Làm th? nào đ? cài đ?t máy ?o c?a Microsoft C?p Nh?t âm th?m mà không c?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 304930 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? cách ngư?i qu?n tr? có th? cài đ?t m?t C?p Nh?t cho Microsoft máy ?o (VM) mà không có đ?u vào ngư?i dùng ho?c thông báo (âm th?m) và không có kh?i đ?ng l?i máy tính. M?t phương pháp áp d?ng cho các phiên b?n Microsoft Windows là ch?m hơn Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), và các phương pháp khác áp d?ng cho Windows 2000 SP3 và trư?c đó.

Chú ý Microsoft không c?n có th? cung c?p m?t t?i v? các Microsoft máy ?o cho các máy tính đ? không có Microsoft máy ?o đư?c cài đ?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/mscorp/Java

THÔNG TIN THÊM

Các phiên b?n khác c?a Microsoft Windows

Cài đ?t C?p Nh?t âm th?m đ? Microsoft VM (Msjavwu.exe) mà không c?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iCMD, sau đó b?m Ok.
 3. S? d?ng l?nh thích h?p.
  • Đ? c?nh báo ngư?i dùng n?u b?t k? l?i nào x?y ra, lo?i sau đây l?nh:
   msjavwu.exe /c:"javatrig.exe /exe_install/l /q" /q: m?t /r:n
  • Không c?nh báo ngư?i dùng v? b?t k? l?i, g? như sau l?nh:
   msjavwu.exe /c:"javatrig.exe /exe_install/l /qq" /q: m?t /r:n
 4. Nhấn ENTER.

Chú ý

 • B?n không th? cài đ?t gói này trên các máy tính không có m?t phiên b?n c? c?a Microsoft VM cài đ?t.
 • Phiên b?n đ?c l?p c?a Microsoft VM đ? trư?c đó phân ph?i Msjavx86.exe.
 • Microsoft Windows XP và Microsoft Windows XP Service Pack 1A (SP1a) không bao g?m ho?c cài đ?t Microsoft VM.

  Đ? thêm thông tin v? Microsoft Máy ?o và Windows XP SP1a, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
  813926S? khác nhau gi?a Windows XP S v? Microsoft VM và Windows XP SP1a và Windows XP S v? Microsoft VM và Windows XP SP1aa
 • Microsoft VM không đư?c cài đ?t ho?c C?p Nh?t c?a Windows 2000 Service Pack 4 (SP4).

  Cho thêm thông tin v? Microsoft VM và Windows 2000 SP4, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  820101Câu h?i thư?ng g?p v? Microsoft VM và Windows 2000 Service Pack 4

Windows 2000 SP3 ho?c trư?c đó

Microsoft VM là bao g?m trong Windows 2000 SP3 và trư?c đó, và b?n có th? C?p Nh?t Microsoft VM trên Windows 2000 SP3 và trư?c đó b?ng cách s? d?ng m?t Windows 2000 hotfix ho?c d?ch v? gói release.

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows 2000 hotfixes âm th?m mà không c?n kh?i đ?ng l?i máy tính, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
262841Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho c?a s? ph?n m?m C?p Nh?t gói
Thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows 2000 d?ch v? gói âm th?m mà không c?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft đ? xem các Windows 2000 Service Pack cài đ?t và hư?ng d?n tri?n khai:
http://technet.Microsoft.com/en-US/windowsserver/2000/bb735341.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 304930 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbhowto kbsetup kbmt KB304930 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:304930

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com