Làm th? nào đ? tri?n khai Windows XP h?nh ?nh t? máy ch? RIS Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 304314 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? s? d?ng Windows 2000 t? xa cài đ?t d?ch v? (RIS) tri?n khai Windows XP h?nh ?nh đ? khách hàng máy tính đ? bàn, và kh? năng này bao g?m các h?nh ?nh mà b?n đ? t?o ra b?ng cách s? d?ng Risetup.exe ho?c Riprep.exe. Bài vi?t này mô t? nh?ng thay đ?i có liên quan và các b?n c?p nh?t b?n ph?i th?c hi?n đ?n máy ch? Windows 2000 RIS.

THÔNG TIN THÊM

H?nh ?nh t?o ra b?ng cách s? d?ng Risetup.exe

N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t Windows XP t? m?t máy ch? Windows 2000 RIS, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
T?p 'đ?t' trên Windows XP Professional CDrom là c?n thi?t.
Tri?n khai nh?ng h?nh ?nh mà b?n đ? th?c hi?n b?ng cách s? d?ng Risetup.exe, áp d?ng các C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau trư?c khi b?n th?c hi?n b?t k? h?nh ?nh Windows XP:
308508 Không th? t?o m?t Windows 2000 Server ?nh trên m?t máy ch? RIS
N?u b?n s? d?ng phiên b?n c? hơn c?a Risetup.exe đ? làm cho b?t k? h?nh ?nh Windows XP trư?c khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t trư?c, b?n ph?i t?o l?i nh?ng h?nh ?nh.

Ghi chú

 1. B?i v? Windows s?n ph?m kích ho?t (WPA) là v?n c?n c?n thi?t cho Windows XP, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang s? d?ng phương ti?n đúng. N?u b?n đang s? d?ng phương ti?n truy?n thông bán l?, m?i h?nh ?nh b?n tri?n khai s? yêu c?u m?t s?n ph?m đ?c đáo c?a b?n. Xin vui l?ng xem Windows XP phát hành ghi chú vào đ?a CD Windows XP cho bi?t thêm thông tin v? WPA.
 2. B?n C?p Nh?t cung c?p kh? năng tri?n khai các h?nh ?nh c?a Windows 2000 Server, Advanced Server và Windows XP Professional.
 3. Windows 2000 Service Pack 1 c?n thi?t (trong b? sung cho các t?p tin C?p Nh?t Risetup.exe) cho các máy ch? Windows 2000 RIS tri?n khai nh?ng h?nh ?nh. Tháng m?t năm 2002, s?a ch?a đư?c d? ki?n s? đư?c bao g?m trong Windows 2000 Service Pack 3.

H?nh ?nh t?o ra b?ng cách s? d?ng Riprep.exe

Tri?n khai nh?ng h?nh ?nh mà b?n đ? th?c hi?n b?ng cách s? d?ng Riprep.exe:
 1. Có đư?c và cài đ?t C?p Nh?t m? nh? phân đư?c li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  313069 C?p Nh?t cho các công c? Riprep
 2. N?u b?n không làm như v?y, áp d?ng các t?p tin Riprep.exe C?p Nh?t đư?c mô t? trong Q313069, và sau đó t?o ra m?t h?nh ?nh b?ng cách s? d?ng C?p nh?t này. M?i Riprep.exe h?nh đ?i h?i m?t h?nh ?nh ph?ng ?ng h? phù h?p v?i h?nh ?nh Riprep.exe b?n đang t?o đ? cho h?nh ?nh Riprep.exe đ? đư?c sao chép vào máy ch? RIS.
 3. Trư?c khi b?n cài đ?t hotfix, sao lưu các t?p tin sau đây trong thư m?c RemoteInstall\Admin\I386 b?ng cách sao chép chúng vào m?t thư m?c con, và sau đó cài đ?t các hotfix:
  Imirror.dll
  Riprep.exe
  Riprep.inf
  Setupcl.exe
 4. Khi b?n cài đ?t các hotfix và b?n đư?c nh?c nh?p v? trí đ? sao chép các t?p tin, cài đ?t chúng trong thư m?c RemoteInstall\Admin\I386.
Khi các bư?c đư?c hoàn t?t, b?n có th? tri?n khai Windows XP Riprep.exe h?nh ?nh t? m?t máy ch? Windows 2000 RIS.

Ghi chú

 1. N?u b?n đang s? d?ng phiên b?n không chính xác c?a Riprep.exe khi b?n th?c hi?n h?nh ?nh, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Riprep.exe: Đi?m không t?m th?y
  Th? t?c nh?p c?nh đi?m EnablePrivilege không có th? đư?c đ?t trong thư vi?n đ?ng Setupapi.dll
 2. V?i m? nh? phân Riprep.exe C?p nh?t các chính sách cùng m?t h?nh ?nh đư?c h? tr? v?n đư?c thi hành. Ch? nh?ng h?nh ?nh c?a Windows 2000 Professional và Windows XP Professional có th? đư?c t?o ra trên máy ch? Windows 2000 RIS.
 3. B?i v? Windows s?n ph?m kích ho?t (WPA) là v?n c?n c?n thi?t cho Windows XP, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang s? d?ng phương ti?n đúng. N?u b?n đang s? d?ng phương ti?n truy?n thông bán l?, m?i h?nh ?nh b?n tri?n khai s? yêu c?u m?t s?n ph?m đ?c đáo c?a b?n. Xin vui l?ng xem Windows XP phát hành ghi chú vào đ?a CD Windows XP cho bi?t thêm thông tin v? WPA.

Thu?c tính

ID c?a bài: 304314 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbsetup kbmt KB304314 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:304314

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com