Raksta ID: 304449 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Sist?m? Windows XP ir iek?auts sist?mas atjauno?anas r?ks, bet sist?mas atjauno?anas r?ku nevar start?t no atkop?anas konsoles uzvednes. T?p?c var rasties vajadz?ba start?t sist?mas atjauno?anas r?ku, ja Windows XP datoru nevar start?t norm?li vai dro?aj? re??m?.

?aj? rakst? aprakst?ts, k? sist?mas atjauno?anas r?ku start?t dro?aj? re??m?, izmantojot komandu uzvedni.PAPILDINDORM?CIJA

Sist?mas atjauno?anas r?ka start??ana komandu uzvedn?

 1. Restart?jiet datoru un s?kotn?j?s start??anas laik? nospiediet tausti?u F8, lai datoru start?tu dro?aj? re??m? ar komandu uzvedni.

  Lai sa?emtu papildinform?ciju par dro?o re??mu ar komandu uzvedni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  315222 Dro?? re??ma s?kn??anas opciju apraksts oper?t?jsist?mai Windows XP
 2. Piesakieties dator?, izmantojot administratora kontu vai t?du kontu, kuram ir administratora akredit?cijas dati.
 3. Komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k min?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
 4. Izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus, lai atjaunotu iepriek??jo datora st?vokli.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas atjauno?anas r?ku, klik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
302796 Sist?mas atjauno?anas probl?mu nov?r?ana sist?m? Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
306084 K? atjaunot oper?t?jsist?mu iepriek??j? st?vokl? sist?m? Windows XP

Rekviz?ti

Raksta ID: 304449 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2006. gada 15. maijs - P?rskat??ana: 2.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbhowtomaster KB304449

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com