48-Bit, h? tr? LBA cho ATAPI ? đ?a trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305098 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) và phiên b?n trư?c c?a Windows 2000 không h? tr? kh?i h?p l? 48-bit đ?a ch? (LBA) đư?c đ?nh ngh?a trong đ?c t? ATA/ATAPI 6.0.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t
Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date    Time   Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  10/19/2001 01:42 PM 5.0.2195.4529 86,768 Atapi.sys
  04/19/2002 05:43 PM        214,938 Update.inf
				

Các đi?u ki?n sau đây là c?n thi?t cho ho?t đ?ng chính xác c?a 48-bit, h? tr? LBA ATAPI:
 • M?t máy tính v?i m?t chút 48 LBA tương thích cơ b?n Input/Output (BIOS h? th?ng) đư?c cài đ?t.
 • M?t máy tính v?i m?t đ?a c?ng có dung lư?ng l?n hơn 137 Gigabyte (GB).
 • B?n ph?i cho phép h? tr? trong Windows registry b?ng cách thêm ho?c thay đ?i các EnableBigLba giá tr? đăng k? đ? 1 trong registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters
Đ? b?t 48-bit LBA đ?a l?n h? tr? trong registry:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Tên giá trị: EnableBigLba
  Ki?u d? li?u: REG_DWORD
  D? li?u có giá tr?: 0x1
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
LƯU ?: N?u b?n b?t 48-bit, h? tr? LBA ATAPI b?ng cách ch?nh s?a khóa s? đăng k? trư?c, nhưng h? th?ng c?a b?n không đáp ?ng các yêu c?u t?i thi?u, b?n có th? quan sát các hành vi sau đây:
 • H? đi?u hành mà không có 48-bit, h? tr? LBA đư?c kích ho?t theo m?c đ?nh (ch?ng h?n như Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ho?c Windows 2000) đư?c cài đ?t trên m?t phân vùng kéo dài vư?t ra ngoài ranh gi?i LBA 28-bit (137 GB) s? kinh nghi?m d? li?u tham nh?ng hay m?t d? li?u.
 • Cài đ?t h? đi?u hành mà không có 48-bit, h? tr? LBA đư?c kích ho?t theo m?c đ?nh (ví d? như Windows 98, Windows Me, ho?c Windows 2000) trên m?t phân vùng đó là ngoài t?m 28-bit LBA ranh gi?i (137 GB) là không thành công và đ? l?i phía sau m?t thư m?c cài đ?t t?m th?i.
 • N?u b?n cài đ?t hotfixes cho phép 48-bit LBA trư?c khi cài đ?t Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), khóa s? đăng k? thích h?p s? đư?c t? đ?ng t?o trong khi cài đ?t SP3 đ? gi? g?n s? toàn v?n d? li?u trên đ?a c?ng.
 • Sau khi b?n b?t 48-bit, h? tr? LBA b?ng cách thêm các khóa s? đăng k? thích h?p, d? li?u tham nh?ng có th? x?y ra n?u b?n lo?i b? khóa đăng k?, ho?c n?u b?n lo?i b? (g? b? cài đ?t) SP3 cho Windows 2000.
 • N?u b?n cài đ?t m?t b?n sao c?a Windows 2000 bao g?m SP3 (SP3 tích h?p) trên m?t đ?a c?ng l?n mà đ? đư?c preformatted b?ng cách s? d?ng m?t chút 48 LBA kích ho?t h? đi?u hành, h? th?ng ph? ATAPI có th? báo cáo không gian đ?a c?ng l?n hơn mà đó là đ?a ch? mà không có 48-bit h? tr? LBA (l?n hơn kho?ng 137 GB) trong ph?n ch? đ? văn b?n thi?t l?p. Trong trư?ng h?p này, thông tin b?ng phân vùng đ?a c?ng đ? đ? đư?c t?o ra. Đ? kh?c ph?c các thông tin không chính xác đ?a, xoá b? phân vùng b?ng cách s? d?ng m?t trong hai đ?a phân vùng ti?n ích, ho?c b?ng cách xóa b? và sau đó tái t?o phân vùng trong ph?n ch? đ? văn b?n thi?t l?p. Sau khi b?n t?o phân vùng m?i, thoát kh?i thi?t l?p b?ng cách b?m F3, và sau đó kh?i đ?ng l?i ti?n tr?nh cài đ?t Windows. Các h? th?ng ph? ATAPI bây gi? chính xác cho th?y kho?ng 137 GB dung lư?ng đ?a c?ng.
 • Các EnableBigLba giá tr? đăng k? b? vô hi?u hóa:

  N?u b?n có m?t BIOS 48-bit tương thích có th? h? tr? đ?a c?ng có dung lư?ng hơn 137 GB, ch? 137 GB đ?u c?a đ?a c?ng là đ?a ch?. Ph?n c?n l?i c?a đ?a c?ng không đư?c s? d?ng.
 • H? đi?u hành ph?i đư?c cài đ?t trên phân vùng th? nh?t nh? hơn ho?c b?ng 137 GB khi các EnableBigLba giá tr? đăng k? đư?c kích ho?t, nhưng khi b?n không có m?t chút 48 LBA tương thích BIOS.

  N?u b?n cho phép h? tr? LBA ATAPI 48-bit b?ng cách ch?nh s?a các thi?t l?p registry, nhưng b?n thi?u c? m?t 48-bit LBA tương thích BIOS và đ?a c?ng có dung lư?ng hơn 137 GB, đ?a c?ng v?n ti?p t?c ho?t đ?ng như m?t ? đ?a c?ng tiêu chu?n v?i m?t gi?i h?n đ?a ch? là 137 GB.
 • H? đi?u hành ph?i đư?c cài đ?t trên phân vùng th? nh?t là nh? hơn ho?c b?ng 137 GB và ph?n c?n l?i c?a đ?a c?ng đư?c chia thành m?t hay nhi?u hơn c?n l?i phân vùng khi các EnableBigLba giá tr? đăng k? đư?c kích ho?t trên m?t máy tính mà không có m?t chút 48 LBA tương thích BIOS đó có m?t đ?a c?ng v?i dung lư?ng hơn 137 GB.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 3.Quan tr?ng M?c dù h? tr? cho 48-bit LBA đư?c bao g?m trong Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) và sau đó, nó là v?n c?n c?n thi?t đ? t?o ra s? thay đ?i s? đăng k? đư?c mô t? trong ph?n "Gi?i quy?t" c?a bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861Làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u c?a s? C?p Nh?t ho?c Hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đ?ng th?i, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249149 Cài đ?t Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 Hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 305098 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kboswin2000fix kbwin2000sp3fix kbmt KB305098 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:305098

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com