Използване на функцията "Просто споделяне на файлове" за споделяне на файлове в Windows XP

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 304040 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.

За да продължите да получавате актуализации на защитата за Windows, използвайте Windows XP със Service Pack 3 (SP3). За повече информация посетете тази уеб страница на Microsoft: Приключва поддръжката за някои версии на Windows

Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В Windows XP можете да споделяте файлове и документи с други потребители на вашия компютър и с други потребители в мрежа. Има нов потребителски интерфейс (ПИ), наречен "Просто споделяне на файлове", и нова функция "Споделени документи". В тази статия са описани новият ПИ за споделяне на файлове и се обсъждат следните теми:

ВЪВЕДЕНИЕ

На компютър с Windows XP можете да споделяте файлове както с локални, така и с отдалечени потребители. Локалните потребители влизат в компютъра ви директно чрез свои собствени акаунти или чрез акаунта "Гост". Отдалечените потребители се свързват към компютъра ви по мрежата и получават достъп до споделените файлове в него.

Можете да влезете в ПИ за просто споделяне на файлове, като прегледате свойствата на папка. Чрез ПИ за просто споделяне на файлове можете да конфигурирате разрешенията за споделяне и за NTFS файловата система на ниво папка. Тези разрешения се прилагат за папката, за всички файлове в нея, за подпапките и за всички файлове в тях. Файловете и папките, създадени или копирани в дадена папка, наследяват разрешенията, дефинирани за тяхната родителска папка. Тази статия описва начините на конфигуриране на достъп до вашите файлове в зависимост от нивата на разрешение. Част от информацията в тази статия за тези нива на разрешение не е записана във файловете на операционната система или във файла на помощта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За споделянето на файлове в Windows XP можете да конфигурирате пет нива на разрешение. Можете да конфигурирате ниво 1, 2, 4 и 5, като използвате ПИ за просто споделяне на файлове. За целта щракнете с десния бутон върху папката и след това щракнете върху Споделяне и защита, за да отворите ПИ за просто споделяне на файлове. За да конфигурирате ниво 3, копирайте файл или папка в папката "Споделени документи" под "Моят компютър". Тази конфигурация не се променя при включването или изключването на простото споделяне на файлове. Ниво 1 е най-поверителната и защитена настройка, докато ниво 5 е най-публичната настройка с най-много възможности за промяна (най-незащитена).

Включване и изключване на "Просто споделяне на файлове"

Забележка "Просто споделяне на файлове" винаги е разрешено на компютрите с Windows XP Home Edition.

По подразбиране ПИ за просто споделяне на файлове е включен на компютри с Windows XP Professional, присъединени към работна група. Компютрите с Windows XP Professional, присъединени към домейн, използват класическия интерфейс за споделяне на файлове и защита. Когато използвате ПИ за просто споделяне на файлове (който се намира в свойствата на всяка папка), се конфигурират разрешенията както за споделени ресурси, така и за файлове.

Ако изключите ПИ за просто споделяне на файлове, имате по-големи възможности за управление на разрешенията на отделните потребители. Трябва обаче да имате задълбочени познания за разрешенията за NTFS и за споделяне, за да можете да поддържате вашите папки и файлове по-защитени. Ако изключите ПИ за просто споделяне на файлове, функцията "Споделени документи" не се изключва.

За да включите или изключите "Просто споделяне на файлове" в Windows XP Professional, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт и след това върху Моят компютър на работния плот.
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  2484091
 2. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за папките.
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  2484092
 3. Щракнете върху раздела Изглед и след това поставете отметка в квадратчето Използвай просто споделяне на файлове (препоръчва се), за да включите простото споделяне на файлове. (Изчистете отметката от квадратчето, за да изключите тази функция.)
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  2484093

Управление на нивата на достъп до споделени ресурси и файлове

Можете да използвате "Просто споделяне на файлове", за да конфигурирате пет нива на достъп до споделени ресурси и файлове:Забележки
 • По подразбиране файловете, записани в "Моите документи" са с ниво 2.
 • Папки с нива 1, 2 и 3 са достъпни само за потребители, които са влезли локално. Към потребителите, които са влезли локално, влиза и потребител, който е влязъл в компютър от сесия на отдалечен работен плот (RDP).
 • Папки с нива 4 и 5 са достъпни за потребители, които са влезли локално, и отдалечени потребители от мрежата.
В следващата таблица са описани разрешенията:
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Ниво на достъпВсеки (NTFS/файл)СобственикСистемаАдминистраториВсеки (Споделяне)
Ниво 1 Не е наличноПълен контролПълен контролНе е наличноНе е налично
Ниво 2 Не е наличноПълен контролПълен контролПълен контролНе е налично
Ниво 3 ЧетенеПълен контролПълен контролПълен контролНе е налично
Ниво 4 ЧетенеПълен контролПълен контролПълен контролЧетене
Ниво 5 ПромянаПълен контролПълен контролПълен контролПълен контрол

Ниво 1: Моите документи (Поверителни)

Щракнете тук, за да видите или скриете инструкциите "стъпка по стъпка" с картини

Ниво 2 (По подразбиране): Моите документи (По подразбиране)

Щракнете тук, за да видите или скриете инструкциите "стъпка по стъпка" с картини

Ниво 3: Файлове и споделени документи, достъпни за локални потребители

Щракнете тук, за да видите или скриете инструкциите "стъпка по стъпка" с картини

Ниво 4: Споделени в мрежата (Само за четене)

Щракнете тук, за да видите или скриете инструкциите "стъпка по стъпка" с картини

Ниво 5: Споделени в мрежата (Четене и запис)

Щракнете тук, за да видите или скриете инструкциите "стъпка по стъпка" с картини

Всички нива, описани в тази статия, се изключват взаимно. Поверителните папки (Ниво 1) не могат да се споделят, освен ако не са вече поверителни. Споделените папки (Ниво 4 и 5) не могат да се направят поверителни, освен ако не премахне споделянето.

Ако създадете папка в папката "Споделени документи" (Ниво 3), споделите я в мрежата и след това позволите на мрежовите потребители да променят вашите файлове (Ниво 5), разрешенията за ниво 5 действат за папката, за файловете в нея и за подпапките. Останалите файлове и папки в "Споделени документи" остават конфигурирани на ниво 3.

Забележка Единственото изключение е, ако имате папка (ПримернаПодпапка), която е споделена на ниво 4 вътре в папка (ПримернаПапка), споделена на ниво 5. Отдалечените потребители имат правилното ниво на достъп за всяка споделена папка. Потребителите, влезли локално, имат разрешения за запис (Ниво 5) за родителската (ПримернаПапка) и дъщерната (ПримернаПодпапка) папка.

Забележка Ако не сте сигурни, че ще се справите с информацията от този раздел, помолете някого за съдействие или се свържете с техническата поддръжка. За информация как да се свържете с поддръжката, вижте информацията за контакти на уеб сайта на центъра за помощ и поддръжка на Microsoft:
Свържете се с нас

Указания

Препоръчваме ви да споделяте само тези папки в мрежата, до които отдалечените потребители от други компютри трябва да имат достъп. Препоръчва се да не споделяте главната папка на системния диск. Когато направите това, вашият компютър става по-уязвим на злонамерени отдалечени потребители. Разделът Споделяне в диалоговия прозорец Свойства на диска съдържа предупреждение, когато се опитате да споделите главна папка (например C:\). За да продължите, трябва да щракнете върху връзката Ако разбирате риска, но все пак искате да споделите главната папка на диска, щракнете тук. Само администраторите на компютър могат да споделят главната папка на диск.

Файловете на устройство "само за четене", като например компактдиск, споделени на ниво 4 или 5, са достъпни само ако компактдискът е в CD устройството. Всеки компактдиск в CD устройството е достъпен за всички потребители в мрежата.

Разрешението за даден файл може да е различно от това за родителската папка, ако е изпълнено едно от следните условия:
 • Използвате командата за преместване в командна среда, за да преместите файл в папката от папка на същото устройство, която има различни разрешения.
 • Използвате скрипт, за да преместите файл в папката от папка на същото устройство, която има различни разрешения.
 • Изпълнявате Cacls.exe в командна среда или скрипт, за да промените разрешенията за файла.
 • На твърдия диск са съществували файлове, преди да инсталирате Windows XP.
 • Променили сте разрешенията за файл, докато функцията "Просто споделяне на файлове" е била изключена в Windows XP Professional.
Забележка Разрешенията за NTFS не се поддържат при операции по преместване на файлове, когато използвате Windows Explorer с включена функция "Просто споделяне на файлове".

Ако включите и изключите "Просто споделяне на файлове", разрешенията за файловете не се променят. Разрешенията за NTFS и за споделяне не се променят, докато не промените разрешенията в интерфейса. Ако зададете разрешенията с активирана функция "Просто споделяне на файлове", се засягат само записите за контрол на достъпа на файлове, използвани за просто споделяне на файлове. Следните записи за контрол на достъпа в списъка за потребителски контрол на достъпа на файловете или папките се влияят от интерфейса за просто споделяне на файлове:
 • Собственик
 • Администратори
 • Всеки
 • Система

Методи за отстраняване на неизправности при конфигуриране на споделянето в Windows XP, предназначени за напреднали потребители

Забележка Този раздел е предназначен за напреднали компютърни потребители. Ако не сте сигурни, че ще се справите с тези стъпки, помолете някого за съдействие или се свържете с техническата поддръжка. За информация как да се свържете с поддръжката, вижте информацията за контакти на уеб сайта на центъра за помощ и поддръжка на Microsoft:
Свържете се с нас
Щракнете тук, за да видите или скриете подробната информация

БИБЛИОГРАФИЯ

За повече информация как се конфигурира споделянето на файлове в Windows Vista, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Свойства

ID на статията: 304040 - Последна рецензия: 26 септември 2011 г. - Редакция: 3.0
ВАЖИ ЗА:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Ключови думи: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbPubTypeKC kbnetwork kbhowto kbarttypeshowme kbenv kbcip KB304040

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com