48 bit? LBA palaikymas, skirtas ATAPI disk? ?renginiams Windows 2000 sistemoje

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 305098 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kaip nurodyta ATA/ATAPI 6.0 specifikacijoje, Windows 2000 2 pakeitim? paketas (SP2) ir ankstesn?s Windows 2000 versijos nepalaiko 48 bit? logini? blok? adresavimo (LBA).

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?sigykite naujausi? Windows 2000 pakeitim? paket?. Jei norite gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
260910 Kaip ?sigyti naujausi? Windows 2000 pakeitim? paket?
?ios pataisos angli?koje versijoje tur?t? b?ti ?ie arba naujesni rinkmen? atributai:
  Date    Time   Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  10/19/2001 01:42 PM 5.0.2195.4529 86,768 Atapi.sys
  04/19/2002 05:43 PM        214,938 Update.inf
				

Kad teisingai veikt? 48 bit? LBA ATAPI palaikymas, b?tinos ?ios s?lygos:
 • Kompiuteris, kuriame ?diegta su 48 bit? LBA suderinta pagrindin?s ?vesties ir i?vesties (BIOS) sistema.
 • Kompiuterio stand?iojo disko talpa turi b?ti didesn? kaip 137 gigabaitai (GB).
 • Palaikym? turite ?galinti Windows registre ?traukdami arba pakeisdami EnableBigLba registro reik?m? ? 1 toliau nurodytame registro daliniame rakte:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters
Jei norite 48 bit? LBA did?iojo disko palaikym? ?galinti registre:
 1. Paleiskite registro rengykl? (Regedit.exe).
 2. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
 3. Meniu Redaguoti spustel?kite Prid?ti reik?m? ir ?veskite ?i? registro reik?m?:
  Reik?m?s pavadinimas: EnableBigLba
  Duomen? tipas: REG_DWORD
  Reik?m?s duomenys: 0x1
 4. Baikite darb? su registro rengykle.
PASTABA: Jei ?galinote 48 bit? LBA ATAPI palaikym? redaguodami ankstesn? registro rakt?, ta?iau j?s? sistema neatitinka minimali? reikalavim?, galite pasteb?ti ?ias problemas:
 • Operacin?se sistemose, kuriose 48 bit? LBA palaikymas n?ra ?galintas pagal numatyt?j? parametr? (pvz., Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ar Windows 2000), ir kurios ?diegtos skaidinyje, apiman?iame didesn? kaip 28 bit? LBA rib? (137GB), duomenys gali b?ti sugadinti arba prarasti.
 • Operacin?s sistemos, kuriose 48 bit? LBA palaikymas n?ra ?galintas pagal numatyt?j? parametr? (pvz., Windows 98, Windows Me ar Windows 2000), ir kurios diegiamos skaidinyje, apiman?iame didesn? kaip 28 bit? LBA rib?, ?diegiamos nes?kmingai ir lieka laikinajame diegimo aplanke.
 • Jei prie? ?diegdami Windows 2000 3 pakeitim? paket? (SP3), pirmiau ?diegsite kar?t?sias pataisas, ?galinan?ias 48 bit? LBA, tai SP3 diegimo metu bus automati?kai sukurtas tinkamas registro raktas, kuris i?saugos duomen? vientisum? stand?iajame diske.
 • Po to, kai 48 bit? LBA palaikym? ?dieg?te prid?dami atitinkam? registro rakt?, duomenys gali b?ti sugadinti, jei pa?alinsite registro rakt? arba Windows 2000 SP3.
 • Jei ?diegsite Windows 2000 kopij? su SP3 (integruotu SP3) dideliame stand?iajame diske, kuris jau buvo suformatuotas naudojant 48 bit? LBA palaikan?i? operacin? sistem?, s?rankos teksto re?imo dalyje ATAPI posistemis gali prane?ti apie tai, kad stand?iajame diske yra daugiau vietos nei adresuojamame be 48 bit? LBA palaikymo (daugiau kaip apytiksliai 137 GB). ?iuo atveju stand?iojo disko skaidymo lentel?s informacija jau buvo sukurta. Jei norite pataisyti neteising? disko informacij?, panaikinkite skaidin? naudodami disko skaidymo priemon? arba s?rankos teksto re?imo dalyje panaikindami ir i? naujo sukurdami skaidin?. Suk?r? nauj? skaidin? i?junkite s?rank? paspausdami F3 ir i? naujo paleiskite Windows diegimo proces?. Dabar ATAPI posistemis teisingai rodo viet? kietajame diske ? apytiksliai 137 GB.
 • Registro reik?m? EnableBigLba yra i?jungta:

  Jei naudojate 48 bit? suderinam? BIOS, kuri gali palaikyti didesn?s kaip 137 GB talpos stand?j? disk?, diske tik pirmieji 137 GB yra adresuojamieji. Likusi stand?iojo disko dalis bus nenaudojama.
 • Kai registro reik?m? EnableBigLba yra ?jungta, ta?iau j?s neturite 48 bit? LBA suderinamos BIOS, operacin? sistema turi b?ti ?diegta pirmajame skaidinyje, kuris yra ma?esnis kaip arba lygus 137 GB.

  Jei 48 bit? LBA ATAPI palaikym? ?galinsite redaguodami registro parametr?, ta?iau netur?dami nei 48 bit? LBA suderinamos BIOS, nei didesn?s kaip 137 GB talpos stand?iojo disko, standusis diskas veiks kaip standartinis standusis diskas, turintis 137 GB adresuojamojo limito.
 • Kai registro reik?m? EnableBigLba yra ?jungta kompiuteryje, kuriame n?ra 48 bit? LBA suderinamos BIOS, ta?iau yra didesn?s kaip 137 GB talpos standusis diskas, operacin? sistema turi b?ti ?diegta pirmajame skaidinyje, kuris yra ma?esnis kaip arba lygus 137 GB, ir likusi disko dalis padalinta ? vien? ar kelis skaidinius.

B?SENA

Microsoft pripa?ino, kad tai yra Microsoft produkt?, i?vardyt? ?io skyriaus prad?ioje, problema. ?i problema pirm? kart? buvo i?taisyta Windows 2000 3 pakeitim? pakete.Svarbu: nors 48 bit? LBA palaikymas yra ?trauktas ? Windows 2000 3 pakeitim? paket? (SP3) ar naujesn? versij?, vis tiek reikia pakeisti registr?, kaip apra?yta ?io straipsnio skyrelyje ?Sprendimas".

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nor?dami gauti papildomos informacijos apie tai, kaip ?sigyti Windows 2000 Datacenter Server kar?t?j? patais?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
265173 Datacenter programa ir Windows 2000 Datacenter Server produktas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip ?diegti kelet? kar?t?j? patais? perkraunant kompiuter? tik vien? kart?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
296861 Kaip ?diegti kelet? Windows naujinim? ar kar?t?j? patais? perkraunant kompiuter? tik vien? kart? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Nor?dami gauti papildomos informacijos, kaip ?diegti Windows 2000 ir Windows 2000 kar?t?sias pataisas, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
249149 Microsoft Windows 2000 ir Windows 2000 kar?t?j? patais? diegimas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 305098 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. rugs?jo 11 d. - Per?i?ra: 7.2
TAIKOMA
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
Rakta?od?iai: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kboswin2000fix kbwin2000sp3fix KB305098

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com