B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n s? d?ng m?t không gian tên không h?p l? trong Visual Basic.NET hay Visual Basic 2005

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 304260 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n biên d?ch ?ng d?ng c?a b?n trong Visual Basic.NET, b?n nh?n đư?c các thông báo l?i tr?nh biên d?ch sau:
Không gian tên ho?c lo?i <name></name> cho vi?c nh?p kh?u <import name=""></import> không t?m th?y.
Trong Visual Studio 2005, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau c?a tr?nh biên d?ch:
Không gian tên ho?c ki?u đư?c xác đ?nh trong nh?p kh?u <import name=""></import> không ch?a b?t k? thành viên công c?ng ho?c không th? đư?c t?m th?y. Đ?m b?o r?ng không gian tên ho?c ki?u đư?c xác đ?nh và ch?a ít nh?t m?t công viên. Đ?m b?o r?ng tên nh?p kh?u nguyên t? không s? d?ng b?t k? bi?t hi?u.
Chú ý <name></name> là tên c?a không gian tên b?n đang c? chuy?n nh?p, và <import name=""></import> là không gian tên đ?y đ? đi?u ki?n, và b?n đang s? d?ng t?i c?a b?n Chuy?n nh?p các tuyên b?. Ví d?, m?
Imports System.MyNamespace
				
có th? s?n xu?t m?t trong các thông báo l?i sau đây:
Không gian tên ho?c lo?i 'MyNamespace' nh?p kh?u 'System.MyNamespace' không th? đư?c t?m th?y.
Không gian tên ho?c ki?u đư?c xác đ?nh trong System.MyNamespace nh?p kh?u không ch?a b?t k? thành viên công c?ng ho?c không th? đư?c t?m th?y. Đ?m b?o r?ng không gian tên ho?c ki?u đư?c xác đ?nh và ch?a ít nh?t m?t công viên. Đ?m b?o r?ng tên nh?p kh?u nguyên t? không s? d?ng b?t k? bi?t hi?u.

NGUYÊN NHÂN

Có hai l? do t?i sao b?n có th? đang g?p này l?i:
 • B?n có th? có sai chính t? tên c?a không gian tên đó b?n đang c? chuy?n nh?p. N?u không có đúng tên, tr?nh biên d?ch không th? t?m không gian tên.
 • B?n có th? đ? đánh v?n tên chính xác, nhưng b?n không có h?i nơi cư trú c?a không gian tên đư?c tham chi?u trong c?a b?n d? án.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các th? t?c sau đây:
 1. Không gian tên là h?p l? nhóm c?a các l?p h?c ch?a trong h?i đ?ng khác nhau. B?n có th? ngh? ra m?t h?i đ?ng các .dll ho?c exe t?p tin. Khi b?n biên d?ch m?t d? án trong Visual Studio.NET, b?n đang t?o m?t gan y Cynulliad. H?i đ?ng có th? ch?a nhi?u không gian tên. Đ? chuy?n nh?p m?t không gian tên b?n ph?i l?n đ?u tiên tham kh?o v?i h?i đ?ng nơi cư trú c?a không gian tên. Đ? tham kh?o qu?c h?i, t? các Dự án Nh?p vào tr?nh đơn Thêm tài li?u tham kh?o. Trên các .NET tab, ch?n h?i đ?ng có ch?a không gian tên mà b?n đang c? g?ng đ? nh?p kh?u, ho?c Tr?nh duy?t thư m?c có ch?a các h?i đ?ng.
 2. Ki?m tra báo cáo hàng nh?p kh?u c?a b?n đ? đ?m b?o r?ng b?n có các chính xác tên c?a không gian tên. H?y nh? r?ng không gian tên b?n mu?n s? d?ng có th? đư?c l?ng nhau trong m?t ho?c nhi?u không gian tên. Ví d?, các SqlClient không gian tên này t?a l?c ? các D? li?u không gian tên. Các D? li?u không gian tên này t?a l?c ? các Các vấn đề không gian tên. V? v?y, đ? chuy?n nh?p các SqlClient không gian tên b?n s? c?n ph?i s? d?ng các câu sau đây nh?p kh?u:
  Imports System.Data.SqlClient
  					

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Các bư?c đ? t?o l?i hành vi

 1. T?o ra m?t m?i Visual Basic.NET ho?c Visual Basic 2005 giao di?n đi?u khi?n ?ng d?ng.
 2. Trong Module1.vb, ? đ?u t?p tin m?, thêm các tuyên b? sau:
  Imports System.Drawing
  					
 3. Đ? xem các thông báo l?i, di chuy?n con tr? chu?t trên các Chuy?n nh?p tuyên b? không gian tên ho?c xây d?ng các d? án. Chú ? r?ng b?n s? nh?n đư?c l?i b?i v? b?n đ? không tham chi?u các System.Drawing.dll gan y Cynulliad. N?u b?n tham kh?o này l?p ráp các thông báo l?i s? bi?n m?t.

THAM KH?O

L?i tài li?u tham kh?o
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/bb851605.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 304260 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbvs2005swept kbvs2005applies kbprb kbprod2web kbmt KB304260 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:304260

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com