Raksta ID: 305478 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? sist?m? Microsoft Windows XP izveidot un izmantot paroles atiestat??anas disku datoram, kas nav iek?auts dom?n?. Ja rodas probl?mas, darb?bas probl?mu nov?r?anai ir nor?d?tas ?? raksta beig?s.

IEVADS

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? izveidot un izmantot paroles atiestat??anas disku datoram, kas ir darbgrupas da?a vai nav savienots ar t?klu. Lai ieg?tu piek?uvi datoram, kur? darbojas sist?ma Windows XP, ja parole ir aizmirsta, var izmantot paroles atiestat??anas disku.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izveidot paroles atiestat??anas disku dom?n? iek?autam datoram, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
306214 K? sist?m? Windows XP izveidot un izmantot paroles atiestat??anas disku dom?n? iek?autam datoram

K? izveidot paroles atiestat??anas disku

Lai izveidotu paroles atiestat??anas disku viet?j? lietot?ja kontam, izmantojiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.

Pras?bas

Lai var?tu izmantot ??s metodes, ir vajadz?ga tuk?a, format?ta diskete.

Datora administratora konta lieto?ana

Ja pieteic?ties dator?, izmantojot administratora kontu, veiciet ??das darb?bas, lai izveidotu paroles atiestat??anas disku lietot?ja kontam:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Vad?bas panelis.
 2. Vad?bas panel? noklik??iniet uz Lietot?ju konti.
 3. R?t? Lietot?ju konti noklik??iniet uz konta, ar kuru v?laties str?d?t.
 4. Sada?? Related Tasks (Saist?tie uzdevumi) noklik??iniet uz Prevent a forgotten password (Ne?aut izmantot aizmirstu paroli), lai start?tu Aizmirst?s paroles vedni, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Ievietojiet tuk?u, format?tu disketi A diskdzin? un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 6. Lodzi?? Current user account password (Pa?reiz?j? lietot?ja konta parole) ierakstiet lietot?ja konta paroli, kuru izv?l?j?ties 3. darb?b?, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.

  Piez?me. Ja lietot?ja kontam nav paroles, nerakstiet paroli lodzi?? Current user account password (Pa?reiz?j? lietot?ja konta parole).

  Aizmirst?s paroles vednis izveido disku.
 7. Kad josla Progress (Gaita) sasniedz 100% complete (100% pabeigts), noklik??iniet uz T?l?k un p?c tam uz Pabeigt.
 8. No?emiet un p?c tam iez?m?jiet paroles atiestat??anas disku. Glab?jiet disku dro?? viet?.

Ierobe?ot? konta lieto?ana

Ja pieteic?ties dator?, izmantojot ierobe?otu kontu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas, lai izveidotu paroles atiestat??anas disku savam lietot?ja kontam:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Vad?bas panelis.
 2. Sada?? Pick a category (Izv?l?ties kategoriju) noklik??iniet uz Lietot?ju konti.
 3. Sada?? Related Tasks (Saist?tie uzdevumi) noklik??iniet uz Prevent a forgotten password (Ne?aut izmantot aizmirstu paroli), lai start?tu Aizmirst?s paroles vedni.
 4. Noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Ievietojiet tuk?u, format?tu disketi A diskdzin? un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 6. Lodzi?? Current user account password (Pa?reiz?j? lietot?ja konta parole) ierakstiet savu paroli un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.

  Piez?me. Ja lietot?ja kontam nav paroles, nerakstiet paroli lodzi?? Current user account password (Pa?reiz?j? lietot?ja konta parole).

  Aizmirst?s paroles vednis izveido disku.
 7. Kad josla Progress (Gaita) sasniedz 100% complete (100% pabeigts), noklik??iniet uz T?l?k un p?c tam uz Pabeigt.
 8. No?emiet un p?c tam iez?m?jiet paroles atiestat??anas disku. Glab?jiet disku dro?? viet?.

K? pieteikties dator?, izmantojot paroles atiestat??anas disku

Ja aizmirstat paroli, varat pieteikties dator?, izmantojot jaunu paroli, kuru izveidojat, izmantojot Paroles atiestat??anas vedni un paroles atiestat??anas disku. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Windows XP pieteik?an?s ekr?n? noklik??iniet uz lietot?ja v?rda, kuru v?laties izmantot. Tiek atv?rts lodzi?? Type your password (Ievadiet savu paroli). Nospiediet tausti?u ENTER vai noklik??iniet uz lab?s bulti?as pogas. Tiek sa?emts ??ds k??das zi?ojums:
  Did you forget your password?
  You can click the "?" button to see your password hint.
  Or you can use your password reset disk.

  Please type your password again.
  (Vai aizmirs?t paroli? Varat noklik??in?t uz pogas ???, lai skat?tu paroles nor?di. Varat ar? izmantot paroles atiestat??anas disku. L?dzu, v?lreiz ierakstiet paroli. P?rliecinieties, vai pareizi lietojat lielos un mazos burtus.)
 2. Noklik??iniet uz use your password reset disk (izmantot paroles atiestat??anas disku). Tiek start?ts Paroles atiestat??anas vednis. Paroles atiestat??anas vednis at?auj izveidot jaunu paroli lietot?ja kontam.
 3. Noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Ievietojiet paroles atiestat??anas disku A diskdzin? un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Ierakstiet jaunu paroli lodzi?? Type a new password (Ierakstiet jaunu paroli).
 6. Ierakstiet to pa?u paroli lodzi?? Type the password again to confirm (Ierakstiet paroli v?lreiz, lai apstiprin?tu).
 7. Lodzi?? Type a new password hint (Ierakst?t jaunu paroles nor?di) ierakstiet nor?di, lai atg?din?tu paroli, ja to aizmirstat.

  Piez?me. ?? nor?de ir redzama ikvienam, kur? m??ina pieteikties dator?, izmantojot j?su lietot?ja kontu.
 8. Noklik??iniet uz T?l?k un p?c tam uz Pabeigt. Paroles atiestat??anas vednis aizveras, un notiek atgrie?an?s Windows XP pieteik?an?s ekr?n?.

  Piez?me. Paroles atiestat??anas disks tiek autom?tiski atjaunin?ts ar jauno paroles inform?ciju. Jums nav j?izveido jauns paroles atiestat??anas disks.
 9. Ierakstiet jauno paroli lodzi?? Type your password (Ievadiet paroli) un p?c tam noklik??iniet uz lab?s bulti?as pogas, lai pieteiktos dator?.

Probl?mu nov?r?ana

 • Paroles atiestat??anas disku nevar izmantot, lai atiestat?tu paroli cit? dator?.

  Izveidoto paroles atiestat??anas disku var izmantot tikai taj? dator?, kur? tas tika izveidots. Piem?ram, ja jums ir divi datori, kuros darbojas sist?ma Windows XP un kuriem ir vien?di lietot?jv?rdi un paroles, pirmaj? dator? izveidotu paroles atiestat??anas disku nevar izmantot paroles atiestat??anai otraj? dator?.
 • Paroles atiestat??anas disk? ir re?istrjut?ga inform?cija.

  Citi lietot?ji var izmantot paroles atiestat??anas disku, lai ieg?tu piek?uvi j?su datoram. ?? iemesla d?? glab?jiet ?o disku dro?? viet?.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 305478 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbhowtomaster KB305478

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com