SMTP ti?p s?c hành vi trong Windows 2000, Windows XP và Exchange Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 304897 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) ti?p s?c là m?t tính năng cho phép m?t khách hàng SMTP s? d?ng m?t máy ch? SMTP đ? g?i thư đi?n t? cho m?t tên mi?n t? xa. Như mô t? trong yêu c?u ? ki?n (RFC) 282, đo?n 2.1 và 3.7, SMTP đư?c thi?t k? v?i kh? năng chuy?n ti?p thư đi?n t?.

Tuy nhiên, n?u ti?p s?c không đư?c ki?m soát, m?t ngư?i s? d?ng đ?c h?i có th? dùng ti?p s?c đ? g?i s? lư?ng l?n thư đi?n t? không đư?c yêu c?u. M?t máy ch? không ki?m soát đư?c g?i là m?t máy ch? lưu tr? "m? ti?p s?c". B?ng cách g?i các thư đi?n t? không đư?c yêu c?u đ?n máy ch? trung gian, ngư?i s? d?ng đ?c h?i có th? che gi?u danh tính c?a m?nh. Đi?u này c?ng có th? gây ra vi?c s? d?ng quá nhi?u tài nguyên trên máy ch? ti?p s?c và ngăn ch?n máy ch? ti?p s?c t? vi?c g?i thư đi?n t? h?p l?. Đ?c bi?t, m?t ngư?i s? d?ng đ?c h?i, ngư?i g?i thư đi?n t? không đư?c yêu c?u có th? g?i m?t tin nh?n đơn cho nhi?u ngư?i nh?n mà không c?n s? d?ng băng thông c?a h?.

Theo m?c đ?nh, các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?" không đư?c c?u h?nh cho m? relay.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n s? d?ng m?t s? công c? bên th? ba đ? ki?m tra máy ch? SMTP cho relay, h? ph?c v? SMTP có v? th?t b?i th? nghi?m và s?n ph?m Microsoft SMTP c?a b?n có th? có v? đ? đư?c m? c?a cho relay, m?c dù nó không ph?i là. Đi?u này là b?i v? h? ph?c v? SMTP có th? không ngay l?p t?c t? ch?i thư đi?n t?. Thay vào đó, các máy ch? SMTP x? l? thư đi?n t? và sau đó s? g?i m?t không giao hàng báo cáo (NDR). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?n ?ng máy ch? SMTP đ? ti?p s?c, xem ph?n ?ng máy ch? SMTP đ? ti?p s?c ph?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ki?m tra máy ch? SMTP c?a b?n cho relay, xem th? nghi?m cho ti?p s?c ph?n.

M?i đ?a ch? g ho?c t? trong m?t cu?c tr? chuy?n giao th?c SMTP có hai ph?n: ph?n đ?a phương và m?t ph?n tên mi?n. N?u tên mi?n ph?n, có ngh?a là, ph?n ngay l?p t?c sau nh?ng lúc đăng nh?p (@), không đư?c ch? ra thư đi?n t? đư?c gi? đ?nh là đ?a phương. M?t s? s?n ph?m Microsoft SMTP ph? thêm tên mi?n đ?a phương v? m?t s? ngư?i dùng c?u h?nh SMTP khách hàng c?a h? đ? s? d?ng ch? là m?t tên ngư?i dùng làm đ?a ch? thư đi?n t?. B?ng cách thêm các tên mi?n đ?a phương m?c đ?nh, máy ch? Microsoft có th? thêm nh?ng g? r?t có th? là tên mi?n đ?a phương đ? gi?m s? h? tr? chi phí.

Hành vi này x?y ra b?i v? m?t s? s?n ph?m Microsoft SMTP không th?c hi?n m?t tra c?u thư m?c trư?c khi h? ch?p nh?n thư đi?n t? SMTP cho giao hàng. S?n ph?m Microsoft SMTP ch? ki?m tra tên mi?n c?a ngư?i nh?n đ? xem n?u nó là m?t tên mi?n đ?a phương ho?c m?t tên mi?n m?t cách r? ràng đư?c phép. N?u tên mi?n c?a ngư?i nh?n không ph?i là m?t tên mi?n đ?a phương ho?c m?t tên mi?n cho phép, máy ch? SMTP đáp ?ng v?i m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
550 5.7.1 Relaying c?m
Yêu c?u duy nh?t đ? ngăn ch?n ti?p s?c là m?t xác minh r?ng ph?n mi?n đ?a ch? đ?n là đ?a phương. Ki?m tra thư m?c máy ch? thư đ? xem ngư?i nh?n là h?p l? là m?t l?a ch?n, nhưng nó là không c?n thi?t. N?u m?t máy ch? thư ch?p nh?n m?t tin nh?n và sau đó sau đó quy?t đ?nh r?ng nó không th? g?i thư, h? ph?c v? ph?i t?o ra m?t NDR. Các s?n ph?m Microsoft SMTP tuân th? các yêu c?u này.

Chú ý Microsoft Exchange Server 2003 có th? th?c hi?n tra c?u thư m?c trong cu?c tr? chuy?n giao th?c SMTP. Đi?u này có th? tính năng đư?c kích ho?t có hi?u l?c trong h? th?ng qu?n l?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ngư?i nh?n l?c trong Exchange Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
823866Làm th? nào đ? c?u h?nh k?t n?i l?c đ? s? d?ng th?i gian th?c danh sách ch?n (RBLs) và làm th? nào đ? c?u h?nh ngư?i nh?n l?c trong Exchange 2003

Th?c hi?n m?t tra c?u thư m?c trong cu?c tr? chuy?n giao th?c SMTP có th? đư?c s? d?ng đ? xác minh đ?a ch?. V? v?y, chúng tôi khuy?n cáo b?n h?y vào TarpitTime ch?c năng đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
842851 SMTP tar pit tính năng cho Microsoft Windows Server 2003
Quan tr?ng N?u b?n ph?i th?c hi?n tra c?u thư m?c trong cu?c tr? chuy?n giao th?c SMTP, b?n có th? vi?t m?t Microsoft Windows 2000 SMTP giao th?c s? ki?n sink. Đ? thêm thông tin, h?y truy c?p MSDN n?n t?ng SDK SMTP Server s? ki?n Web site sau:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms527700.aspx

Ph?n ?ng máy ch? SMTP đ? Relay

Các ph?n ?ng h?p RFC đư?c đ? ngh? là tương t? như sau:
550 5.1.1 Tên ngư?i dùng@DomainName.tên mi?n... Ngư?i dùng không bi?t
Trong các s?n ph?m đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?", Microsoft đ? ch?n không đ? th?c hi?n tra c?u thư m?c trong cu?c tr? chuy?n giao th?c SMTP v? l? do sau:
 • N?u h? ph?c v? SMTP tr? v? m?t l?i 5xx đ? m?t ngư?i s? d?ng đ?c h?i, nh?ng ngư?i đang c? g?ng đ? g?i hàng lo?t không mong mu?n thư đi?n t?, ngư?i s? d?ng đ?c h?i s? bi?t ngay l?p t?c đ?a ch? đó là có th?t. N?u ngư?i dùng đ?c h?i s? g?i m?t t? đi?n tên thông qua giao th?c SMTP, ngư?i s? d?ng đ?c h?i có th? d? dàng thu ho?ch m?t danh sách các đ?a ch? e-mail h?p l?. Đi?u này c?ng có th? là m?t r?i ro cho ngư?i dùng đ?a phương c?a b?n b?i v? tên tài kho?n ngư?i dùng thư?ng xuyên là gi?ng như đ?a ch? e-mail.
 • M?t ngư?i s? d?ng đ?c h?i có th? s? d?ng đ?a ch? t? truy c?p trái phép vào h? th?ng và sau đó s? d?ng máy ch? c?a n?n nhân đ? g?i NDRs đ?n ngư?i nh?n d? đ?nh. Cu?c t?n công này, đư?c g?i là gi? m?o, ch? s? truy c?p máy ch? này v?i càng nhi?u d? li?u như nh?ng k? t?n công s? g?i đ?n nó. Nói cách khác, n?u ngư?i s? d?ng đ?c h?i mu?n g?i 1 megabyte (MB) d? li?u đ? m?t bên th? ba, ngư?i s? d?ng đ?c h?i ph?i chi tiêu 1 MB băng thông riêng c?a m?nh đ? g?i 1 MB d? li?u t?i h? ph?c v? SMTP. Thông thư?ng, ngư?i dùng đ?c h?i c? g?ng g?i 1 MB d? li?u, nhưng làm cho hàng ch?c ho?c hàng trăm MB d? li?u đ? đ?t m?t n?n nhân ho?c t?p h?p các n?n nhân trên toàn Internet.
 • N?u m?t tra c?u thư m?c đư?c th?c hi?n trong cu?c tr? chuy?n giao th?c SMTP, tr? chuy?n giao th?c SMTP có th? ch?m hơn. Khi bài vi?t này đư?c xu?t b?n, Microsoft đ? ho?t đ?ng theo ti?n đ? r?ng h? ph?c v? SMTP ph?i ho?t đ?ng càng nhanh càng t?t đ? ngăn ch?n t?c ngh?n c?a SMTP thư trên Internet ho?c trên máy tính đ? bàn máy s? d?ng SMTP. Đôi khi các thư m?c c?ng có th? không có s?n, ho?c relay m?t tên mi?n c? th? có th? yêu c?u, nhưng m?t b?n sao c?a thư m?c có th? không có s?n. Hành vi này có th? x?y ra trong m?t c?p d?ch v? (ISP) lưu tr? môi trư?ng.

Làm th? nào đ? ki?m tra cho relay

B?n có th? ki?m tra máy ch? SMTP c?a b?n đ? xác đ?nh n?u nó đư?c c?u h?nh đ? chuy?n ti?p thư đi?n t?. Trong ví d? sau đây, ti?p s?c xét nghi?m 1 đ?n 5 không đư?c ch?p nh?n b?i h? ph?c v? SMTP và ngay l?p t?c b? t? ch?i. Các xét nghi?m 6 và 7 đư?c ch?p nh?n b?i các máy ch? STMP, nhưng thư đi?n t? không chuy?n ti?p và h? ph?c v? cu?i cùng t?o ra m?t NDR.

Đ? ch?y th? nghi?m ti?p sau, l?n đ?u tiên b?t đ?u m?t phiên Telnet và k?t n?i v?i c?ng 25 trên máy ch? SMTP c?a b?n:
 1. Bắt đầu một dấu nhắc lệnh.
 2. Lo?i Telnet Tên máy chủ 25, nơi Tên máy chủ tên máy ch? SMTP ho?c đ?a ch? IP và 25 là s? hi?u c?ng, và sau đó nh?n ENTER.
 3. Lo?i EHLO, sau đó nh?n ENTER.

Chuy?n ti?p th? nghi?m 1

Đây là bài ki?m tra tiêu chu?n cho SMTP relay. ?ng d?ng khách SMTP không ph?i đư?c phép ti?p nh?n theo cách này, tr? khi các qu?n tr? viên đ?c bi?t cho phép nó, ho?c tr? khi khách hàng đ?u tiên authenticates. Làm bài ki?m tra này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i d?u nh?c phiên Telnet, g? RSET.

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  250 2.0.0 Resetting
 2. Lo?i THƯ T?:Tên ngư?i dùng@DomainName.tên mi?n, nơi Tên ngư?i dùng là tên c?a ngư?i s? d?ng, DomainName là tên mi?n, và tên mi?n là tên mi?n c?p cao nh?t như .com ho?c .net.

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  250 2.1.0 Tên ngư?i dùng@DomainName.tên mi?n....Ngư?i g?i OK
 3. Lo?i RCPT Đ?N:RecipientName@DomainName.tên mi?n, nơi RecipientName là đ?a ch? e-mail c?a ngư?i nh?n.

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  550 5.7.1 Không th? ti?p s?c cho RecipientName@ DomainName.tên mi?n

Chuy?n ti?p th? nghi?m 2

Th? nghi?m này là g?n như tương t? như chuy?n ti?p th? nghi?m 1, nhưng ngư?i g?i là m?t ngư?i dùng đ?a phương thay v? c?a ngư?i dùng trong m?t tên mi?n t? xa. B?i v? t? đ?a ch? thư?ng đư?c dùng đ? truy c?p trái phép vào h? th?ng, các máy ch? ph?i không ti?p nh?n thư đi?n t?. Làm bài ki?m tra này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i d?u nh?c phiên Telnet, g? RSET.

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  250 2.0.0 Resetting
 2. Lo?i THƯ T?:LocalUser, nơi LocalUser là m?t tên đ?a phương e-mail cho m?t trương m?c ngư?i dùng trong tên mi?n, và sau đó nh?n ENTER.

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  250 2.1.0 LocalUser@DomainName.tên mi?n....Ngư?i g?i OK
 3. Lo?i RCPT Đ?N:RecipientName@DomainName.tên mi?n

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  550 5.7.1 Không th? ti?p s?c cho RecipientName@DomainName.tên mi?n

Chuy?n ti?p th? nghi?m 3

Th? nghi?m này là cho m?t NULL ho?c tr?ng t? phong b? đ?a ch?. NDRs và thông báo khác có NULL t? phong b? ñ?a chæ. Tuy nhiên, thông báo ph?i không đư?c chuy?n tr? khi các tên mi?n vào đ?a ch? đ?n m?t mi?n đ?a phương. Làm bài ki?m tra này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i d?u nh?c phiên Telnet, g? RSET.

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  250 2.0.0 Resetting
 2. Lo?i THƯ T?:<>, sau đó nh?n ENTER.

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  250 2.1.0 <> </>....Ngư?i g?i OK
 3. Lo?i RCPT Đ?N:RecipientName@DomainName.tên mi?n

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  550 5.7.1 Không th? ti?p s?c cho RecipientName@DomainName.tên mi?n

Th? nghi?m ti?p s?c 4

Th? nghi?m này là tương t? như ti?p s?c ki?m tra 2, nhưng tên mi?n đ?a phương m?t cách r? ràng đư?c g?i đ?n đ?a ch? thư đi?n t?. M?t h? ph?c v? SMTP đóng c?a đ? ti?p s?c không ph?i chuy?n ti?p thư đi?n t? này. Làm bài ki?m tra này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i d?u nh?c phiên Telnet, g? RSET.

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  250 2.0.0 Resetting
 2. Lo?i THƯ T?:Tên ngư?i dùng@DomainName.tên mi?n, nơi DomainName là tên mi?n đ?a phương, và sau đó nh?n ENTER.

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  250 2.1.0 Tên ngư?i dùng@DomainName.tên mi?n....Ngư?i g?i OK
 3. Lo?i RCPT Đ?N:Tên ngư?i dùng@DomainName.tên mi?n, sau đó nh?n ENTER.

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  550 5.7.1 Không th? ti?p s?c cho Tên ngư?i dùng@DomainName.tên mi?n

Ti?p s?c ki?m tra 5

Th? nghi?m này là c?ng gi?ng như ti?p s?c test 2, nhưng các đ?a ch? IP c?a máy ch? đư?c s? d?ng thay tên mi?n. M?c dù đ?nh d?ng đ?a ch? này nói chung đư?c ch?p nh?n, các máy ch? không ph?i ch?p nh?n chuy?n ti?p sang m?t tên mi?n t? xa. Trong nhi?u các xét nghi?m s? d?ng "localhost" ho?c tên h? th?ng tên mi?n (DNS) c?a máy ch? trong bài phát bi?u t?, máy ch? ph?i không ti?p nh?n thư đi?n t? s? d?ng cách ti?p c?n này. Làm bài ki?m tra này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i d?u nh?c phiên Telnet, g? RSET.

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  250 2.0.0 Resetting
 2. Lo?i THƯ T?:Tên ngư?i dùng@ 10.10.10.10, sau đó nh?n ENTER.

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  250 2.1.0 Tên ngư?i dùng@10.10.10.10....Ngư?i g?i OK
 3. Lo?i RCPT Đ?N:Tên ngư?i dùng@DomainName.tên mi?n, sau đó nh?n ENTER.

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  550 5.7.1 Không th? ti?p s?c cho Tên ngư?i dùng@DomainName.tên mi?n

Ti?p s?c ki?m tra 6

Th? nghi?m này là đ?c bi?t cho các c? hơn d?a trên UNIX Server tuy?n đư?ng thư đi?n t? b?ng cách ph? thêm tên mi?n đ?a phương và thay đ?i nh?ng lúc đăng nh?p (@) bi?u tư?ng ph?n trăm (%). H? ph?c v? sau đó chuy?n ti?p thư. B?i v? m?t bi?u tư?ng ph?n trăm (%) là m?t nhân v?t h?p l? ? đ?a phương c?a các đ?a ch? thư đi?n t?, h? ph?c v? SMTP có th? ch?p nh?n tin nh?n và sau đó g?i m?t NDR n?u tra c?u thư m?c không. S?n ph?m Microsoft SMTP không ph?i là d? b? t?n thương đ? lo?i tư duy ti?p s?c v? thư không đư?c chuy?n ti?p và m?t NDR đư?c t?o ra. Làm bài ki?m tra này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i d?u nh?c phiên Telnet, g? RSET.

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  250 2.0.0 Resetting
 2. Lo?i THƯ T?:Tên ngư?i dùng, sau đó nh?n ENTER.

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  Tên ngư?i dùng@DomainName.tên mi?n....Ngư?i g?i OK
 3. Lo?i RCPT Đ?N:Tên ngư?i dùng%DomainName.tên mi?n, sau đó nh?n ENTER.

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  250 2.1.5 Tên ngư?i dùng%DomainName.tên mi?n@DomainName.tên mi?nTên ngư?i dùng@DomainName.tên mi?n
  Chú ý Tên mi?n đ?a phương đư?c g?n vào ngư?i nh?n tên mi?n vào đ?a ch? thư đi?n t?.

Ti?p s?c ki?m tra 7

Th? nghi?m này là m?t bi?n th? c?a th? nghi?m ti?p s?c 6. V? k? t? báo giá đánh d?u (") là m?t nhân v?t h?p l? ? đ?a phương c?a các đ?a ch? thư đi?n t?, h? ph?c v? SMTP ch?p nh?n tin nh?n và sau đó s? g?i m?t NDR n?u tra c?u thư m?c không. S?n ph?m Microsoft SMTP không ph?i là d? b? t?n thương đ? lo?i tư duy ti?p s?c v? thư không đư?c chuy?n ti?p và m?t NDR đư?c t?o ra. Làm bài ki?m tra này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i d?u nh?c phiên Telnet, g? RSET.

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  250 2.0.0 Resetting
 2. Lo?i THƯ T?:Tên ngư?i dùng, sau đó nh?n ENTER.

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  Tên ngư?i dùng@DomainName.tên mi?n....Ngư?i g?i OK
 3. Lo?i RCPT Đ?N: "Tên ngư?i dùng@DomainName.tên mi?n", sau đó nh?n ENTER.

  Phiên telnet đáp ?ng v?i văn b?n đó là tương t? như sau:
  "Tên ngư?i dùng@DomainName.tên mi?n"@DomainName.tên mi?n
  Chú ý Tên mi?n đ?a phương đư?c g?n vào ngư?i nh?n tên mi?n vào đ?a ch? thư đi?n t?.

Cách nh?n bi?t cho dù máy ch? SMTP c?a b?n đóng c?a đ? ti?p s?c các bài ki?m tra 6 và 7

Khi b?n ch?y th? nghi?m ti?p s?c 6 và 7 đ?i v?i m?t máy tính Exchange 2000, t?o ra các bài ki?m tra tin nh?n cho m?t ngư?i nh?n không gi?i quy?t và NDRs đư?c nh?n b?i h?p thư đó là quy đ?nh h? th?ng qu?n l? đ? trao đ?i. B?n có th? c?u h?nh h?p thư cho ngư?i nh?n chưa đư?c gi?i quy?t trong các thu?c tính c?a máy ch? ?o SMTP m?c đ?nh trong các Chuy?n ti?p t?t c? thư v?i ngư?i nh?n chưa đư?c gi?i quy?t đ? lưu tr? h?p trên các Tin nh?n tab trong trao đ?i h? th?ng qu?n l?.

Các NDRs là b?ng ch?ng r?ng thư đi?n t? không đư?c chuy?n ti?p.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng g? đ? làm g? n?u b?n đang ch?y Exchange Server 5.5 và b?n mu?n c?u h?nh máy ch? c?a b?n đ? nó không ph?i là m?t ti?p s?c m?, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
196626H?n ch? vi?c đ?nh tuy?n ph?c v? thư Internet
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ngăn ch?n ti?p s?c trong Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310356Làm th? nào đ? ngăn ch?n thư ti?p s?c trong IIS 5.0 SMTP server trong Windows 2000
Ph? bi?n các bài ki?m tra t?n t?i mà b?n có th? s? d?ng đ? ki?m tra máy ch? SMTP cho relay. Ví d?, b?n có th? s? d?ng các trang Web bên th? ba sau đây và các công c?:Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 304897 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbwinservnetwork kbnetwork kbmt KB304897 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:304897

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com