"Trang không th? hi?n th?" l?i trong SSL 3.0 Server phiên time-out

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305217 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi Internet Explorer phiên b?n 5.5 Service Pack 1 ho?c cao hơn c? g?ng đăng d? li?u, d? li?u có đư?c ho?c thi?t l?p m?t k?t n?i HTTPS v?i các k?t n?i l?nh, Internet Explorer t?o ra m?t l?i thông đi?p mà ch? ra r?ng trang không th? đư?c hi?n th?. V?n đ? này không x?y ra trong Internet Explorer 5.5.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra khi các máy ch? Web các v?n đ? m?t SSL 3.0 closure c?nh báo như c?ng đang đư?c đóng l?i trên máy ch?, v? m?t có th? phiên time-out. Này c?nh báo đóng c?a g?i qua như là m?t Byte 0 Gói d? li?u đ? m?t m?, tuy nhiên, hoàn toàn đóng c?a thư x?y ra b?ng cách s? d?ng 2 các gói khác nhau. Đóng c?a báo đ?n v?i nh?ng lá c? TCP ". AP..." (Ack Push) hư?ng d?n chương tr?nh phiên SSL 3.0 là đóng c?a và m?t gói v?i nh?ng lá c? TCP ".A...F"(Ack Fin) đ? hư?ng d?n các l?p TCP đóng c?ng trên máy khách.

B?i v? c?nh báo đóng c?a đ?n và thi?t l?p l?i và VÂY TCP c? không đư?c đ?t bên trong gói đó, không có cách nào Wininet.dll đ? xác đ?nh r?ng đây không ph?i là d? li?u chương tr?nh, và v? Đi?u này, gi? c?ng trái m? trên máy khách cho đ?n khi các ? c?m ti?p theo Nh?n đư?c cu?c g?i.

Đi?u này gây ra v?n đ? x?y ra b?i v? Internet Thám hi?m có hai gi? c?ng m? c?a cho các máy ch? và s? l?n th? l?i b?ng 2. Khi nh?n đư?c Socket x?y ra sau khi n? l?c đ?u tiên đ? g?i d? li?u, 3,0 SSL đóng c?a báo đư?c x? l? và đóng c?a TCP đư?c x? l? gây ra gi? c?ng đ?u tiên ph?i đóng c?a và s? l?n th? l?i đư?c sai. B?i v? tính th? l?i là không 0, đó là m?t bài đăng n? l?c dùng c?ng gi? th? hai. Tuy nhiên, đi?u này quá không ho?t đ?ng v? nó c?ng đ? đư?c đóng l?i trên máy ch? (m?t l?n n?a các SSL 3.0 Closure Alert và các TCP đóng c?a các gói cho c?ng này l?n th? hai khi x? l? trên ? c?m nh?n đư?c cho c?ng) và th? l?i tính là sai m?t l?n n?a. T?i th?i đi?m này th? l?i tính là bây gi? 0 và thông báo l?i đư?c t?o ra mà ch? ra r?ng các trang không th? đư?c hi?n th?.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

M?t s? thay đ?i m? đ? đư?c t?o ra đ? c? g?ng gi?m s? th?t b?i đư?c xem v?i Internet Explorer và SSL 3.0 đóng c?a thông báo. Đ? t?n d?ng l?i th? c?a s? thay đ?i này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
260910Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

M?t gi?m nh? hotfix bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó có liên quan ch? cho v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo Internet Explorer 6 có ch?a hotfix này.

Đ? yêu c?u hotfix này ngay l?p t?c, liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Quan tr?ng Cài đ?t 2 tháng, 2003 tích l?y vá cho Internet Explorer trư?c khi cài đ?t s?a ch?a.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n c?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
810847Tháng 2, năm 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer
N?u b?n cài đ?t s?a ch?a trư?c khi b?n cài đ?t các Tháng hai, 2003 tích l?y vá cho Internet Explorer, b?n ph?i cài đ?t l?i đây S?a ch?a.

Internet Explorer 5.01 trên Windows 2000 Service Pack 3

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem các t?p tin thông tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong ngày và gi? công c? trong b?ng đi?u khi?n.

 Date    Time  Version     Size   File name
-------------------------------------------------------------- 
13-Jan-2003 10:03  5.0.3513.1300  461,072  Wininet.dll 
				

Internet Explorer 5.5 Service Pack 2

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem thông tin v? t?p, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local th?i gian, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong B?ng đi?u khi?n.

 Date    Time  Version      Size   File name
-------------------------------------------------------------- 
13-Jan-2003 10:34  5.50.4925.1300  482,064  Wininet.dll 
				

Internet Explorer 6

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem thông tin v? t?p, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local th?i gian, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong B?ng đi?u khi?n.

 Date    Time  Version      Size   File name
-------------------------------------------------------------- 
13-Jan-2003 10:05  6.0.2725.1300   583,680   Wininet.dll 
				

Internet Explorer 6 Service Pack 1

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem thông tin v? t?p, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local th?i gian, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong B?ng đi?u khi?n.

 Date    Time   Version      Size   File name
--------------------------------------------------------------
13-Jan-2003 09:34   6.0.2800.1157   585,728   Wininet.dll 
				

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Vô hi?u hoá SSL 3.0 đóng c?a thông báo t?i máy ch?.
 • Thay đ?i thi?t đ?t gi? time-out Iplanet t? 30 giây đ?n 300 giây.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách c?u h?nh giá tr? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
183110WinINet x? l? gi?i h?n k?t n?i m?i máy ch?

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Sau khi b?n cài đ?t các hotfix, b?n v?n có th? nh?n th?y th?t b?i. Các hotfix là ch? là m?t s?a ch?a gi?m nh?. Trong m?t n? l?c đ? gi?i quy?t nh?ng th?t b?i mà b?n có th? nh?n th?y sau khi b?n cài đ?t hotfix, đ?t các phím DWORD sau trong Registry Editor đ? m?t giá tr? như nhau, ch?ng h?n như 4:
 • MaxConnectionsPerServer
 • MaxConnectionsPer1_0Server
Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Định vị rồi bấm vào khóa con sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. N?u b?n không th?y MaxConnectionsPerServer ho?c MaxConnectionsPer1_0Server subkeys, thêm các subkeys. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m DWORD.
  2. Lo?i MaxConnectionsPerServer, sau đó nh?n ENTER.
  3. Lo?i MaxConnectionsPer1_0Server, sau đó nh?n ENTER.
Chú ý B?ng cách thay đ?i các thi?t đ?t này, b?n gây ra WinInet đi ngư?c l?i đ? ngh? đ?c đi?m k? thu?t c?a giao th?c HTTP. B?n ch? nên làm g? n?u nó đư?c yêu c?u. Sau đó, b?n nên tránh tiêu chu?n Web đang duy?t trong khi các thi?t đ?t có hi?u l?c.

Microsoft hi?n đang xem xét hành vi này và đang t?m ki?m m?t gi?i pháp kh? thi hơn trong các s?n ph?m trong tương lai.

Đ? xác đ?nh n?u b?n đang nh?n th?y v?n đ? alert closure SSL 3.0 v?i Internet Explorer, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên máy ch?, h?y t?t SSL 3.0. Sau đó, l?n lư?t trên SSL 2,0 đ? ngăn ch?n thông báo đóng c?a đư?c g?i đi đư?c.
 2. Trên máy khách, đ?t giá tr? MaxConnectionsPerServer 1.
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 305217 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbie550presp2fix kbmt KB305217 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:305217

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com