Intranet site đư?c xác đ?nh là m?t site Internet khi b?n s? d?ng m?t FQDN ho?c đ?a ch? IP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 303650 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n truy c?p m?ng c?c (b? LAN), m?t ph?n m?ng n?i b? ho?c m?t trang Web m?ng n?i b? b?ng cách s? d?ng m?t đ?a ch? giao th?c Internet (IP) ho?c m?t tên mi?n hoàn toàn đ? tiêu chu?n (FQDN), chia s? ho?c trang Web có th? đư?c xác đ?nh như trong vùng Internet thay v? trong vùng intranet c?c b?. Ví d?, hành vi này có th? x?y ra n?u b?n truy nh?p chia s? ho?c các trang Web v?i Microsoft Internet Explorer ho?c Windows Internet Explorer, Microsoft Windows Explorer, v?i m?t d?u nh?c l?nh, ho?c v?i m?t Windows d?a trên chương tr?nh khi b?n s? d?ng m?t đ?a ch? trong b?t k? m?t trong các đ?nh d?ng sau:
 • \\Máy tính.childdomain.tên mi?n.com\Chia sẻ
 • http://máy tính.childdomain.tên mi?n.com
 • \\157.54.100.101\share
 • file://157.54.100.101/share
 • http://157.54.100.101
Hành vi này có th? x?y ra b?t k? c?a cho dù b?t k? ho?c t?t c? các cài đ?t sau đây đư?c đ?t c?u h?nh:
 • Trong Microsoft Internet Explorer ho?c trong c?a s? Internet Explorer, b?n có thêm FQDN (ho?c *. domain.com) ho?c đ?a ch? IP (ho?c ph?m vi đ?a ch?) đ? các Không dùng h? ph?c v? ?y quy?n cho đ?a ch? b?t đ?u v?i h?p dư?i các Trư?ng h?p ngo?i l? ph?n trong các Thi?t đ?t ?y quy?n h?p tho?i.

  Chú ý Xác đ?nh v? trí các Thi?t đ?t ?y quy?n h?p tho?i h?p trong Internet Explorer, h?y nh?p vào Công cụ, b?m Tuỳ chọn Internet, b?m Kết nối, sau đó b?m Thi?t đ?t ?y quy?n.
 • B?n đ? ch?n các B? qua h? ph?c v? ?y quy?n cho đ?a ch? c?c b? h?p ki?m tra trên các Thi?t đ?t m?ng c?c (b? LAN) h?p tho?i.

  Chú ý Xác đ?nh v? trí các Thi?t đ?t m?ng c?c (b? LAN) h?p tho?i h?p trong Internet Explorer, h?y nh?p vào Công cụ, b?m Tuỳ chọn Internet, b?m Kết nối, sau đó b?m Thi?t đ?t m?ng c?c (b? LAN).
 • B?n đ? ch?n các Bao g?m t?t c? các site b? qua máy ch? proxyBao g?m t?t c? các đư?ng d?n m?ng (UNC) h?p ki?m tra trên các Intranet c?c b? h?p tho?i.

  Xác đ?nh v? trí các Intranet c?c b? h?p tho?i h?p trong Internet Explorer, h?y nh?p vào Công cụ, b?m Tuỳ chọn Internet, b?m Bảo mật, sau đó b?m Intranet c?c b?.
Hành vi này có th? gây ra Internet Explorer đ? nh?c b?n cho thông tin đăng nh?p khi b?n truy c?p vào m?ng n?i b? các trang Web đó có yêu c?u xác th?c. Ho?c b?n có th? đ? thúc đ?y ho?c ngăn không cho vi?c m? t?p tin trên m?t m?ng n?i b? trang Web ho?c quy ư?c đ?t tên ph? quát (UNC) chia s? trong các chương tr?nh dùng b? qu?n l? Internet Explorer b?o m?t đ? xác đ?nh li?u m?t t?p tin n?m ? m?t khu v?c an ninh đáng tin c?y. Ví d?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng đ? m? m?t t?p tin Microsoft Access cơ s? d? li?u (.mdb) trên m?t chia s? intranet c?c b? (b?ng cách s? d?ng FQDN ho?c IP đ?a ch?) v?i Microsoft Access 2002:
Microsoft Access không th? m? t?p này.
T?p tin này n?m ? bên ngoài c?a b?n intranet ho?c trên m?t trang web không tin c?y. Microsoft Access s? không m? t?p tin do v?n đ? b?o m?t ti?m năng.
Đ? m? t?p tin, sao chép nó vào máy tính c?a b?n ho?c m?t v? trí có th? truy c?p m?ng.
Chú ý Windows Server 2003 bao g?m m?t thành ph?n m?i, tùy ch?n đ?t tên c?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer. Thành ph?n này ch? đ?nh t?t c? các trang Web m?ng n?i b? và t?t c? các đư?ng d?n UNC không r? ràng li?t kê trong vùng intranet c?c b? vào vùng Internet. Theo m?c đ?nh, khu v?c Internet s? d?ng m?c đ? b?o m?t cao. V? v?y, b?n có th? g?p nh?ng tri?u ch?ng này khi b?n truy c?p vào đư?ng d?n UNC và m?ng n?i b? các trang Web b?ng cách s? d?ng tên NetBIOS. Ví d?, n?u b?n s? d?ng http://server ho?c \\server\share, ho?c khi b?n s? d?ng đ?a ch? IP ho?c FQDN, b?n có th? g?p nh?ng tri?u ch?ng này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815141C?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer thay đ?i kinh nghi?m duy?t web

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u m?t FQDN ho?c IP đ?a ch? có th?i gian. N?u m?t FQDN ho?c IP đ?a ch? ch?a m?t kho?ng th?i gian, Internet Explorer xác đ?nh các trang Web ho?c chia s? như trong vùng Internet.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, thêm thích h?p nhi?u đ?a ch? IP ho?c tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n (FQDNs) vào c?a b?n Intranet C?c b?. Ho?c thay đ?i m?c đ? b?o m?t c?a vùng Internet. Trên tùy ch?n xác th?c ngư?i dùng, thay đ?i t? đăng nh?p t? đ?ng ch? vào vùng Intranet n?i b? đ? đăng nh?p t? đ?ng b?ng tên ngư?i dùng và m?t kh?u.

Chú ý N?u b?n đang s? d?ng c?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer v?i Windows Server 2003, và b?n s? d?ng tên NetBIOS đ? acces các trang web m?ng n?i b?, s? d?ng b?t k? phương pháp sau đây đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này:
 • Thêm các trang web vào vùng intranet c?c b?. Đ? thêm m?t trang web vào vùng intranet c?c b?, m? các trang web trong Internet Explorer, h?y nh?p vào Tệp, đi?m đ?n Thêm trang web này đ?, b?m Vùng intranet c?c b?, b?m Thêm trong các Intranet c?c b? h?p tho?i, và sau đó nh?p vào Đóng.
 • Thêm các trang web vào vùng site tin c?y. Đ? thêm m?t trang web vào vùng site tin c?y, m? các trang web trong Internet Explorer, h?y nh?p vào Tệp, đi?m đ?n Thêm trang web này đ?, b?m Vùng site tin c?y, b?m Thêm trong các Site tin c?y h?p tho?i, và sau đó nh?p vào Đóng.
 • B?t t?t c?u h?nh b?o m?t nâng cao. B?n ph?i là ngư?i qu?n tr? đ? t?t c?u h?nh b?o m?t nâng cao. B?n có th? t?t c?u h?nh b?o m?t nâng cao cho ngư?i dùng (ví d? như ngư?i s? d?ng h?n ch? và ngư?i dùng b? gi?i h?n) và r?i kh?i nó trên cho qu?n tr? viên. Đ? b?t t?t c?u h?nh b?o m?t nâng cao cho ngư?i dùng, m? B?ng đi?u khi?n, b?m Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh, b?m Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows, b?m C?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer, b?m Thông tin chi ti?t, b?m Người dùng, b?m Ok, b?m Ti?p theo, b?m K?t thúc, và sau đó kh?i đ?ng l?i Internet Explorer đ? áp d?ng các thi?t đ?t m?i.
Qu?n tr? viên có th? s? d?ng khách hàng thi?t l?p ho?c cài đ?t máy ch? thêm thích h?p nhi?u đ?a ch? IP ho?c FQDNs đ?n intranet c?c b?. Ví d?, qu?n tr? viên có th? s? d?ng h?u t? TCP/IP, thêm *.tên mi?ncom, ho?c thêm nhi?u đ?a ch? IP thích h?p đ? các Các trang web intranet c?c b? khu v?c trong Internet Explorer trên máy khách. Trên máy ch?, qu?n tr? viên có th? s? d?ng m?t script c?u h?nh t? đ?ng ?y quy?n. Các workaround sau đây cho bi?t thêm *.tên mi?n.com ho?c nhi?u đ?a ch? IP thích h?p vào vùng site intranet c?c b? trong Internet Explorer cho t?t c? các máy tính khách.

Người dùng

Ch?nh s?a hành vi này, m?i ngư?i s? d?ng ph?i thêm *. domain.com ho?c nhi?u đ?a ch? IP thích h?p đ? các Đ?a phương các trang web m?ng n?i b? h?p tho?i:
 1. Trong Internet Explorer, nh?p vào Công cụ, sau đó b?m Tuỳ chọn Internet.
 2. Trên các Bảo mật tab, b?m vào Intranet c?c b?, sau đó b?m Các trang web.
 3. Nh?p vào Nâng cao, và sau đó g?: *. domain.com ho?c m?t đ?a ch? nhi?u IP (ví d?, 157.54.100-200.*) ? các Thêm trang Web vào vùng h?p, nơi domain.com là công ty và tên mi?n c?p cao nh?t c?a b?n.
 4. Nh?p vào Thêm, b?m Ok, b?m Ok, sau đó b?m Ok m?t l?n n?a đ? đóng các Tuỳ chọn Internet h?p tho?i.
 5. Khởi động lại máy tính.

Quản trị viên

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Qu?n tr? viên có th? tri?n khai các cài đ?t này b?ng cách làm cho nh?ng thay đ?i sau đây đ? đăng k?:
 1. Đ?i v?i m?i tên mi?n nên đư?c bao g?m trong vùng intranet c?c b?, thêm m?t domain.com ch?a khóa đ? khóa s? đăng k? thích h?p theo m?t trong hai
  HKEY_CURRENT_USER
  (m?t hi?n đang đăng nh?p-trên ch? cho ngư?i dùng) ho?c
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (cho t?t c? ngư?i dùng trên máy tính đ?a phương):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (Cho 32-bit phiên b?n c?a Internet Explorer ho?c 64-bit phiên b?n c?a Internet Explorer trên 64-bit phiên b?n c?a Windows XP ho?c Windows Server 2003, n?u c?u h?nh b?o m?t nâng cao b? t?t.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (Cho 32-bit phiên b?n c?a Internet Explorer trên phiên b?n 64-bit c?a Windows XP ho?c phiên b?n 64-bit c?a Windows Server 2003, n?u c?u h?nh b?o m?t nâng cao b? t?t.)
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (Đ?i v?i Internet Explorer trên phiên b?n 32-bit c?a Windows Server 2003 ho?c phiên b?n 64-bit c?a Internet Explorer trên phiên b?n 64-bit c?a Windows Server 2003, n?u c?u h?nh b?o m?t nâng cao đư?c b?t lên.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (Cho 32-bit phiên b?n c?a Internet Explorer trên phiên b?n 64-bit c?a Windows Server 2003, n?u c?u h?nh b?o m?t nâng cao đư?c b?t lên.)
  Chú ýTheo m?c đ?nh, thi?t l?p các khu b?o m?t s? đư?c lưu trong các
  HKEY_CURRENT_USER
  khóa s? đăng k?. B?i v? phím này đư?c t? đ?ng n?p cho m?i ngư?i dùng, các cài đ?t cho m?t ngư?i s? d?ng không ?nh hư?ng đ?n các cài đ?t khác. Ch? có các thi?t đ?t máy đ?a phương s? đư?c s? d?ng n?u các Vùng b?o m?t: S? d?ng ch? máy thi?t l?p thi?t đ?t đư?c kích ho?t trong chính sách nhóm ho?c các Security_HKLM_only Giá tr? DWORD đư?c thi?t l?p đ? 1 trong các khóa sau đây:
  Cài đ?t HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  V?i thi?t đ?t chính sách này đư?c kích ho?t, ch? máy thi?t đ?t s? đư?c s? d?ng thay v? c?a ngư?i s? d?ng thi?t đ?t.

 2. Thêm m?t giá tr? DWORD tên là * (các k? t? d?u sao) đ? các domain.com khóa và đ?t nó vào 1.
 3. Cho m?i đ?a ch? nhi?u IP ph?i đư?c bao g?m trong vùng intranet c?c b?, thêm m?t Ph?m vix ch?a khóa (trong đó x là 1, 2, 3, và do đó trên) đ? khóa registry sau dư?i
  HKEY_CURRENT_USER
  (m?t hi?n đang đăng nh?p-trên ch? cho ngư?i dùng) ho?c
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (cho t?t c? ngư?i dùng trên máy tính đ?a phương):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (Cho 32-bit phiên b?n c?a Internet Explorer ho?c 64-bit phiên b?n c?a Internet Explorer trên 64-bit phiên b?n c?a Windows XP ho?c Windows Server 2003.
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (Cho 32-bit phiên b?n c?a Internet Explorer trên phiên b?n 64-bit c?a Windows XP ho?c phiên b?n 64-bit c?a Windows Server 2003.
  Chú ý Theo m?c đ?nh, thi?t l?p các khu b?o m?t s? đư?c lưu trong các
  HKEY_CURRENT_USER
  khóa s? đăng k?. B?i v? phím này đư?c t? đ?ng n?p cho m?i ngư?i dùng, các cài đ?t cho m?t ngư?i s? d?ng không ?nh hư?ng đ?n các cài đ?t khác. Ch? có các thi?t đ?t máy đ?a phương s? đư?c s? d?ng n?u các Vùng b?o m?t: S? d?ng ch? máy thi?t l?p thi?t đ?t đư?c kích ho?t trong chính sách nhóm, ho?c n?u các Security_HKLM_only Giá tr? DWORD đư?c thi?t l?p đ? 1 trong các khóa sau đây:
  Cài đ?t HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  V?i chính sách này thi?t l?p đư?c kích ho?t, ch? máy thi?t đ?t s? đư?c s? d?ng thay v? c?a ngư?i s? d?ng thi?t đ?t.
 4. Thêm m?t giá tr? DWORD tên là * (các k? t? d?u sao) đ? các Ph?m vix khóa và đ?t nó vào 1.
 5. Thêm m?t Chu?i giá tr? đư?c đ?t tên: bao g?m (ru?t nhân v?t theo sau ch? "t?m") đ?n các Ph?m vix phím, và sau đó đ?t nó vào nhi?u đ?a ch? IP (ví d?, 157.54.100-200.*).
Chú ý Qu?n tr? viên có th? tri?n khai các thi?t l?p trong m?t môi trư?ng Active Directory.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm như th?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
274846Thi?t đ?t chuyên sâu trong Internet Explorer b?ng cách s? d?ng các đ?i tư?ng chính sách nhóm
Quan tr?ng Workaround workaround này không làm vi?c cho UNC ho?c t?p: / / đ?a ch? s? d?ng m?t đ?a ch? IP. Ví d?, Internet Explorer nh?n d?ng \\157.54.100.101\share, ho?c file://157.54.100.101/share, như đang trong vùng Internet, ngay c? khi b?n thêm nhi?u đ?a ch? IP thích h?p vào danh sách đ?a phương các trang web m?ng n?i b?. Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i s? d?ng m?t t?p: / / URL có tên NetBIOS (ví d?, \\h? ph?c v?\chia s?) cho các trang web đư?c xác đ?nh trong vùng intranet c?c b?. Ngoài ra, m?t s? ?ng d?ng không th? m? t?p tin b?ng cách s? d?ng m?t đ?a ch? http:// ngay c? khi các trang Web trên m?ng LAN c?a b?n và b?n s? d?ng tên NetBIOS (ví d?, http://server). Ví d?, Microsoft Access 2002 không th? m? t?p tin t? đ?a ch? http://. N?u b?n c? g?ng đ? m? m?t truy c?p cơ s? d? li?u file (.mdb) vào m?t m?ng n?i b? trang Web b?ng cách s? d?ng m?t trong hai đ?a ch? IP, FQDN, ho?c tên NetBIOS, truy c?p 2002 s? không đúng báo cáo r?ng t?p tin là ? bên ngoài c?a b?n intranet ho?c trên m?t trang web không tin c?y b?ng cách hi?n th? các thông báo l?i trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?a bài vi?t này.
Để có thêm thông tin về vấn đề này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
810582L?i m? truy c?p cơ s? d? li?u t? máy ch? Web
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? máy tính có Internet Explorer 7 đư?c cài đ?t mà hi?n th? tương t? như các tri?u ch?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
941000Trên m?t máy tính có Windows Internet Explorer 7 đư?c cài đ?t, khu v?c an ninh c?a ? đ?a m?ng b?n l?p b?n đ? b?ng cách s? d?ng l?nh subst xu?t hi?n như là "Internet"

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 303650 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB303650 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:303650

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com