Di chuy?n cơ s? d? li?u SQL Server 7.0 đ?n m?t máy ch? m?i v?i sao lưu và khôi ph?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 304692 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách khôi ph?c b?n sao lưu cơ s? d? li?u cho ngư?i s? d?ng và các h? th?ng lên m?t cài đ?t SQL Server 7.0 có khác nhau lái xe c?u h?nh thư t? h? ph?c v? mà b?n đ? đư?c sao lưu cơ s? d? li?u. B?n có th? s? d?ng phương pháp này khi b?n mu?n di chuy?n cơ s? d? li?u b?ng b?ng cách s? d?ng cơ s? d? li?u sao lưu ho?c cơ s? d? li?u ph?c h?i. Đ? bi?t thêm v? vi?c s? d?ng m?t phương pháp thay th?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
224071Cách di chuy?n cơ s? d? li?u SQL Server đ?n m?t đ?a đi?m m?i b?ng cách s? d?ng ch?c năng Detach và đính kèm trong SQL Server
LƯU ?: Nh?ng hư?ng d?n trong bài vi?t này không áp d?ng cho SQL Server năm 2000.

B?n không th? khôi ph?c l?i SQL Server 7.0 Th?c s?, mô h?nh, msdb ho?c cơ s? d? li?u h? th?ng phân ph?i đ? SQL Server 2000. SQL Server 7,0 h? th?ng cơ s? d? li?u này không tương thích v?i SQL Server 2000.

THÔNG TIN THÊM

Các ví d? trong bài vi?t này đư?c d?a trên nh?ng đi?u sau đây gi? đ?nh:
 • Đi?m đ?n cài đ?t SQL Server 7.0 là ? các D:\Mssql7 thư m?c, và các t?p tin cơ s? d? li?u và t?p tin đăng nh?p đư?c đ?t t?i các thư m?c D:\Mssql7\data m?c đ?nh.
 • Ngu?n cài đ?t SQL Server 7.0 là ? các C:\Mssql7 thư m?c, và các t?p tin cơ s? d? li?u và t?p tin đăng nh?p đư?c đ?t t?i các thư m?c m?c đ?nh C:\Mssql7\data.

Đi?u ki?n tiên quy?t

 • Làm cho m?t hi?n sao lưu t?t c? các cơ s? d? li?u t? hi?n t?i c?a h? v? trí, đ?c bi?t là cho các Th?c s? cơ s? d? li?u, các mô h?nh cơ s? d? li?u, và các msdb cơ s? d? li?u.
 • B?n c?n ph?i có qu?n tr? h? th?ng đ?c quy?n.
 • B?n c?n ph?i bi?t tên h?p l? và v?t l? tên c?a t?t c? các t?p tin d? li?u và đăng nh?p cho các cơ s? d? li?u mà b?n mu?n Khôi ph?c.

  LƯU ?: Đ? xác đ?nh tên h?p l? và v?t l? tên c?a t?t c? các t?p mà b?n mu?n khôi ph?c t? t?p sao lưu, h?y ch?y l?nh sau đây trong k?t n?i truy v?n Analyzer nơi mydbdata.Baklà tên t?p tin có ch?a b?n sao lưu cơ s? d? li?u:
  RESTORE FILELISTONLY FROM DISK='d:\mssql7\backup\mydbdata.bak'
  go
  					
 • Ngu?n và các cơ s? đích SQL Server 7.0 nên có cùng m?t gói d?ch v? và các đ?p vá n?p.
N?u b?n g?p v?n đ? trong quá tr?nh và b?n có th? không truy c?p vào cơ s? d? li?u mà b?n di chuy?n, ho?c n?u b?n không th? ch?y SQL Server, h?y ki?m tra các Nh?t k? l?i SQL Server và SQL Server 7.0 sách Online đ? bi?t chi ti?t v? các l?i r?ng b?n g?p ph?i.

Đ? khôi ph?c các cơ s? d? li?u

 1. Khôi ph?c các Th?c s? cơ s? d? li?u.

  Trong ví d? sau, các Th?c s? cơ s? d? li?u có ch?a m?t trong nh?ng d? li?u t?p tin, Master.mdf, và đăng nh?p m?t t?p tin, Mastlog.LDF, t? t?p tin sao lưu cơ s? d? li?u đ?y đ?, Master_db.bak.
  1. Ch?y l?nh sau đây t? m?t d?u nh?c l?nh đ? ch?y SQL Server:
   d:\mssql7\binn\sqlservr -c -m

   LƯU ?: The -m chuy?n đ?i b?t đ?u SQL Server trong ch? đ? ngư?i dùng đơn. Trong đơn ngư?i dùng ch? đ?, b?n thành công không th? th?c hi?n nhi?u hơn m?t k?t n?i duy nh?t. Xin vui l?ng nh?n th?c c?a b?t k? khách hàng nào khác hay m?t d?ch v? mà có th? làm cho k?t n?i đơn trư?c khi b?n k?t n?i v?i SQL Server truy v?n Analyzer.
  2. Trong phân tích truy v?n c?a SQL Server, s? d?ng cú pháp sau đây đ? khôi ph?c b?n sao lưu c?a các Th?c s? cơ s? d? li?u:
   RESTORE DATABASE master FROM disk='d:\mssql7\backup\master_db.bak'
   WITH MOVE 'master' to 'd:\mssql7\data\master.mdf',
   MOVE 'mastlog' to 'd:\mssql7\data\mastlog.ldf',
   REPLACE
   go
   LƯU ?: SQL Server t?t t? đ?ng sau khi b?n khôi ph?c l?i các Th?c s? cơ s? d? li?u.
  3. Ch?y l?nh sau đây t? m?t d?u nh?c l?nh đ? ch?y SQL Server:
   d:\mssql7\binn\sqlservr -c -f -T3608 -T4022
   LƯU ?: B?ng cách s? d?ng cú pháp này, b?n có th? th?c hi?n h? th?ng bàn b?n C?p Nh?t.
  4. Trong phân tích truy v?n c?a SQL Server, th?c hi?n các thi?t l?p sau đây báo cáo:

   C?NH BÁO: C?p nh?t h? th?ng b?ng không đúng có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i cài đ?t SQL Server c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? phát sinh t? C?p Nh?t không chính xác c?a h? th?ng b?ng có th? đư?c gi?i quy?t. C?p nh?t h? th?ng b?ng nguy cơ c?a riêng b?n.
   USE master
   go
   UPDATE sysdatabases SET filename='d:\mssql7\data\tempdb.mdf' WHERE name='tempdb'
   go
   ALTER DATABASE tempdb MODIFY FILE (name = tempdev, filename = 'd:\mssql7\data\tempdb.mdf')
   ALTER DATABASE tempdb MODIFY FILE (name = templog, filename = 'd:\mssql7\data\templog.ldf')
   go
   B?n s? nh?n đư?c các thông đi?p sau đây xác nh?n r?ng s? thay đ?i:
   T?p tin 'tempdev' thay đ?i sysaltfiles. Xóa t?p tin c? sau khi kh?i đ?ng l?i máy ch? SQL.

   T?p tin 'templog' thay đ?i sysaltfiles. Xóa t?p tin c? sau khi kh?i đ?ng l?i máy ch? SQL.
 2. Khôi ph?c các mô h?nh cơ s? d? li?u.

  Trong ví d? sau, các mô h?nh cơ s? d? li?u ch?a các t?p tin d? li?u m?t Model.mdf, và đăng nh?p m?t t?p tin, Modellog.LDF, t? t?p tin sao lưu cơ s? d? li?u đ?y đ?, Model_db.bak. N?u b?n không có m?t sao lưu c?a các mô h?nh cơ s? d? li?u ho?c n?u b?n mu?n s? d?ng m?t trong đó đư?c cài đ?t b?i m?c đ?nh trong khi cài đ?t SQL Server, b?n có th? remap các mô h?nh cơ s? d? li?u. Th? t?c này c?ng tương t? như các th? t?c đó là mô t? cho các Northwind cơ s? d? li?u và các quán rư?u cơ s? d? li?u trong bư?c 4.
  1. Trong phân tích truy v?n c?a SQL Server, th?c hi?n nh?ng đi?u sau đây th? t?c đư?c lưu tr? đ? tách hi?n t?i mô h?nh cơ s? d? li?u t? SQL Server:
   exec sp_detach_db N'model'
   go
   Sau khi b?n th?c hi?n th? t?c đư?c lưu tr?, b?n nh?n đư?c dư?i đây thông báo:
   Cơ s? d? li?u tách ra thành công 'm?u'
   DBCC th?c hi?n hoàn thành. N?u DBCC in thông báo l?i, h?y liên h? v?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n
   LƯU ?: B?n c?n đ? tách các mô h?nh cơ s? d? li?u v? b?n không th? tr?c ti?p ghi đè lên nó b?ng cách s? d?ng các KHÔI PH?C tuyên b?. B?n ph?i g? b? bàn h? th?ng tài li?u tham kh?o cho h? th?ng này database trư?c khi cơ s? d? li?u đư?c khôi ph?c. Ngoài ra, b?n có th? không th? cơ s? d? li?u cho m?c đích c?a lo?i b? nh?ng m?c h? th?ng.
  2. Trong phân tích truy v?n c?a SQL Server, s? d?ng cú pháp sau đây đ? khôi ph?c b?n sao lưu c?a các mô h?nh cơ s? d? li?u:
   RESTORE DATABASE model FROM disk='d:\mssql7\backup\model_db.bak'
   WITH MOVE 'modeldev' TO 'd:\mssql7\data\model.mdf',
      MOVE 'modellog' TO 'd:\mssql7\data\modellog.ldf',
      REPLACE
   go
   Lưu ? K?t n?i v?i SQL Server là b? h?ng sau khi b?n khôi ph?c l?i các mô h?nh cơ s? d? li?u.
 3. Khôi ph?c các msdb cơ s? d? li?u.

  Trong ví d? sau, các msdb cơ s? d? li?u có ch?a m?t trong nh?ng d? li?u t?p tin, Msdbdata.mdf, và đăng nh?p m?t t?p tin, Msdblog.LDF, t? t?p tin sao lưu cơ s? d? li?u đ?y đ?, Msdb_db.bak.
  1. Ch?y l?nh sau đây t? m?t d?u nh?c l?nh đ? ch?y SQL Server:
   d:\mssql7\binn\sqlservr -c -f -T3608 -T4022
  2. Trong phân tích truy v?n c?a SQL Server, th?c hi?n nh?ng đi?u sau đây lưu tr? th? t?c đ? tách các msdb cơ s? d? li?u:
   exec sp_detach_db N'msdb'
   go
  3. Trong phân tích truy v?n c?a SQL Server, s? d?ng cú pháp sau đây đ? khôi ph?c b?n sao lưu c?a các msdb cơ s? d? li?u:
   RESTORE DATABASE msdb FROM disk='d:\mssql7\backup\msdb_db.bak'
   WITH MOVE 'msdbdata' TO 'd:\mssql7\data\msdbdata.mdf',
      MOVE 'msdblog' TO 'd:\mssql7\data\msdblog.ldf',
      REPLACE
   go
   Lưu ? K?t n?i v?i SQL Server là b? h?ng sau khi b?n khôi ph?c l?i các msdb cơ s? d? li?u.
 4. Các Northwindquán rư?u cơ s? d? li?u:

  Sau khi b?n khôi ph?c l?i các Th?c s? cơ s? d? li?u, h? th?ng b?ng m?c cho các Northwind cơ s? d? li?u và các quán rư?u cơ s? d? li?u đư?c thay đ?i và hai database, gi?ng như t?t c? các khác ngư?i s? d?ng cơ s? d? li?u, đang ? ch? đ? nghi ng?. N?u b?n mu?n tái s? d?ng cơ s? d? li?u g?c t?p tin và re-attach h? đ?n máy ch?, b?n có th? s? d?ng ví d? sau. N?u không, n?u b?n mu?n khôi ph?c l?i m?t b?n sao t? b?n sao lưu, s? d?ng các mydb cơ s? d? li?u ví d? đư?c mô t? trong bư?c 6. S? d?ng sau đây Ví d? đ? C?p Nh?t bàn h? th?ng tài li?u tham kh?o cho các Northwind cơ s? d? li?u. Các Northwind cơ s? d? li?u có ch?a m?t trong nh?ng d? li?u t?p tin, Northwind.mdf, và đăng nh?p m?t t?p tin, Northwind.LDF.
  1. Ch?y l?nh sau đây t? m?t d?u nh?c l?nh đ? ch?y SQL Server:
   d:\mssql7\binn\sqlservr -c -f -T3608 -T4022
  2. Trong phân tích truy v?n c?a SQL Server, th?c hi?n nh?ng đi?u sau đây lưu tr? th? t?c đ? tách các Northwind cơ s? d? li?u:
   exec sp_detach_db N'northwind'
   go

   LƯU ?: B?n có th? nh?n đư?c thông báo sau đây ch? ra r?ng có là không có quy?n truy c?p vào t?p tin v?t l?:
   Máy ch?: Msg 947, c?p 16, Bang 1, Line 1 l?i trong khi đóng c?a cơ s? d? li?u 'Northwind' s?ch.
   Thành công cho tách ra cơ s? d? li?u 'northwind'.
   DBCC th?c hi?n hoàn thành. N?u DBCC in l?i tin nh?n, liên h? v?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n.
  3. Trong phân tích truy v?n c?a SQL Server, s? d?ng cú pháp sau đây đ? đính kèm các Northwind cơ s? d? li?u:
   exec sp_attach_db N'northwind', N'd:\mssql7\data\northwnd.mdf', N'd:\mssql7\data\northwnd.ldf'
   go
 5. Remap các quán rư?u cơ s? d? li?u.

  Các quán rư?u cơ s? d? li?u có ch?a m?t trong nh?ng d? li?u t?p tin, Pubs.mdf, và đăng nh?p m?t t?p tin, Pubs_log.LDF. B?n có th? remap các quán rư?u cơ s? d? li?u gi?ng như cách b?n remapped các Northwind cơ s? d? li?u.
 6. Khôi ph?c các mydb cơ s? d? li?u.

  Các mydb cơ s? d? li?u có ch?a m?t trong nh?ng d? li?u t?p tin, Mydbdata.mdf, và đăng nh?p m?t t?p tin, Mydblog.LDF, t? t?p tin sao lưu cơ s? d? li?u đ?y đ?, Mydb_db.bak.
  1. Trong phân tích truy v?n c?a SQL Server, th?c hi?n nh?ng đi?u sau đây lưu tr? th? t?c đ? tách các mydb cơ s? d? li?u:
   exec sp_detach_db N'mydb'
   go
  2. Trong phân tích truy v?n c?a SQL Server, s? d?ng cú pháp sau đây đ? khôi ph?c b?n sao lưu c?a các mydb cơ s? d? li?u:
   RESTORE DATABASE mydb FROM disk='d:\mssql7\backup\mydb_db.bak'
   WITH MOVE 'mydbdata' TO 'd:\mssql7\data\mydbdata.mdf',
      MOVE 'mydblog' TO 'd:\mssql7\data\mydblog.ldf',
      REPLACE
   go
 7. Đ?i tên máy ch? SQL.

  QUAN TR?NG: Th? t?c này là c?n thi?t ch? khi b?n có th? thay đ?i tên SQL Server cài đ?t mà b?n đ? ch? c?n khôi ph?c các Th?c s? cơ s? d? li?u.

  Ví d?, b?n s? thay đ?i tên máy ch? SQL N?u:

  • B?n khôi ph?c b?n sao lưu cơ s? d? li?u t? m?t máy tính mà đư?c đ?t tên SOURCESVR v?i m?t máy tính đư?c đ?t tên TARGETSVR.
  • Máy tính đư?c đ?t tên TARGETSVR có m?t máy ch? SQL đó tên là SOURCESVR.
  N?u b?n c?n đ?i tên SQL Server, s? d?ng cú pháp theo đ? đ?ng b? hóa tên máy tính và tên SQL Server:
  exec sp_dropserver 'SOURCESVR'
  go
  exec sp_addserver 'TARGETSVR', 'LOCAL'
  go
 8. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? SQL Server.

TÀI LI?U THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
224071Cách di chuy?n cơ s? d? li?u SQL Server đ?n m?t đ?a đi?m m?i b?ng cách s? d?ng ch?c năng Detach và đính kèm trong SQL Server
314546 Làm th? nào đ? di chuy?n cơ s? d? li?u gi?a các máy tính đang ch?y SQL Server
LƯU ?: Đ? thêm thông tin v? các tùy ch?n kh?i đ?ng khác như -c, -m, và -f, xin tham kh?o SQL Server sách tr?c tuy?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 304692 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbsqlsetup kbinfo kbmt KB304692 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:304692

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com