Raksta ID: 304040 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Lai turpin?tu sa?emt sist?mas Windows dro??bas atjaunin?jumus, p?rliecinieties, vai dator? darbojas sist?ma Windows XP ar 3. servisa pakotni (SP3). Papildinform?ciju skatiet ?aj? Microsoft t?mek?a lap?: Da??m sist?mas Windows versij?m beidzas atbalsts

Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Sist?m? Windows XP varat kop?got failus un dokumentus ar citiem j?su datora lietot?jiem un citiem lietot?jiem t?kl?. ?eit ir iek?auts jauns lietot?ja interfeiss (UI) ar nosaukumu Simple File Sharing (Vienk?r?? failu koplieto?ana) un jauns l?dzeklis Shared Documents (Koplietojamie dokumenti). ?aj? rakst? aprakst?ts jauns failu koplieto?anas lietot?ja interfeiss un iztirz?tas ??das t?mas:

IEVADS

Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP, varat koplietot failus starp lok?lajiem un att?lajiem lietot?jiem. Lok?lie lietot?ji piesak?s dator? tie?i, izmantojot savus kontus, vai ar? izmantojot viesa kontu. Att?lie lietot?ji izveido savienojumu ar datoru t?kl? un piek??st dator? kop?gotajiem failiem.

Varat piek??t vienk?r??s failu koplieto?anas UI, skatot mapes rekviz?tus. Izmantojot vienk?r??s failu koplieto?anas UI, varat konfigur?t gan koplieto?anas gan NTFS failu sist?mas at?aujas mapes l?men?. ??s at?aujas attiecas uz mapi, visiem failiem ?aj? map?, apak?map?m un visiem failiem apak?map?s. Faili un mapes, kas izveidoti vai kop?ti ?aj? map?, p?rmanto at?aujas, kas defin?tas to vec?kmapei. ?aj? rakst? aprakst?ts, k? konfigur?t piek?uvi failiem atkar?b? no at?auju l?me?iem. Noteikta inform?cija par at?auju l?me?iem, kas ietverta ?aj? rakst?, nav dokument?ta oper?t?jsist?mas failos vai pal?dz?bas fail?.

PAPILDINDORM?CIJA

Izmantojot failu koplieto?anu sist?m? Windows XP, varat konfigur?t piecus at?auju l?me?us. Varat konfigur?t 1., 2., 4. un 5. l?meni, izmantojot vienk?r??s failu koplieto?anas UI. Lai to izdar?tu, ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes un p?c tam noklik??iniet uz Sharing and Security (Koplieto?ana un dro??ba), lai atv?rtu vienk?r??s failu koplieto?anas UI. Lai konfigur?tu 3. l?meni, kop?jiet failu vai mapi map? "Shared Documents" (Koplietojamie dokumenti) sada?? "My Computer" (Mans dators). ?? konfigur?cija netiek main?ta, kad iesl?dzat vai izsl?dzat vienk?r?o failu koplieto?anu. 1. l?menis ir viskonfidenci?l?kais un dro??kais iestat?jums, kam?r 5. l?menis ir publiski vispieejam?kais un main?g?kais (nedro??kais) iestat?jums.

Vienk?r??s failu koplieto?anas iesl?g?ana un izsl?g?ana

Piez?me. Datoros, kuros darbojas sist?ma Windows XP Home Edition, vienm?r ir iesp?jota vienk?r?? failu koplieto?ana.

P?c noklus?juma vienk?r??s failu koplieto?anas UI ir iesl?gts datoros, kuros darbojas sist?ma Windows XP Professional un kuri pievienoti darbgrupai. Datori, kuros darbojas sist?ma Windows XP Professional un kas ir pievienoti dom?nam, izmanto tikai klasisko failu koplieto?anas un dro??bas interfeisu. Izmantojot vienk?r??s failu koplieto?anas UI (kas atrodas mapes rekviz?tos), tiek konfigur?tas gan koplieto?anas, gan failu at?aujas.

Ja izsl?dzat vienk?r?o failu koplieto?anu, ieg?stat liel?ku kontroli p?r atsevi??u lietot?ju at?auj?m. Tom?r jums j?b?t papildu zin??an?m par NTFS un koplieto?anas at?auj?m, lai garant?tu liel?ku dro??bu map?m un failiem. Izsl?dzot vienk?r?o failu koplieto?anu, l?dzeklis Shared Documents (Koplietojamie dokumenti) netiek izsl?gts.

Lai iesl?gtu vai izsl?gtu vienk?r?o failu koplieto?anu sist?m? Windows XP Professional, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz My Computer (Mans dators) darbvirsm?.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2485046
 2. Izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Folder Options (Mapes opcijas).
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2485047
 3. Noklik??iniet uz cilnes View (Skats) un p?c tam vienk?r?aj? failu koplieto?an? atz?m?jiet izv?les r?ti?u Use Simple File Sharing (Recommended) (Izmantot vienk?r?o failu koplieto?anu (ieteicams)). (Not?riet ?o izv?les r?ti?u, lai izsl?gtu l?dzekli.)
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2485048

Koplietojumu un failu piek?uves l?me?u p?rvald??ana

Varat izmantot vienk?r?o failu koplieto?anu, lai konfigur?tu piecus piek?uves l?me?us koplietojumiem un failiem:Piez?mes
 • P?c noklus?juma faili, kas saglab?ti map? "My Documents" (Mani dokumenti), ir 2. l?men?.
 • 1., 2. un 3. l?me?a mapes ir pieejamas tikai lietot?jam, kur? ir pietiecies lok?li. Lietot?ji, kuri piesak?s lok?li, ietver lietot?ju, kur? piesak?s dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP Professional, no att?l?s darbvirsmas (RDP) sesijas.
 • 4. un 5. l?me?a mapes ir pieejamas lietot?jiem, kas piesak?s lok?li, un att?lajiem lietot?jiem t?kl?.
T?l?k nor?d?taj? tabul? aprakst?tas at?aujas:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Piek?uves l?menisVisi (NTFS/fails)?pa?nieksSist?maAdministratoriVisi (koplietojums)
1. l?menis. Nav pieejamsPilna kontrolePilna kontroleNav pieejamsNav pieejams
2. l?menis. Nav pieejamsPilna kontrolePilna kontrolePilna kontroleNav pieejams
3. l?menis. Las??anaPilna kontrolePilna kontrolePilna kontroleNav pieejams
4. l?menis. Las??anaPilna kontrolePilna kontrolePilna kontroleLas??ana
5. l?menis. Izmai?u veik?anaPilna kontrolePilna kontrolePilna kontrolePilna kontrole

1. l?menis. Mani dokumenti (priv?ts)

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu pak?peniskas instrukcijas ar att?liem

2. l?menis (noklus?jums). Mani dokumenti (noklus?jums)

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu pak?peniskas instrukcijas ar att?liem

3. l?menis. Faili kop?gotajos dokumentos ir pieejami lok?lajiem lietot?jiem

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu pak?peniskas instrukcijas ar att?liem

4. l?menis. Kop?gots t?kl? (tikai las?ms)

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu pak?peniskas instrukcijas ar att?liem

5. l?menis. Kop?gots t?kl? (las?ms un rakst?ms)

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu pak?peniskas instrukcijas ar att?liem

Visi ?aj? rakst? aprakst?tie l?me?i ir sasvstarp?ji izsl?dzo?i. Priv?t?s mapes (1. l?menis) nevar kop?got, ja vien t?s vairs nav priv?tas. Koplietojam?s mapes (4. un 5. l?menis) nevar padar?t priv?tas, ja vien to koplieto?ana nav atcelta.

Ja izveidojiet mapi, kas atrodas map? Shared Documents (Koplietojamie dokumenti) (3. l?menis), kop?gojiet to t?kl? un p?c tam at?aujiet lietot?jiem veikt izmai?as j?su failos (5. l?menis), 5. l?me?a at?aujas attiecas uz mapi, map? eso?ajiem failiem un apak?map?m. Citi faili un mapes, kas atrodas map? Shared Documents (Koplietojamie dokumenti), paliek konfigur?ti 3. l?men?.

Piez?me. Vien?gais iz??mums tiek pie?auts, ja dator? ir mape (Parauga_apak?mape), kas kop?gota 4. l?men? un atrodas map? (Parauga_mape), kas kop?gota 5. l?men?. Att?lajiem lietot?jiem ir pareizais piek?uves l?menis katrai kop?gotajai mapei. Lok?lajiem lietot?jiem, kas pieteiku?ies dator?, ir rakst??anas (5. l?menis) at?aujas attiec?b? pret vec?kmapi (Parauga_mape) un b?rnmapi (Parauga_apak?mape).

Piez?me. Ja piln?b? neizprotat ?aj? sada?? sniegto inform?ciju, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? sazin?ties ar atbalsta centru, apmekl?jiet Microsoft pal?dz?bas un atbalsta kontaktinform?cijas vietni:
Kontaktinform?cija

Vadl?nijas

Ieteicams kop?got tikai t?s mapes t?kl?, kur?m j?piek??st att?lajiem lietot?jiem no citiem datoriem. Nav ieteicams kop?got sist?mas diska sakni. To izdarot, j?su dators b?s maz?k aizsarg?ts pret ?aunpr?t?giem att?lajiem lietot?jiem. Diska dialoglodzi?a Properties (Rekviz?ti) cilne Sharing (Kop?go?ana) ietver br?din?jumu, kad m??in?t kop?got saknes mapi (piem?ram, C:\). Lai turpin?tu, j?noklik??ina uz saites If you understand the risk but still want to share the root of the drive, click here (Ja izprotat risku, ta?u joproj?m v?laties kop?got diska sakni, noklik??iniet ?eit). Tikai datora administratori var kop?got diska sakni.

Faili, kas atrodas tikai las?m? ier?c?, piem?ram, kompaktdisk?, un kas kop?goti 4. vai 5. l?men?, ir pieejami tikai tad, kad kompaktdisks atrodas kompaktdisku diskdzin?. Jebkur? kompaktdisks, kas atrodas kompaktdisku diskdzin?, ir pieejams visiem lietot?jiem t?kl?.

Faila at?auja var at??irties no vec?kmapes, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • Komandu uzvedn? izmantojat komandu move (p?rvietot), lai p?rvietotu failu cit? map? no mapes taj? pa?? disk?, kurai ir at??ir?gas at?aujas.
 • Izmantojat skriptu, lai p?rvietotu failu map? no mapes taj? pa?? disk?, kurai ir at??ir?gas at?aujas.
 • Komandu uzvedn? palai?at Cacls.exe vai skriptu, lai main?tu faila at?aujas.
 • Faili atrad?s cietaj? disk? pirms sist?mas Windows XP instal??anas.
 • Main?j?t faila at?aujas, kam?r bija izsl?gta vienk?r?? failu koplieto?ana sist?m? Windows XP Professional.
Piez?me. NTFS at?aujas netiek uztur?tas failu p?rvieto?anas darb?b?s, kad izmantojat programmu Windows Explorer ar iesl?gtu vienk?r?o failu koplieto?anu.

Ja iesl?dzat un izsl?dzat vienk?r?o failu koplieto?anu, failu at?aujas netiek main?tas. NTFS un koplietojuma at?aujas netiek main?tas, kam?r nemain?t at?aujas interfeis?. Ja iestat?t at?aujas, kad ir iesp?jota vienk?r?? failu koplieto?ana, tiek ietekm?ti tikai to failu piek?uves vad?bas ieraksti (Access Control Entries ? ACE), kas tiek izmantoti vienk?r?ajai failu koplieto?anai. Vienk?r??s failu koplieto?anas interfeiss ietekm? ??dus piek?uves vad?bas ierakstus failu vai mapju ?pa?nieka piek?uves vad?bas sarakst? (Discretionary Access Control List ? DACL):
 • ?pa?nieks
 • Administratori
 • Ikviens
 • Sist?ma

Papildu probl?mu nov?r?ana failu koplieto?anas konfigur??anai sist?m? Windows XP

Piez?me. ?? sada?a ir paredz?ta pieredz?ju?iem datoru lietot?jiem. Ja papildu probl?mu nov?r?anu nev?laties veikt pats, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? sazin?ties ar atbalsta centru, skatiet Microsoft pal?dz?bas un atbalsta kontaktinform?cijas vietni:
Kontaktinform?cija
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

UZZI?AS

Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? konfigur?t failu koplieto?anu sist?m? Windows Vista, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:

Rekviz?ti

Raksta ID: 304040 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 26. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbpubtypekc kbnetwork kbhowto kbarttypeshowme kbenv kbcip KB304040

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com