Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n Windows b?ng cách s? d?ng Visual C#

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 304283 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t-by-step này ch?ng t? làm th? nào đ? xác đ?nh đó h? đi?u hành đang s? d?ng trên h? th?ng nơi mà các ?ng d?ng đang ch?y. Bài vi?t này phân bi?t gi?a Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me), Microsoft Windows NT 3.51, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows XP.

Yêu c?u

 • Microsoft Visual C#.NET
 • Microsoft Visual C# 2005 ho?c Visual C# 2008
 • Trung c?p tr?nh đ? hi?u bi?t Visual C# l?p tr?nh

Có đư?c d? li?u Phiên b?n Windows

Đ? xác đ?nh h? đi?u hành đang ch?y trên m?t h? th?ng, b?n ph?i có đư?c d? li?u sau:
+--------------------------------------------------------------+
|      |Windows|Windows|Windows|Windows NT|Windows|Windows|
|      | 95  | 98  | Me  |  4.0  | 2000 | XP  |
+--------------------------------------------------------------+
|PlatformID | 1   | 1   | 1   | 2    | 2   | 2   |
+--------------------------------------------------------------+
|Major   |    |    |    |     |    |    |
| version  | 4   | 4   | 4   | 4    | 5   | 5   |
+--------------------------------------------------------------+
|Minor   |    |    |    |     |    |    |
| version  | 0   | 10  | 90  | 0    | 0   | 1   |
+--------------------------------------------------------------+
				
LƯU ?: M?c dù các m? trong bài vi?t này đư?c xác minh đ? s? d?ng v?i t?t c? các phiên b?n 32-bit c?a Windows, Windows 95 và Windows NT 3.51 không h? tr? Microsoft Visual Studio.NET ho?c th?i gian ch?y ngôn ng? ph? bi?n.

Có đư?c thông tin h? đi?u hành

Các Các vấn đề không gian tên có m?t l?p h?c tên là OperatingSystem. Thu?c tính c?a các OperatingSystem l?p h?c cung c?p các thông tin c?n thi?t v? h? đi?u hành đang s? d?ng. Các OSVersion tài s?n c?a các System.environment l?p tr? v? m?t OperatingSystem đ?i tư?ng.
  System.OperatingSystem osInfo = System.Environment.OSVersion;
				

Xác đ?nh n?n t?ng

Bư?c đ?u tiên trong vi?c đánh giá h?p l? c?a các OperatingSystem thông tin là đ? xác đ?nh nh?ng n?n t?ng là s? d?ng. B?n có th? s? d?ng các PlatformID tài s?n c?a các OperatingSystem l?p h?c đ? xác đ?nh nh?ng n?n t?ng là s? d?ng.

Ví d?, có giá tr? enumerated c?a các Win32Windows b?t đ?ng s?n cho bi?t m?t trong nh?ng h? đi?u hành sau:
 • Windows 95
 • Windows 98
 • Windows 98 Second Edition
 • Windows Me
Tương t?, các WinNT b?t đ?ng s?n cho bi?t m?t trong nh?ng h? đi?u hành sau:
 • Windows NT 3.51
 • Windows NT 4.0
 • Windows 2000
 • Windows XP
  switch(osInfo.Platform)
    {
      case System.PlatformID.Win32Windows:     
        {
         // Code to determine specific version of Windows 95, 
         // Windows 98, Windows 98 Second Edition, or Windows Me.
        }

      case System.PlatformID.Win32NT:
        {
         // Code to determine specific version of Windows NT 3.51, 
         // Windows NT 4.0, Windows 2000, or Windows XP.
        }
      
     }
				

Xác đ?nh phiên b?n c? th? c?a Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, ho?c Windows Me

N?u b?n xác đ?nh r?ng n?n t?ng là Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, ho?c Windows Me, b?n có th? phân tích l?n ho?c phiên b?n nh? đ? xác đ?nh phiên b?n c? th?.
  // Platform is Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition,
  // or Windows Me.
  case System.PlatformID.Win32Windows:
     
  switch (osInfo.Version.Minor)
    {
      case 0:
        Console.WriteLine ("Windows 95");
        break;
      case 10:
        if(osInfo.Version.Revision.ToString()=="2222A")
          Console.WriteLine("Windows 98 Second Edition");
        else
           Console.WriteLine("Windows 98");
           break;
      case 90:
           Console.WriteLine("Windows Me");
           break;
     }break;
				

Xác đ?nh phiên b?n c? th? c?a Windows NT, Windows 2000 ho?c Windows XP

N?u b?n xác đ?nh r?ng n?n t?ng là Windows NT 3.51, Windows NT 4.0, Windows 2000 ho?c Windows XP, b?n có th? phân tích l?n ho?c phiên b?n nh? đ? xác đ?nh phiên b?n c? th?.
  // Platform is Windows NT 3.51, Windows NT 4.0, Windows 2000,
  // or Windows XP.
  case System.PlatformID.Win32NT:

  switch(osInfo.Version.Major)
    {
      case 3:
        Console.WriteLine("Windows NT 3.51");
        break;
      case 4:
        Console.WriteLine("Windows NT 4.0");
        break;
      case 5:
        if (osInfo.Version.Minor==0) 
          Console.WriteLine("Windows 2000");
        else
          Console.WriteLine("Windows XP");
          break;
     }break;
				

Xây d?ng các m?u

Các bư?c sau xây d?ng m?t k?ch b?n th? nghi?m th? hi?n ch?c năng này:
 1. Trong ph?ng thu tr?c quan.NET, m? m?t m?i C# giao di?n đi?u khi?n đơn. C?a s? m? cho Class1.cs m? m?c đ?nh.

  Chú ý Trong Visual Studio 2005 ho?c trong Visual Studio 2008, t?p tin m?c đ?nh là Program.cs. B?n có th? nh?p đúp vào Program.CS đ? m? c?a s? m?.
 2. Thay th? t?t c? các m? trong c?a s? tr?nh so?n th?o m? Class1.cs v?i m?u m? sau đây:
  using System;
  
  namespace determineOS_CS
  { 
  class Class1
    {
     static void Main(string[] args)
     {
       // Get OperatingSystem information from the system namespace.
       System.OperatingSystem osInfo =System.Environment.OSVersion;
       
       // Determine the platform.
       switch(osInfo.Platform)
       {
        // Platform is Windows 95, Windows 98, 
        // Windows 98 Second Edition, or Windows Me.
        case System.PlatformID.Win32Windows:
       
          switch (osInfo.Version.Minor)
          {
           case 0:
             Console.WriteLine ("Windows 95");
             break;
           case 10:
             if(osInfo.Version.Revision.ToString()=="2222A")
              Console.WriteLine("Windows 98 Second Edition");
             else
              Console.WriteLine("Windows 98");
             break;
           case 90:
             Console.WriteLine("Windows Me");
             break;
          }
          break;
       
        // Platform is Windows NT 3.51, Windows NT 4.0, Windows 2000,
        // or Windows XP.
        case System.PlatformID.Win32NT:
  
          switch(osInfo.Version.Major)
  
          {
           case 3:
             Console.WriteLine("Windows NT 3.51");
             break;
           case 4:
             Console.WriteLine("Windows NT 4.0");
             break;
           case 5:
             if (osInfo.Version.Minor==0) 
              Console.WriteLine("Windows 2000");
             else
              Console.WriteLine("Windows XP");
             break;
          }break;
       }
       Console.ReadLine ();
     }
    }
  }
  					
 3. Nh?n CTRL + F5 đ? ch?y các ?ng d?ng. Lưu ? r?ng các phiên b?n Windows s? xu?t hi?n trong c?a s? giao di?n đi?u khi?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 304283 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# 2005
 • Microsoft Visual C# 2008 Express Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbprod2web kbmt KB304283 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:304283

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com