Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i m?t cơ s? d? li?u lưu tr? thông tin trong m?t môi trư?ng Exchange c?m

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 303949 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? đăng k?. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các th? t?c đ? khôi ph?c l?i m?t Microsoft Exchange thông tin c?a hàng s? d? li?u trên m?t máy ch? c?m.

Microsoft Exchange Server 2003

Đ? khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u trên m?t máy tính Exchange 2003 Server đư?c cài đ?t trên m?t c?m, s? d?ng các th? t?c tương t? mà b?n s? d?ng trên m?t máy ch? không nhóm. Đ? khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u trên m?t máy ch? Exchange 2003, tháo d? cơ s? d? li?u b?n mu?n khôi ph?c, và sau đó khôi ph?c t? b?n sao lưu. Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? khôi ph?c l?i m?t cơ s? d? li?u trao đ?i t? b?n sao lưu, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c l?i m?t Exchange 2003 máy tính ph?c v?, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
258243Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c l?i m?t Exchange máy tính b?ng cách s? d?ng chương tr?nh sao lưu c?a Windows
296788 Gián tuy?n quy tr?nh sao lưu và ph?c h?i cho Exchange
822896 Exchange Server 2003 d? li?u sao lưu và th? tích bóng b?n sao services

Microsoft Exchange 2000 Server

B?n s? d?ng các th? t?c tương t? đ? khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u trên m?t máy tính Exchange 2000 Server đư?c cài đ?t trên m?t c?m khi b?n s? d?ng trên m?t máy ch? không nhóm. Đ? khôi ph?c m?t máy ch? Exchange 2000, tháo d? cơ s? d? li?u b?n mu?n khôi ph?c, và sau đó khôi ph?c t? b?n sao lưu.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c l?i m?t Exchange 2000 Server máy tính, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
258243Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c l?i m?t Exchange máy tính b?ng cách s? d?ng chương tr?nh sao lưu c?a Windows
296788 Gián tuy?n quy tr?nh sao lưu và ph?c h?i cho Exchange

Máy ch? Microsoft Exchange 5,5

Khôi ph?c t? b?n sao lưu ngo?i tuy?n

Có hai phương pháp đ? th?c hi?n m?t Khôi ph?c gián tuy?n trên m?t c?m Exchange 5.5. Bài vi?t này mô t? m?t đi?m trong th?i gian ph?c h?i. Trong trư?ng h?p này, không có t?p tin ghi "replayed" vào cơ s? d? li?u. T?t c? các d? li?u t?o sau khi sao lưu đư?c th?c hi?n là b? m?t.Phương pháp 1
 1. Ch?y chương tr?nh qu?n tr? viên Cluster, b?m vào Các nhóm, sau đó b?m Exchange c?m.
 2. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i Microsoft kho thông tin Exchage, sau đó b?m M?t gián tuy?n. Không d?ng các d?ch v? b?ng cách s? d?ng công c? d?ch v? trong Control Panel, ho?c b?ng cách s? d?ng d?ng l?nh.
 3. Thoát kh?i chương tr?nh qu?n tr? viên Cluster.
 4. Th?c hi?n m?t sao lưu ngo?i tuy?n c?a t?p cơ s? d? li?u hi?n t?i c?a b?n (Mdbdata thư m?c).
 5. Di chuy?n n?i dung c?a thư m?c Mdbdata đ?n m?t v? trí khác.
 6. Khôi ph?c l?i các t?p tin lên h?u thu?n cơ s? d? li?u (Priv.edb và Pub.edb) vào thư m?c cơ s? d? li?u chính xác. Không khôi ph?c l?i b?t k? t?p Edb*.log.

  T?i th?i đi?m này, các t?p tin Priv.edb và Pub.edb s? là ch? t?p tin trong thư m?c cơ s? d? li?u.
 7. Thi?t l?p các bi?n môi trư?ng _CLUSTER_NETWORK_NAME_ đ? tên m?ng đư?c s? d?ng b?i trao đ?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau, nơi EXCLUSTER là trao đ?i tên m?ng:
  THI?T L?P _CLUSTER_NETWORK_NAME_ =EXCLUSTER
  Lưu ?: Tên m?ng là ch?. Đ? xác đ?nh tên m?ng:
  1. B?t đ?u các qu?n tr? viên Cluster.
  2. M? r?ng trao đ?i tài nguyên nhóm, b?m chu?t ph?i vào vi?c trao đ?i Tên m?ng tài nguyên, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. B?m vào các Tham s? tab, và sau đó xem m?c nh?p trong các Tên h?p.
 8. T? thư m?c Exchsrvr\bin, ch?y các isinteg-patch b? ch? huy. N?u các bi?n môi trư?ng _CLUSTER_NETWORK_NAME_ không ph?i thi?t l?p m?t cách chính xác, ISINTEG-VÁ s? báo cáo các thông báo l?i sau đây:
  Không th? c?p nh?t các c?a hàng tư nhân. L? do: JET_errKeyDuplicate.
 9. B?t đ?u d?ch v? kho thông tin trao đ?i b?ng cách s? d?ng công c? d?ch v? trong Control Panel. Khi Exchange Server là hoàn toàn tr?c tuy?n, h?y ki?m ch?ng r?ng g?i thư đang ho?t đ?ng m?t cách chính xác.
 10. D?ng d?ch v? kho thông tin trao đ?i b?ng cách s? d?ng công c? d?ch v? trong Control Panel.
 11. B?t đ?u các qu?n tr? viên Cluster, và sau đó mang l?i cho các C?a hàng ngu?n l?c tr? l?i tr?c tuy?n.
 12. Sau khi t?t c? các d?ch v? b?t đ?u, ki?m tra chuy?n đ?i d? ph?ng c?a Exchange server. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào nhóm tài nguyên c?m, ch?a các tài nguyên trao đ?i, và sau đó s? d?ng các Di chuy?n nhóm tùy ch?n.


Phương pháp 2
 1. Ch?y chương tr?nh qu?n tr? viên Cluster, b?m vào Các nhóm, sau đó b?m Exchange c?m.
 2. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i Microsoft kho thông tin Exchage, sau đó b?m M?t gián tuy?n. Không d?ng các d?ch v? b?ng cách s? d?ng công c? d?ch v? trong Control Panel, ho?c b?ng cách s? d?ng d?ng l?nh.
 3. Thoát kh?i chương tr?nh qu?n tr? viên Cluster.
 4. Th?c hi?n m?t sao lưu ngo?i tuy?n c?a cơ s? d? li?u hi?n t?i c?a b?n (các thư m?c Mdbdata).
 5. Di chuy?n n?i dung c?a thư m?c Mdbdata đ?n m?t v? trí khác.
 6. Khôi ph?c l?i các t?p tin lên h?u thu?n cơ s? d? li?u (Priv.edb và Pub.edb) vào thư m?c cơ s? d? li?u chính xác. Không khôi ph?c l?i b?t k? t?p Edb*.log.

  T?i th?i đi?m này, các t?p tin Priv.edb và Pub.edb s? là ch? t?p tin trong thư m?c cơ s? d? li?u.
 7. Thi?t l?p các bi?n môi trư?ng _CLUSTER_NETWORK_NAME_ đ? tên m?ng đư?c s? d?ng b?i trao đ?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau, nơi EXCLUSTER là trao đ?i tên m?ng:
  THI?T L?P _CLUSTER_NETWORK_NAME_ =EXCLUSTER
  Lưu ?: Tên m?ng là ch?. Đ? xác đ?nh tên m?ng:
  1. B?t đ?u các qu?n tr? viên Cluster.
  2. M? r?ng trao đ?i tài nguyên nhóm, b?m chu?t ph?i vào vi?c trao đ?i Tên m?ng tài nguyên, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. B?m vào các Tham s? tab, và sau đó xem m?c nh?p trong các Tên h?p.
 8. T? thư m?c Exchsrvr\bin, ch?y các isinteg-patch b? ch? huy. N?u các bi?n môi trư?ng _CLUSTER_NETWORK_NAME_ không ph?i thi?t l?p m?t cách chính xác, ISINTEG-VÁ s? báo cáo các thông báo l?i sau đây:
  Không th? c?p nh?t các c?a hàng tư nhân. L? do: JET_errKeyDuplicate.
 9. Đ?t l?i đi?m ki?m tra s? đăng k? cho tài nguyên c?a hàng. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các Đ?t l?i đi?m ki?m tra s? đăng k? ph?n c?a bài vi?t này.
 10. Ch?y chương tr?nh qu?n tr? viên Cluster, và sau đó mang l?i cho các C?a hàng ngu?n l?c tr? l?i tr?c tuy?n. Không s? d?ng công c? d?ch v? trong Control Panel ho?c d?ng l?nh đ? ch?y d?ch v?.

Khôi ph?c t? b?n sao lưu tr?c tuy?n

Lưu ? Các bư?c đ? khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u kho thông tin Exchange có th? khác nhau tùy thu?c vào chương tr?nh sao lưu mà b?n s? d?ng.
 1. H?y ch?c ch?n r?ng các H? th?ng Attendant tài nguyên c?m là tr?c tuy?n.
 2. Ch?y chương tr?nh qu?n tr? viên Cluster, b?m vào Các nhóm, sau đó b?m Exchange c?m .
 3. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i Microsoft kho thông tin Exchage, sau đó b?m M?t gián tuy?n. Không d?ng các d?ch v? b?ng cách s? d?ng công c? d?ch v? trong Control Panel ho?c t? m?t d?ng l?nh.
 4. Th?c hi?n m?t sao lưu ngo?i tuy?n c?a các t?p tin cơ s? d? li?u hi?n t?i (thư m?c Mdbdata), ngay c? khi không tham nh?ng trong cơ s? d? li?u.
 5. B?t đ?u chương tr?nh sao lưu c?a b?n, và sau đó ch?n các c?a hàng thông tin mà b?n mu?n khôi ph?c.
 6. Nh?p vào Khôi ph?c, và ch?n tên máy ch? ?o c?a máy ch? c?m trao đ?i v? các đi?m.
 7. N?u b?n đang khôi ph?c m?t máy ch? ph?c h?i ho?c máy tính Exchange Server reinstalled, nh?n vào đây đ? ch?n các Xóa t?t c? d? li?u hi?n có ki?m tra h?p và b?m Ok.
 8. H?y ch?c ch?n r?ng các D?ch v? b?t đ?u sau khi khôi ph?c h?p ki?m tra là không l?a ch?n.
 9. Sau khi thao tác khôi ph?c hoàn thành, b?t đ?u các qu?n tr? viên Cluster và đ?m b?o r?ng các Trao đ?i IP đ?a ch? và các Trao đ?i tên m?ng ngu?n tài nguyên đang online.
 10. Đ?t l?i đi?m ki?m tra s? đăng k? cho các C?a hàng tài nguyên. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các Đ?t l?i đi?m ki?m tra s? đăng k? ph?n c?a bài vi?t này.
 11. Ch?y chương tr?nh qu?n tr? viên Cluster, và sau đó mang l?i cho các C?a hàng ngu?n l?c tr? l?i tr?c tuy?n. Không s? d?ng công c? d?ch v? trong Control Panel ho?c d?ng l?nh đ? ch?y d?ch v?.

Đ?t l?i đi?m ki?m tra s? đăng k?

Đ?t l?i đi?m ki?m tra s? đăng k? cho m?t ngu?n tài nguyên c?m, làm theo các bư?c sau.
 1. Ch?y chương tr?nh qu?n tr? viên Cluster, và ch?n các ngu?n tài nguyên d?ch v? đúng.
 2. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m các Đăng k? nhân r?ng tab.
 3. Ch?n khóa s? đăng k? g?c và sau đó b?m S?a đ?i.
 4. Trong các Ch?nh s?a h?p tho?i, ch?n khóa toàn b? đăng k? và sau đó nh?n CTRL + C đ? sao chép nó.
 5. Nh?p vào H?y b? đ? đóng nh?ng Ch?nh s?a h?p tho?i.
 6. Nh?p vào Lo?i b? đ? xóa khóa s? đăng k?, và sau đó nh?p vào Áp d?ng lưu các thay đ?i.
 7. Nh?p vào Thêm đ? thêm l?i ch?a khóa, và sau đó nh?n CTRL + V đ? dán khóa s? đăng k? đ? lưu.
 8. Nh?p vào Ok hai l?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
280770Lưu tr? thông tin không ho?t đ?ng sau khi b?n khôi ph?c l?i m?t sao lưu ngo?i tuy?n c?a m?t Exchange Server 5.5 và Windows 2000 c?m
185942 Không th? ch?y ISINTEG-vá l?i trên máy ch? c?m máy tính
178311 L?i ch?y ISINTEG trên m?t máy ch? c?m
258243 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c l?i m?t Exchange máy tính b?ng cách s? d?ng chương tr?nh sao lưu c?a Windows
296788 Gián tuy?n quy tr?nh sao lưu và ph?c h?i cho Exchange
266689 L?nh "ESEUTIL/CC" không làm vi?c trên máy ch? c?m
323016 Thi?t l?p v?i các tùy ch?n khôi ph?c th?m h?a không ho?t đ?ng trên m?t máy ch? c?m đang ch?y Exchange 2000 Server
Đ?i v?i thông tin b? sung v? kh?c ph?c th?m h?a Exchange 2000 Server, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/Exchange/2000/support/dbrecovr.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 303949 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbhowtomaster kbhowto kbmt KB303949 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:303949

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com