Tr?kst [SysprepMassStorage] sada?? Windows XP Sysprep t?lus rada k??das zi?ojumu "Stop 0x0000007B (INACCESSABLE_BOOT_DEVICE). k??das kods"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 303786 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Start?jot Windows XP uzst?d??anas p?c att?la kop??ana uz jaunu m?r?a datoru, var sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
STOP 0X0000007B
INACCESSABLE_BOOT_DEVICE

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja Sysprep.inf failu (Sysprep atbildes fail?), kas tika izmantots visp?r?j? dator? (pirms att?la izveides) tr?ka sada?u [SysprepMassStorage].

RISIN?JUMS

Izmantojot sada?u [Sysprep] ar "BuildMassStorageSection = J?" parametru Sysprep.inf fail?, b?tu j?nodro?ina [SysprepMassStorage] sada?? ir kl?t kop? ar [Sysprep] sada??.

Piem?rs:
[Sysprep]
BuildMassStorageSection=yes

[SysprepMassStorage]
				
[Sysprep] sada?? autom?tiski ?ener? ieraksti sada?? [SysprepMassStorage] un bez ??s sada?as nevar iel?d?t nepiecie?amo lielapjoma atmi?as ier?c?m un 0x7B STOP k??das zi?ojums netiek ?ener?ts.

PAPILDINDORM?CIJA

Papildinform?ciju skatiet Windows XP Professional kompaktdiska Support\Deploy.cab\Deploy.chm un Ref.chm failus.
Papildinform?ciju par atbalst?tajiem parametriem Sysprep.inf failu Windows XP skatiet rakst? (EN):
302577 K? izmantot Sysprep. exe, lai automatiz?t Windows XP izvieto?anas

Rekviz?ti

Raksta ID: 303786 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 27. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kberrmsg kbprb kbsetup kbmt KB303786 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 303786

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com