วิธีการแก้ไขเร็กคอร์ดในตารางที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูล Microsoft Access

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304473 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ฝึกหัด: ต้องทราบของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่ผู้ใช้

บทความนี้ถูกนำไปใช้กับ Microsoft Access (.mdb หรือ.accdb) แฟ้มฐานข้อมูลที่
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงวิธีการแก้ไขเร็กคอร์ดในตารางที่เกี่ยวข้อง รวมหัวข้อต่อไปนี้:
 • วิธีการเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูล ในแผ่นข้อมูล (ตารางหรือแบบสอบถาม) หรือ ในแบบฟอร์ม
 • วิธีการบันทึกเร็กคอร์ด ในแบบแผ่นข้อมูล หรือ ในแบบฟอร์ม
 • วิธีการลบเรกคอร์ด ในแบบแผ่นข้อมูล หรือ ในแบบฟอร์ม
 • วิธีการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม หรือแก้ไข ในแผ่นข้อมูลแบบ หรือ ในแบบฟอร์ม
 • ความสอดคล้องของ referential
 • การปรับปรุงเรียงซ้อนและลบเรียงซ้อน
 • เกี่ยวกับการจำกัด หรือตรวจสอบข้อมูล
 • Subdatasheets
 • เมื่อคุณสามารถปรับปรุงข้อมูลจากแบบสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูล ในแผ่นข้อมูล (ตารางหรือแบบสอบถาม) หรือ ในแบบฟอร์ม

 1. เปิดตารางหรือแบบสอบถามในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือฟอร์มในแบบฟอร์มมุมมอง
 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
  • ใน Microsoft Office Access 2003 หรือ ในเวอร์ชันก่อนหน้าของการเข้าถึง เพื่อเพิ่มระเบียนใหม่ ชี้ไปที่ไปยังในการแก้ไขเมนู แล้วคลิกระเบียนใหม่. พิมพ์ข้อมูล และจากนั้น กด TAB เพื่อไปยังฟิลด์ถัดไป ในตอนท้ายของเรกคอร์ด กด TAB เพื่อไปยังระเบียนถัดไป

   ใน Microsoft Office Access 2007 การเพิ่มคลิก'บันทึก ใหม่นั้นโฮมเพจแท็บ แล้วคลิกใหม่ในการเรกคอร์ดกลุ่ม
  • เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลภายในเขตข้อมูล คลิในฟิลด์ที่คุณต้องการแก้ไข และพิมพ์ข้อมูล
  • เมื่อต้องการแทนค่าทั้งหมด ย้ายตัวชี้เมาส์ไปยังส่วนของฟิลด์ leftmost จนถึงการเปลี่ยนแปลงตัวชี้เป็นตัวชี้บวก และจากนั้น คลิก พิมพ์ข้อมูล
  หมายเหตุ::To correct a typing mistake, press BACKSPACE. To cancel your changes in the current field, press ESC. To cancel your changes in the entire record, press ESC again before you move out of the field. When you move to another record, Microsoft Access saves your changes.

How to Save a Record in a Datasheet or in a Form

Microsoft Access automatically saves the record that you are adding or editing as soon as you move the insertion point to a different record or close the form or table that you are working on.

In Access 2003 or in earlier versions of Access, to explicitly save the data in a record while you are editing it, clickบันทึกระเบียนในการเรกคอร์ดเมนู

In Access 2007, to explicitly save the data in a record while you are editing it, click theโฮมเพจแท็บ แล้วคลิกบันทึกin theเรกคอร์ดกลุ่ม

How to Delete a Record in a Datasheet or in a Form

 1. Open a table or a query in Datasheet view or open a form in Form view.
 2. Click the record that you want to delete.
 3. In Access 2003 or in earlier versions of Access, clickDelete Recordในการแก้ไขเมนู

  In Access 2007, click theโฮมเพจแท็บ แล้วคลิกDelete Recordin theลบรายการในการเรกคอร์ดกลุ่ม

  หมายเหตุ::When you delete data, you might want to delete related data in other tables. For example, if you delete a supplier, you probably want to delete the products that the supplier supplies. In some cases, you can make sure that the proper data is deleted by enforcing referential integrity and turning on cascade deletions. Referential integrity and cascade updates and deletes are explained in further detail later in this article.

How to Undo Changes Adding or Editing in a Datasheet or in a Form

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
 • In Access 2003 or in earlier versions of Access, to take back your most recent change, clickUndoในการแก้ไขเมนู

  In Access 2007, to take back your most recent change, clickUndoon the Quick Access Toolbar.
 • If you have already saved changes to the current record or have moved to another record, press CTRL+Z.

  หมายเหตุ:As soon as you begin editing another record, apply or remove a filter, or switch to another window, you cannot use these methods for correcting changes.

ความสอดคล้องของ referential

ความสมบูรณ์ของ referential คือ ระบบของกฎที่ใช้ Microsoft Access เพื่อให้แน่ใจว่า ความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนในตารางที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง และให้คุณโดยไม่ตั้งใจไม่ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง The following rules apply when you use referential integrity:
 • คุณไม่สามารถป้อนค่าในฟิลด์คีย์ภายนอกของตารางเกี่ยวข้องที่ไม่มีอยู่ในคีย์หลักของตารางหลัก However, you can enter a Null value in the foreign key, specifying that the records are unrelated. For example, you cannot have an order that is assigned to a customer that does not exist, but you can have an order that is assigned to no one by entering a Null value in the CustomerID field.
 • You cannot delete a record from a primary table if matching records exist in a related table. For example, you cannot delete an employee record from the Employees table if there are orders assigned to the employee in the Orders table.
 • You cannot change a primary key value in the primary table, if that record has related records. For example, you cannot change an employee's ID in the Employees table if there are orders assigned to that employee in the Orders table.

Cascade Updates and Cascade Deletes

For relationships in which referential integrity is enforced, you can specify whether you want Microsoft Access to automatically cascade update and cascade delete related records. If you set these options, delete and update operations that would normally be prevented by referential integrity rules are allowed. When you delete records or change primary key values in a primary table, Microsoft Access makes necessary changes to related tables to preserve referential integrity.

ถ้าคุณคลิกการCascade Update Related Fieldscheck box when you are defining a relationship, any time you change the primary key of a record in the primary table, Microsoft Access automatically updates the primary key to the new value in all related records. For example, if you change a customer's ID in the Customers table, the CustomerID field in the Orders table is automatically updated for every one of that customer's orders so that the relationship is not broken. Microsoft Access cascades updates without displaying any message.

หมายเหตุ::If the primary key in the primary table is an AutoNumber field, setting theCascade Update Related Fieldscheck box will have no effect, because you cannot change the value in an AutoNumber field.

ถ้าคุณเลือกนั้นเรียงซ้อนลบระเบียนที่เกี่ยวข้องcheck box when you are defining a relationship, any time that you delete records in the primary table, Microsoft Access automatically deletes related records in the related table. For example, if you delete a customer record from the Customers table, all the customer's orders are automatically deleted from the Orders table (this includes records in the Order Details table related to the Orders records). When you delete records from a form or datasheet with theเรียงซ้อนลบระเบียนที่เกี่ยวข้องcheck box selected, Microsoft Access warns you that related records may also be deleted. However, when you delete records using a delete query, Microsoft Access automatically deletes the records in related tables without displaying a warning.

For more information about relationships, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
304466การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางในฐานข้อมูล Microsoft Access
304469How to view and edit relationships in a Microsoft Access Database

About Restricting or Validating Data

Microsoft Access มีหลากหลายวิธีในการควบคุมวิธีการที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลลงในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจำกัดข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถป้อนลงในเขตข้อมูล ด้วยการกำหนดกฎการตรวจสอบสำหรับเขตข้อมูลนั้น ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนลงในฟิลด์แบ่งกฎ การเข้าถึงจะแสดงข้อความบอกผู้ใช้อนุญาตให้มีชนิดของรายการ วิธีอื่นของรายการข้อมูลที่ควบคุมคือการ สร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลเพื่อจำกัดชนิดของค่าที่คุณสามารถป้อนในตำแหน่งงานสำหรับฟิลด์ คุณสามารถทำการตรวจสอบและข้อจำกัดแบบฟอร์มเหล่านี้อย่างง่าย ด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับเขตข้อมูลในตาราง หรือ โดยการตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมในแบบฟอร์ม

ในกรณีส่วนใหญ่ คือ preferable เพื่อกำหนดข้อจำกัดและการตรวจสอบข้อมูล โดยการตั้งค่าคุณสมบัติของเขตข้อมูลในตารางมุมมองออกแบบ ด้วยวิธี ทุกครั้งที่คุณใช้ฟิลด์นั้นในรูปแบบ กฎการตรวจสอบของฟิลด์และคุณสมบัติอื่น ๆ จะใช้กับรายการข้อมูลที่ทำได้ โดยใช้แบบฟอร์ม

อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในตัวควบคุมในแบบฟอร์มไม่ได้ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลในตาราง และคุณต้องการจำกัด หรือรายการข้อมูลการตรวจสอบ คุณต้องกำหนดคุณสมบัติเหล่านั้นในแบบฟอร์ม นอกจากนี้ คือสถานการณ์ที่คุณต้องใช้แมโครหรือ Microsoft Visual Basic สำหรับรหัสแอปพลิเคชันร่วมกับฟอร์มเพื่อทำการตรวจสอบที่ซับซ้อนมาก For example, you might want to be able to override your validation rule or compare values from different tables.

About Subdatasheets

In a subdatasheet, you can view and edit related or joined data in a table, a query, or a form datasheet, or in a subform. For example, in the Northwind sample database, the Suppliers table has a one-to-many relationship with the Products table; so for each row of the Suppliers table in Datasheet view, you can view and edit the related rows of the Products table in a subdatasheet. Click the expand indicator to expand or collapse a subdatasheet.

For more information about subdatasheets in Microsoft Access, visit the following Microsoft Web site:
Access 2002 Online Help: About Subdatasheets

เมื่อคุณสามารถปรับปรุงข้อมูลจากแบบสอบถาม

In some cases, you can edit data in query Datasheet view to change the data in the underlying table. In other cases, you cannot. The following information shows whether a query's results can be updated, and if not, whether there is an alternative.

Data is updatable:

You can update a query or query field in the following cases:
 • A query based on one table
 • A query based on tables with a one-to-one relationship
 • The query's results contain a Memo, Hyperlink, or OLE Object

Data is updatable under certain conditions:

If a query is based on tables with a one-to-many relationship, you might not be able to edit the data for some query fields, or you might receive the following error message:
Can't add record join key of tabletablenamenot in recordset.
The following table shows query fields that you might not be able to update in this scenario.

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Query fieldการแก้ไข:
Join field from the "one" sideEnable cascading updates between the two tables.
New records, if the "many" side join field doesn't appear in the datasheetAdd the join field from the "many" side to your query to allow adding new records.
Join field from the "many" side, after you've updated data on the "one" sideSave the record; then you'll be able to make changes to the "many" side join field.
Blank field from the table on the "one" side of a one-to-many relationship where an outer join existsEnter values in fields from the table on the "many" side, but only if the joined field from the "one" side contains a value for that record.
New records, if entire unique key of ODBC table isn't outputSelect all primary key fields of ODBC tables to allow inserts into them.


Data can be deleted but not updated:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Query or query fieldการแก้ไข:
Query (or underlying table) for which Update Data permission isn't grantedTo modify data, permissions must be assigned.
Query (or underlying table) for which Delete Data permission isn't grantedTo delete data, permissions must be assigned.


Data can't be updated:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Query or query fieldการแก้ไข:
Query based on three or more tables in which there is a many-to-one-to-many relationshipThough you can't update the data in the query directly, you can update the data in a form or data access page based on the query if the form's RecordsetType property is set to Dynaset (Inconsistent Updates).
Crosstab queryNone
SQL pass-through queryNone
Query that calculates a sum, average, count or other type of total on the values in a field, or an update query that references a field in the Update To row from either a crosstab query, select query, or subquery that contains totals or aggregate functionsBy using a domain aggregate function in the Update To row of an update query, you can reference fields from either a crosstab query, select query, or subquery that contains totals or aggregate functions.
Union queryNone
Query whose UniqueValues property is set to YesNone
Query that includes a linked ODBC table with no unique index, or a Paradox table without a primary keyNone
Query that includes more than one table or query, and the tables or queries aren't joined by a join line in Design viewYou must join the tables properly in order to update them.
Calculated fieldNone
Field is read-only; the database was opened as read-only or is located on a read-only driveNone
Field in record that has been deleted or locked by another userA locked record should be updatable as soon as it is unlocked.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about relationships in an Access database, visit the following Microsoft Web site:
Access 2002 Online Help: About relationships in an Access database

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304473 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbdownload kbhowto kbmt KB304473 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304473

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com