วิธีการใช้การดำเนินการอัตโนมัติ เพื่อสร้าง และแสดงงานนำเสนอของ PowerPoint โดยใช้ Visual Basic.NET 2002 หรือ Visual Basic.NET 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 303717 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Visual c# .NET ของบทความนี้ ดู303718.
สำหรับรุ่น Microsoft Visual c ++.NET ของบทความนี้ ดู308336.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้การดำเนินการอัตโนมัติ เพื่อสร้าง และแสดงการนำเสนอ Microsoft PowerPoint โดยใช้ Microsoft Visual Basic .NET 2002 หรือ Visual Basic .NET 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างไคลเอ็นต์การดำเนินการอัตโนมัติสำหรับ Microsoft PowerPoint

 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio .NET 2002 หรือ Visual Studio .NET 2003 ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกProject. เลือกแอพลิเคชันของ windowsจากชนิดโครงการ Visual Basic Form1 จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น
 2. เพิ่มการอ้างอิงไปยังการไลบรารีวัตถุ Microsoft PowerPointและการไลบรารีวัตถุ Microsoft Graph. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการProjectเมนู คลิกเพิ่มการอ้างอิง.
  2. ในการcomแท็บ ค้นหานี้การไลบรารีวัตถุ Microsoft PowerPointแล้ว คลิกเลือก. นอกจากนี้ยัง มีการค้นหานี้วัตถุ Microsoft Graph ไลบรารีแล้ว คลิกเลือก.

   หมายเหตุ:: Microsoft Office 2003 และ Microsoft Office รุ่นที่ใหม่กว่ามีแอสเซมบลี Interop หลัก (PIAs) Microsoft Office XP ไม่สามารถรวม PIAs แต่ดังกล่าวอาจถูกดาวน์โหลด

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office XP PIAs คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   328912PIAs XP Office Microsoft พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด
  3. คลิกตกลงในการเพิ่มการอ้างอิงกล่องโต้ตอบเพื่อยอมรับการเลือกของคุณ
 3. ในการมุมมองเมนู การเลือกกล่องเครื่องมือเมื่อต้องการแสดงในกล่องเครื่องมือ และเพิ่มปุ่มไป Form1
 4. คลิกสองครั้งbutton1. หน้าต่างรหัสสำหรับแบบฟอร์มปรากฏขึ้น
 5. ในหน้าต่างรหัส ค้นหารหัสต่อไปนี้
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
      ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  
    End Sub
  					
  แทนที่ ด้วยรหัสต่อไปนี้:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
      ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  
      Const sTemplate = _
        "C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\Presentation Designs\Blends.pot"
      Const sPic = "C:\WINNT\Soap Bubbles.bmp"
  
      Dim oApp As PowerPoint.Application
      Dim oPres As PowerPoint.Presentation
      Dim oSlide As PowerPoint.Slide
      Dim bAssistantOn As Boolean
  
      'Start Powerpoint and make its window visible but minimized.
      oApp = New PowerPoint.Application()
      oApp.Visible = True
      oApp.WindowState = PowerPoint.PpWindowState.ppWindowMinimized
  
      'Create a new presentation based on the specified template.
      oPres = oApp.Presentations.Open(sTemplate, , , True)
  
      'Build Slide #1:
      'Add text to the slide, change the font and insert/position a 
      'picture on the first slide.
      oSlide = oPres.Slides.Add(1, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)
      With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange
        .Text = "My Sample Presentation"
        .Font.Name = "Comic Sans MS"
        .Font.Size = 48
      End With
      oSlide.Shapes.AddPicture(sPic, False, True, 150, 150, 500, 350)
      oSlide = Nothing
  
      'Build Slide #2:
      'Add text to the slide title, format the text. Also add a chart to the
      'slide and change the chart type to a 3D pie chart.
      oSlide = oPres.Slides.Add(2, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)
      With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange
        .Text = "My Chart"
        .Font.Name = "Comic Sans MS"
        .Font.Size = 48
      End With
      Dim oChart As Graph.Chart
      oChart = oSlide.Shapes.AddOLEObject(150, 150, 480, 320, _
            "MSGraph.Chart.8").OLEFormat.Object
      oChart.ChartType = Graph.XlChartType.xl3DPie
      oChart = Nothing
      oSlide = Nothing
  
      'Build Slide #3:
      'Add a text effect to the slide and apply shadows to the text effect.
      oSlide = oPres.Slides.Add(3, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutBlank)
      oSlide.FollowMasterBackground = False
      Dim oShape As PowerPoint.Shape
      oShape = oSlide.Shapes.AddTextEffect(Office.MsoPresetTextEffect.msoTextEffect27, _
        "The End", "Impact", 96, False, False, 230, 200)
      oShape.Shadow.ForeColor.SchemeColor = PowerPoint.PpColorSchemeIndex.ppForeground
      oShape.Shadow.Visible = True
      oShape.Shadow.OffsetX = 3
      oShape.Shadow.OffsetY = 3
      oShape = Nothing
      oSlide = Nothing
  
      'Modify the slide show transition settings for all 3 slides in
      'the presentation.
      Dim SlideIdx(3) As Integer
      SlideIdx(0) = 1
      SlideIdx(1) = 2
      SlideIdx(2) = 3
      With oPres.Slides.Range(SlideIdx).SlideShowTransition
        .AdvanceOnTime = True
        .AdvanceTime = 3
        .EntryEffect = PowerPoint.PpEntryEffect.ppEffectBoxOut
      End With
      Dim oSettings As PowerPoint.SlideShowSettings
      oSettings = oPres.SlideShowSettings
      oSettings.StartingSlide = 1
      oSettings.EndingSlide = 3
  
      'Prevent Office Assistant from displaying alert messages.
      bAssistantOn = oApp.Assistant.On
      oApp.Assistant.On = False
  
      'Run the slide show and wait for the slide show to end.
      oSettings.Run()
      Do While oApp.SlideShowWindows.Count >= 1
        System.Windows.Forms.Application.DoEvents()
      Loop
      oSettings = Nothing
  
      'Reenable Office Assisant, if it was on.
      If bAssistantOn Then
        oApp.Assistant.On = True
        oApp.Assistant.Visible = False
      End If
  
      'Close the presentation without saving changes and quit PowerPoint.
      oPres.Saved = True
      oPres.Close()
      oPres = Nothing
      oApp.Quit()
      oApp = Nothing
      GC.Collect()
    End Sub
  					
  หมายเหตุ:ในรหัสนี้sTemplateและsPicค่าคงที่แสดงพาธเต็มและชื่อแฟ้มไปยัง PowerPoint แม่แบบและรูปภาพ ตามลำดับ ปรับเปลี่ยนเส้นทางเหล่านี้ตามความต้องการใช้แม่แบบหรือรูปภาพที่มีการติดตั้งบนระบบของคุณ
 6. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ที่ด้านบนของ Form1.vb:
  Imports Office = Microsoft.Office.Core
  Imports Graph = Microsoft.Office.Interop.Graph
  Imports PowerPoint = Microsoft.Office.Interop.PowerPoint
  					
 7. กด F5 เพื่อสร้าง และเรียกใช้โปรแกรม
 8. คลิกbutton1ในแบบฟอร์มเพื่อสร้าง และจากนั้น แสดงใน PowerPoint งานนำเสนอ

ข้อมูลอ้างอิง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม นักพัฒนาต่อไปนี้ของ Microsoft Network (MSDN) เว็บไซต์:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa167948 (office.11)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการอัตโนมัติ PowerPoint คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
180616วิธีการใช้ MFC เพื่อสร้าง และแสดงงานนำเสนอของ PowerPoint
222929วิธีการทำให้ PowerPoint โดยใช้ Visual Basic

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 303717 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ตุลาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbautomation kbhowto kbmt KB303717 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:303717

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com