การแก้ไข: พลาดการ "วัตถุไม่ถูกต้อง หรือไม่มีการกำหนดค่า" กับ Microsoft Jet

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304536
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อเปิด และปิดการเชื่อมต่อหรือชุดระเบียนที่ใช้โปรแกรมควบคุม ODBC ของ Microsoft สำหรับการเข้าถึงหรือผู้ที่ Microsoft OLE DB ให้สำหรับ Jet ข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจจะรายงาน:
วัตถุไม่ถูกต้อง หรือไม่มีการกำหนดค่า
หลังจากที่มีรายงานข้อผิดพลาดนี้ ไม่มีชุดระเบียนหรือการเชื่อมต่อที่สามารถเปิดจากกระบวนการเดียวกัน

รวมข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้อื่น ๆ รายงานไปยังแอพลิเคชันไคลเอนต์:
เปิดตารางมากเกินไป
ไม่สามารถเปิดตารางเพิ่มเติมใด ๆ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Microsoft Jet 4.0 service pack ล่าสุด 6สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
239114วิธีการ: รับ Service Pack ล่าสุดสำหรับโปรแกรมของฐานข้อมูล Microsoft Jet 4.0

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Jet 4.0 Service Pack 6 (SP6)

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการทบทวนเกิดปัญหา รันการ Visual Basic ดังต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับแอปพลิเคชัน (VBA) รหัสต่อไปนี้:
Public Sub Jet_TableID_Repro()
Dim conn As ADODB.Connection
Dim cmd As ADODB.Command
Dim rs As ADODB.recordset
Dim i As Long
  
  Set conn = New ADODB.Connection
  ' Modify this connection string to point to some blank database.
  conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\YourTestDatabase.mdb;"
  
  ' Drop and re-create test query.
  On Error Resume Next
  conn.Execute "drop procedure sp_param_test", , adExecuteNoRecords
  On Error GoTo 0
  conn.Execute "create procedure sp_param_test as " & _
         "parameters iInput Long; " & _
         "select iInput as iOutput;", , adExecuteNoRecords
  
  For i = 1 To 10000

    ' Code should fail at around 2000-3000 iterations.
    Set rs = New ADODB.recordset
    Set cmd = New ADODB.Command
    Set cmd.ActiveConnection = conn
    cmd.CommandType = adCmdStoredProc
    cmd.CommandText = "sp_param_test"
    cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("iInput", adInteger)
    cmd.Parameters(0).value = 12

    ' This will fail at around 2000-3000 iterations.
    rs.Open cmd, , adOpenKeyset, adLockOptimistic
    Set cmd = Nothing
    Debug.Print i
    DoEvents
    rs.Close
    Set rs = Nothing

  Next i

End Sub
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304536 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbjet kbprb kbmt KB304536 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304536
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com