliknite na dugme Dodaj, kliknite na dugme U redu, kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Internet opcije.
 5. Ponovo pokrenite ra?unar.

Administratori

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)


Administratori mogu da primene onu postavku tako ?to ?e izvr?iti slede?e promene registratora:
 1. Za svaki domen koji treba da se uklju?i u zonu lokalnog intraneta dodajte klju? domen.com u odgovaraju?i klju? registratora u okviru
  HKEY_CURRENT_USER
  (samo za trenutno registrovanog korisnika) ili u okviru
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (za sve korisnike na lokalnom ra?unaru):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (Za 32-bitne ili 64-bitne verzije programa Internet Explorer u 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows XP ili Windows Server 2003, ako je konfiguracija pobolj?ane bezbednosti isklju?ena.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (Za 32-bitne verzije programa Internet Explorer u 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows XP ili Windows Server 2003, ako je konfiguracija pobolj?ane bezbednosti isklju?ena.)
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (Za Internet Explorer u 32-bitnim verzijama operativnog sistema Windows Server 2003 ili za 64-bitnu verziju programa Internet Explorer u 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows Server 2003, ako je konfiguracija pobolj?ane bezbednosti uklju?ena.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (Za 32-bitnu verziju programa Internet Explorer u 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows Server 2003, ako je konfiguracija pobolj?ane bezbednosti uklju?ena.)
  Napomena Postavke bezbednosnih zona podrazumevano se skladi?te u klju?u registratora
  HKEY_CURRENT_USER
  . Budu?i da se ovaj klju? registratora dinami?ki u?itava za svakog korisnika, postavke jednog korisnika ne uti?u na postavke drugih korisnika. Koristi?e se samo postavke lokalnog ra?unara ako je postavka Bezbednosne zone: kori??enje samo postavki ra?unara omogu?ena u smernicama grupe ili ako je DWORD vrednost Security_HKLM_only postavljena na 1 u slede?em klju?u:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  Kada je ova postavka smernica omogu?ena, umesto postavki korisnika koristi?e se samo postavke ra?unara.

 2. Dodajte DWORD vrednost sa imenom * (znak zvezdica) u klju? domen.com i postavite je na 1.
 3. Za svaki opseg IP adresa koji mora da se uklju?i u zonu lokalnog intraneta dodajte klju? Opsegx (pri ?emu x iznosi 1, 2, 3 i tako dalje) u slede?i klju? registratora ispod klju?a
  HKEY_CURRENT_USER
  (samo za trenutno prijavljenog korisnika) ili
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (za sve korisnike na lokalnom ra?unaru):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (Za 32-bitne ili 64-bitne verzije programa Internet Explorer u 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows XP ili Windows Server 2003.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (Za 32-bitne verzije programa Internet Explorer u 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows XP ili Windows Server 2003.)
  Napomena Postavke bezbednosnih zona podrazumevano se skladi?te u klju?u registratora
  HKEY_CURRENT_USER
  . Budu?i da se ovaj klju? registratora dinami?ki u?itava za svakog korisnika, postavke jednog korisnika ne uti?u na postavke drugih korisnika. Koristi?e se samo postavke lokalnog ra?unara ako je postavka Bezbednosne zone: kori??enje samo postavki ra?unara omogu?ena u smernicama grupe ili ako je DWORD vrednost Security_HKLM_only postavljena na 1 u slede?em klju?u:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  Kada je ova postavka smernica omogu?ena, umesto postavki korisnika koristi?e se samo postavke ra?unara.
 4. Dodajte DWORD vrednost sa imenom * (znak zvezdica) u klju? Opsegx i postavite je na 1.
 5. Dodajte vrednost niske sa imenom ?:Opseg? (znak dve ta?ke pra?en re?ju ?opseg?) u klju? Opsegx, a zatim je postavite ne opseg IP adrese (na primer, 157.54.100-200.*).
Napomena Administratori mogu da primene postavke u Active Directory okru?enju.

Da biste dobili vi?e informacija o na?inu izvr?avanja ove radnje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
274846 Pode?avanje vi?e opcija za postavke u programu Internet Explorer pomo?u objekata smernica grupe (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Va?no Ovo re?enje ne funkcioni?e za UNC ili file:// adrese koje koriste IP adresu. Na primer, Internet Explorer identifikuje \\157.54.100.101\deljeni resurs ili file://157.54.100.101/deljeni resurs kao da se nalazi u Internet zoni, ?ak i ako dodate odgovaraju?i opseg IP adresa na listu lokacija lokalnog intraneta. U tom slu?aju morate da koristite file:// URL koji ima NetBIOS ime (na primer, \\server\deljeni resurs) da bi lokacija mogla da se identifikuje u zoni lokalnog intraneta. Tako?e, neke aplikacije mo?da ne?e mo?i da otvore datoteke putem http:// adrese ?ak ni ako se Veb lokacija nalazi na LAN-u i koristite NetBIOS ime (na primer, http://server). Na primer, Microsoft Access 2002 ne mo?e da otvori datoteke sa http:// adresa. Ako poku?ate da otvorite datoteku Access baze podataka (.mdb) na Veb lokaciji intraneta pomo?u IP adrese, FQDN-a ili NetBIOS imena, Access 2002 ?e neispravno prijaviti da se datoteka nalazi izvan intraneta ili na nepouzdanoj lokaciji tako ?to ?e prikazati poruku o gre?ci iz odeljka ?Simptomi? u ovom ?lanku.
Da biste dobili vi?e informacija o ovom problemu, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
810582 Gre?ka prilikom otvaranja Access baze podataka sa Veb servera (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

STATUS

Ovo pona?anje je predvi?eno dizajnom.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 303650 - Poslednji pregled: 29. april 2010. - Revizija: 10.1
ODNOSI SE NA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • the operating system: Microsoft Windows XP
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0, ako se koristi sa:
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.5 128-Bit Edition, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002
 • Microsoft Word 2000
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Klju?ne re?i: 
kbenv kberrmsg kbprb KB303650

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com