วิธีการไดเรกทอรีของ recursively ค้นหาโดยใช้ Visual C#

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 303974 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft .NET Visual C++ ของบทความนี้ ดู 307009.
สำหรับรุ่น Microsoft Visual Basic .NET บทความนี้ ดู 306666.

บทความนี้อ้างอิง เมื่อต้องการ Microsoft .NET Framework ไลบรารีคลาส namespace ต่อไปนี้:
 • System.IO
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้แสดงวิธีการ ไดเรกทอรี recursively ค้นหาย่อยสำหรับแฟ้มในโปรแกรมประยุกต์ C# Windows แบบฟอร์ม A มีระบุสายอักขระการค้นหาเพื่อให้คุณสามารถค้นหาแฟ้มที่ตรงกับ เงื่อนไขของตัวแทน แต่ละส่วนของรหัสจะมีอธิบายตามความจำเป็น การทำงาน นอกจากนี้ยังมีโค้ดตัวอย่างในตอนท้ายของบทความ

ไดเรกทอรี สอบถามซ้ำคือ งาน IO ทั่วไปสำหรับนักพัฒนา FileSystemObjectทำงานนี้สำหรับคอมโพเนนต์วัตถุแบบจำลอง (COM) แอพลิเคชัน ขณะนี้ งานนี้เสียง่ายใน.NET คล้ายกับFileSystemObjectในSystem.IO namespace คลาสที่แสดงวิธีออบเจกต์ในการเข้าถึงแฟ้ม และ ไดเรกทอรี

ความต้องการ

 • Microsoft Visual C# 2005 หรือ Microsoft Visual C# .NET

สอบถามซ้ำของไดเรกทอรี

ระดับชั้นการจัดการไฟล์และไดเรกทอรีที่อยู่ในSystem.IO namespace ก่อนที่คุณทำงานกับคลาสที่เหล่านี้ คุณควรนำเข้า namespace ต่อไปนี้ลงในโครงการของคุณ:
using System.IO;
คลาสSystem.IO namespace ให้หลายชั้นช่วยให้คุณทำงานกับแฟ้ม และ ไดเรกทอรี คลาสที่เหล่านี้รวมถึงแฟ้มคลา ระดับชั้นไดเรกทอรี และคลาสที่ยูทิลิตี้ คลาสที่เหล่านี้จำนวนมากประกอบด้วยคง วิธีที่คุณสามารถเรียกใช้ โดยไม่ต้องประกาศตัวแปรชนิดนั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้วัตถุไดเรกทอรีเพื่อขอรับการไดเรกทอรีย่อยของการกำหนด ไดเรกทอรี

รหัสต่อไปนี้ใช้วิธีการGetDirectoriesคงที่ของวัตถุไดเรกทอรีที่จะส่งกลับอาร์เรย์ของสตริงการ อาร์เรย์นี้ประกอบด้วย ชื่อเส้นทางไดเรกทอรีไปยังไดเรกทอรีย่อยของไดเรกทอรี C ถ้ามี
string[] directories = Directory.GetDirectories("C:\\");
วัตถุไดเรกทอรีประกอบด้วยวิธีเรียกว่าGetFilesซึ่งช่วยให้คุณเรียกใช้อาร์เรย์แบบสตริงที่ของแฟ้มที่ตรงกับ เงื่อนไขบางอย่าง ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้ใช้แฟ้มวัตถุเพื่อดึงข้อมูลแฟ้มทั้งหมดในไดเรกทอรี C ที่สิ้นสุด มีส่วนขยายเป็น.dll:
string[] files = Directory.GetFiles("C:\\", "*.dll");
วิธีการGetDirectoriesและGetFilesของวัตถุไดเรกทอรีมีทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้อง recursively ค้นหาแฟ้มที่ สตริงการค้นหาสัมพันธ์กัน มีใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อทำการสอบถามซ้ำ:
void DirSearch(string sDir) 
{
	try	
	{
	  foreach (string d in Directory.GetDirectories(sDir)) 
	  {
		foreach (string f in Directory.GetFiles(d, txtFile.Text)) 
		{
		  lstFilesFound.Items.Add(f);
		}
		DirSearch(d);
	  }
	}
	catch (System.Exception excpt) 
	{
		Console.WriteLine(excpt.Message);
	}
}
รหัสก่อนหน้านี้ส่งผ่านสาย ซึ่งประกอบด้วยไดเรกทอรีที่ คุณต้องการค้นหา การDirSearch ค่าสายอักขระนี้เป็นเส้นทางแบบเต็มของไดเรกทอรี คุณ สามารถใช้GetDirectoriesเพื่อดึงข้อมูลที่ไดเรกทอรีย่อยของไดเรกทอรีที่จะถูกส่งผ่าน เข้าไปในกระบวนงานของคุณ เนื่องจากGetDirectoriesส่งกลับค่าอาร์เรย์ คุณสามารถใช้ตัวสำหรับ/ละคำเพื่อทำซ้ำใน บนแต่ละไดเรกทอรีย่อย สำหรับแต่ละไดเรกทอรีย่อย ใช้วิธีการGetFilesการทำซ้ำในไฟล์ในไดเรกทอรีนั้น ค่าของ กล่องข้อความบนฟอร์มของคุณจะถูกส่งผ่านไปGetFiles กล่องข้อความที่ประกอบด้วยสายอักขระการค้นหาที่กรองผลลัพธ์ ที่GetFilesส่งกลับค่า ถ้าแฟ้มตรงกับเงื่อนไขการค้นหา พวกเขาจะเพิ่ม กล่องรายการของคุณ สำหรับไดเรกทอรีแต่ละย่อยที่อยู่ โทรDirSearchอีกครั้ง และผ่านไดเรกทอรีย่อย โดยใช้การเรียกซ้ำนี้ คุณสามารถค้นหาไดเรกทอรีย่อยทั้งหมดของไดเรกทอรีรากที่ระบุ

ตัวอย่างรหัสเสร็จสมบูรณ์

 1. เริ่มต้นโครงการ Visual C# Windows แอพลิเคชันใหม่ โดยค่าเริ่มต้น มีฟอร์มที่ชื่อ Form1 สร้างขึ้น
 2. ในเมนูมุมมองคลิกเพื่อแสดงการ Explorer โซลูชัน
 3. ในโซลูชัน Explorer คลิกขวาForm1และจากนั้น คลิกรหัสของมุมมอง
 4. ในหน้าต่างรหัสของ Form1 เน้น และลบทั้งหมด รหัสที่มีอยู่
 5. วางรหัสต่อไปนี้ในหน้าต่างรหัสของ Form1
  using System;
  using System.Drawing;
  using System.Collections;
  using System.ComponentModel;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data;
  using System.IO;
  
  namespace RecursiveSearchCS
  {
    /// <summary>
    /// Summary description for Form1
    /// </summary>
    public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
    {
      internal System.Windows.Forms.Button btnSearch;
      internal System.Windows.Forms.TextBox txtFile;
      internal System.Windows.Forms.Label lblFile;
      internal System.Windows.Forms.Label lblDirectory;
      internal System.Windows.Forms.ListBox lstFilesFound;
      internal System.Windows.Forms.ComboBox cboDirectory;
      /// <summary>
      /// Required designer variable
      /// </summary>
      private System.ComponentModel.Container components = null;
  
      public Form1()
      {
        // 
        // Required for Windows Form Designer support
        // 
        InitializeComponent();
  
        // 
        // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call.
        // 
      }
  
      /// <summary>
      /// Clean up any resources being used.
      /// </summary>
      protected override void Dispose( bool disposing )
      {
        if( disposing )
        {
          if (components != null) 
          {
            components.Dispose();
          }
        }
        base.Dispose( disposing );
      }
  
      #region Windows Form Designer generated code
      /// <summary>
      /// Required method for Designer support: do not modify
      /// the contents of this method with the code editor.
      /// </summary>
      private void InitializeComponent()
      {
        this.btnSearch = new System.Windows.Forms.Button();
        this.txtFile = new System.Windows.Forms.TextBox();
        this.lblFile = new System.Windows.Forms.Label();
        this.lblDirectory = new System.Windows.Forms.Label();
        this.lstFilesFound = new System.Windows.Forms.ListBox();
        this.cboDirectory = new System.Windows.Forms.ComboBox();
        this.SuspendLayout();
        // 
        // btnSearch
        // 
        this.btnSearch.Location = new System.Drawing.Point(608, 248);
        this.btnSearch.Name = "btnSearch";
        this.btnSearch.TabIndex = 0;
        this.btnSearch.Text = "Search";
        this.btnSearch.Click += new System.EventHandler(this.btnSearch_Click);
        // 
        // txtFile
        // 
        this.txtFile.Location = new System.Drawing.Point(8, 40);
        this.txtFile.Name = "txtFile";
        this.txtFile.Size = new System.Drawing.Size(120, 20);
        this.txtFile.TabIndex = 4;
        this.txtFile.Text = "*.dll";
        // 
        // lblFile
        // 
        this.lblFile.Location = new System.Drawing.Point(8, 16);
        this.lblFile.Name = "lblFile";
        this.lblFile.Size = new System.Drawing.Size(144, 16);
        this.lblFile.TabIndex = 5;
        this.lblFile.Text = "Search for files containing:";
        // 
        // lblDirectory
        // 
        this.lblDirectory.Location = new System.Drawing.Point(8, 96);
        this.lblDirectory.Name = "lblDirectory";
        this.lblDirectory.Size = new System.Drawing.Size(120, 23);
        this.lblDirectory.TabIndex = 3;
        this.lblDirectory.Text = "Look In:";
        // 
        // lstFilesFound
        // 
        this.lstFilesFound.Location = new System.Drawing.Point(152, 8);
        this.lstFilesFound.Name = "lstFilesFound";
        this.lstFilesFound.Size = new System.Drawing.Size(528, 225);
        this.lstFilesFound.TabIndex = 1;
        // 
        // cboDirectory
        // 
        this.cboDirectory.DropDownWidth = 112;
        this.cboDirectory.Location = new System.Drawing.Point(8, 128);
        this.cboDirectory.Name = "cboDirectory";
        this.cboDirectory.Size = new System.Drawing.Size(120, 21);
        this.cboDirectory.TabIndex = 2;
        this.cboDirectory.Text = "ComboBox1";
        // 
        // Form1
        // 
        this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(688, 277);
        this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {
  
        this.btnSearch,
        this.txtFile,
        this.lblFile,
        this.lblDirectory,
        this.lstFilesFound,
        this.cboDirectory});
  
        this.Name = "Form1";
        this.Text = "Form1";
        this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
        this.ResumeLayout(false);
  
      }
      #endregion
  
      /// <summary>
      /// The main entry point for the application
      /// </summary>
      [STAThread]
      static void Main() 
      {
        Application.Run(new Form1());
      }
  
      private void btnSearch_Click(object sender, System.EventArgs e)
      {
        lstFilesFound.Items.Clear();
        txtFile.Enabled = false;
        cboDirectory.Enabled = false;
        btnSearch.Text = "Searching...";
        this.Cursor = Cursors.WaitCursor;
        Application.DoEvents();
        DirSearch(cboDirectory.Text);
        btnSearch.Text = "Search";
        this.Cursor = Cursors.Default;
        txtFile.Enabled = true;
        cboDirectory.Enabled = true;
      }
  
      private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
      {
        cboDirectory.Items.Clear();
        foreach (string s in Directory.GetLogicalDrives())
        {
          cboDirectory.Items.Add(s);
        }
        cboDirectory.Text = "C:\\";
      }
  
      void DirSearch(string sDir) 
      {
        try	
        {
          foreach (string d in Directory.GetDirectories(sDir)) 
          {
            foreach (string f in Directory.GetFiles(d, txtFile.Text)) 
            {
              lstFilesFound.Items.Add(f);
            }
            DirSearch(d);
          }
        }
        catch (System.Exception excpt) 
        {
          Console.WriteLine(excpt.Message);
        }
      }
    }
  }
  หมายเหตุ คุณต้องเปลี่ยนรหัส ใน Visual Studio 2005 และ Visual Studio 2008 ใน Visual Studio รุ่นที่เก่ากว่า Visual Studio 2005, Visual C# เพิ่มฟอร์มหนึ่งโครงการเมื่อคุณสร้างโครงการ Windows Forms แบบฟอร์มจะมีชื่อว่า Form1 ใน Visual C# 2005 และรุ่นที่ใหม่กว่า ระบบมีชื่อแฟ้มสองที่แสดงแบบฟอร์ม Form1.cs และ Form1.designer.cs คุณสามารถเขียนรหัสในแฟ้ม Form1.cs ตัวออกแบบฟอร์ม Windows เขียนรหัสในแฟ้ม Form1.designer.cs

  เมื่อต้องการแปลงตัวอย่างรหัส Visual C# 2005 หรือ Visual C# 2008 สร้างโปรแกรมประยุกต์ Visual C# Windows ใหม่ และจากนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. การคัดลอกวัตถุปุ่มวัตถุกล่องข้อความและวัตถุอื่น ๆ Windows เป็นคลาสบางส่วน Form1 ในแฟ้ม Form1.Designer.cs
  2. เพิ่มเนื้อหาของส่วนวิธีInitializeComponentในโค้ดข้างบนวิธีInitializeComponentในแฟ้ม Form1.Designer.cs วางเนื้อหาหลังจากเนื้อหาปัจจุบันของวิธีการInitializeComponent
  3. คัดลอกวิธีการต่อไปนี้จากรหัสข้างบนเป็นคลาส Form1 ในแฟ้ม Form1.cs:
   • btnSearch_Click
   • Form1_Load
   • DirSearch
  4. เพิ่มการใช้ System.IOการใช้คำสั่งไปยังแฟ้ม Form1.cs
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวออกแบบฟอร์ม Windows แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms173077.aspx
 6. กด F5 เพื่อสร้าง และเรียกใช้ตัวอย่าง โปรแกรม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306777วิธีการอ่านแฟ้มข้อความ โดยใช้ System.IO และ Visual C#

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 303974 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C# 2005
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# 2008 Express Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbio kbmt KB303974 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:303974

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com