Podr?ka za 48-bitni LBA za ATAPI disk jedinice u operativnom sistemu Windows 2000

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 305098 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Windows 2000 sa servisnim paketom 2 (SP2) i starije verzije operativnog sistema Windows 2000 ne podr?avaju 48-bitno adresiranje logi?kih blokova (LBA) kao ?to je definisano u ATA/ATAPI 6.0 specifikaciji.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, nabavite najnoviji servisni paket za Windows 2000. Za dodatne informacije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
260910 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Windows 2000 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Verzija ove ispravke na engleskom jeziku trebalo bi da ima slede?e ili novije atribute datoteke:
  Datum Vreme Verzija Veli?ina Ime datoteke
  --------------------------------------------------------
  19.10.2001. 13:42 5.0.2195.4529 86,768 Atapi.sys
  19.04.2002. 17:43 214,938 Update.inf
				

Za ispravan rad podr?ke za 48-bitni LBA za ATAPI potrebno je da se ispune slede?i uslovi:
 • Ra?unar sa instaliranim BIOS-om kompatibilnim sa 48-bitnim LBA.
 • Ra?unar sa ?vrstim diskom koji ima kapacitet ve?i od 137 gigabajta (GB).
 • Morate da omogu?ite podr?ku u Windows registratoru tako ?to ?ete dodati ili promeniti vrednost registratora EnableBigLba u 1 u slede?em potklju?u registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters
Da biste omogu?ili podr?ku za 48-bitni LBA za velike diskove u registratoru:
 1. Pokrenite ure?iva? registratora (Regedit32.exe).
 2. Prona?ite a zatim kliknite na slede?i klju? u registratoru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
 3. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Dodavanje vrednosti, a zatim dodajte slede?u vrednost registra:
  Ime vrednosti: EnableBigLba
  Tip podataka: REG_DWORD
  Podaci o vrednosti: 0x1
 4. Napustite ure?iva? registratora.
NAPOMENA: Ako omogu?ite podr?ku za 48-bitni LBA za ATAPI ure?uju?i prethodni klju? registratora, ali va? sistem ne ispunjava minimalne zahteve, mo?e do?i do slede?ih situacija:
 • Na operativnim sistemima koji nemaju omogu?enu podr?ku za 48-bitni LBA po podrazumevanoj vrednosti (kao ?to su Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ili Windows 2000), a koji su instalirani na particiji koja prekora?uje ograni?enje 28-bitnog LBA (137 GB), do?i ?e do o?te?enja ili gubitka podataka.
 • Instalacija operativnih sistema koje nemaju omogu?enu podr?ku za 48-bitni LBA po podrazumevanoj vrednosti (kao ?to su Windows 98, Windows Me ili Windows 2000) na particiji koja prekora?uje ograni?enje 28-bitnog LBA (137 GB) ne?e uspeti i ostavi?e fasciklu sa privremenom instalacijom.
 • Ako instalirate hitne ispravke koje omogu?avaju 48-bitni LBA pre nego ?to instalirate Windows 2000 sa servisnim paketom 3 (SP3), tokom instalacije SP3 automatski ?e se kreirati odgovaraju?i klju? registratora da bi se o?uvao integritet podataka na ?vrstom disku.
 • Kada omogu?ite podr?ku za 48-bitni LBA dodaju?i odgovaraju?i klju? registratora, mo?e do?i do o?te?enja podataka ako uklonite klju? registratora ili ako uklonite (deinstalirate) SP3 za Windows 2000.
 • Ako instalirate kopiju operativnog sistema Windows 2000 koja uklju?uje SP3 (integrisani SP3) na velikom ?vrstom disku koji je ve? formatiran kori??enjem operativnog sistema sa omogu?enim 48-bitnim LBA, ATAPI podsistem mo?e da izvesti da je ?vrsti disk ve?i od onog koji mo?e da se adresira bez podr?ke za 48-bitni LBA (otprilike ve?i od 137 GB) tokom dela instalacije u tekstualnom re?imu. U ovom slu?aju, informacije o tabeli particija ?vrstog diska ve? su kreirane. Da biste ispravili neta?ne informacije o disku, izbri?ite particiju tako ?to ?ete koristiti uslu?ni program za pravljenje particija diska ili izbrisati i ponovo kreirati particiju tokom dela instalacije u tekstualnom re?imu. Kada kreirate novu particiju, pritisnite taster F3 da biste napustili instalaciju, a zatim ponovo pokrenite proces instalacije operativnog sistema Windows. ATAPI podsistem sada ispravno prikazuje oko 137 GB prostora na ?vrstom disku.
 • Vrednost registratora EnableBigLba nije omogu?ena:

  Ako imate BIOS koji je kompatibilan sa 48-bitnim LBA koji mo?e da podr?ava ?vrsti disk ?iji je kapacitet ve?i od 137 GB, samo prvih 137 GB ?vrstog diska mo?e da se adresira. Ostatak ?vrstog diska se ne koristi.
 • Kada je omogu?ena vrednost registratora EnableBigLba, ali nemate BIOS koji je kompatibilan sa 48-bitnim LBA, operativni sistem mora biti instaliran na prvoj particiji koja ima manje od 137 GB ili ta?no toliko.

  Ako omogu?ite podr?ku za 48-bitni LBA za ATAPI ure?uju?i postavke registratora, ali nemate BIOS koji je kompatibilan sa 48-bitnim LBA niti ?vrsti disk koji ima kapacitet ve?i od 137 GB, ?vrsti disk nastavi?e da radi kao standardni ?vrsti disk sa ograni?enjem za adresiranje od 137 GB.
 • Kada je omogu?ena vrednost registratora EnableBigLba na ra?unaru bez BIOS-a koji je kompatibilan sa 48-bitnim LBA i koji ima ?vrsti disk sa kapacitetom ve?im od 137 GB, operativni sistem mora biti instaliran na prvoj particiji koja ima manje od 137 GB ili ta?no toliko, a ostatak ?vrstog diska podeljen na nekoliko ostalih particija.

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda koji su navedeni na po?etku ovog ?lanka. Ovaj problem je prvo ispravljen u operativnom sistemu Windows 2000 sa servisnim paketom 3.Va?no Iako je podr?ka za 48-bitni LBA uklju?ena u Windows 2000 sa servisnim paketom 3 (SP3) i novije, i dalje je potrebno kreirati izmenu registratora kao ?to je opisano u odeljku ?Re?avanje? u ovom ?lanku.

DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije o tome kako nabaviti hitnu ispravku za Windows 2000 Datacenter Server, kliknite na broj ?lanka naveden ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
265173 Program Datacenter i proizvod Windows 2000 Datacenter Server (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o tome kako instalirati vi?e hitnih ispravki sa samo jednim ponovnim pokretanjem sistema kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
296861 Instaliranje vi?e Windows ispravki ili hitnih ispravki sa samo jednim ponovnim pokretanjem sistema (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o tome kako se u isto vreme instaliraju hitne ispravke za Windows 2000 i Windows 2000 kliknite na broj ?lanka naveden ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
249149 Instaliranje hitnih ispravki za Microsoft Windows 2000 i Windows 2000 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 305098 - Poslednji pregled: 18. septembar 2006. - Revizija: 7.2
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Klju?ne re?i: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kboswin2000fix kbwin2000sp3fix KB305098

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com