Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Υποσύστημα MS-DOS 16 bit" (16-bit MS-DOS Subsystem) κατά την εκτέλεση προγράμματος βασισμένου σε MS-DOS ή σε Windows 16-Bit στον Windows Server 2003 ή στον Windows 2000 Server

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 305521 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows XP, ανατρέξτε στο άρθρο 324767.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Εάν προσπαθείτε να εκτελέσετε μια εντολή η οποία βασίζεται σε MS-DOS ή σε Windows 16-bit σε υπολογιστή ο οποίος βασίζεται σε Microsoft Windows Server 2003 ή σε Microsoft Windows 2000 Server, ενδέχεται να λάβετε ένα από τα εξής μηνύματα λάθους:
Υποσύστημα MS-DOS 16-bit
διαδρομή_προς_το_πρόγραμμα_που_προσπαθείτε_να_ξεκινήσετε_ή_να_εγκαταστήσετε
C:\WINNT\system32\config.nt Το αρχείο συστήματος δεν είναι κατάλληλο για την εκτέλεση εφαρμογών MS-DOS και Microsoft Windows. Κάντε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" για να τερματίσετε την εφαρμογή.

(16-bit MS-DOS Subsystem
path to the program you are trying to start or install
C:\WINNT\system32\config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application.)
Υποσύστημα MS-DOS 16-bit
διαδρομή_προς_το_πρόγραμμα_που_προσπαθείτε_να_εκτελέσετε
config.nt Το αρχείο συστήματος δεν είναι κατάλληλο για την εκτέλεση εφαρμογών MS-DOS και Microsoft Windows. Κάντε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" για να τερματίσετε την εφαρμογή.

(16-bit MS-DOS Subsystem
path to the program you are trying to run
config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application.)
Υποσύστημα MS-DOS 16-bit
διαδρομή_προς_το_πρόγραμμα_που_προσπαθείτε_να_εκτελέσετε
C:\WINNT\system32\autoexec.nt Το αρχείο συστήματος δεν είναι κατάλληλο για την εκτέλεση εφαρμογών MS-DOS και Microsoft Windows. Κάντε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" για να τερματίσετε την εφαρμογή.

(16-bit MS-DOS Subsystem
path to the program you are trying to run
C:\WINNT\system32\autoexec.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application.)
Ενδέχεται να σας ζητηθεί είτε να κλείσετε το πρόγραμμα είτε να αγνοήσετε το μήνυμα λάθους, ωστόσο το πρόγραμμα θα κλείσει έπειτα από οποιαδήποτε επιλογή.

Αιτία

Αυτό το θέμα μπορεί να προκύψει εάν κάποιο από τα παρακάτω αρχεία λείπει, έχει καταστραφεί ή δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί στο φάκελο %SystemRoot%\System32:
 • Autoexec.nt
 • Command.com
 • Config.nt

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εισαγάγετε το CD του Windows Server 2003 ή το CD του Windows 2000 Server στη μονάδα CD.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές και πιέστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε εντολή:
  expand D:\i386\config.nt_ %systemroot%\system32\config.nt

  expand D:\i386\autoexec.nt_ %systemroot%\system32\autoexec.nt

  expand D:\i386\command.co_ %systemroot%\system32\command.com

  exit
  Σημείωση Η περιγραφή αυτής της διαδικασίας προϋποθέτει ότι το γράμμα της μονάδας δίσκου CD είναι το D. Εάν το γράμμα της μονάδας CD δεν είναι το D, αντικαταστήστε το με το σωστό γράμμα της μονάδας δίσκου.
 4. Ξεκινήστε ή εγκαταστήστε το πρόγραμμα. Εάν το θέμα έχει επιλυθεί, μην ολοκληρώσετε τα υπόλοιπα βήματα. Εάν το θέμα δεν έχει επιλυθεί, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
 5. Ξεκινήστε το Σημειωματάριο (Notepad) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τις εξής εντολές.

  Σημείωση Το αρχείο Command.com δεν υποβάλλεται σε επεξεργασία και δεν δημιουργείται με την ακόλουθη διαδικασία. Για αυτόν το λόγο, ίσως χρειαστεί να αναπτύξετε το αρχείο από το CD-ROM σας. Ανατρέξτε στη βήμα 16 για τις σχετικές οδηγίες.

  dos=high, umb
  device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys
  files=40
 6. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως (Save As).
 7. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name), πληκτρολογήστε Config.nt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save). Κλείστε το αρχείο Config.nt.
 8. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New).
 9. Στο νέο κενό έγγραφο, πληκτρολογήστε τις εξής καταχωρήσεις.

  @echo off
    lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe
    lh %SYSTEMROOT%\system32\redir
    lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx
    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 10. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως (Save As).
 11. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name), πληκτρολογήστε Autoexec.nt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save). Κλείστε το αρχείο Autoexec.nt.
 12. Ξεκινήστε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer). Εντοπίστε το αρχείο Config.nt, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Config.nt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή (Copy).
 13. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο %systemroot%\System32 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste).
 14. Εντοπίστε το αρχείο Autoexec.nt, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Autoexec.nt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή (Copy).
 15. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο %systemroot%\System32 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste).
 16. Αναπτύξτε το αρχείο Command.com από το CD-ROM του Windows Server 2003 ή του Windows 2000 Server. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • expand cd-rom:\i386\command.co_ γράμμα_μονάδας_δίσκου:\system_root\system32\command.com 
   
   exit
 17. Επιβεβαιώστε την ύπαρξη του φακέλου στον οποίο είναι αντιστοιχισμένες οι μεταβλητές περιβάλλοντος χρήστη TEMP και TMP. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε sysdm.cpl στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties), κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Μεταβλητές περιβάλλοντος (Environment Variables).
  • Στην ενότητα Μεταβλητές χρήστη για Όνομα_χρήστη, εντοπίστε τις μεταβλητές TEMP και TMP. Παρατίθενται στη στήλη Μεταβλητή (Variable).
  • Για τις μεταβλητές TEMP και TMP, σημειώστε τον αντίστοιχο φάκελο που παρατίθεται στη στήλη Τιμή (Value).
  • Ξεκινήστε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε explorer στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Εντοπίστε το φάκελο που καθορίζεται για τις τιμές TEMP και TMP. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αυτός ο φάκελος.

   Σημείωση Για να εντοπίσετε το φάκελο, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα που εμφανίζει κρυφά αρχεία και φακέλους. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View).
   2. Στην περιοχή Απόκρυψη αρχείων και φακέλων (Hidden files and folders), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 18. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 305521 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2007 - Αναθεώρηση: 8.2
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kberrmsg kbprb KB305521

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com