Yêu c?u h? th?ng cho h? đi?u hành Microsoft Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 304297 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Windows XP c?a bài vi?t này, xem 314865.
Đ? m?t Windows Server 2003 Phiên b?n c?a bài vi?t này, h?y xem 814617.
Đ? có m?t phiên b?n Windows Vista c?a bài vi?t này, xem 919183.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài này li?t kê yêu c?u h? th?ng cho h? đi?u hành Microsoft Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server và Windows 2000 Advanced Server. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? yêu c?u h? th?ng, đ? c?p đ?n Microsoft Web các trang web và các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft đư?c bao g?m trong này bài vi?t.

Yêu c?u h? th?ng Windows 2000 Professional

Trư?c khi cài đ?t h? đi?u hành máy tính đ? bàn Windows 2000 Professional, đ?m b?o r?ng máy tính c?a b?n đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng t?i thi?u sau đây:
 • 133 MHz ho?c b? Pentium vi x? l? (ho?c tương đương). Windows 2000 Professional h? tr? hai b? vi x? l? trên m?t máy tính duy nh?t.
 • 64 megabyte (MB) RAM đ? ngh? t?i thi?u. 32 MB RAM là t?i thi?u đư?c h? tr?. 4 Gigabyte (GB) RAM là t?i đa.
 • 2 GB đ?a c?ng có 650 MB c?a không gian tr?ng. N?u b?n đang cài đ?t qua m?ng, không gian đ?a c?ng mi?n phí nhi?u hơn là c?n thi?t.
 • Card màn h?nh ho?c cao hơn đ? phân gi?i màn h?nh.
 • Bàn phím.
 • Chu?t ho?c thi?t b? tr? tương thích (tùy ch?n).
Đ? cài đ?t đ?a CD-ROM:
 • ? đ?a CD ho?c ? đ?a DVD
 • M?t đ? cao 3.5-inch đ?a ? đ?a, tr? khi ? đ?a CD c?a b?n h? tr? b?t đ?u chương tr?nh cài đ?t t? m?t đ?a CD
Đ? cài đ?t m?ng:
 • B? đi?u h?p m?ng tương thích v?i Windows 2000 và liên quan đ?n cáp (Xem danh sách tính tương thích c?a ph?n c?ng (Hcl.txt) trong các H? tr? thư m?c trong Windows 2000 Professional CD)
 • Truy c?p vào chia s? m?ng ch?a các t?p tin cài đ?t

Yêu c?u h? th?ng Windows 2000 Server

Trư?c khi cài đ?t h? đi?u hành máy ch? Windows 2000 Server, đ?m b?o r?ng máy tính c?a b?n đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng t?i thi?u sau đây:
 • 133 MHz ho?c b? Pentium CPU. Một t?i đa là b?n CPU trên m?i máy tính đư?c h? tr?.
 • 256 MB (MB) RAM là t?i thi?u đư?c đ? ngh?. 128 MB là t?i thi?u đó đư?c h? tr?. 4 Gigabyte (GB) là t?i đa đư?c h? tr?.
 • M?t phân vùng đ?a c?ng có đ? không gian tr?ng đ? ch?a các Thi?t l?p tr?nh. S? ti?n t?i thi?u c?a không gian đó là c?n thi?t s? kho?ng 1 GB. Thêm không gian có th? là c?n thi?t, tùy thu?c vào các y?u t? sau:
  • Thêm các thành ph?n b?n mu?n cài đ?t, các chi ti?t không gian mà b?n ph?i có.
  • H? th?ng t?p tin đư?c s? d?ng: ch?t béo đ?i h?i 100-200 MB mi?n phí nhi?u không gian hơn so v?i các h? th?ng t?p tin khác đ?a.
  • Phương pháp đư?c s? d?ng cho vi?c cài đ?t: N?u cài đ?t t? hơn m?t m?ng, cho phép cho 100-200 MB thêm space hơn n?u cài đ?t t? đ?a CD-ROM. (t?p tin tr?nh đi?u khi?n hơn có th? có s?n trong th?i gian cài đ?t qua m?ng.)
  • Kích thư?c t?p hoán trang.
  • Quá tr?nh nâng c?p có th? đ?i h?i không gian nhi?u hơn so v?i m?t cài đ?t m?i. Như Active Directory ch?c năng đư?c thêm vào, cơ s? d? li?u hi?n có tài kho?n ngư?i dùng có th? m? r?ng b?ng nhi?u như m?t y?u t? c?a mư?i trong khi nâng c?p.
  Chú ý Quá tr?nh thi?t l?p yêu c?u không gian đ?a đư?c mô t?. Sau khi thi?t l?p là hoàn toàn, th?c t? đ?a c?ng không gian đư?c s? d?ng cho h? đi?u hành (không gian đ?a c?ng này không bao g?m tài kho?n ngư?i dùng) thư?ng ít hơn mi?n phí không gian đó là c?n thi?t đ? thi?t l?p, tùy thu?c vào các thành ph?n h? th?ng đư?c cài đ?t.
 • Card màn h?nh ho?c cao hơn đ? phân gi?i màn h?nh.
 • Bàn phím.
 • Chu?t ho?c thi?t b? tr? khác (tùy ch?n).
Đ? cài đ?t đ?a CD-ROM:
 • M?t ? đ?a CD ho?c ? đ?a DVD.
 • M?t đ? cao 3.5-inch ? đ?a, n?u b?n có k? ho?ch đ? b?t đ?u các t? thi?t l?p phương ti?n truy?n thông và h? th?ng máy tính không h? tr? b?t đ?u t? máy tính t? đ?a CD-ROM. N?u máy tính c?a b?n không có g? không có m?t h? đi?u hành làm vi?c và không h? tr? kh?i đ?ng t? đ?a CD-ROM, b?n ph?i có m?t m?t đ? cao 3.5-inch, ? đ?a.
Đ? cài đ?t m?ng:
 • M?t ho?c nhi?u Windows 2000 tương thích v?i m?ng b? đi?u h?p m?ng và liên quan dây cáp. Xem HCL (Hcl.txt) mà n?m trên đ?a CD-ROM 2000 Windows trong thư m?c h? tr?.
 • M?t máy ch? mà t? đó đ? cung c?p truy nh?p m?ng cho các t?p tin thi?t l?p.

Yêu c?u h? th?ng Windows 2000 Advanced Server

Trư?c khi cài đ?t h? đi?u hành máy ch? Windows 2000 Advanced Server, đ?m b?o r?ng máy tính c?a b?n đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng t?i thi?u sau đây:
 • 133 MHz ho?c b? Pentium CPU. T?i đa là tám CPU trên m?i máy tính đư?c h? tr?.
 • 256 MB (MB) RAM là t?i thi?u đư?c đ? ngh?. 128 MB là t?i thi?u đó đư?c h? tr?. 8 Gigabyte (GB) là t?i đa đư?c h? tr?.
 • M?t phân vùng đ?a c?ng có đ? không gian tr?ng đ? ch?a các Thi?t l?p tr?nh. S? ti?n t?i thi?u c?a không gian đó là c?n thi?t s? kho?ng 1 GB. Thêm không gian có th? là c?n thi?t, tùy thu?c vào các y?u t? sau:
  • Thêm các thành ph?n b?n mu?n cài đ?t, các chi ti?t không gian mà b?n ph?i có.
  • H? th?ng t?p tin đư?c s? d?ng: ch?t béo đ?i h?i 100-200 MB mi?n phí nhi?u không gian hơn so v?i các h? th?ng t?p tin khác đ?a.
  • Phương pháp đư?c s? d?ng cho vi?c cài đ?t: N?u cài đ?t qua m?t m?ng, cho phép cho 100-200 MB thêm space hơn n?u cài đ?t t? đ?a CD-ROM. (t?p tin tr?nh đi?u khi?n hơn có th? có s?n trong th?i gian cài đ?t qua m?ng.)
  • Kích thư?c t?p hoán trang.
  • Quá tr?nh nâng c?p có th? đ?i h?i không gian nhi?u hơn so v?i m?t cài đ?t m?i. Như Active Directory ch?c năng đư?c thêm vào, cơ s? d? li?u hi?n có tài kho?n ngư?i dùng có th? m? r?ng b?ng nhi?u như m?t y?u t? c?a mư?i trong khi nâng c?p.
  Chú ý Quá tr?nh thi?t l?p yêu c?u không gian đ?a đư?c mô t?. Sau khi thi?t l?p là hoàn toàn, th?c t? đ?a c?ng không gian đư?c s? d?ng cho h? đi?u hành (không gian đ?a c?ng này không bao g?m tài kho?n ngư?i dùng) thư?ng ít hơn mi?n phí không gian đó là c?n thi?t đ? thi?t l?p, tùy thu?c vào c?u ph?n h? th?ng đư?c cài đ?t.
 • Card màn h?nh ho?c cao hơn đ? phân gi?i màn h?nh.
 • Bàn phím.
 • Chu?t ho?c thi?t b? tr? khác (tùy ch?n).
Đ? cài đ?t đ?a CD-ROM:
 • M?t ? đ?a CD ho?c ? đ?a DVD.
 • M?t đ? cao 3.5-inch ? đ?a, n?u b?n có k? ho?ch đ? b?t đ?u các t? thi?t l?p phương ti?n truy?n thông và h? th?ng máy tính không h? tr? b?t đ?u t? máy tính t? đ?a CD-ROM. N?u máy tính c?a b?n không có g? không có m?t h? đi?u hành làm vi?c và không h? tr? kh?i đ?ng t? đ?a CD-ROM, b?n ph?i có m?t m?t đ? cao 3.5-inch, ? đ?a.
Đ? cài đ?t m?ng:
 • M?t ho?c nhi?u Windows 2000 tương thích v?i m?ng b? đi?u h?p m?ng và liên quan dây cáp. Xem HCL (Hcl.txt) mà n?m trên đ?a CD-ROM 2000 Windows trong thư m?c h? tr?.
 • M?t máy ch? mà t? đó đ? cung c?p truy nh?p m?ng cho các t?p tin thi?t l?p.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows 2000 Professional, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb491054.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows 2000 Server, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/windowsserver/2000/Default.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 304297 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbresolve kbenv kbinfo kbmt KB304297 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:304297

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com