Thng bo: H? ph?c v? Web c nhn l khng bao g?m trong Windows XP Home Edition

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 304197 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

Windows XP Home Edition khng bao g?m hay h? tr? b?t k? Phin b?n (1.0, 2.0, 4.0) c?a Microsoft c nhn Web Server (PWS). Ng?i dng c?n Web server ch?c nng trong m?t h? i?u hnh my tnh ? bn nn s? d?ng Windows XP Professional.

THNG TIN THM

Windows XP Professional ?c thi?t k? cho ng?i dng doanh nghi?p v c Internet Information Services (IIS) Phin b?n 5.1. IIS 5,1 bao g?m h? tr? my ch? Web v FTP, c?ng nh h? tr? cho cc giao d?ch, Active Server Pages v k?t n?i c s? d? li?u Microsoft FrontPage. C s?n nh l m?t thnh ph?n ty ch?n, IIS 5.1 ?c ci ?t t? ?ng n?u b?n nng c?p t? phin b?n Windows v?i Airport ?c ci ?t.

PWS 4.0 l bao g?m trong gi ty ch?n Microsoft Windows NT 4.0 v ?c thi?t k? cho Microsoft Windows 95 v Microsoft Windows NT 4.0 tr?m lm vi?c v?i Microsoft Internet Explorer 4.01 ho?c m?i hn. PWS khng ?c h? tr? v khng th? ?c ci ?t trn b?t k? phin b?n c?a Windows XP.

LU ?: Microsoft FrontPage 2002 c th? s? d?ng ?a d?a trn cc trang Web trong Windows XP Home Edition l m?t thay th?.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 304197 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? kha:
kbenv kbinfo kbmt KB304197 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:304197

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com