Så här använder du automatisering för att skapa och visa en PowerPoint 2002-presentation eller Office PowerPoint 2003-presentation med Visual Basic .NET 2002 eller Visual Basic .NET 2003

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 303717 - Visa produkter som artikeln gäller.
En version av denna artikel för Microsoft Visual C# .NET finns i 303718 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).
En version av denna artikel för Microsoft Visual C++ .NET finns i 308336 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I artikeln beskrivs hur du använder automatisering för att skapa och visa en Microsoft PowerPoint 2002-presentation eller Microsoft Office PowerPoint 2003-presentation med Microsoft Visual Basic .NET 2002 eller Visual Basic .NET 2003

Mer Information

Skapa en Automation-klient för Microsoft PowerPoint 2002 och Microsoft Office PowerPoint 2003

 1. Starta Microsoft Visual Studio .NET 2002 eller Visual Studio .NET 2003. Klicka på NewArkiv-menyn och klicka sedan på Project. Välj Windows Application bland Visual Basic-projekttyperna. Form1 skapas som standard.
 2. Lägg till en referens till Microsoft PowerPoint Object Library och till Microsoft Graph Object Library. Gör så här:
  1. Klicka på Add ReferenceProject-menyn.
  2. Leta reda på Microsoft PowerPoint Object Library på fliken COM och klicka sedan på Select. Leta även reda på Microsoft Graph Object Library och klicka sedan på Select.

   Obs!: Microsoft Office 2003 innehåller primära interop-sammansättningar. Microsoft Office XP innehåller inte primära interop-sammansättningar, men det går att hämta dem. Om du vill veta mer om primära interop-sammansättningar för Office XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   328912 Primära interop-sammansättningar för Office XP finns att hämta (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  3. Godkänn dina val genom att klicka på OK i dialogrutan Add References.
 3. Välj ToolboxView-menyn för att visa Toolbox-fältet och lägga till en knapp i Form1.
 4. Dubbelklicka på Button1. Kodfönstret för formuläret visas.
 5. Leta reda på följande kod i kodfönstret
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
      ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  
    End Sub
  					
  Ersätt koden med följande kod:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
      ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  
      Const sTemplate = _
        "C:\Program\Microsoft Office\Templates\Presentation Designs\Överlappande.pot"
      Const sPic = "C:\WINNT\Bubblor.bmp"
  
      Dim oApp As PowerPoint.Application
      Dim oPres As PowerPoint.Presentation
      Dim oSlide As PowerPoint.Slide
      Dim bAssistantOn As Boolean
  
      'Starta Powerpoint och visa dess fönster minimerat.
      oApp = New PowerPoint.Application()
      oApp.Visible = True
      oApp.WindowState = PowerPoint.PpWindowState.ppWindowMinimized
  
      'Skapa en ny presentation baserad på angiven mall.
      oPres = oApp.Presentations.Open(sTemplate, , , True)
  
      'Skapa bild 1:
      'Lägg till text i bilden, ändra teckensnitt och infoga/placera en 
      'bild på första bilden.
      oSlide = oPres.Slides.Add(1, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)
      With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange
        .Text = "Min exempelpresentation"
        .Font.Name = "Comic Sans MS"
        .Font.Size = 48
      End With
      oSlide.Shapes.AddPicture(sPic, False, True, 150, 150, 500, 350)
      oSlide = Nothing
  
      'Skapa bild 2:
      'Lägg till text i bildrubriken och formatera texten. Lägg även till ett diagram i
      'bilden och ändra diagramtypen till ett 3D-cirkeldiagram.
      oSlide = oPres.Slides.Add(2, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)
      With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange
        .Text = "Mitt diagram"
        .Font.Name = "Comic Sans MS"
        .Font.Size = 48
      End With
      Dim oChart As Graph.Chart
      oChart = oSlide.Shapes.AddOLEObject(150, 150, 480, 320, _
            "MSGraph.Chart.8").OLEFormat.Object
      oChart.ChartType = Graph.XlChartType.xl3DPie
      oChart = Nothing
      oSlide = Nothing
  
      'Skapa bild 3:
      'Lägg till en texteffekt i bilden och använd skuggor i texteffekten.
      oSlide = oPres.Slides.Add(3, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutBlank)
      oSlide.FollowMasterBackground = False
      Dim oShape As PowerPoint.Shape
      oShape = oSlide.Shapes.AddTextEffect(Office.MsoPresetTextEffect.msoTextEffect27, _
        "The End", "Impact", 96, False, False, 230, 200)
      oShape.Shadow.ForeColor.SchemeColor = PowerPoint.PpColorSchemeIndex.ppForeground
      oShape.Shadow.Visible = True
      oShape.Shadow.OffsetX = 3
      oShape.Shadow.OffsetY = 3
      oShape = Nothing
      oSlide = Nothing
  
      'Ändra bildspelets övergångsinställning för alla tre bilder i
      'presentationen.
      Dim SlideIdx(3) As Integer
      SlideIdx(0) = 1
      SlideIdx(1) = 2
      SlideIdx(2) = 3
      With oPres.Slides.Range(SlideIdx).SlideShowTransition
        .AdvanceOnTime = True
        .AdvanceTime = 3
        .EntryEffect = PowerPoint.PpEntryEffect.ppEffectBoxOut
      End With
      Dim oSettings As PowerPoint.SlideShowSettings
      oSettings = oPres.SlideShowSettings
      oSettings.StartingSlide = 1
      oSettings.EndingSlide = 3
  
      'Förhindra att meddelanden visas i Office-assistenten.
      bAssistantOn = oApp.Assistant.On
      oApp.Assistant.On = False
  
      'Kör bildspelet the och vänta tills det är klart.
      oSettings.Run()
      Do While oApp.SlideShowWindows.Count >= 1
        System.Windows.Forms.Application.DoEvents()
      Loop
      oSettings = Nothing
  
      'Återaktivera Office-assistenten om den var aktiv.
      If bAssistantOn Then
        oApp.Assistant.On = True
        oApp.Assistant.Visible = False
      End If
  
      'Stäng presentationen utan att spara ändringar och avsluta PowerPoint.
      oPres.Saved = True
      oPres.Close()
      oPres = Nothing
      oApp.Quit()
      oApp = Nothing
      GC.Collect()
    End Sub
  					
  Obs! I denna kod motsvarar konstanterna sTemplate och sPic den fullständiga sökvägen och filnamnet för en PowerPoint-mall respektive en bild. Ändra dessa sökvägar så att du använder en mall och en bild som finns på datorn.
 6. Lägg till följande kod överst i Form1.vb:
  Imports Office = Microsoft.Office.Core
  Imports Graph = Microsoft.Office.Interop.Graph
  					
 7. Skapa och kör programmet genom att trycka på F5.
 8. Klicka på Button1 i formuläret för att skapa och visa PowerPoint-presentationen.

Referenser

Ytterligare information finns på följande Microsoft Developer Network-webbplats (MSDN):
http://msdn.microsoft.com/library/sv-se/odc_2003_ta/html/odc_landvsto03_tr.asp
Om du vill veta mer om PowerPoint-automatisering klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
180616 Så här använder du MFC för att skapa och visa en PowerPoint-presentation (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
222929 Så här automatiserar du PowerPoint med hjälp av Visual Basic (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 303717 - Senaste granskning: den 17 januari 2007 - Revision: 8.2
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
Nyckelord: 
kbautomation kbhowto KB303717

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com