Làm th? nào đ? s? d?ng UserAccountControl c? đ? thao tác thu?c tính trương m?c ngư?i dùng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305144 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n m? thu?c tính cho m?t tài kho?n ngư?i dùng, b?m vào các Tài kho?n tab, và sau đó ch?n ho?c xoá h?p ki?m ? các Tu? ch?n tài kho?n h?p tho?i, các giá tr? s? đư?c gán cho các UserAccountControl thu?c tính. Giá tr? đư?c gán cho các thu?c tính cho C?a s? tùy ch?n nào đư?c b?t.

Đ? xem các tài kho?n ngư?i dùng, nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? xem và ch?nh s?a các thu?c tính này b?ng cách s? d?ng m?t trong hai các Công c? LDP.exe ho?c Adsiedit.msc-theo.

Danh sách b?ng sau đây lá c? có th? mà b?n có th? ch? đ?nh. B?n không th? đ?t m?t s? giá tr? trên m?t ngư?i s? d?ng ho?c máy tính đ?i tư?ng v? nh?ng giá tr? này có th? đư?c thi?t l?p ho?c đ?t l?i ch? b?ng các d?ch v? thư m?c. Lưu ? r?ng Ldp.exe hi?n th? các giá tr? trong h? th?p l?c phân. Adsiedit.msc hi?n th? các giá tr? trong h? th?p phân. Nh?ng lá c? đư?c tích l?y. Đ? vô hi?u hóa tài kho?n c?a ngư?i dùng, đ?t các UserAccountControl thu?c tính cho 0x0202 (0x002 + 0x0200). Trong th?p phân, đây là 514 (2 + 512).

Chú ý B?n có th? tr?c ti?p ch?nh s?a thư m?c đang ho?t đ?ng trong c? hai Ldp.exe và Adsiedit.msc. ch? có kinh nghi?m qu?n tr? viên nên s? d?ng nh?ng công c? đ? ch?nh s?a Thư m?c ho?t đ?ng. C? hai công c? có s?n sau khi b?n cài đ?t các công c? h? tr? t? b?n g?c c?a b?n ch?a tr?nh cài đ?t Windows.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Qu?c k? b?t đ?ng s?nCó giá tr? trong h? th?p l?c phânCó giá tr? trong th?p phân
K?CH B?N0x00011
ACCOUNTDISABLE0x00022
HOMEDIR_REQUIRED0x00088
KHÓA0x001016
PASSWD_NOTREQD0x002032
PASSWD_CANT_CHANGE
Chú ý B?n không th? ch? đ?nh quy?n này b?ng cách s?a đ?i tr?c ti?p các UserAccountControl thu?c tính. Thông tin v? cách thi?t l?p s? cho phép l?p tr?nh, h?y xem ph?n "Mô t? c? b?t đ?ng s?n".
0x004064
ENCRYPTED_TEXT_PWD_ALLOWED0x0080128
TEMP_DUPLICATE_ACCOUNT0x0100256
NORMAL_ACCOUNT0x0200512
INTERDOMAIN_TRUST_ACCOUNT0x08002048
WORKSTATION_TRUST_ACCOUNT0x10004096
SERVER_TRUST_ACCOUNT0x20008192
DONT_EXPIRE_PASSWORD0x1000065536
MNS_LOGON_ACCOUNT0x20000131072
SMARTCARD_REQUIRED0x40000262144
TRUSTED_FOR_DELEGATION0x80000524288
NOT_DELEGATED0x1000001048576
USE_DES_KEY_ONLY0x2000002097152
DONT_REQ_PREAUTH0x4000004194304
PASSWORD_EXPIRED0x8000008388608
TRUSTED_TO_AUTH_FOR_DELEGATION0x100000016777216
PARTIAL_SECRETS_ACCOUNT0x04000000 67108864

Chú ý Trong m?t ph?m vi d?a trên Windows Server 2003, LOCK_OUT và PASSWORD_EXPIRED đ? đư?c thay th? b?ng m?t thu?c tính m?i đư?c g?i là ms-DS-User-Account-Control-Computed. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?c tính m?i này, ghé thăm Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms677840.aspx

Mô t? c? b?t đ?ng s?n

 • K?ch b?n - k?ch b?n đăng nh?p s? đư?c ch?y.
 • ACCOUNTDISABLE - trương m?c ngư?i dùng b? vô hi?u hóa.
 • HOMEDIR_REQUIRED - thư m?c nhà là b?t bu?c.
 • PASSWD_NOTREQD - không có m?t kh?u không c?n thi?t.
 • PASSWD_CANT_CHANGE - ngư?i dùng không th? thay đ?i m?t kh?u. Đi?u này là m?t phép trên đ?i tư?ng ngư?i s? d?ng. Thông tin v? làm th? nào đ? l?p tr?nh thi?t l?p này s? cho phép, ghé thăm Web site sau:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa746398.aspx
 • ENCRYPTED_TEXT_PASSWORD_ALLOWED - ngư?i dùng có th? g?i m?t m?t kh?u đư?c m?t m? hóa.
 • TEMP_DUPLICATE_ACCOUNT - đây là m?t tài kho?n cho ngư?i dùng có tài kho?n chính là ? vùng khác. Trương m?c này cung c?p cho ngư?i dùng truy c?p vào đây tên mi?n, nhưng không ph?i b?t k? tên mi?n tín thác tên mi?n này. Đây là đôi khi đư?c g?i là m?t tài kho?n ngư?i dùng c?c b?.
 • NORMAL_ACCOUNT - đây là m?c đ?nh m?t tài kho?n lo?i đó đ?i di?n cho m?t ngư?i s? d?ng đi?n h?nh.
 • INTERDOMAIN_TRUST_ACCOUNT - đây là m?t gi?y phép đ? tin tư?ng m?t tài kho?n cho m?t tên mi?n h? th?ng tín thác các tên mi?n khác.
 • WORKSTATION_TRUST_ACCOUNT - đây là m?t tài kho?n máy tính cho m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows NT 4.0 máy tr?m, Microsoft Windows NT 4.0 Server, Microsoft Windows 2000 Professional ho?c Windows 2000 Máy ch? và là thành viên c?a tên mi?n này.
 • SERVER_TRUST_ACCOUNT - đây là m?t tài kho?n máy tính cho m?t đi?u khi?n vùng là m?t thành viên c?a tên mi?n này.
 • DONT_EXPIRE_PASSWD - đ?i di?n cho m?t kh?u nên không bao gi? h?t h?n trong tài kho?n.
 • MNS_LOGON_ACCOUNT - đây là m?t tài kho?n đăng nh?p MNS.
 • SMARTCARD_REQUIRED - khi lá c? này đư?c thi?t l?p, nó bu?c các ngư?i s? d?ng đ? đăng nh?p vào b?ng cách s? d?ng th? thông minh.
 • TRUSTED_FOR_DELEGATION - khi lá c? này đư?c thi?t l?p, các d?ch v? tài kho?n (ngư?i dùng hay máy tính tài kho?n) theo đó m?t d?ch v? ch?y là đáng tin c?y cho Kerberos đoàn. B?t k? d?ch v? nào như v?y có th? m?o danh m?t khách hàng yêu c?u các d?ch v?. Đ? kích ho?t m?t d?ch v? cho Kerberos đoàn đ?i bi?u, b?n ph?i đ?t này đánh d?u vào các userAccountControl b?t đ?ng s?n c?a tài kho?n d?ch v?.
 • NOT_DELEGATED - khi lá c? này đư?c thi?t l?p, b?i c?nh an ninh c?a ngư?i s? d?ng không ph?i giao cho m?t d?ch v? ngay c? khi tài kho?n d?ch v? đư?c thi?t l?p như tin tư?ng cho đoàn đ?i bi?u Kerberos.
 • USE_DES_KEY_ONLY-(Windows 2000/Windows Server 2003) H?n ch? này ch? y?u dùng ch? m?t m? hóa d? li?u m? hóa tiêu chu?n (DES) các lo?i cho các phím.
 • DONT_REQUIRE_PREAUTH-(Windows 2000/Windows Server 2003) Trương m?c này không đ?i h?i Kerberos pre-authentication đăng nh?p ngày.
 • PASSWORD_EXPIRED-(Windows 2000/Windows Server 2003) các m?t kh?u c?a ngư?i dùng đ? h?t h?n.
 • TRUSTED_TO_AUTH_FOR_DELEGATION-(Windows 2000/Windows Server 2003) các tài kho?n đư?c kích ho?t cho đoàn đ?i bi?u. Đây là m?t thi?t l?p b?o m?t-nh?y c?m. Tài kho?n có tùy ch?n này đư?c kích ho?t nên đư?c ki?m soát ch?t ch?. Thi?t đ?t này cho phép m?t d?ch v? ch?y dư?i tài kho?n gi? đ?nh danh tính c?a m?t khách hàng và xác th?c như ngư?i dùng đó đ? các máy ch? t? xa khác trên m?ng.
 • PARTIAL_SECRETS_ACCOUNT-(Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2) tài kho?n là đi?u khi?n vùng ch? đ?c (RODC). Đây là m?t thi?t l?p b?o m?t-nh?y c?m. G? b? cài đ?t này t? m?t RODC th?a hi?p b?o m?t trên máy ch? đó.

Các giá tr? UserAccountControl

Đây là m?c đ?nh UserAccountControl giá tr? cho các đ?i tư?ng nh?t đ?nh:
Đi?n h?nh ngư?i dùng: 0x200 (512)
Đi?u khi?n vùng: 0x82000 (532480)
Tr?m làm vi?c/máy ch?: 0x1000 (4096)

Thu?c tính

ID c?a bài: 305144 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB305144 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:305144

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com