B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "kho?n m?c này vư?t quá kích thư?c t?i đa đư?c xác đ?nh cho c?p này" khi b?n s? d?ng OWA đăng m?t m?c mà có đính kèm vào m?t thư m?c công c?ng tr...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 304307 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng Microsoft Outlook Web Access (OWA) đ? g?i m?t m?c m?i mà có đính kèm vào m?t thư m?c công c?ng trong Microsoft Exchange Server 2003, trong Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 1 (SP1), trong Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 2, ho?c ? Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 3 (SP3), b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như các thông báo l?i sau đây:
Kho?n m?c này vư?t quá kích thư?c t?i đa đư?c xác đ?nh cho c?p này và không th? đư?c lưu. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? đ? có các gi?i h?n thư m?c tăng lên.
Thông báo l?i này x?y ra khi kích thư?c t?p tin đính kèm là l?n hơn 1 MB. Ph?n đính kèm nh? hơn 1 MB không b? ?nh hư?ng. V?n đ? này x?y ra ngay c? khi không có gi?i h?n đư?c đ?t trên c?a hàng c?a thư m?c chung.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? m?t c?p h? th?ng đư?c đ?t tên theo OWAScratchPad {GUID} đư?c t?o ra khi m?t ngư?i s? d?ng thêm t?p tin đính kèm vào m?t thư m?c chung m?c b?ng cách s? d?ng OWA. Theo m?c đ?nh, c?p h? th?ng OWAScratchPad {GUID} có m?t gi?i h?n c?a 1.024 kilobyte (KB).

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, t?o ra và sau đó c?u h?nh các m?c nh?p registry "Gi?i h?n kích thư?c thư" đ? tăng gi?i h?n c?a c?p h? th?ng OWAScratchPad {GUID}. Sau khi b?n c?u h?nh các m?c nh?p registry, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i d?ch v? kho thông tin Microsoft đ? thay đ?i có hi?u l?c.
Chú ý N?u máy ch? trong m?t môi trư?ng s?n xu?t, b?n có th? t?m th?i làm tăng các t?p tin đính kèm gi?i h?n n?u b?n không th? kh?i đ?ng l?i d?ch v? kho thông tin ngay l?p t?c. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ph?n "Workaround".
N?u b?n đang s? d?ng Exchange 2000 Server SP1, Exchange 2000 Server SP2 ho?c Exchange 2000 Server SP3, b?n ph?i cài đ?t c?p nh?t ph?n m?m Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Rollup đ? t?o ra các m?c nh?p registry "Thông báo kích thư?c gi?i h?n".

Đ? bi?t thêm thông tin v? Exchange 2000 Server đăng bài-SP3 update rollup ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
870540Tính s?n sàng c?a tháng 8 năm 2004 Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Update Rollup
T?o và đ?t c?u h?nh các m?c nh?p registry "Gi?i h?n kích thư?c thư", h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA
 3. Nh?p chu?t ph?i OWA, b?m M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 4. Nh?p vào nh?p registry m?i mà b?n t?o ra, và sau đó g? Gi?i h?n kích thư?c tin nh?n Tên m?c đăng k? này. Đ?m b?o g? văn b?n này chính xác như nó xu?t hi?n trong bài vi?t này.
 5. Nh?p chu?t ph?i Gi?i h?n kích thư?c tin nh?n, sau đó b?m S?a đ?i.
 6. Trong các Giá trị h?p, lo?i m?t s? mà b?n mu?n thi?t l?p gi?i h?n. S? cho th?y nh?ng gi?i h?n theo kilobyte (KB). Gi?i h?n t?i đa đư?c đ? ngh? là 200 megabyte (MB), m?t giá tr? th?p phân c?a 204800 ho?c m?t giá tr? th?p l?c c?a 32000. Giá tr? m?c đ?nh là 1024. B?n có th? s? d?ng m?t giá tr? trong ph?m vi giá tr? sau đây:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Th?p phânH? th?p l?c phânKích thư?c trong MB
  T?i thi?u10244001
  T?i đa20971512000002048
 7. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? kho thông tin Exchage Microsoft.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

B?n có th? t?m th?i tăng gi?i h?n kích thư?c c?a t?p tin đính kèm có th? đư?c đăng trong m?t thư m?c công c?ng b?ng cách s? d?ng OWA. Tuy nhiên, n?u b?n c?u h?nh các giá tr? đư?c mô t? trong vi?c này, các giá tr? h?i đ? thi?t l?p m?c đ?nh ho?c giá tr? đư?c c?u h?nh trong các m?c nh?p registry "Gi?i h?n kích thư?c thư" khi kh?i đ?ng l?i d?ch v? kho thông tin.

T?m th?i làm vi?c xung quanh v?n đ? này, xác đ?nh các máy ch? có ch?a thư m?c công c?ng mà b?n mu?n g?i file đính kèm l?n hơn, và sau đó thay đ?i gi?i h?n vào thư m?c OWAScratchPad tương ?ng v?i máy ch? đó. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.
Chú ý Workaround workaround này ho?t đ?ng ch? cho Exchange 2003 Service Pack 2 (SP2) trư?c khi b?n áp d?ng hotfix KB 911829 ho?c m?t phiên b?n sau này c?a hotfix này. Workaround workaround này không ho?t đ?ng n?u phiên b?n c?a t?p tin Exoledb.dll là 6.5.7651.60 ho?c m?t phiên b?n sau này. Hành vi này được mong đợi. Đ?i v?i các phiên b?n c?a Exchange 2003 SP2 sau khi KB 911829 áp d?ng, làm theo các bư?c đư?c trong ph?n "Gi?i quy?t" đ? thay th?.
 1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?.
 2. M? r?ng T? ch?c, m? r?ng Các nhóm hành chính, và sau đó m? r?ng AdministrativeGroupName.
 3. Nh?p vào Thư m?c, b?m chu?t ph?i vào Cặp Công cộng, sau đó b?m Xem c?p h? th?ng.
 4. M? r?ng Cặp Công cộng, b?m chu?t ph?i vào các OWAScratchPad thư m?c, nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m các Gi?i h?n tab.

  Chú ý Có th? có nhi?u hơn m?t OWAScratchPad thư m?c theo Cặp Công cộng. M?t OWAScratchpad thư m?c đư?c t?o ra cho m?i máy ch? đang ch?y Exchange Server 2003 ho?c Exchange 2000 Server. Đ? xác đ?nh các máy ch? mà thư m?c OWAScratchPad cư trú, b?m chu?t ph?i vào thư m?c, nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m các Sao chép tab.
 5. Thay đ?i các giá tr? trong các Kích thư?c t?i đa m?c (KB) h?p dư?i Gi?i h?n lưu tr? đ? gi?i h?n mà b?n mu?n s? d?ng.

  Theo m?c đ?nh, các giá tr? trong các Kích thư?c t?i đa m?c (KB) h?p đư?c thi?t l?p đ? 1024. Đ? thay đ?i gi?i h?n, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Thay đ?i các giá tr? trong các Kích thư?c t?i đa m?c (KB) h?p.
  • Nh?n vào đây đ? ch?n các S? d?ng công c?ng lưu tr? m?c đ?nh h?p ki?m. Các S? d?ng công c?ng lưu tr? m?c đ?nh thi?t l?p đư?c ki?m soát b?i các Kích c? nhà cư kho?n m?c t?i đa (KB) thi?t l?p và các Không cho phép đăng bài (kB) thi?t l?p trên s? Gi?i h?n tab c?a thu?c tính cơ s? d? li?u công c?ng c?a hàng.
Sau khi b?n thay đ?i gi?i h?n c?a thư m?c OWAScratchPad, b?n có th? s? d?ng OWA đ? g?i m?t tin nh?n có t?p tin đính kèm là cùng kích thư?c ho?c nh? hơn gi?i h?n mà b?n đ?t. Kích thư?c t?p tin đính kèm mà b?n có th? đăng bài đư?c xác đ?nh b?i gi?i h?n mà b?n đ?t vào thư m?c OWAScratchPad ho?c b?ng thi?t đ?t m?c đ?nh công c?a hàng, tùy thu?c vào các thi?t l?p mà b?n đ? ch?n ? bư?c 5.

Thu?c tính

ID c?a bài: 304307 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB304307 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:304307

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com