Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u công tr?nh l?ch: "Tác ph?m không th? truy nh?p m?t ho?c nhi?u t?p c?n thi?t đ? ch?y l?ch."

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 303858 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u Microsoft công tr?nh l?ch, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Tác ph?m không th? truy nh?p m?t ho?c nhi?u t?p c?n thi?t đ? ch?y l?ch. Các t?p tin có th? đ?i tên, xóa ho?c di chuy?n. H?y th? cài đ?t l?i các công tr?nh, và sau đó b?t đ?u các chương tr?nh m?t l?n n?a.

NGUYÊN NHÂN

Sự cố này có thể xảy ra nếu một trong những điều kiện sau đúng:
 • Mswkscal.wcd t?p tin b? h?ng.
 • Mi?n đ?a phương ngôn ng? trong khu v?c và ch?n ngôn ng? m?c trong b?ng đi?u khi?n đư?c thi?t l?p đ? m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Bengali (?n Đ?)
  • Bosnia (Kirin)
  • Bosnia (La tinh)
  • Croatian (La tinh)
  • isiXhosa (Nam Phi)
  • isiZulu (Nam Phi)
  • Malayalam (?n Đ?)
  • Ti?ng Malta (Malta)
  • Maori (New Zealand)
  • Quechua (Bolivia)
  • Quechua (Ecuador)
  • Quechua (Peru)
  • Sa-mi, Inari (Ph?n Lan)
  • Sa-mi, Lule (Na Uy)
  • Sa-mi, Lule (Th?y Đi?n)
  • Sa-mi, B?c (Ph?n Lan)
  • Sa-mi, B?c (Na Uy)
  • Sa-mi, B?c (Th?y Đi?n)
  • Sa-mi, Skôl (Ph?n Lan)
  • Sa-mi, Nam (Na Uy)
  • Sa-mi, Nam (Th?y Đi?n)
  • Serbian (Cyrillic)
  • Serbian (Latin)
  • Sesotho sa Leboa (Nam Phi)
  • Ti?ng Setswana (Nam Phi)
  • Ti?ng Wales (Anh)

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này n?u t?p tin Mswkscal.wcd b? h?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đưa đ?a CD công tr?nh, và sau đó nh?n SHIFT đ? ngăn ch?n chương tr?nh cài đ?t t? b?t đ?u.

  Chú ý N?u chương tr?nh cài đ?t b?t đ?u, h?y thoát kh?i chương tr?nh cài đ?t.
 2. Trên máy tính, b?m đúp vào C?a tôi Máy tính.
 3. Xác đ?nh v? trí các t?p tin Mswkscal.wcd trên đ?a CD công tr?nh.

  Đây là v? trí m?c đ?nh c?a t?p tin Mswkscal.wcd trên đ?a CD công tr?nh:
  ? đ?a: \MSWorks\Common\CommApp\mswkscal.wcd
  Trong ví d? này, ? đ?a là k? t? ? đ?a c?a các ? đ?a CD.
 4. Ch?n các Mswkscal.wcd t?p tin, và sau đó nh?n CTRL + C đ? sao chép các t?p tin vào b?ng t?m.
 5. Xác đ?nh v? trí các t?p tin Mswkscal.wcd trên ? đ?a c?ng.

  Tùy thu?c vào h? đi?u hành mà b?n đang dùng, v? trí m?c đ?nh c?a các t?p tin Mswkscal.wcd trên ? đ?a c?ng là m?t trong nh?ng đ?a đi?m sau:
  • C:\Windows\All Users\Application Data\Microsoft\Works\mswkscal.wcd
  • C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\mswkscal.wcd
  B?n c?ng có th? t?m ki?m các t?p tin. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?m, sau đó b?m T?p và c?p. Ngày Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows Millennium B?n, b?m vào B?t đ?u, đi?m đ?n Tìm kiếm, sau đó b?m Cho t?p ho?c c?p.
  2. Trong các Đ?t tên h?p, lo?i mswkscal.wcd, sau đó b?m T?m th?y bây gi?. Ngày Windows XP, Windows 2000 và Windows Millennium Edition, g? mswkscal.wcd trong các T?m ki?m t?p và c?p đ?t tên h?p, và sau đó nh?p vào T?m ki?m ngay.
 6. Khi b?n xác đ?nh v? trí t?p Mswkscal.wcd trên các khó khăn đ?a ?, ch?n t?p tin và sau đó nh?n CTRL + V đ? thay th? các t?p tin b?ng cách s? d?ng các Phiên b?n b?n đ? sao t? đ?a CD công tr?nh.

  Chú ý Khi b?n đư?c nh?c v?i câu h?i, "có ch?c r?ng b?n mu?n đ? over-write t?p tin", nh?p vào Có.
 7. Đ?m b?o r?ng phiên b?n m?i c?a t?p tin Mswkscal.wcd không ph?i là ch?-đ?c. S? d?ng Microsoft Windows Explorer đ? xác đ?nh v? trí t?p, b?m chu?t ph?i vào t?p, b?mThu?c tính, sau đó b?m Xóa các Ch? đ?ch?p ki?m.
N?u b?n v?n không th? kh?i đ?ng tác ph?m l?ch, b?n có th? ph?i cài đ?t l?i các công tr?nh. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng phương pháp sau đây.

Lo?i b? các công tr?nh

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?mThiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.

  Chú ý N?u b?n đang s? d?ng Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, và sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Thêm/lo?i b?, và sau đó lo?i b? Ho?t đ?ng.

Xoá thư m?c và sau đó cài đ?t l?i các công tr?nh

 1. Trên máy tính, b?m đúp vào C?a tôi Máy tính.
 2. Xác đ?nh v? trí thư m?c ho?t đ?ng sau đây trên ? đ?a c?ng:
  Đ?i v?i Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition:
  C:\Windows\All Users\Application Data\Microsoft\Works

  Đ?i v?i Windows 2000 và Windows XP:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Works
 3. Ch?n thư m?c và sau đó nh?n DELETE.
 4. Đưa tác ph?m đ?a CD vào ? đ?a CD.
 5. Nh?p vào B?t đ?u, b?mCh?y, r?i g? ? đ?a: \setup.exe trong các M? h?p. Trong ví d? này, ? đ?a là k? t? ? đ?a c?a các ? đ?a CD.
 6. Theo các ch? d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? cài đ?t l?i các công tr?nh.
N?u các bư?c trư?c đó đ? không gi?i quy?t v?n đ? này, cách th? công ch?y Mdac_typ.exe t?p tin, và sau đó cài đ?t các công tr?nh.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Đưa đ?a CD công tr?nh hay tác ph?m 2001 CD vào ? đ?a CD.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nT?m, sau đó b?m T?p và c?p. S? d?ng m?c đ?nh bư?c cho Windows 95 và Windows 98 cho ngư?i tiêu dùng chương tr?nh.
 3. Trong các Đ?t tên h?p, lo?imdac_typ.exe.
 4. Trong các T?m trong h?p, b?m vào tên ? đ?a c?a ? đ?a CD ch?a đ?a CD công tr?nh.
 5. Nh?p vào T?m th?y bây gi?.
 6. Trong danh sách t?p tin đư?c t?m th?y, b?m đúp vào cácMdac_typ.exe t?p tin.
 7. Theo các ch? d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? cài đ?t C?p Nh?t MDAC.
 8. Kh?i đ?ng l?i máy tính khi b?n đư?c nh?c.
N?u b?n v?n không th? kh?i đ?ng tác ph?m l?ch, b?n có th? ph?i t?o tài kho?n ngư?i dùng m?i. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.

T?o trương m?c ngư?i dùng m?i

Đăng nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?, và sau đó t?o ra m?t tài kho?n ngư?i dùng m?i. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Khởi động lại máy tính. Khi k?t thúc các quy?n l?c trên t? (bài ki?m tra), nh?n F8.
 2. Trên Windows Advanced Options Menu, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Ch? đ? an toàn, sau đó nh?n ENTER.
 3. Khi b?n đư?c nh?c ch?n đó h? đi?u hành đ? b?t đ?u, ch?n Microsoft Windows XP ?n b?n nơi ?n b?nlà phiên b?n c?a Windows XP mà đ? đư?c cài đ?t, và sau đó nh?n ENTER.
 4. Trên các Đ? b?t đ?u, b?m vào tên ngư?i dùng màn h?nh, b?m vào Ngư?i qu?n tr?.
 5. G? m?t kh?u qu?n tr? viên, và sau đó nh?p vào nút m?i tên.

  Chú ýTrong m?t s? trư?ng h?p, m?t kh?u qu?n tr? viên có th? đư?c đ?t đ? m?t kh?u tr?ng. Trong trư?ng h?p này, không nh?p m?t kh?u trư?c khi b?n nh?p vào nút m?i tên.
 6. Nh?p vào Có Đóng thư mà các ti?u bang mà Windows đang ch?y trong ch? đ? an toàn.
 7. Nh?p vào B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào Máy tính của tôi, sau đó b?m Qu?n l?.
 8. Trong các Qu?n l? máy tính (Local) danh sách, m? r?ng Nhóm và ngư?i dùng c?c b?.
 9. Nh?p chu?t ph?i vào các Người dùng thư m?c, và sau đó nh?p vào Ngư?i dùng m?i.
 10. H?y g? tên ngư?i dùng và m?t kh?u trong h?p thích h?p, và sau đó g? l?i m?t kh?u trong các Xác nh?n m?t kh?u h?p.

  Chú ýN?u b?n không mu?n gán m?t kh?u cho trương m?c ngư?i dùng, không g? m?t kh?u trong các M?t kh?u ho?c Xác nh?n m?t kh?u h?p.
 11. Nh?n vào đây đ? xóa các Ngư?i dùng ph?i thay đ?i m?t kh?u đăng nh?p ti?p theo h?p ki?m.
 12. Nh?n vào đây đ? ch?n các M?t kh?u không bao gi? h?t h?n ki?m tra h?p n?u b?n không mu?n m?t kh?u h?t h?n.
 13. Nh?p vào Tạo, b?m Đóng, và sau đó thoát ra máy tính qu?n l? snap-in.
 14. Kh?i đ?ng l?i Windows b?nh thư?ng, và sau đó đăng nh?p như ngư?i dùng m?i b?n t?o.
 15. M? tác ph?m b?ng cách s? d?ng các phóng tác v? và b?t đ?u công tr?nh l?ch.
 16. N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, sao chép các tài li?u mà b?n mu?n t? thư m?c My Documents c?a trương m?c ngư?i dùng c?. Đ? sao chép n?i dung c?a thư m?c My Documents c?a các tài kho?n c? c?a ngư?i s? d?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Đăng xu?t Windows.
  2. Nh?n CTRL + ALT + DELETE hai l?n.

   Các Đăng nh?p vào Windows h?p tho?i s? xu?t hi?n.
  3. Trong các Tên ngư?i dùng h?p, lo?i Ngư?i qu?n tr?. Trong các M?t kh?u h?p, g? m?t kh?u qu?n tr? viên, và sau đó nh?p vào Ok.
  4. Nh?p chu?t ph?i B?t đ?u, sau đó b?m Khám phá.
  5. Trong các Thư m?c cây, m? r?ng tài kho?n ngư?i dùng c? dư?i Tài li?u và thi?t đ?t.
  6. Nh?p vào tên ngư?i dùngTài li?u nơi tên ngư?i dùnglà tên c?a tài kho?n ngư?i dùng c? mà có kinh nghi?m v?n đ? này.
  7. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Ch?n t?t c?, sau đó b?m Sao trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
  8. Dư?i Tài li?u và thi?t đ?t, m? r?ng thư m?c m?i tài kho?n ngư?i dùng.
  9. Nh?p vào ngư?i dùng m?ic?a tài li?u nơi ngư?i dùng m?ilà tên c?a tài kho?n ngư?i dùng m?i b?n t?o.
  10. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Dán.
  11. N?u b?n đư?c nh?c thay th? các t?p tin ho?c thư m?c, nh?p vào Vâng, t?t c? đ? xác nh?n thay th?.
  12. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đóng.
  13. Đăng xu?t Windows.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách di chuy?n cài đ?t t? các tài kho?n c? cho tài kho?n m?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
811151Làm th? nào đ? sao chép d? li?u t? m?t h? sơ ngư?i dùng b? h?ng đ? c?u h?nh m?i


Đ? gi?i quy?t v?n đ? này khi mi?n đ?a phương ngôn ng? đư?c đ?t thành m?t mi?n đ?a phương đư?c li?t kê trong ph?n "Nguyên nhân", h?y làm theo các bư?c sau.
Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i INTL.cpl trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. B?m vào các Tùy ch?n vùng tab.
 3. Trong các Ch?n m?t kho?n m?c đ? phù h?p c?a nó s? thích, ho?c nh?n tùy ch?nh đ? l?a ch?n các đ?nh d?ng c?a riêng b?n h?p, b?m vào m?t mi?n đ?a phương mà không đư?c li?t kê trong ph?n "Nguyên nhân", và sau đó nh?p vào Ok.

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n đang ch?y Windows 2000 ho?c Windows XP, b?n có th? không th? cài đ?t các phiên b?n c?a MDAC đư?c bao g?m các tác ph?m CD. N?u b?n có đ? C?p Nh?t MDAC đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n có th? t?i v? Phiên b?n m?i nh?t c?a MDAC. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Data/aa937729.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 303858 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Works 7.0
 • Microsoft Works 6.0
 • Microsoft Works Suite 2005
 • Microsoft Works Suite 2004
 • Microsoft Works Suite 2003
 • Microsoft Works Suite 2002
 • Microsoft Works Suite 2001
 • Microsoft Works Suite 2006
T? khóa: 
kberrmsg kbnofix kbprb kbmt KB303858 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:303858

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com