Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? th?t b?i vi?c C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng c?a b?n t? văn ph?ng C?p nh?t web site

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 304498 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
This article may contain a link to the Windows Installer Cleanup utility (MSICUU2.exe). If you were directed to this article to solve a problem by using the Windows Installer Cleanup utility, please contact your software manufacturer for installation support on the product, or see the following Microsoft Knowledge Base article for steps to troubleshoot uninstallation issues with products that use Windows Installer:

2438651 How to troubleshoot problems that may occur when you install, uninstall, or upgrade a program on a Windows-based computer
Chú ?
N?u b?n đ? đư?c chuy?n đ?n bài vi?t này gi?i quy?t m?t v?n đ? b?ng cách s? d?ng Windows Installer Cleanup utility, xin vui l?ng liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n m?m đ? cài đ?t chuyên bi?t h? tr? trên các s?n ph?m, ho?c xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau bư?c đ? g? r?i các v?n đ? g? b? v?i s?n ph?m s? d?ng Windows cài đ?t:

Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin đó cho b?n th?y làm th? nào đ? giúp thi?t đ?t b?o m?t th?p hơn ho?c làm th? nào đ? t?t tính năng b?o m?t trên máy tính. B?n có th? th?c hi?n nh?ng thay đ?i này đ? làm vi?c xung quanh m?t v?n đ? c? th?. Trư?c khi b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i này, chúng tôi khuyên b?n đánh giá các r?i ro liên quan đ?n vi?c th?c hi?n vi?c này trong môi trư?ng c? th? c?a b?n. N?u b?n th?c hi?n vi?c này, m?t b?t k? bư?c b? sung thích h?p đ? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? th?t b?i trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng C?p Nh?t t? văn ph?ng C?p nh?t web site.

GI?I THI?U

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? mà b?n có th? g?p khi b?n s? d?ng văn ph?ng C?p nh?t web site. Border|ph?i|200px Đây là danh sách các tri?u ch?ng mà b?n có th? g?p khi b?n s? d?ng văn ph?ng C?p nh?t trang web:
 • Khi b?n b?m vào Ki?m tra C?p Nh?t và sau đó làm theo các hư?ng d?n đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t, quá tr?nh C?p Nh?t B?t đ?u và sau đó đóng c?a b?t ng?.
Border|ph?i|200px Đây là danh sách các thông báo l?i b?n có th? g?p khi b?n s? d?ng văn ph?ng C?p nh?t trang web:
 • web site Office Update hi?n đang tr?i qua m?t s? k? thu?t khó khăn và không th? ki?m tra b?n C?p Nh?t.
 • L?i! Danh m?c không th? đư?c hi?n th?.
 • cài đ?t chuyên bi?t không thành công.
 • Văn ph?ng C?p Nh?t vào c?a hàng không th? hi?n th?.
 • Các web site C?p Nh?t văn ph?ng là không th? ki?m tra b?n C?p Nh?t trên máy tính này.
 • L?i 0x80070641
 • L?i 0x51F
 • L?i 0x530
 • L?i 80070643
Văn ph?ng C?p nh?t web site cung c?p thông tin C?p Nh?t mà c?i thi?n s? ?n đ?nh và b?o m?t c?a Microsoft Office. Đ? l?y b?n c?p nh?t cho các văn ph?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Downloads/FX101321101033.aspx

THÔNG TIN THÊM

Đ? kh?c ph?c s? c? th?t b?i trong quá tr?nh C?p Nh?t văn ph?ng t? văn ph?ng C?p nh?t web site, s? d?ng các phương pháp sau đây trong các Th? t? mà chúng đư?c tr?nh bày. Sau khi hoàn t?t m?i phương pháp, c? g?ng C?p Nh?t Microsoft văn ph?ng b?ng cách s? d?ng văn ph?ng C?p nh?t web site.

Lưu ? Khi b?n truy c?p vào văn ph?ng C?p nh?t web site b?ng cách s? d?ng các tr?nh duy?t nh?t đ?nh c?a bên th? ba ho?c các tr?nh duy?t nh?t đ?nh đư?c cung c?p b?i m?t nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), văn ph?ng C?p nh?t web site có th? không ho?t đ?ng đúng. Ho?c, tr?nh duy?t có th? yêu c?u c?u h?nh đ?c bi?t m?t cách chính xác truy c?p vào văn ph?ng C?p nh?t web site. N?u Internet Explorer có s?n trên máy tính, kết nối Internet b?ng cách s? d?ng k?t n?i ISP c?a b?n. Sau đó, truy c?p vào văn ph?ng C?p nh?t web site b?ng cách s? d?ng Internet Explorer.

Phương pháp 1: Xoá n?i dung c?a m?c tin thư thoại cache Microsoft Internet Explorer, cookie, Lư?c s? và m?c tin thư thoại t?m th?i hệ điều hành

N?u Internet Explorer t?m th?i b? nh? cache m?c tin thư thoại c?a b?n B?t đ?u đ? ch?y không gian đư?c phân b? đ?a, b?n có th? không t?i v? văn ph?ng C?p Nh?t ki?m soát. Vùng đ?a tr?ng b?ng cách xóa b? t?p Internet t?m th?i b? nh? cache.

Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Internet Tùy ch?n.
 3. B?m vào các T?ng quát tab, và sau đó nh?p vào Xóa b? T?p tin dư?iT?p Internet t?m th?i.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các Xoùa taát caû gián tuy?n n?i dung ki?m tra h?p và b?m Ok.
 5. Nh?p vào Xoá cookie, sau đó b?m Ok khi b?n đư?c nh?c xác nh?n.
 6. Dư?i T?p Internet t?m th?i, b?m Thi?t đ?t.
 7. Trong các Thi?t đ?t hộp thoại h?p, b?m vào Xem đ?i tư?ng.
 8. Trong c?a s? Microsoft Window Explorer s? xu?t hi?n, nh?p vào Thông tin chi ti?t trên các Xem tr?nh đơn.
 9. N?u t?nh tr?ng c?a b?t k? đ?i tư?ng đư?c li?t kê là Hư h?i, xoá đ?i tư?ng.
 10. Đóng c?a s? Window Explorer, và sau đó nh?p vào Ok trong các Thi?t đ?t hộp thoại.
 11. Dư?i L?ch s?, b?m Xoá l?ch s?, sau đó b?m khi b?n đư?c nh?c xác nh?n.
 12. Trong các Tùy ch?n Internet hộp thoại h?p, b?m vào Ok.
 13. B?t cookie. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Panel điều khiển, b?m đúp vào các Tùy ch?n Internet bi?u tư?ng.
  2. B?m vào các B?o m?t tab, và sau đó nh?p vào M?c đ?nh.
  3. Nh?p vào Ok.
 14. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y , lo?i % temp %, sau đó b?m Ok.
 15. Trong c?a s? Window Explorer hi?n, xóa n?i dung c?a m?c tin thư thoại Temp này. Lưu ? B?t k? t?p tin không th? xóa có th? đang đư?c dùng. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đ? đóng t?t c? các ?ng d?ng đang ch?y. Sau đó, h?y th? xoá n?i dung c?p này m?t l?n n?a. N?u b?n không th? xóa m?t t?p tin c? th?, xóa t?t c? các t?p tin mà b?n có th? xoá.

Cách 2: cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Windows Script 5,6 cho Windows 2000 và XP

cài đ?t chuyên bi?t Windows Script 5,6. Đ? l?y Windows Script 5,6, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/details.aspx?ID=2764

Sau khi b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t công c? k?ch b?n này, h?y th? m?t l?n n?a đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? văn ph?ng C?p nh?t web site.

Phương pháp 3: Xóa m?c tin thư thoại phát hi?n Office Update

Xóa m?c tin thư thoại phát hi?n Office Update n?u nó t?n t?i ngày c?a b?n đ?a c?ng. C?p này ch?a danh m?c phát hi?n và C?p Nh?t đư?c t?i xu?ng t?p tin đư?c s? d?ng b?i các web site C?p Nh?t văn ph?ng.

Đ? xóa m?c tin thư thoại văn ph?ng C?p Nh?t phát hi?n, làm theo các bư?c.

Lưu ? B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m T?t c? Các chương tr?nh, b?m Ph? ki?n, sau đó b?mWindow Explorer.
 2. Trong Window Explorer, xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại OfficeUpdate11 ho?c OfficeUpdate12 . theo m?c đ?nh, m?c tin thư thoại là ? đây Đ?a đi?m:
  C: Program Files Files\OfficeUpdate11
  ho?c
  C: Program Files Files\OfficeUpdate12
 3. B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại OfficeUpdate11 ho?c OfficeUpdate12 , và sau đó nh?p vào Xóa b?.

  Khi b?n đư?c nh?c xác nh?n xoá, h?y nh?p vào.
 4. Đóng Window Explorer.
Lưu ? Sau khi b?n C?p Nh?t văn ph?ng C?p Nh?t t? văn ph?ng C?p nh?t web site, m?c tin thư thoại c: Program Files files\OfficeUpdate11 đư?c l?y ra. Thay vào đó, m?c tin thư thoại OfficeUPdate12 đư?c t?o ra trong đư?ng d?n đ?a phương % appdata %. B?n c?p nh?t m?i nh?t c?a văn ph?ng, m?c tin thư thoại OfficeUpdate12 đư?c s? d?ng.

Cách 4: Xóa các văn ph?ng C?p nh?t ActiveX control

Các văn ph?ng C?p nh?t ActiveX control có th? b? h?ng. V? v?y, b?n có th? ph?i lo?i b? và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i các văn ph?ng C?p nh?t ActiveX control.

Đ? lo?i b? và cài đ?t chuyên bi?t l?i các văn ph?ng C?p nh?t ActiveX control, làm theo các bư?c sau.

Lưu ? B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Thoát kh?i Internet Explorer.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mtra c?u.
 3. Trong các K?t qu? tra c?u c?a s?, b?mT?t c? các t?p và c?p dư?i Hư?ng d?n tra c?u.
 4. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i opuc.dll, sau đó b?m tra c?u.
 5. Trong danh sách các t?p, b?m chu?t ph?i vào opuc.dll, sau đó b?m Xóa b?.

  Khi b?n đư?c nh?c xác nh?n Xoá, nh?p vào .
Lưu ? N?u có nhi?u đ?ng g?i c?a t?p tin opuc.dll, xóa t?t c?.

Cách 5: T?m th?i t?t tư?ng l?a cá nhân, t?i v? qu?n l?, ch?c năng ch?n c?a s? bật lên, và các s?n ph?m gia t?c Web

N?u b?n đang s? d?ng m?t trong các s?n ph?m sau, t?m th?i bi?n ra kh?i các s?n ph?m và sau đó c? g?ng s? d?ng các web site Office Update:
 • B?c tư?ng l?a cá nhân như Norton tư?ng l?a cá nhân, Tư?ng l?a cá nhân McAfee, ho?c khu Labs
 • T?i v? qu?n l? như là có đư?c quy?n
 • Máy gia t?c web như t?i v? Máy gia t?c
 • Ch?c năng ch?n c?a s? bật lên
C?nh báo Vi?c này có th? làm cho máy tính ho?c m?ng c?a b?n d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i, ho?c b?ng các ph?n m?m gây h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên vi?c này, nhưng đang cung c?p thông tin này đ? cho b?n có th? th?c hi?n vi?c này theo ? riêng c?a b?n. S? d?ng workaround này nguy cơ c?a riêng b?n.

Đ? t?m th?i t?t vào m?t trong nh?ng s?n ph?m này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?t tư?ng l?a cá nhân c?a b?n, t?i v? qu?n l?, tr?nh ch?n c?a s? bật lên, ho?c chương tr?nh tăng t?c Web. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem tài li?u s?n ph?m cho tư?ng l?a cá nhân c?a b?n, t?i v? qu?n l?, tr?nh ch?n c?a s? bật lên, ho?c chương tr?nh tăng t?c Web.
 2. H?y th? s? d?ng các web site C?p Nh?t văn ph?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft, và sau đó b?m Ki?m tra C?p Nh?t:
  http://Office.Microsoft.com/en-US/Downloads/FX101321101033.aspx
 3. Ngay sau khi hoàn t?t quá tr?nh c?p nh?t web site c?a văn ph?ng C?p Nh?t Web b?t tư?ng l?a cá nhân, t?i v? qu?n l?, tr?nh ch?n c?a s? bật lên, ho?c chương tr?nh tăng t?c Web mà b?n đ? b? t?t trong bư?c 1.

Phương pháp 6: C?u h?nh thi?t đ?t b?o m?t Internet Explorer và thêm http://office.microsoft.com vào danh sách site tin c?y

C?u h?nh thi?t đ?t b?o m?t Internet Explorer đ? kích ho?t Internet Thám hi?m đ? ki?m nh?p đi?u khi?n ActiveX.

Quan tr?ng Các bư?c sau có th? làm tăng nguy cơ b?o m?t c?a b?n. Các bư?c này c?ng có th? làm cho máy tính ho?c m?ng c?a b?n d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i, ho?c b?ng các ph?n m?m gây h?i như vi-rút. Chúng tôi khuyên b?n nên các quá tr?nh đó bài vi?t này mô t? đ? cho phép các chương tr?nh đ? ho?t đ?ng như chúng đư?c thi?t k? đ?, ho?c đ? th?c hi?n kh? năng chương tr?nh c? th?. Trư?c khi b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i này, chúng tôi khuyên b?n đánh giá các r?i ro liên quan đ?n vi?c th?c hi?n quá tr?nh này trong môi trư?ng c? th? c?a b?n. N?u b?n ch?n đ? th?c hi?n quá tr?nh này, ph?i m?t b?t k? bư?c b? sung thích h?p đ? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n. Chúng tôi khuyên b?n s? d?ng quá tr?nh này ch? n?u b?n th?c s? yêu c?u quá tr?nh này.

Đ? kích ho?t Internet Thám hi?m đ? ki?m nh?p đi?u khi?n ActiveX, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Internet Tùy ch?n.
 3. B?m vào các An ninh tab, và sau đó nh?p vàoInternet.
 4. Nh?p vào M?c m?c đ?nh, sau đó b?mOk.
Thêm http://office.microsoft.com vào danh sách các web site tin c?y trong Internet Explorer đ? cho các văn ph?ng C?p nh?t ActiveX control có th? t?i thành công.

Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Internet Tùy ch?n.
 3. B?m vào các An ninh tab, b?m vàoSite tin c?y, sau đó b?mCác web site.
 4. R? ràng các Yêu c?u xác minh h? ph?c v? (https:) cho t?t c? các site trong vùng này hộp kiểm.
 5. Trong các Thêm web site vào vùng nàyh?p, lo?i http://Office.Microsoft.com, sau đó b?mThêm.
 6. Nh?p vào Ok hai l?n.

Phương pháp 7: Xác đ?nh và s?a ch?a h?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng

Phát hi?n có th? không n?u không có cài đ?t chuyên bi?t b? h?ng c?a S?n ph?m Microsoft Office trên máy tính c?a b?n. S?n ph?m văn ph?ng là Microsoft Windows Installer d?a trên các chương tr?nh. N?u b? cài đ?t chuyên bi?t Windows b? máy cơ s? d? li?u trên máy tính c?a b?n là không ho?t đ?ng đúng ho?c n?u cache MSP t?p thi?u, có th? phát hi?n không thành công. B?n có th? xác đ?nh và s?a ch?a h?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng. Đ? làm đi?u này, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Lo?i b? các chương tr?nh văn ph?ng mà b?n không c?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.

  Lưu ? Khi b?n xem thêm/lo?i b? chương tr?nh, h?y t?m các chương tr?nh Office mà b?n ngh? r?ng b?n đ? g? b? mà v?n có th? tr?nh bày trên máy tính c?a b?n. N?u b?n t?m th?y b?t k? chương tr?nh nào đó phù h?p v?i tiêu chí này, lo?i b? chúng.
 2. M? m?t s?n ph?m văn ph?ng, nh?p vào Tr? giúp, và sau đó b?m Phát hi?n và s?a ch?a.
L?p l?i quá tr?nh này cho t?t c? các chương tr?nh văn ph?ng c?a b?n. N?u phát hi?n và s?a ch?a x? l? th?t b?i, văn ph?ng c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t ngu?n/cache có th? b? h?ng. N?u đây là trư?ng h?p, ch?y FixIt t? bài vi?t sau. N?u tr?nh d? t?m và s?a ch?a và quá tr?nh d? cài đ?t chuyên bi?t v?n không, b?n ph?i t? lo?i b? các văn ph?ng cài đ?t chuyên bi?t - xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? c?a Microsoft như đ? nói ? trên:

Làm th? nào đ? fix MSI ph?n m?m C?p Nh?t ki?m nh?p tham nh?ng các v?n đ?

Thêm vào vi?c cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng b? h?ng, b?n có th? th?y r?ng v?i Office 2003, các t?p tin m? ngu?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a phương đ? b? xóa. Thông thư?ng, b?n b? nh?c cho v?t ch?a cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n khi hành vi này x?y ra và khi ngu?n t?p tin là c?n thi?t. Tuy nhiên, đi?u này có th? không ph?i luôn luôn c?ng. B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i nói r?ng chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t không th? t?m th?y m?t trong nh?ng t?p tin cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?i có liên quan đ?n ngu?n đ?a phương cài đ?t chuyên bi?t khi b?n c? g?ng C?p Nh?t t? văn ph?ng C?p nh?t web site, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
875556"L?i cài đ?t: File không t?m th?y" thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? c?p nh?t các chương tr?nh Office 2003 t? văn ph?ng C?p nh?t web site

Phương pháp 8: Vô hi?u hoá cài đ?t chuyên bi?t k?ch b?n ho?c ?y quy?n

Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Panel điều khiển, b?m đúp vào các Tùy ch?n Internet bi?u tư?ng.
 2. B?m vào các Các k?t n?i tab, và sau đó nh?p vào Thi?t đ?t LAN.
 3. Nh?n vào đây đ? xóa các S? d?ng script c?u h?nh t? đ?ng ki?m tra h?p, và sau đó b?m Xóa các S? d?ng m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền hộp kiểm.
 4. H?y ch?c ch?n r?ng các T? đ?ng phát hi?n thi?t đ?t ch?n hộp kiểm.
 5. Nh?p vào Ok hai l?n đ? đóng các Thu?c tính Internet hộp thoại.

Phương pháp 9: Th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trên máy tính c?a b?n, d?a trên hệ điều hành c?a b?n

C? g?ng C?p Nh?t t? văn ph?ng C?p nh?t web site sau khi b?n kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng phương pháp kh?i đ?ng s?ch thích h?p đư?c đ? c?p trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau: Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch Windows XP và Windows Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310353Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
281770Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch g? r?i cho Windows 2000
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows Millennium Edition, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
267288Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows Millennium Edition
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t s?ch kh?i đ?ng trong Windows 98, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
192926Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch g? r?i cho Windows 98

Phương pháp 10: G? r?i các v?n đ? k?t n?i m?ng

Phát hi?n l?i có th? đư?c gây ra b?i các v?n đ? k?t n?i m?ng.

N?u b?n có m?t máy tính th? hai kết nối Internet, h?y th? b?ng cách s? d?ng máy tính khác truy c?p vào văn ph?ng C?p nh?t web site.

N?u b?n không th? s? d?ng tr?nh cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng C?p Nh?t v? máy tính c?a b?n là phía sau m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền và hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền ngăn ng?a quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng C?p Nh?t t? ho?t đ?ng chính xác, b?n có th? có liên h? v?i qu?n tr? m?ng ho?c nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? c?a b?n (ISP) đ? có đư?c s? tr? giúp trong b? qua ho?c trong c?u h?nh proxy h? ph?c v?.

Phương pháp 11: B?ng tay t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t th? công m?i l?n C?p Nh?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh v? trí Web site sau c?a Microsoft:
  http://Office.Microsoft.com/en-US/Downloads/FX101321101033.aspx
 2. Dư?i Tr?nh duy?t t?i hàng tu?n, b?m vào các phiên b?n c?a văn ph?ng mà b?n mu?n t?i v? b?n c?p nh?t cho, và sau đó ch?n các s?n ph?m văn ph?ng mà b?n mu?n t?i v? m?t b?n c?p nh?t cho.
 3. Ch?n lo?i t?i v? b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó ch?n t?i v? c? th?. Trang ti?p theo mà b?n nh?n th?y là trang download đ? C?p Nh?t c? th?.
 4. Nh?p vào T?i v?.
 5. Trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại h?p, b?m vào Ti?t ki?m.
 6. Xác đ?nh m?c tin thư thoại nơi b?n mu?n lưu các t?p tin, và sau đó nh?p vào Ti?t ki?m.
 7. Khi t?i v? xong, b?m đúp vào t?p tin đ? t?i v? đ? cài đ?t chuyên bi?t nó. L?p l?i các bư?c này cho m?i l?n C?p Nh?t b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t.

Phương pháp 12: Thay đ?i lo?i kh?i đ?ng cho Windows cài đ?t chuyên bi?t hư?ng d?n s? d?ng

Đ? thay đ?i các Lo?i kh?i đ?ng Windows Installer, h?y theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Services.msc, sau đó b?m Ok.
 2. B?m chu?t ph?i cài đ?t chuyên bi?t Windows, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Hư?ng d?n s? d?ng trong các Lo?i kh?i đ?ng danh sách và b?m Ok.

Phương pháp 13: Vô hi?u hóa và sau đó kích ho?t l?i ngu?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a phương b?ng cách s? d?ng công c? m? ngu?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a phương

 1. Đóng m?i chương tr?nh văn ph?ng.
 2. Xác đ?nh v? trí Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 10FA7AA3-695B-42 C 3-9045-B812BA0FED3E & displaylang = en
 3. Nh?p vào T?i v?.
 4. Trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại h?p, b?m vào Ti?t ki?m.
 5. Xác đ?nh m?c tin thư thoại nơi b?n mu?n lưu các t?p tin LISTool.exe, và sau đó nh?p vào Ti?t ki?m.
 6. M? m?c tin thư thoại mà b?n lưu công c? m? ngu?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a phương, và sau đó b?m đúp chu?t LISTool.exe.
 7. Nh?p vào Xóa và vô hi?u hoá LIS, sau đó b?m Ti?p theo.
 8. Ch?p nh?n Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 9. Nh?n vào đây đ? ch?n hộp kiểm cho chương tr?nh mà b?n mu?n vô hi?u hóa đ?a phương cài đ?t chuyên bi?t ngu?n, nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m Xóa b?.
 10. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  Microsoft văn ph?ng đ?a phương cài đ?t chuyên bi?t ngu?n đ? đư?c thành công đ? xóa và vô hi?u hoá.
 11. Ch?y Phát hi?n và s?a ch?a cho s?n ph?m đ? đư?c vô hi?u hóa b?ng cách s? d?ng LISTools.
 12. Sau khi C?p Nh?t hoàn t?t, ch?y LisTool.exe m?t l?n n?a, và ch?n các Kích ho?t tính năng LIS tùy ch?n.
 13. Ch?p nh?n Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 14. Nh?n vào đây đ? ch?n hộp kiểm cho chương tr?nh mà b?n mu?n đ? cho phép ngu?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a phương, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 15. Nh?p vào Cho phép.
 16. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  Microsoft văn ph?ng đ?a phương cài đ?t chuyên bi?t ngu?n có đư?c kích ho?t thành công.

Thu?c tính

ID c?a bài: 304498 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
T? khóa: 
kbmsicuu2 kbhowto kbupdate kbprb kbmt KB304498 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 304498

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com