Làm th? nào đ? download và cài đ?t b?n c?p nh?t đ? cài đ?t hành chính c?a Office 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 304165 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài này gi?i thích làm th? nào đ? download và cài đ?t b?n C?p Nh?t đ? cài đ?t hành chính c?a Microsoft Office 2000.

THÔNG TIN THÊM

Chu?n b? cài đ?t hành chính cho m?t b?n C?p Nh?t

Trư?c khi b?n áp d?ng m?t b?n C?p Nh?t cài đ?t hành chính c?a b?n, trư?c tiên b?n ph?i áp d?ng các C?p Nh?t SR-1/SR-1a cài đ?t hành chính c?a b?n.

Cho thông tin thêm v? cách cài đ?t SR-1/SR-1a, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
257983OFF2000: Làm th? nào đ? có đư?c và áp d?ng các C?p Nh?t SR-1/SR-1a cho b?n cài đ?t hành chính

Đang t?i xu?ng b?n C?p Nh?t qu?n tr?

Đ? t?i v? b?n c?p nh?t cho ti?n tr?nh cài đ?t hành chính c?a Văn ph?ng năm 2000, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng tr?nh duy?t c?a b?n đ? k?t n?i đ?n trang web c?a Microsoft sau đây:
  http://Download.Microsoft.com/Download/office2000pro/Patch/4.71.1015.sr1/WIN98MeXP/en-US/data1.exe
  Chú ý Trang web Microsoft Office 2000 Resource Kit ch?a m?t b? toàn di?n các thông tin, công c?, và chuy?n đ?i đư?c thi?t k? đ? giúp b?n tri?n khai, h? tr?, và duy tr? Microsoft Office 2000.

 2. Nh?p vào Lưu.
 3. Ch?n v? trí nơi b?n mu?n lưu các t?p tin data1.exe, và sau đó nh?p vàoLưu.
 4. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào data1.exe t?p tin b?n đ? t?i v? trong bư?c 3, và sau đó nh?p vàoCh?y.
 5. Trong các H?y g? v? trí nơi b?n mu?n đ?t các file trích xu?t h?p, lo?iC:\adminUpdate, sau đó b?m Ok. N?u b?n b? nh?c đ? t?o ra các thư m?c, nh?p vào Có.

Cài đ?t C?p Nh?t qu?n tr?

LƯU ?: B?n ph?i ch?y l?nh này t? m?t máy tính mà trên đó các c?a s? Tr?nh cài đ?t đ? đư?c cài đ?t trư?c.
 1. Trên c?a s? B?t đ?u tr?nh đơn, nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, g? l?nh sau đây
  msiexec /a Admin Path\MSI File p C:\adminUpdate\MSP FileSHORTFILENAMES = 1
  nơi Admin Path là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office 2000 (ví d?, C:\Office2000);MSI File là MSI cơ s? d? li?u gói cho các văn ph?ng 2000 s?n ph?m (ví d?, Data1.msi); và MSP Filelà tên c?a C?p Nh?t cài đ?t hành chính.

  LƯU ?: N?u b?n không mu?n các Office 2000 cài đ?t hành chính và các Th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng cu?i h?p tho?i xu?t hi?n, ph? thêm /QB+ đ? các d?ng l?nh trư?c.
 3. Trong các Microsoft Office 2000 hành chính Ch? đ? h?p tho?i h?p, b?m vào Ti?p theo.

  LƯU ?: B?n không ph?i g? tên c?a b?n đ?a CD Key ho?c công ty trong cácMicrosoft Office 2000 ch? đ? hành chính h?p tho?i h?p.
 4. Nh?p vào Tôi ch?p nh?n các đi?u kho?n trong gi?y phép Th?a thu?n, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Nh?p vào Cài đ?t ngay. Khi cài đ?t hoàn t?t, nh?p vào Ok.
 6. N?u b?n C?p Nh?t có ch?a nhi?u MSP t?p tin, ho?c b?n mu?n áp d?ng nhi?u b?n c?p nh?t cho m?ng qu?n tr? cài đ?t, l?p l?i Bư?c 1 đ?n 4 cho các t?p tin MSP c?n l?i.
Sau khi hoàn t?t b?n c?p nh?t đ? cài đ?t hành chính đi?m, C?p nh?t các máy tr?m đ? đư?c ban đ?u đư?c cài đ?t t? đây cài đ?t hành chính. Đ? làm đi?u này, xem "C?p nh?t các máy tr?m" ph?n sau này trong bài vi?t này. B?t k? cài đ?t m?i b?n ch?y t? đây cài đ?t hành chính đi?m s? bao g?m các b?n C?p Nh?t.

C?NH BÁO: B?t k? máy tr?m đ? đư?c cài đ?t t? đây hành chính cài đ?t đi?m trư?c khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t, không th? s? d?ng này cài đ?t hành chính cho s?a ch?a văn ph?ng ho?c thêm tính năng m?i. Đ? làm Đi?u này b?n ph?i c?p nh?t các máy tr?m làm vi?c l?n đ?u tiên.

Đang c?p nh?t các máy tr?m

Ch?y Setup.exe t? vi?c hành chính cài đ?t C?p Nh?t Văn ph?ng tương tác C?p Nh?t m?t máy tr?m.

- hay -

S? d?ng các phương pháp sau đây đ? c?p nh?t m?t tr?m làm vi?c trên đó Office 2000 đ? đư?c cài đ?t t? đi?m cài đ?t hành chính c?a b?n. B?n ph?i th?c hi?n nh?ng bư?c cho m?i tr?m làm vi?c.
 1. Trên c?a s? B?t đ?u tr?nh đơn, nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, g? l?nh sau đây
  msiexec/i Admin Path\MSI File CÀI Đ?T L?I =Danh sách các tính năng REINSTALLMODE = vomus
  nơi Admin Path là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office 2000 (ví d?, C:\Office2000);MSI File là MSI cơ s? d? li?u gói cho các văn ph?ng 2000 s?n ph?m (ví d?, Data1.msi); và Tính năng Danh sách là danh sách các tính năng tên (trư?ng h?p nh?y c?m) mà c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i cho C?p Nh?t. N?u b?n mu?n cài đ?t l?i t?t c? các tính năng, s? d?ng CÀI Đ?T L?I = T?T C? thay v? CÀI Đ?T L?I =Danh sách các tính năng.
 3. N?u b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n cho th?y r?ng thi?t l?p đ? hoàn t?t thành công, nh?p vào Ok.
 4. N?u b?n b? nh?c ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, h?y nh?p vào Có.

C?p Nh?t m?t máy tr?m v?i nhi?u thông tin C?p Nh?t

B?n có th? áp d?ng nhi?u b?n c?p nh?t cho hành chính c?a b?n cài đ?t t?i m?t trong th?i gian và sau đó C?p nh?t các máy tr?m làm vi?c m?t l?n cho t?t c? các b?n C?p Nh?t. B?n có th? làm theo các th? t?c "C?p nh?t các máy tr?m" ph?n c?a bài vi?t này. Ngoài ra, b?n có th? k?t h?p t?t c? các tính năng tên cho các CÀI Đ?T L?I b?t đ?ng s?n, ho?c bao g?m t?t c? các tính năng này b?ng cách s? d?ng sau đây d?ng l?nh
msiexec/i Admin Path\MSI File Cài đ?t l?i = t?t c? các REINSTALLMODE = vomus
nơi Admin Path là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office 2000 (ví d?, C:\Office2000) và MSI File MSI gói cơ s? d? li?u cho các Office 2000 s?n ph?m (ví d?, Data1.msi).

Thu?c tính

ID c?a bài: 304165 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbsetup kbupdate kbdownload kbinfo kbmt KB304165 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:304165

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com