Thông tin: L? tr?nh ASP.NET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305140 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p m?t l? tr?nh h?c t?p và làm ch? ASP.NET. L? tr?nh bài vi?t cung c?p liên k?t đ?n thông tin h?u ích, bao g?m c? tr?c tuy?n tài li?u hư?ng d?n, bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft và Microsoft gi?y t? tr?ng, đ? giúp b?n t?m hi?u v? m?t s?n ph?m c?a Microsoft ho?c công ngh?.

THÔNG TIN THÊM

B?t đ?u

ASP.net là m?t trong centerpieces Microsoft .net Khuôn kh? và cung c?p cơ s? h? t?ng đ? d? dàng phát tri?n, năng đ?ng .net Các ứng dụng web. ASP.net là không ch? là s? k? th?a cho Microsoft Active Server Pages (ASP), nó là m?t n?n t?ng phát tri?n Web th?ng nh?t mà cung c?p các b?n ghi d?ch v? c?n thi?t cho các nhà phát tri?n đ? xây d?ng doanh nghi?p ứng dụng web. ASP.NET cung c?p c?i ti?n l?n hơn ASP và bao g?m nhi?u tính năng m?i.

Đ?i v?i m?t t?ng quan v? ASP.NET, tham kh?o ch? đ? sau trong Microsoft Khuôn kh? .NET ph?n m?m phát tri?n Kit (SDK) tài li?u:
Gi?i thi?u v? ASP.NET
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/4w3ex9c2 (vs.71) .aspx
M?t nơi t?t đ? B?t đ?u là hư?ng d?n ASP.NET QuickStart t?i sau đây c?a Microsoft GotDotNet Web web site ho?c t?i sau chia s? ngày c?a b?n máy tính c?c b?:
http://quickstarts.asp.net/QuickStartv20/

- hay -

http://localhost/QuickStart/aspplus

T?ng quan

Ph?n này cung c?p t?ng quan c?a h?u h?t các trang ASP.NET tính năng khuôn kh?.

Khuôn kh? trang

Khuôn kh? trang ASP.NET là m?t kh? năng m? r?ng chương tr?nh m?u mà b?n có th? s? d?ng trên máy ch? đ? t? đ?ng t?o ra các web site. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
305141 Thông tin: T?ng quan v? khuôn kh? ASP.NET trang

Máy ch? đi?u khi?n

Đi?u khi?n máy ch? ASP.net là m?t b? đi?u khi?n đang phát tri?n đ? cung c?p m?t mô h?nh l?p tr?nh c?u trúc đ? truy c?p vào các tài s?n, phương pháp, và các s? ki?n c?a ngư?i s? d?ng giao di?n đi?u khi?n t? phía máy ch? m?. Ngoài các đi?u khi?n đư?c xây d?ng trong, khuôn kh? trang ASP.NET cho phép b?n t?o ngư?i dùng ki?m soát và đi?u khi?n chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306459 Thông tin: T?ng quan v? đi?u khi?n ASP.NET Server

Qu?n l? nhà nư?c

HTTP là m?t giao th?c không qu?c t?ch. M?i yêu c?u là b?n ghi d?ch v? như nó đi kèm; sau khi yêu c?u đư?c x? l?, t?t c? các d? li?u đư?c b? đi. Không có nhà nư?c đư?c duy tr? trên yêu c?u ngay c? t? các khách hàng tương t?.

Tuy nhiên, nó là r?t h?u ích đ? duy tr? bang trên yêu c?u cho m?t s? gi?i pháp. ASP.NET cho phép b?n duy tr? nhà nư?c ?ng d?ng và trạm đậu phiên làm vi?c thông qua s? d?ng ?ng d?ng và phiên bi?n tương ?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307598 Thông tin: ASP.NET bang qu?n l? t?ng quan

B? nh? đ?m

B? nh? cache c?a ASP.NET là m?t thi?t b? b? nh? cache chung m?c đích cho web site các ?ng d?ng. Nó cung c?p m?t giao di?n đơn gi?n cho b? nh? đ?m và m?t chi ti?t giao di?n nâng cao cho th?y nhi?u h?t h?n và thay đ?i các b?n ghi d?ch v? ph? thu?c. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307225 Thông tin: ASP.NET b? nh? đ?m t?ng quan

D? li?u gi?i h?n trên

ASP.net d? li?u gi?i h?n trên cho phép b?n đ? gi?i h?n trên các thành ph?n vào d? li?u ngu?n, c?ng như tính ch?t đơn gi?n, các b? sưu t?p, bi?u hi?n, và phương pháp. Đi?u này cho phép s? linh ho?t hơn khi b?n s? d?ng d? li?u t? m?t b? máy cơ s? d? li?u ho?c khác có ngh?a là. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307860 Thông tin: ASP.NET d? li?u gi?i h?n trên t?ng quan

An ninh

ASP.net cung c?p cho b?n ki?m soát nhi?u hơn đ? th?c hi?n an ninh cho b?n ?ng d?ng. ASP.net an ninh ho?t đ?ng k?t h?p v?i Microsoft Internet B?o m?t thông tin Services (IIS) và bao g?m xác th?c và b?n ghi d?ch v? ?y quy?n đ? th?c hi?n mô h?nh b?o m?t ASP.NET. ASP.net c?ng bao g?m m?t tính năng b?o m?t d?a trên vai tr? mà b?n có th? th?c hi?n cho c? hai Microsoft Windows và không c?a s? tài kho?n ngư?i dùng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306590 Thông tin: T?ng quan v? an ninh ASP.NET

C?u h?nh

C?u h?nh liên quan đ?n t?t c? m?i th? t? cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng như v?y như b? máy cơ s? d? li?u đ? b?o m?t thông tin chi ti?t và thông tin v? cách k?t n?i l?i nên đư?c x? l?. T?p tin c?u h?nh cung c?p m?t v? trí cho máy tính c? th? và thông tin ?ng d?ng c? th? mà b?n có th? thay đ?i mà không c?n ph?i biên d?ch m?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307626 Thông tin: T?ng quan v? c?u h?nh ASP.NET

Mô-đun HTTP và x? l? HTTP

Mô-đun HTTP và HTTP x? l? là m?t ph?n c?a các ASP.net ki?n trúc.M?i yêu c?u ASP.NET đư?c x? l? b?i nhi?u mô-đun HTTP (ví d?, các mô-đun xác th?c và mô-đun phiên) và sau đó x? l? b?i m?t b? x? l? HTTP duy nh?t. Sau khi x? l? đ? x? l? các yêu c?u, d?ng ch?y yêu c?u tr? l?i thông qua các mô-đun HTTP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307985 Thông tin: Mô-đun ASP.NET HTTP và HTTP x? l? t?ng quan

Cơ s? tri th?c Microsoft "Làm th? nào đ?" bài vi?t

Làm th? nào đ? bài vi?t cung c?p bư?c hư?ng d?n đ? th?c hi?n nhi?m v? c? th?.Nh?p vào đây đ? xem danh sách ASP.NET làm th? nào đ? bài vi?t

Hư?ng d?n

Đ? có thông tin v? ASP.NET liên quan hư?ng d?n, tham kh?o các MSDN web site web site sau đây:
Xác th?c trong ASP.NET: Net an ninh hư?ng d?n
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms978378.aspx

Microsoft .net/COM di cư và kh? năng tương tác
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms978506.aspx

Gi?i đáp th?c m?c

N?u b?n g?p ph?i v?n đ? và c?n câu tr? l?i cho câu h?i c?a b?n, b?n có th? tham kh?o ? ki?n các nhóm tin ho?c tra c?u cơ s? ki?n th?c Microsoft:
Các nhóm tin Microsoft ASP.NET công c?ng
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/netframework/aa569261.aspx
Đ? có thêm thông tin v? ASP.NET t? khóa tra c?u, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
303992 Thông tin: T? khóa cho .net liên quan đ?n bài vi?t cơ s? ki?n th?c

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, tham kh?o sau Microsoft .net Trang web:
Phát tri?n Microsoft .net
(bao g?m Khuôn kh? .NET SDK tài li?u hư?ng d?n, bài vi?t, và các ngu?n l?c khác)
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms950381.aspx

CodPlex
(bao g?m các nhóm s?n ph?m Microsoft đ?i trang, gi?y t? tr?ng, m?u, và m?t trung tâm tài nguyên)
http://www.CodePlex.com

Microsoft ASP.NET
(bao g?m các tài nguyên và liên k?t đ?n các web site bên th? ba ASP.NET)
http://www.asp.net
Đ? bi?t thêm thông tin chung v? ASP.NET, là nhóm tin MSDN sau đây:
Microsoft.Public.DotNet.Framework.aspnet

Thu?c tính

ID c?a bài: 305140 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft ASP.NET 1.1
  • Microsoft ASP.NET 1.0
T? khóa: 
kbarttyperoadmap kbcaching kbconfig kbdatabinding kbhttpruntime kbinfo kbsecurity kbservercontrols kbstate kbwebforms kbmt KB305140 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 305140

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com