PRB: Tr?nh biên d?ch l?i CS0246: The lo?i ho?c Namespace tên <type amespace="">có th? không t?m th?y</type>

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 304656 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n biên d?ch m? c?a b?n b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Tên lo?i ho?c namespace <type amespace=""><b00></b00></type>không t?m th?y (b?n có thi?u b?ng cách s? d?ng m?t ch? th? ho?c m?t tham chi?u l?p ráp?)

nơi <type amespace=""></type> là tên c?a ki?u ho?c namespace b?n đang c? g?ng s? d?ng.

NGUYÊN NHÂN

Có nhi?u l? do t?i sao b?n có th? nh?n đư?c l?i này:
 • B?n có th? có sai chính t? tên c?a lo?i ho?c namespace mà b?n đang s? d?ng. N?u không có đúng tên, tr?nh biên d?ch không th? t?m đ?nh ngh?a cho lo?i ho?c namespace b?n gi?i thi?u đ?n trong m? c?a b?n. Đi?u này x?y ra thư?ng xuyên nh?t v? C# là ch? và b?n đ? không s? d?ng ch? vi?t hoa chính xác khi b?n gi?i thi?u đ?n các lo?i. Ví d?, xem đo?n m? sau:
  Dataset ds;
  						
  Đi?u này s? t?o ra tr?nh biên d?ch l?i CS0246. Thông báo các c?a ' trong t?p d? li?u không ph?i Hoa.
 • N?u l?i là m?t tham chi?u đ?n m?t không gian tên, b?n có th? không có h?i đ?ng mà không gian tên có v? trí đư?c tham chi?u trong d? án c?a b?n. Ví d?, b?n có th? s? d?ng không gian tên sau đây:
  using Accessibility;
  						
  Tuy nhiên, n?u b?n không có h?i đ?ng Accessibility.dll đư?c tham chi?u trong d? án c?a b?n sau đó b?n s? nh?n đư?c biên d?ch l?i CS0246.
 • N?u l?i là m?t tham chi?u đ?n m?t lo?i, sau đó b?n có th? không có m?c b?ng cách s? d?ng ch? th?, ho?c b?n có th? đ? không đ? đi?u ki?n tên c?a lo?i. Xem d?ng m? sau đây:
  DataSet ds;
  						
  Đ? có th? s? d?ng các lo?i s? li?u b?n c?n hai đi?u. Trư?c tiên, b?n c?n m?t tham chi?u đ?n h?i đ?ng có ch?a đ?nh ngh?a cho các lo?i s? li?u. Th? hai, b?n c?n s? d?ng m?t ch? th? cho không gian tên mà t?p d? li?u có v? trí. Ví d?, b?i v? s? li?u này t?a l?c trong không gian tên System.Data, b?n s? c?n các tuyên b? sau vào đ?u c?a b?n t?p tin m?:
  using System.Data;
  						
  Bư?c th? hai là không c?n thi?t. Tuy nhiên, n?u b?n b? qua bư?c này, sau đó b?n s? có đ?y đ? đi?u ki?n lo?i s? li?u khi b?n đ? c?p đ?n nó. Đ?y đ? v?ng lo?i nó có ngh?a là b?n s? d?ng không gian tên và g? m?i th?i gian mà b?n đ? c?p đ?n nó trong m? c?a b?n. V? v?y, n?u b?n quy?t đ?nh forgo bư?c th? hai, b?n s? ph?i thay đ?i m? tuyên b? c?a b?n đ?:
  System.Data.DataSet ds;
  						

GI?I PHÁP

Khi b?n nh?n đư?c l?i tr?nh biên d?ch này, vi?c đ?u tiên đ? ki?m tra chính t?. Như trư?c đây n?i ti?ng, nguyên nhân ph? bi?n nh?t là không có trư?ng h?p đúng cho ki?u ho?c namespace. N?u b?n c?m th?y ch?c ch?n r?ng b?n đ? đánh v?n tên c?a lo?i ho?c namespace đúng (bao g?m ch? vi?t hoa chính xác), sau đó ki?m tra sau đây:
 1. L?p ráp Reference:

  H?y ch?c ch?n r?ng b?n đ? tham chi?u h?i đ?ng có ch?a không gian tên. N?u b?n đang phát tri?n trong Visual Studio.NET, b?n có th? đi đ?n các Dự án tr?nh đơn và nh?p vào Thêm tài li?u tham kh?o. Trên các .NET tab, ch?n h?i đ?ng có ch?a không gian tên mà b?n đang c? chuy?n nh?p, ho?c Tr?nh duy?t thư m?c có ch?a các h?i đ?ng. N?u b?n đang s? d?ng tr?nh biên d?ch d?ng l?nh, thêm chuy?n đ?i thích h?p)/Reference) tuyên b? biên d?ch.
 2. Không gian tên:

  H?y ch?c ch?n r?ng b?n đang nh?p kh?u không gian tên vào d? án c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t tuyên b? ? đ?u t?p tin m? có ch?a tham kh?o lo?i, ch?ng h?n như:
  using System.Data;
  						
  N?u b?n không có vi?c s? d?ng tuyên b?, sau đó hoàn toàn đ? đi?u ki?n tham chi?u đ?n các lo?i:
  System.Data.DataSet ds;
  					

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 304656 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbcompiler kbDSupport kbprb kbprod2web kbmt KB304656 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:304656

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com