Làm th? nào đ? t?o và s? d?ng m?t kh?u thi?t l?p l?i đ?a cho m?t máy tính không ph?i là m?t thành viên tên mi?n trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305478 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách t?o và s? d?ng m?t đ?a đ?t l?i m?t kh?u cho máy tính không ph?i là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n trong Microsoft Windows XP. N?u b?n g?p v?n đ?, bư?c g? r?i đư?c cung c?p ? ph?n cu?i c?a bài vi?t này.

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? cách t?o và s? d?ng m?t kh?u đ?t l?i đ?a cho m?t máy tính mà là m?t ph?n c?a m?t nhóm làm vi?c, ho?c đó không đư?c k?t n?i vào m?ng. B?n có th? dùng đ?a đ?t l?i m?t kh?u truy c?p đ? Windows c?a b?n XP d?a trên tính n?u b?n quên m?t kh?u c?a b?n.

Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o m?t m?t kh?u đ?a cho m?t máy tính đ?t l?i m?t thành viên c?a m?t tên mi?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306214Cách tạo và sử dụng đĩa đặt lại mật khẩu cho máy tính trong miền trong Windows XP

Làm th? nào đ? t?o m?t m?t kh?u đ?a đ?t l?i

Đ? t?o m?t đ?a đ?t l?i m?t kh?u cho trương m?c ngư?i dùng c?c b? c?a b?n, h?y s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Yêu c?u

Các phương pháp sau đây yêu c?u m?t tr?ng, đ? đ?nh d?ng đ?a m?m đ?a.

S? d?ng trương m?c ngư?i qu?n tr? máy tính

N?u b?n đăng nh?p vào máy tính b?ng cách s? d?ng ngư?i qu?n tr? tài kho?n, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?o đ?a đ?t l?i m?t kh?u cho tài kho?n ngư?i dùng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. Trong b?ng đi?u khi?n, nh?p vào Ngư?i s? d?ng Tài kho?n.
 3. Trong các Trương m?c ngư?i dùng c?a s?, b?m vào các trương m?c mà b?n mu?n làm vi?c v?i.
 4. Dư?i Tác v? liên quan, b?m Ngăn ch?n quên m?t kh?u đ? kh?i đ?ng thu?t s? m?t kh?u quên và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Đưa đ?a tr?ng, đ? đ?nh d?ng vào ? A, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
 6. Trong các M?t kh?u trương m?c ngư?i dùng hi?n th?i h?p, g? m?t kh?u cho trương m?c ngư?i dùng b?n đ? ch?n trong bư?c 3, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.

  Chú ý N?u trương m?c ngư?i dùng không có m?t kh?u, không g? m?t m?t kh?u trong các M?t kh?u trương m?c ngư?i dùng hi?n th?i h?p.

  Quên m?t kh?u thu?t s? t?o đ?a.
 7. Khi các Ti?n b? thanh đ?t 100 % hoàn t?t, b?m Ti?p theo, sau đó b?mK?t thúc.
 8. H?y b? và sau đó ghi nh?n đ?a đ?t l?i m?t kh?u. C?a hàng các đ?a trong m?t nơi an toàn.

S? d?ng m?t tài kho?n gi?i h?n

N?u b?n đăng nh?p vào máy tính b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n gi?i h?n, th?c hi?n theo các bư?c sau đ? t?o đ?a đ?t l?i m?t kh?u cho trương m?c ngư?i dùng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. Dư?i Ch?n m?t th? lo?i, b?m Ngư?i s? d?ng Tài kho?n.
 3. Dư?i Tác v? liên quan, b?m Ngăn ch?n quên m?t kh?u đ? b?t đ?u quên m?t kh?u Thu?t s?.
 4. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Đưa đ?a tr?ng, đ? đ?nh d?ng vào ? A, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
 6. Trong các M?t kh?u trương m?c ngư?i dùng hi?n th?i h?p, g? m?t kh?u c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Chú ý N?u trương m?c ngư?i dùng không có m?t kh?u, không g? m?t m?t kh?u trong các M?t kh?u trương m?c ngư?i dùng hi?n th?ih?p.

  Quên m?t kh?u thu?t s? t?o đ?a.
 7. Khi các Ti?n b? thanh đ?t 100 % hoàn t?t, b?m Ti?p theo, sau đó b?mK?t thúc.
 8. H?y b? và sau đó ghi nh?n đ?a đ?t l?i m?t kh?u. C?a hàng các đ?a trong m?t nơi an toàn.

Làm th? nào đ? đăng nh?p vào máy tính b?ng cách s? d?ng m?t kh?u đ?a đ?t l?i

N?u b?n quên m?t kh?u c?a b?n, b?n có th? đăng nh?p vào máy tính c?a b?ng cách s? d?ng m?t m?t kh?u m?i mà b?n t?o ra b?ng cách s? d?ng thu?t s? đ?t l?i m?t kh?u và đ?a đ?t l?i m?t kh?u c?a b?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trên màn h?nh đăng nh?p Windows XP, b?m vào ngư?i dùng tên đó b?n mu?n s? d?ng. Các G? m?t kh?u c?a b?n h?p s? xu?t hi?n. Báo chí NH?P ho?c nh?p vào nút m?i tên ph?i. B?n nh?n đư?c l?i sau thông báo:
  Bạn có quên mật khẩu không?
  B?n có th? nh?p vào các "?" nút đ? xem g?i ? m?t kh?u c?a b?n.
  Ho?c b?n có th? s? d?ng m?t kh?u c?a b?n đ?a đ?t l?i.

  Hãy gõ lại mật khẩu.
  H?y ch?c ch?n đ? s? d?ng các đúng ch? hoa và ch?.
 2. Nh?p vào s? d?ng đ?a đ?t l?i m?t kh?u c?a b?n. Các B?t đ?u thu?t s? đ?t l?i m?t kh?u. Thu?t s? đ?t l?i m?t kh?u cho phép b?n t?o ra m?t m?t kh?u m?i cho trương m?c ngư?i dùng.
 3. Nh?p vào Ti?p theo.
 4. Đưa đ?a đ?t l?i m?t kh?u vào ? A, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
 5. G? m?t kh?u m?i trong các G? m?t m?i m?t kh?u h?p.
 6. H?y g? cùng m?t m?t kh?u trong các G? m?t kh?u m?t l?n n?a đ? xác nh?n h?p.
 7. Trong các G? g?i ? m?t kh?u m?i h?p, lo?i m?t g?i ? đ? nh?c nh? b?n m?t kh?u c?a b?n n?u b?n quên m?t kh?u m?i.

  Chú ý G?i ? này là hi?n th? cho b?t c? ai c? g?ng đăng nh?p vào các máy tính b?ng cách s? d?ng trương m?c ngư?i dùng.
 8. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?mK?t thúc. Thoát kh?i thu?t s? đ?t l?i m?t kh?u, và b?n tr? l?i cho các Windows XP đăng nh?p màn h?nh.

  Chú ý Đ?a đ?t l?i m?t kh?u t? đ?ng C?p Nh?t v?i các m?i thông tin m?t kh?u. B?n không c?n ph?i t?o m?t thi?t l?p l?i m?t kh?u m?i đ?a.
 9. G? m?t kh?u m?i c?a b?n trong các Lo?i c?a b?n m?t kh?u h?p, và sau đó nh?p vào nút m?i tên ph?i đ? đăng nh?p vào các máy tính.

Khắc phục sự cố

 • Không th? dùng đ?a đ?t l?i m?t kh?u đ? đ?t l?i các m?t kh?u trên máy tính khác.

  Đ?a đ?t l?i m?t kh?u, b?n t?o ch? có th? đư?c s? d?ng v?i máy tính này đư?c l?p ngày. Ví d?, n?u b?n có hai máy d?a trên Windows XP tính có cùng m?t tên ngư?i dùng và m?t kh?u, m?t đ?a đ?t l?i m?t kh?u b?n t?o ra trên máy tính đ?u tiên không th? đư?c s? d?ng đ? đ?t l?i m?t kh?u trên máy tính th? hai.
 • Đ?a đ?t l?i m?t kh?u ch?a nh?y c?m thông tin.

  Nh?ng ngư?i dùng khác có th? s? d?ng đ?a đ?t l?i m?t kh?u đ? truy c?p vào máy tính c?a b?n. V? l? do này, lưu tr? đ?a này trong m?t nơi an toàn và v? trí an toàn.

Thu?c tính

ID c?a bài: 305478 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB305478 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:305478

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com