Tr?nh mô ph?ng bay: Không th? nh?p kh?u máy bay m?i ho?c phong c?nh đ? các phiên b?n c? c?a simulators

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 303857 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? nh?p kh?u m?t chi?c máy bay ho?c m?t m?nh c?a phong c?nh t? m?t phiên b?n m?i hơn c?a Microsoft Flight Simulator hay Microsoft Combat Flight Simulator thành m?t phiên b?n c?, m?t trong nh?ng đi?u sau đây có th? x?y ra:
 • B?n có th? nh?n đư?c l?i ch? ra r?ng thao tác này là không đư?c h? tr?.
 • Chi?n d?ch có th? ch? đơn gi?n là không.
 • Chi?c máy bay đư?c nh?p kh?u s? không ho?t đ?ng như mong đ?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? các phiên b?n m?i hơn c?a Microsoft Simulators đ? C?p Nh?t t?p tin máy bay và khung c?nh mà không ph?i là backwards tương thích v?i các phiên b?n c? c?a các s?n ph?m này.

THÔNG TIN THÊM

M?c dù nó không đư?c h? tr? b?i Microsoft h? tr? k? thu?t là thư?ng có th? nh?p kh?u máy bay và khung c?nh t? hai phiên b?n trư?c vào phiên b?n có s?n k? ti?p. Nó thư?ng không th? đư?c nh?p kh?u máy bay và khung c?nh t? b?t k? phiên b?n bên ngoài nh?ng tham s?. Ví d? b?n có th? nh?p máy bay và khung c?nh t? CFS2 và FS2000 vào FS2002 tiêu chu?n ho?c chuyên nghi?p, nhưng b?n không th? nh?p máy bay và khung c?nh t? CFS1, FS98 hay FS95 vào FS2002 tiêu chu?n ho?c chuyên nghi?p.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?p c?nh quan và máy bay t? các phiên b?n trư?c vào phiên b?n sau này, xem các bài vi?t sau đây:
303857 Tr?nh mô ph?ng bay: Không th? nh?p kh?u máy bay m?i ho?c phong c?nh đ? các phiên b?n c? c?a simulators
315201 Tr?nh mô ph?ng bay: Làm th? nào đ? nh?p cu?c phiêu lưu t? Flight Simulator 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 303857 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Combat Flight Simulator: WWII Europe Series
 • Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater
 • Microsoft Flight Simulator 2004: Century of Flight
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2000 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2000 Professional Edition
 • Microsoft Flight Simulator 98 Standard Edition
T? khóa: 
dftsdahomeportal kberrmsg kbprb kbmt KB303857 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:303857

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com