Làm th? nào đ? xem s? đăng k? h? th?ng b?ng cách s? d?ng các phiên b?n 64-bit c?a Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305097 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách xem Windows registry b?ng cách s? d?ng các phiên b?n 64-bit c?a Windows.

THÔNG TIN THÊM

Cơ quan đăng k? trong các phiên b?n 64-bit c?a Windows đư?c chia thành 32-bit và 64-bit phím. Nhi?u phím 32-bit có cùng tên như đ?i tác 64-bit c?a h?, và ngư?c l?i.

Phiên b?n 64-bit m?c đ?nh c?a Registry Editor (Regedit.exe) đó là bao g?m trong phiên b?n 64-bit c?a Windows s? hi?n th? các phím 64-bit và 32-bit phím. Redirector đăng k? WOW64 tr?nh bày các chương tr?nh 32-bit v?i khóa khác nhau cho 32-bit chương tr?nh m?c đăng k?. Các phiên b?n 64-bit c?a Registry Editor, 32-bit phím đư?c hi?n th? dư?i ky sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
B?n có th? xem và s?a khóa 64-bit và 32-bit registry và các giá tr? b?ng cách s? d?ng phiên b?n 64-bit m?c đ?nh c?a Registry Editor. Đ? xem ho?c s?a 64-bit phím, b?n ph?i s? d?ng phiên b?n 64-bit c?a Registry Editor (Regedit.exe). B?n c?ng có th? xem ho?c s?a các phím 32-bit và các giá tr? b?ng cách s? d?ng phiên b?n 32-bit c?a Registry Editor trong thư m?c %systemroot%\Syswow64. Không có không có s? khác bi?t trong cách b?n th?c hi?n tác v? gi?a các phiên b?n 32-bit c?a Registry Editor và phiên b?n 64-bit c?a Registry Editor. Đ? m? phiên b?n 32-bit c?a Registry Editor, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i %SystemRoot%\syswow64\regedit, sau đó b?m Ok.

  Chú ý B?n ph?i đóng phiên b?n 64-bit c?a Registry Editor trư?c khi b?n có th? m? các phiên b?n 32-bit (và ngư?c l?i) tr? khi b?n b?t đ?u trư?ng h?p th? hai c?a Registry Editor v?i các -m chuy?n đ?i. Ví d?, n?u đang ch?y phiên b?n 64-bit c?a Registry Editor, g? %SystemRoot%\syswow64\regedit -m trong bư?c 2 đ? b?t đ?u phiên b?n 32-bit c?a Registry Editor.
Đ? h? tr? đ?ng t?n t?i 32-bit và 64-bit COM đăng k? và chương tr?nh bi?u, WOW64 tr?nh bày các chương tr?nh 32-bit v?i m?t cái nh?n thay th? c?a s? đăng k?. 32-bit chương tr?nh xem m?t 32-bit
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
cây)
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
) đó là hoàn toàn tách bi?t v?i 64-bit đúng
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
cây. Đi?u này cô l?p
HKEY_CLASSES_ROOT
, b?i v? ph?n phía trên m?i máy tính c?a loài cây này s?ng trong ky sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
Đ? cho phép kh? năng tương tác chương tr?nh 64-bit/32-bit qua COM và các cơ ch? khác, WOW64 s? d?ng m?t "Registry Reflector" gương nh?t đ?nh khóa registry và các giá tr? gi?a các quan đi?m 64-bit và 32-bit cơ quan đăng k?. Ph?n x? có "thông minh", trong đó là ch? ph?n ánh d? li?u kích ho?t COM.

Ph?n x? phím

Ph?n x? WOW64 cơ quan đăng k? có th? thay đ?i n?i dung c?a các phím và các giá tr? trong s? ph?n ánh quá tr?nh đi?u ch?nh đư?ng d?n tên, và như v?y. V? n?i dung 32-bit và 64-bit có th? khác. Ví d?, pathnames có ch?a các
system32
m?c nh?p Registry đư?c vi?t là
SysWOW64
trong ph?n 32-bit c?a s? đăng k?. Các phím sau đây đư?c ph?n ánh:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\COM3
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Ole
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\EventSystem
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\RPC

Thu?c tính

ID c?a bài: 305097 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition
T? khóa: 
kbmgmtservices kbenv kbhowto kbui kbmt KB305097 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:305097

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com